Yıl 2019, Cilt , Sayı 73, Sayfalar 106 - 115 2019-12-31

Balıkesir şehrinde yer alan otellerin coğrafi bir yaklaşımla incelenmesi
Hotels in Balıkesir City: An Analysis done by geographical approach

Alpaslan ALİAĞAOĞLU [1] , Güldane MİRİOĞLU [2]


Şehirler çeşitli hizmetlerin sunulduğu yerleşmelerdir. Bu hizmetlerden bir tanesi de şehirlerde gelişmiş olan ekonomik faaliyetlerden olan turizme bağlı olarak ortaya çıkan konaklama hizmetleridir. Oteller konaklama hizmetlerinin bir parçası konumunda bulunmaktadır. Oteller şehir içinde gelişigüzel dağılmazlar. Otellerin yerseçimini etkileyen farklı nedenler vardır. Bu çalışmanın amacı Balıkesir şehrinde otellerin coğrafi dağılışını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Sembolik teorik otel modelleri ve otellerin coğrafi dağılışını etkileyen faktörler analitik bakış açısıyla ele almak çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. Veriler, yıllıklar ve bazı kamu kurumlarından temin edilmiştir. Sonuç olarak, Balıkesir şehrinde iş nedeniyle ortaya çıkan şehir otelleri yaygındır. Balıkesir şehrindeki otellerin coğrafi dağılışı herhangi bir modele benzememektedir. Otel dağılışını etkileyen faktörlerin sadece birkaçı Balıkesir şehrinde otellerin mekansal dağılışını etkilemektedir. Bunlardan merkezi iş alanının varlığı en önemli etkendir. Başlangıç durumu (tarihi süreklilik) ve erişilebilirlik diğer önemli faktörler olarak ortaya çıkmaktadırlar. Planlama, arazi değerleri, çevresel özellikler ve bölgesel yaşam alanları otellerin yer seçiminde etkili olmayan faktörlerdir.

Cities are settlements where various services are offered. One of them is accommodation services. Hotels are part of the accommodation services. Hotels are not randomly dispersed in the city. There are different reasons affecting the location of hotels. This study puts factors affecting geographical distribution of hotels in Balıkesir City. In doing this, symbolic theoretical hotel models and factors affecting the geographical distribution of hotels are discussed from an analytical perspective. Data are obtained from annuals and some public institutions. As a result, non‐tourism business hotels are common in the city. The geographical distribution of hotels is not similar to any model. Not all of the factors affecting the distribution of hotels affect the spatial distribution of hotels in the city. The existence of the central business area is the most important factor. Geographical continuity (initial status) and accessibility are the other important reasons. Planning, land values, environmental amenity and regional life areas are ineffective reasons.

  • Adam, I. (2013). "Urban Hotel Development Patters in The Kumasi Metropolis, Ghana", Tourism Planning & Development, Vol. 10, No. 1, s. 85-98.Aliağaoğlu, A., Uğur, A. (2008). “Hotels as a Model of Regional Life: The Erzurum Sample”, European Planning Studies, Vol. 16, Issue 10, s.1405-1422.Aliağaoğlu, A. (2015). Balıkesir’de Şehirleşme ve Şehirsel Nüfusun Dağılış Düzeni. İçinde: S. Zaman ve O. Coşkun (ed.). Coğrafya’ya Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Hayati Doğanay. 339-354. Ankara: Pegem Akademi Yay.Annuare Orientals, 1913, Constantinopole.Ar, İ.M., Baki, B., Özdemir, F. (2014). "Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık AHS-VİKOR Yaklaşımının Kullanımı: Otel Sektöründe Bir Uygulama", International Journal of Economic and Administration Studies, Yıl 7, Sayı 13, Yaz, s.90-114.Arbel, A. & Pizam, A. (1977). "Some determinants of urban hotel location: The tourists’ inclinations", Journal of Travel Research, 15(3), pp. 18–22.Ashworth, G. (1989). "Accomodation and the historic city", Built Environment, 15(2), pp. 92–100.Ashworth, G. J. and Tunbridge, J. E. (1990). The Tourist-Historic City, Chichester: John Wiley&Sons.Balıkesir İl Yıllığı (1967). Balıkesir Valiliği, Çelik Cilt Matbaası, İstanbul.Balıkesir İl Yıllığı (1973).Balıkesir Kent Portalı (2012). On Başlıkta Balıkesir (2012). 10 başlıkta Balıkesir 2012. https://www.balikesir.com.tr/documents/file/kp_Document/10_Ba%C5%9Fl%C4%B1k ta_Balikesir-2ccaa3e5-83b9-4902-bf86-b5a594062686.pdf adresinden 4.9.2019 tarihinde alındı.Balıkesir Kent Portalı (2019). https://www.balikesir.com.tr/tr adresinden 03.09.2019 tarihinde erişilmiştir.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi [BBB], (2017). Karesi Merkez 1/5000 ölçekli Revizyon İlave Nazım İmar Planı, Plan Açıklama Raporu. İstanbul. http://balikesir.bel.tr/documents/imar/2017/ocak/12.01.2017/1/1/Karesi-5000-Revizyon-Ilave-NIP-Plan-Aciklama-Raporu.pdf adresinden 2 Haziran 2017 tarihinde erişilmiştir.Balıkesir Valiliği. (2019). İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.Beaujeu-Garnier, J. ve Delobez, A. (1983). Pazarlama Coğrafyası. Çev. E. Tümertekin ve A. Tümertekin. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yay.Begin, S. (2000). The geography of a tourist business: Hotel distribution and urban development in Xiamen, China. Tourism Geographies, 2(4), pp. 448–471.Birol, G. (2004). Balıkesir-Kervansaray Oteli ve Cumhuriyet Meydanı. DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları: “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kasım 2004. Ankara.Birol, G. (2007). Bir Kentin Kimliği ve Kervansaray Oteli Üzerine Bir Değerlendirme. Arkitekt. Kasım-Aralık 2007. sayı: 514. s. 46-54. https://www.academia.edu/12182223/Bir_Kentin_Kimli%C4%9Fi_ve_Kervansaray_Oteli_%C3%9Czerine_Bir_De%C4%9Ferlendirme adresinden 13.09.2019 tarihinde erişildi.Budovic, A., Ratkaj, İ., Antic, M. (2018). "Evolution of Urban Hotel Geography-a Case study of Belgrade", Current Issues in Tourism, s. 2-16.Çavuş, Ş., Öncüer, M.E. (2009). "Türkiye'de Konaklama Sektörünün Gelişimi", Türk Turizm Tarihi, İçinde Ş. Çavuş, Z. Ege, O.E. Çolakoğlu, s.87-118.De Bres, K. (1994). "Cowtowns or cathedral precincts? Two models for contemporary urban tourism", Area, 26(1), pp. 57–67.Demirtaşi, N. (2010). Otel İşletmeciliği, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Yayın No 67, Ankara.Dökmeci, V. ve Balta, N. (1999). "The evolution and distribution of hotels in Istanbul", European Planning Studies, 7(1), pp. 99–109.DPT, 1982, Türkiye’de Yerleşme Merkezlerinin Kademelendirilmesi, DPT Yay. No: 1806, KO¨ YB 27 (Ankara: DPT).Egan, D. J. & Nield, K. (2000). "Towards a theory of intraurban hotel location", Urban Studies, 37(3), pp. 611–621.Ermağan, U., Kızılırmak, İ., Yazırdağ, M. (2017). "Konaklama İşletmeciliğinde Kuruluş Yeri Seçiminin TOPSİS Yöntemiyle Uygulanması", 4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, s. 90-106, Aydın.Güney, Y.İ. (2006). Bir Yıkımın Düşündürdükleri: Balıkesir Kervansaray Oteli. Mimarlık. Eylül-Ekim 331. http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=48&RecID=1176 adresinden 13.09.2019 tarihinde erişilmiştir.Güney Marmara Kalkınma Ajansı [GMKA], (2017). Balıkesir Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi (2017-2023) ve 2017 Yılı Eylem Planı. https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/ydo/Balikesir-YDTS.pdf adresinden 04.09.2019 tarhinde alındı.Hofmayer, A. (1986). "Some geographical aspects of tourism in Vienna", in: F. Vetter (Ed.) Big City Tourism, pp. 200–213 (Berlin: Reimer Verlag).Jacobs, J. (2011). Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı, Metis, İstanbul.Karesi Belediyesi (2018). 2018 Yılı Arsa Metrekare Birim Değerleri, Balıkesir.Küçükali, . (2015). İstanbul'da Yatırım Aşamasında Bulunan 4 ve 5 Yıldızlı Otellerin Kuruluş Yeri Seçimi Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Lou, H., Yang, Y. (2016). "Intra-metropolitan Location Choice of Star-rated and Non-rated Buget Hotels: The Role of Agglomeration Economies", International Journal of Hospitality Management, Vol. 59, s. 72-83.Masiero, L., Yang, Y., Qui, R. (2019). "Understanding Hotel Location Preferences of Customers: Comparing Random Utility and Random Regret Decision Rules", Tourism Management 73, s. 83-93.Mirioğlu, G. (2019). Balıkesir Kentinde Kadınların Kamusal mekân Kullanımı: Feminist Bir Perspektif. Balıkesir Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Coğrafya Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir.Mugan Ertuğral, S. (1998). "Otel İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi: İstanbul'daki Beş ve Dört Yıldızlı Oteller İle İlgili Bir Alan Araştırması, Anatolia, Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl 9, Aralık, s. 33-38.Murphy, R. E. ve Vance, J. E. (1954). Delimiting the CBD. Economic Geography. 30 (3). 189-222.Navratil, J., Svec, R., Picha, K., Dolezalova, H. (2012). "The Location of Tourist Accommadition Facilities: A Case Study of The Sumava Mts. and South Bohemia Tourist Region (Czech Republic)", Morian Geographical Reports 3, Vol. 20, s. 50-63.Oppermann, M., Din, K. & Amri, S. (1996). "Urban hotel location and evolution in a developing country. The case of Kuala Lumpur, Malaysia", Tourism Recreation Research, 21(1), pp. 55–63.Öntuğ, M. M. (2003). XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Balıkesir Şehrinin Fiziki, Demografik ve Sosyo-Ekonmik Yapısı. Selçuk Üniversitesi. Tarih Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya.Özer, K.G. (2017). Kent Otellerinin Yer Seçimi Kriterleri ve Arazi Kullanımı Etkileşimi: İstanbul Anadolu Yakası Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Page, S. & Sinclair, T. (1989). "Tourism and accommodation in London: Alternative policies and the docklands experience", Built Environment, 15(2), pp. 125–137. Pearce, D. (1987). "Motel location and choice in Christchurch", New Zealand Geographers, 43(1), pp. 10–17.Rogerson, J.M. (2012). "The Changing Location of Hotelsin South African's Coastal Cities, 1990-2010". Urban Form, 23, pp. 73-91.Shaw, G., Williams, A. M. (1996). A Critical Issues in Tourism: A Geographical Perspective, Blackwell Publishers Ltd., UK.Shoval, N. (2006). "The geography of hotels in cities: An empirical validation of forgotten model", Tourism Geographies, 8(1), pp. 56–75. Shoval, N. & Cohen-Hattab, K. (2001). "Urban hotel development patterns in the face of political shifts", Annals of Tourism Research, 28(4), pp. 908–925.Smas, L. (Ed.). (2012). Hotel Spaces, Urban and Economic Geographical Perspectives on Hotels and Hotel Development, Kulturgeografikus Seminarium 1, Stockholm University. Svec, R., Navratil, J., Picha, K. (2014). "The İmpact of Location on The Price Offered By Accommodation Establishments in Urban Araeas", Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendeliane Brumensis, Vol. 62, Number 6, pp. 1475-1485. Timothy, D. & Wall, G. (1995). "Tourist accommodation in an Asian historic city", The Journal of Tourism Studies, 6(2), pp. 63–73.Tolun, B. (1970). Balıkesir Ovasında Yerleşme ve İktisadi Faaliyetler. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay.Türkiye Kılavuzu, 1946, Ankara.Urtasun, A. and Gutierrez, I. (2006). "Hotel locations in tourism cities Madrid, 1936– 1998", Annals of Tourism Research, 33(2), pp. 382–402.Usta, Ö. (2008). Turizm, Genel ve Yapısal Yaklaşım, Detay Yayıncılık, Ankara.Uğur, A. ve Aliağaoğlu, A. (2013). Şehir Coğrafyası. 3. Baskı. Ankara: Nobel Yay.Wall, G., Dudycha, D. & Hutchinson, J. (1985). "Point pattern analyses of accommodation in Toronto", Annals of Tourism Research, 12(4), pp. 603–618.Weaver, D. (1993). "Model of urban tourism for small Caribbean islands", Geographical Review, 83(2), pp. 134–140.Yang, Y., Luo, H., Law, R. (2014). "Theoretical, emperical, and operational models in hotel location research", International Journal of Hospitality Management, 36, s. 209-220.Yıllık Ansiklopedi (1981). ........Yürek, S. (2007). 20. Yüzyıl Başından Günümüze Adana'da Kent Otellerinin Gelişimi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.Yüzbaşı İshak Hakkı Bey. (1997). 1920'de Balıkesir, Balıkesir Valiliği Kültür Yayınları, Balıkesir.
Birincil Dil tr
Konular Coğrafya
Yayınlanma Tarihi Aralık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6198-3878
Yazar: Alpaslan ALİAĞAOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: BAÜNFEF
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3191-5935
Yazar: Güldane MİRİOĞLU
Kurum: BAÜN FEF
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tcd620483, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Türk Coğrafya Kurumu}, year = {2019}, volume = {}, pages = {106 - 115}, doi = {10.17211/tcd.620483}, title = {Balıkesir şehrinde yer alan otellerin coğrafi bir yaklaşımla incelenmesi}, key = {cite}, author = {Ali̇ağaoğlu, Alpaslan and Mi̇ri̇oğlu, Güldane} }
APA Ali̇ağaoğlu, A , Mi̇ri̇oğlu, G . (2019). Balıkesir şehrinde yer alan otellerin coğrafi bir yaklaşımla incelenmesi . Türk Coğrafya Dergisi , (73) , 106-115 . DOI: 10.17211/tcd.620483
MLA Ali̇ağaoğlu, A , Mi̇ri̇oğlu, G . "Balıkesir şehrinde yer alan otellerin coğrafi bir yaklaşımla incelenmesi" . Türk Coğrafya Dergisi (2019 ): 106-115 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/50076/620483>
Chicago Ali̇ağaoğlu, A , Mi̇ri̇oğlu, G . "Balıkesir şehrinde yer alan otellerin coğrafi bir yaklaşımla incelenmesi". Türk Coğrafya Dergisi (2019 ): 106-115
RIS TY - JOUR T1 - Balıkesir şehrinde yer alan otellerin coğrafi bir yaklaşımla incelenmesi AU - Alpaslan Ali̇ağaoğlu , Güldane Mi̇ri̇oğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17211/tcd.620483 DO - 10.17211/tcd.620483 T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 115 VL - IS - 73 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - doi: 10.17211/tcd.620483 UR - https://doi.org/10.17211/tcd.620483 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Balıkesir şehrinde yer alan otellerin coğrafi bir yaklaşımla incelenmesi %A Alpaslan Ali̇ağaoğlu , Güldane Mi̇ri̇oğlu %T Balıkesir şehrinde yer alan otellerin coğrafi bir yaklaşımla incelenmesi %D 2019 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V %N 73 %R doi: 10.17211/tcd.620483 %U 10.17211/tcd.620483
ISNAD Ali̇ağaoğlu, Alpaslan , Mi̇ri̇oğlu, Güldane . "Balıkesir şehrinde yer alan otellerin coğrafi bir yaklaşımla incelenmesi". Türk Coğrafya Dergisi / 73 (Aralık 2020): 106-115 . https://doi.org/10.17211/tcd.620483
AMA Ali̇ağaoğlu A , Mi̇ri̇oğlu G . Balıkesir şehrinde yer alan otellerin coğrafi bir yaklaşımla incelenmesi. Türk Coğ. Derg.. 2019; (73): 106-115.
Vancouver Ali̇ağaoğlu A , Mi̇ri̇oğlu G . Balıkesir şehrinde yer alan otellerin coğrafi bir yaklaşımla incelenmesi. Türk Coğrafya Dergisi. 2019; (73): 106-115.