Yıl 2019, Cilt , Sayı 73, Sayfalar 79 - 89 2019-12-31

Salda Gölü özel çevre koruma bölgesinde turizm baskısı, koruma ve sürdürülebilirlik
Tourism pressure, protection and sustainability at Salda Lake which is special environmental protection area

Serdar CEYLAN [1] , İhsan BULUT [2]


Araştırmanın amacı, doğal bir turistik yer ve aynı zamanda korunan bir alan olan Salda Gölü’nün ziyaretçi yoğunluğu üzerinden, turizmin doğal alan üzerindeki olası etkilerini belirlemek ve geleceğe dönük olarak koruma ve sürdürülebilirlik temelli çözüm önerilerini sunmaktır. Nitel araştırma yönteminde, görüşme ve gözlem teknikleri kullanılmıştır. 2019 yılında alanda gözlemlerde bulunulmuş, ilgili birim yetkilileri ve diğer paydaşlarla yüz yüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışmada kurumsal raporlardan ve alan araştırmalarından da yararlanılmıştır. Elde edilen tüm veriler betimsel olarak analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre, Salda Gölü I. Derece Doğal Sit Alanı olup, ayrıca 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Salda Gölüne yılda 700 bine yakın ziyaretçinin turizm ve rekreasyonel amaçlı gelmesi, alan üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Ayrıca gelecek dönemlerde göl çevresi kıyılarının “Millet Bahçesi” olarak yeni bir kullanıma açılacağı dikkate alındığında, hassas bir ekosisteme sahip olan göl alanı üzerindeki ziyaretçi baskısı ve kıyı yapılaşması daha da artacaktır. Turizm ve rekreasyonel faaliyetlerin göl alanındaki baskısı, başta endemik türler olmak üzere göl ve çevresindeki fauna ve flora yaşam alanını etkileyecektir. Ayrıca sahillerin jeolojik yapısı ve kum ekosistemi, insan ve özel araç yoğunluğundan etkilenecektir. Sonuç olarak, Salda Gölü’nün kitle turizmine doğru gidişinin planlama ve sürdürülebilir alan yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınması sağlanmalı, alanın sürdürülebilirliği için ziyaretçi kontrolünün yapılması gerekmektedir.  

The aim of study is to understand possible effects of visitors density in tourism on Salda lake which is natural tourist destination and protected area, and present solutions based on conservation and sustainability as forward-looking. The research was conducted with observation and interview techniques of qualitative method, and evaluation of available second resources. In-depth interview as face-to-face with stakeholders was made in 2019. The obtained data were analysed descriptively. According to the findings of the research the, Salda lake is first degree natural protected area and at the same time, it announced as special environmental protection area in 2019. The lake is under pressure due to visitors which are reaching 700 thousand people annually. Moreover, it was declared a new recreation area as “public garden” in the future. In this case, in the lake area which is a sensitive ecosystem, will increased visitor pressure and coastal construction. Also, habitat of fauna and flora which is living in around the lake, and geological structure will be affected from this situation. As a result, the course of the lake towards mass tourism should be controlled with planning and sustainable area management, and visitor control is done.    

 • Akpınar, E., Akbulut, G. (2007). Hafik Gölü ve Yakın Çevresinin Turizm Olanakları, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1): 1-24.
 • Aydın, M. (2015). Lake Tourism Potential: Ulubat and Gölyazı, International Journal of Business and Management Studies, 4(2): 179-189.
 • Balcı, N., Demirel, C., Kurt, M.A. (2018). Salda Gölünün Jeomikrobiyolojisi ve Güncel Stromatolit Oluşumunda Mikrobiyal Etkiler, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, 39(1): 19-40.
 • Birinci, S., Zaman, M., Bulut, İ. (2016). Limni Gölü Tabiat Parkının Rekreasyonel Potansiyeli, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46): 285-294.
 • Braithwaite, C.J.R., Zedef, V. (1996). Hydromagnesite Stromatolites and Sediments in an Alkaline Lake, Salda Gölü, Turkey. Journal of Sedimentary Research, 66, 991-1002.
 • Bulut, İ., Zaman, M., Kopar, İ., Artvinli, E. (2008a). Göze Dağı (Yalnızçam Dağları) Kuzeybatısındaki Arşiyan Yaylasında Göller ve Yüzen Adalar, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8: 133-153.
 • Bulut, İ., Kopar, İ., Zaman, M. (2008b). Karadeniz Bölgesindeki Yüzen Adalara Yeni Bir Örnek: Zökün Gölü Yüzen Adaları (Tortum), Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(41): 215-230.
 • Bulut, İ., Ceylan, S. (2011). Ekolojik Sorunları ve Fonksiyonlarıyla Niğde Yöresi Yapay Gölleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2): 263-288. Bulut, İ. (2012). Türkiye’nin Yüzen Adaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları Edebiyat Fakültesi Yayın No. 138.
 • Bulut, İ., Kopar, İ., Zaman, M. (2013). Mezra Gölü (Kılıçkaya-Yusufeli-Artvin) ve Yüzen Adaları, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 50: 11-24. Bulut, İ., Çağlar-Karapınar, B., Özoğul, B. (2016). Karakuyu Gölü (Afyonkarahisar-Dinar) ve Yüzen Adaları, TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (13-14 Ekim 2016) Bildiriler Kitabı, Ankara, s.366-378.
 • Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (2014). Salda Turizm Merkezi, Gül Ofset, Burdur.
 • Ceylan, M.A. (2006). Yayla Gölü (Buldan) ve Rekreasyon Potansiyeli, Doğu Coğrafya Dergisi, 16, 323-351.
 • Daubariene, J. (2009). The Influence of Lakes on the Tourism Development in Utena County, Sociālo Zinātņu Žurnāls Nr. 1(2): 77-86. Dokulil, M.T. (2014). Environmental Impacts of Tourism on Lakes, Inside (Eds: A.A. Ansari, S.S. Gill) Eutrophication: Causes, Consequences and Control. Springer Science+Business Media, 81-88.
 • Goeldner, C. R., Ritchie, J. R. and. McIntosh, R. W (2000). Tourism. Principles, Practises, Philosophies. Eight Edition. John Wiley & Sons, Inc. New York.Kaiser, J., Ön, B., Arz, H., Akçer-Ön, S. (2016). Sedimentary Lipid Biomarkers in the Magnesium Rich and Highly Alkaline Lake Salda (South-western Anatolia). Journal of Limnology, 75(3), 581-596.
 • Kazancı, N., Girgin, S., Dügel, M. (2004). On the Limnology of Salda Lake, A Large and Deep soda lake in Southwestern Turkey: Future Management Proposals, Aquatic Conservation. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 14, 151-162.
 • Kurleto, M. (2013). Sustainable Management of Lakes Taking into Consideration the Tourism and Nature Conservation in Australia and New Zeland, Polish Journal of Natural Sciences, 28(1): 91-106.
 • Lehtolainen, M. (2003). Public Infrastructure Investments and Their Role in Tourism Development in the Finnish Lake Region. www.matkailu.org/jarvimatkailu/pdf/mika_iltcpaper.pdf
 • Lerner, M. and Haber, S. (2000). Performance Factors of Small Tourism Ventures: The Interface of Tourism, Entrepreneurship and the Environment. Journal of Business Venturing, Vol 16, pp. 77-100.
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2013). “Salda Gölü Sulak Alan Alt Havzası Biyoçeşitlilik Araştırma Proje Raporu”, Ortadoğu Ormancılık Proje Etüt ve Müşavirlik, Ankara. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2017a). Salda Gölü Tabiat Parkı Gelişme Planı: Planlama Raporu, Ankara: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2017b). Salda Gölü Tabiat Parkı Gelişme Planı: Analitik Etüt ve Sentez Raporu. Ankara: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.
 • Russel, M.J., Ingham, J.K., Zedef, V., Maktav, D., Sunar, F., Hall, A.J., Fallick, A.E. (1999). Search for signs of ancient life on Mars: Expectations from Hydromagnesite Microbialites, Salda Lake, Turkey, Journal of the Geological Society, 156: 869-888.
 • Ryhanen, H. (2003). The Tourist Profile and Potential of European Lake Destinations. Retrieved from: www.joensuu.fi/skk
 • Sunlu, U. (2003). Environmental Impacts of Tourism, Inside (Eds. Camarda D., Grassini, L.) Local Resources and Global Trades: Environments and Agriculture in the Mediterranean Region. Environmental Monitoring and Assessment, Bari: CIHEAM, p.263-270.
 • Yiğit, A. (1994). Hazar Gölü’nün Turizm Potansiyeli ve Bugünkü Kullanım Durumu, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1-2).
 • Zeybek, H.İ. (2005). Kaz Gölü Ekosistemi (Tokat) Türkiye 5. Kuvaterner Sempozyumu (02-03 Haziran 2005), İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, s. 235.240.
 • Abercrombie, T. (2019). “Potential Effect from Tourism and Recreation on Aquatic Ecosystems”, Regional Aquatics Monitoring Program (RAMP), http://www.ramp-alberta.org/resources/tourism/wildlife.aspx (Erişim Tarihi: 16.10.2019).
 • Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (2019). “Turizm Aktiviteleri” http://burdur.ktb.gov.tr/TR-154591/turizm-aktiviteleri.html (Erişim Tarihi: 27.07.2019).
 • Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2019b). “İstatiksel Veriler”, https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155327/istatistikler-ve-veriler.html (Erişim Tarihi: 08.08.2019).
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019). “Salda Gölü Doğal Sit Alanı”, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, https://tvk.csb.gov.tr/salda-golu-dogal-sit-alani-haber-231661 (Erişim Tarihi: 11.08.2019).
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019c). “Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde Çalışma Ziyareti, https://tvk.csb.gov.tr/salda-golu-ock-bolgesine-calisma-ziyareti-haber-239278 (Erişim Tarihi: 18.09.2019).
 • ILEC- International Lake Environment Committee Foundation (2019). “Overview, Vision: Save Lakes”, https://www.ilec.or.jp/en/about/ (Erişim Tarihi: 19.09.2019).
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2013). Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü’nün 118 Toplantı Gündemi” http:// https://docplayer.biz.tr/amp/16428409-T-c-kultur-ve-turizm-bakanligi-antalya-kultur-ve-tabiat-varliklarini-koruma-bolge-kurulu-mudurlugu-118-toplanti-gundemi.html (Erişim Tarihi: 13.08.2019).
 • TRT Haber (2019). “Bakan Kurum: Salda Gölü’nün Çevresinde Yapılaşmaya Asla İzin Vermeyeceğiz” https://www.aa.com.tr/tr/yasam/salda-golu-yapilasma-olmadan-korunacak-/1546938 (Erişim Tarihi: 16.10.2019).
 • Web 1: “Salda Gölü Projesi” (Erişim Tarihi: 16.10.2019). https://www.facebook.com/brdryesilova/photos/a.124338815590214/124339225590173/?type=3&theater
Birincil Dil tr
Konular Coğrafya
Yayınlanma Tarihi Aralık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9599-5586
Yazar: Serdar CEYLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5781-4491
Yazar: İhsan BULUT
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tcd637091, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Türk Coğrafya Kurumu}, year = {2019}, volume = {}, pages = {79 - 89}, doi = {10.17211/tcd.637091}, title = {Salda Gölü özel çevre koruma bölgesinde turizm baskısı, koruma ve sürdürülebilirlik}, key = {cite}, author = {Ceylan, Serdar and Bulut, İhsan} }
APA Ceylan, S , Bulut, İ . (2019). Salda Gölü özel çevre koruma bölgesinde turizm baskısı, koruma ve sürdürülebilirlik . Türk Coğrafya Dergisi , (73) , 79-89 . DOI: 10.17211/tcd.637091
MLA Ceylan, S , Bulut, İ . "Salda Gölü özel çevre koruma bölgesinde turizm baskısı, koruma ve sürdürülebilirlik" . Türk Coğrafya Dergisi (2019 ): 79-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/50076/637091>
Chicago Ceylan, S , Bulut, İ . "Salda Gölü özel çevre koruma bölgesinde turizm baskısı, koruma ve sürdürülebilirlik". Türk Coğrafya Dergisi (2019 ): 79-89
RIS TY - JOUR T1 - Salda Gölü özel çevre koruma bölgesinde turizm baskısı, koruma ve sürdürülebilirlik AU - Serdar Ceylan , İhsan Bulut Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17211/tcd.637091 DO - 10.17211/tcd.637091 T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 89 VL - IS - 73 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - doi: 10.17211/tcd.637091 UR - https://doi.org/10.17211/tcd.637091 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Salda Gölü özel çevre koruma bölgesinde turizm baskısı, koruma ve sürdürülebilirlik %A Serdar Ceylan , İhsan Bulut %T Salda Gölü özel çevre koruma bölgesinde turizm baskısı, koruma ve sürdürülebilirlik %D 2019 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V %N 73 %R doi: 10.17211/tcd.637091 %U 10.17211/tcd.637091
ISNAD Ceylan, Serdar , Bulut, İhsan . "Salda Gölü özel çevre koruma bölgesinde turizm baskısı, koruma ve sürdürülebilirlik". Türk Coğrafya Dergisi / 73 (Aralık 2020): 79-89 . https://doi.org/10.17211/tcd.637091
AMA Ceylan S , Bulut İ . Salda Gölü özel çevre koruma bölgesinde turizm baskısı, koruma ve sürdürülebilirlik. Türk Coğ. Derg.. 2019; (73): 79-89.
Vancouver Ceylan S , Bulut İ . Salda Gölü özel çevre koruma bölgesinde turizm baskısı, koruma ve sürdürülebilirlik. Türk Coğrafya Dergisi. 2019; (73): 79-89.