Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Fosil polen ve jeokimyasal (μ-xrf) analizler ışığında Yelten Sazlığı (Antalya- Korkuteli-Türkiye) ve çevresinin son 2.100 yıllık paleovejetasyon ve paleoiklimi

Yıl 2022, Sayı: 81, 141 - 156, 31.12.2022
https://doi.org/10.17211/tcd.1158654

Öz

Yelten Sazlığı (1670 m) Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yer almaktadır. Bu çalışma Güneybatı Anadolu’da
yapılan paleovejetasyon çalışması niteliğinde olup son ~2100 yıllık paleovejetasyon ve
paleoiklim yapısını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Yelten Sazlığı’ndan 48 cm sediman
karotu alınmış ve radyokarbon ile tarihlendirme analizi sonucuna göre taban yaşının 2.157 (Kal
GÖ) olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Sediman karotu üzerinde 32 adet fosil polen analizleri yapılmış ve
sonuçları diyagrama dönüştürülmüştür. Elde edilen diyagramda üç ana ve üç alt zon belirlenmiştir.
Zonlar arasında odunsu/ağaç taksaların toplam oranı (AP; arboreal polen) %98 ile %85,1 arasında
değişim göstermiştir. Fosil polen bulguları içerisinde Pinus sp., Juniperus sp., Quercus sp. önemli AP
taksalarıdır. Otsu taksaları temsil eden NAP (non-arboreal polen) içerisinde ise Asteraceae, Amaranthaceae
ve Lactuaceae önemli taksalar olmuştur. Ayrıca karot üzerinde μ-XRF analizleri uygulanmış
μ-XRF verilerinin grafikleri çizilmiş ve paleoiklim değişimleri ortaya koyulmuştur. Analizler
sonucunda bölgede dört farklı küresel iklim döneminin (Roma Sıcak İklim Dönemi, 1400 Soğuk İklim
Dönemi, Ortaçağ Sıcak Dönemi ve Küçük Buzul Çağı) özellikleri ile benzerlikler tespit edilmiştir.
Son 2 bin yıllık süreç içerisinde vejetasyon yapısında orman varlığı oldukça baskındır. Sonuç olarak
elde edilen veriler Güneybatı Anadolu’da daha önce gerçekleştirilen araştırma sonuçları ile karşılaştırılarak
Roma, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu ve Osmanlı Devleti döneminde iklim koşulları, arazi
kullanımı ve vejetasyon yapısının değişimine dair bilgiler elde edilmiştir.

Destekleyen Kurum

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Proje Numarası

SYL-2018-6906

Teşekkür

Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, SYL – 2018 – 6906 numaralı BAP projesi tarafından desteklenmiştir. Çalışmanın çeşitli aşamalarında katkı sağlayan Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Bölümü doktora öğrencilerinden Mustafa Doğan, Ahmet Köse, Seda Kaya Köse ve arazi çalışmamız sırasındaki katkılarından dolayı Dr. Warren Eastwood’a µ- XRF analizleri kapsamında yardımlarından dolayı Doç. Dr. Şule Gürboğa’ya teşekkürlerimizi sunarız.

Kaynakça

 • Akkemik, Ü., Caner, H., Conyers, G. A., Dillon, M. J., Karliolu, N., Rauh, N. K., & Theller, L. O. (2012). The archaeology of deforestation in south coastal Turkey. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 19(5), 395–405. https://doi.org/10. 1080/13504509.2012.684363
 • Allcock, S. (2013). Living with a changing climate: Holocene climate variability and socio-evolutionary trajectories, Central Turkey [Unpublished doctoral dissertation]. University of Plymouth. Allcock, S. L. (2017). Long-term socio-environmental dynamics and adaptive cycles in Cappadocia, Turkey during the Holocene. Quaternary International (446), 66-82. https://doi. org/10.1016/j.quaint.2017.06.065
 • Aufgebauer, A., Panagiotopoulos, K., Wagner, B., Schaebitz, F., Viehberg, F.A., Vogel, A., Zanchetta, G., Sulpizio, R., Leng M.J. & Damaschke, M. (2012). Climate and environmental change over the last 17 ka recorded in sediments from Lake Prespa (Albania/ F.Y.R. of Macedonia/Greece). Quat Int (274), 122–135. doi:10.1016/jquaint.2012.02.015
 • Avcı, M. (1990). Göller Yöresi Batı Kesiminin Bitki Coğrafyası (Tez No: 12784) [Yayınlanmamış doktora tezi], İstanbul Üniversitesi Avcı, M. (1996a). Göller Yöresi Batı Kesiminde İklim Özellikleri ile Bitki Örtüsü Arasındaki İlişkiler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, 4, 143-215. https:// dergipark.org.tr/tr/pub/iucografya/issue/25053/264496
 • Avcı, M. (1996b). The floristic regions of Turkey and a geographical approach for Anatolian Diagonal. Review of the Department of Geography, University of Istanbul (3), 59-91.
 • Baillie, M. (2001). The AD 540 Event. Current Archaeology, 15(6), 266-269.
 • Bakker, J., Kaniewski, D., Verstraeten, G., Laet V., & Waelkens, M. (2011). Numerically derived evidence for late-Holocene climate change and its impact on human presence in the southwest Taurus Mountains, Turkey. The Holocene, 22(4), 425-438.
 • Bakker, J., Paulissen, E., Kaniewski, D., Poblome, J., Laet, V., Verstraeten, G., & Waelkens, M. (2013). Climate, People, Fire and Vegetation: New ınsights ınto vegetation dynamics in the Eastern Mediterranean since the 1st century AD. Climate of the Past (9), 57-87.
 • Barriendos, M. (1997). Climatic variations in the Iberian Peninsula during the late Maunder Minimum (AD 1675-1715): an analysis of data from rogation ceremonies. The Holocene, (7), 105-111. https://doi.org/10.1177/095968369700700110
 • Behre, K.-E. (1990). Some refections on anthropogenic indicators and the record of prehistoric occupation phases in pollen diagrams from the Near East. In S. Bottema, G. Entjes-Nieborg. & W. Van Zeist (Eds.), Man’s role in the shaping of the Eastern Mediterranean Landscape (s. 219-230). Rotterdam: A.A. Balkema.
 • Birks, H. H. & Birks, H. J. (2000). Future uses of pollen analysis must include plant macrofossils. Journal of Biogeography, 27, 31-35. https://doi.org/10.1046/j.1365-2699.2000.00375.x
 • Bond, G., Showers, W., Cheseby, M., Lotti, R., Almasi, P., Menocal, P., Priore, P., Cullen, H., Hajdas, I & Bonani, G. (1997). A Pervasive Millennial-Scale Cycle in North Atlantic Holocene and Glacial Climates. Science, (278), 1257-1266. doi:10.1126/science. 278.5341.1257
 • Bottema, S., & Woldring, H. (1984). Late Quaternary Vegetation and Climate of Southwestern Turkey Part II. Palaeohistoria, (26), 123-149.
 • Bottema, S., Woldring, H., & Aytuğ, B. (1986). Palynological Investigations on The Relations Between Prehistoric Man and Vegetation in Turkey: the Beysehir Occupation Phase. Proceedings of the 5th Optima Congress, (s. 315-328). İstanbul.
 • Bottema, S. & Woldring, H. (1990). Anthropogenic İndicators in The Pollen Record Of The Eastern Mediterranean. In S. Bottema, G. Entjes-Nieborg. & W. Van Zeist (Eds.), Man’s role in the shaping of the Eastern Mediterranean Landscape (s. 231-264). Rotterdam: A.A. Balkema.
 • Bottema, S., Woldring, H., & Aytuğ, B. (1993-1994). Late Quaternary vegetation history of Northern Turkey. Palaeohistoria, 35(36), 13-72.
 • Bottema, S., Woldring, H., & Kayan, İ. (2001). The late Quaternary vegetation history of western Turkey, Roodenberg, J.J., Thissen, L.C. (Eds.), The Ilipinar Excavations II. (s. 327-354). Leiden: Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten
 • Brewer, S., Cheddadi, R., Beaulieu, J.L., Reille, M., & Data Contributors (2002). The spread of Deciduous Quercus throughout Europe since The Last Glacial Period. Forest Ecology and Management, (156), 27-48. https://doi.org/10.1016/S0378-1127(01)00646-6
 • Bulkan, Ö., Yalçın, M. N., & Wilkes, H. (2018). Geochemistry of Marmara Lake sediments-ımplications for Holocene environmental changes in Western Turkey. Quaternary International, (486), 199-214. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.12.045
 • Caner, H., & Algan, O. (2002). Palynology of sapropelic layers from the Marmara Sea. Marine Geology, 190(1–2), 35–46. https:// doi.org/10.1016/S0025-3227(02)00341-9
 • Cho, J-H. (2014). The Little Ice Age and the coming of the Anthropocene. Asian Review of World Histories, 2(1), 1-16. https://doi. org/10.12773/arwh.2014.2.1.001
 • Croudace, I. W., Rindby, A., & Rothwell, R. G. (2006). ITRAX: Description and evaluation of a new multifunction X-Ray core scanner. In R.G. Rothwell (Eds.), New Techniques in Sediment Core Analysis. Geological Society Special Publication, (267), 51-63.
 • Croudace, I., & Rothwell, G. (2010). Micro-XRF sediment core scanners: important new tools for the environmental and earth sciences. Spectroscopy Europe, 22(3), 6-13. https://www.spectroscopyeurope. com/article/micro-xrf-sediment-core-scanners- important-new-tools environmental-and-earth-sciences
 • Croudace, I.W. & Rothwell, R.G. (2015). Book reviews: Micro-XRF studies of sediment cores. Applications of a Non-Destructive Tool for the Environmental Sciences. Vol. 22. London: Springer.
 • Croudacea, I. W., Löwemark, L., Tjallingii, R., & Zolitschka, B. (2019). Current perspectives on the capabilities of high resolution XRF core scanners. Quaternary International, (514), 5-15. https:// doi.org/10.1016/j.quaint.2019.04.002
 • Crowley, T. J., & Lowery, T. S. (2000). How warm was the Medieval Warm Period? A Journal of the Human Environment, 29(1), 51- 54. https://doi.org/10.1579/0044-7447-29.1.51
 • Çağatay, M., Öğretmen, N., Damcı, E., Stockhecke, M., Sancar, Ü., Eriş, K.K., & Özeren, S. (2014). Lake level and climate records of the last 90 ka from the Northern Basin of Lake Van, eastern Turkey. Quaternary Science Reviews, (104), 97-116. http://dx.doi. org/10.1016/j.quascirev.2014.09.027
 • Danladi, I.B. & Ön, S.A. (2018). Solar forcing and climate variability during the past millennium as recorded in a high altitude lake: Lake Salda (SW Anatolia). Quaternary International, (486), 185- 198. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2017.08.068
 • Davies, S., Lamb, H., & Roberts, S. (2015). Micro-XRF Core Scanning in Palaeolimnology: Recent Developments. In I. Croudace, & R. Rothwell (Eds.), Micro-XRF Studies of Sediment Cores Applications Of A Non-Destructive Tool For The Environmental Sciences (s. 119-126). Ontario, Canada: Springer. doi:10.1007/978-94-017- 9849-5
 • Davis, P.H. (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1–9. Edinburgh, Edinburgh University Press.
 • Davis, P.H., Mill, R.R., & Tan, K. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 10. Edinburgh, Edinburgh University Press. Dean, J.R., Jones, M.D., Leng, M.J., Sloane, H.J., Roberts, N., Woodbridge, J., Swann, G.E.A., Metcalfe, S.E., Eastwood, W.J., & Yiğitbaşıoğlu, H. (2013). Palaeo-seasonality of the last two millennia reconstructed from the oxygen isotope composition of carbonates and diatom silica from Nar Gölü, central Turkey. Quaternary Science Reviews, (66), 35-44. https://doi. org/10.1016/j.quascirev.2012.07.014
 • Dean, J.R., Jones, M.D., Leng, M.J., Noble, S.R., Metcalfe, S.E., Sloane, H.J., Sahy, D., Eastwood, W.J., & Roberts, N. (2015). Eastern Mediterranean hydroclimate over the late glacial and Holocene, reconstructed from the sediments of Nar lake, central Turkey, using stable isotopes and carbonate mineralogy. Quaternary Science Reviews, (124), 162-174. http://dx.doi.org/10.1016/j. quascirev.2015.07.023
 • Dean, J.R., Jones, M.D., Leng, M.J., Metcalfe, S.E., Sloane, H.J., Eastwood, W.J., & Roberts, N. (2018). Seasonality of Holocene hydroclimate in the Eastern Mediterranean reconstructed using the oxygen isotope composition of carbonates and diatoms from Lake Nar, central Turkey. The Holocene, 28(2), 267-276. https:// doi.org/10.1177/0959683617721
 • Eastwood, W.J. (1997). The palaeoecological record of holocene environmental change in southwest turkey. [Doctoral thesis, University of Wales].
 • Eastwood, W.J., Roberts, N., & Lamb, H. (1998). Palaeoecological and archaeological evidence for human occupance in southwest Turkey: the Beyşehir occupation phase. Anatolian Studies, (48), 69-86. doi: https://doi.org/10.2307/3643048
 • Eastwood, W.J., Roberts, N., Lamb, H.F., & Tibby, H.J. (1999). Holocene environmental change in southwest Turkey: a palaeoecological record of lake and catchment-related changes. Quaternary Science Reviews, (18), 671-695. https://doi.org/10.1016/S0277- 3791(98)00104-8
 • Eastwood, W.J., Leng, M., & Davis, N.R. (2007) Holocene climate change in the eastern Mediterranean region: a comparison of stable isotope and pollen data from Lake Gölhisar, southwest Turkey. Journal Of Quaternary Science, 22(4), 327-341. doi:10.1002/jqs.1062
 • Eastwood, W.J., Gümüşçü, O., Yiğitbaşıoğlu, H., Haldon, J.F., & England, A. (2009). Integrating Palaeoecological and Archaeo-Historical records: Land use and Landscape change in Cappadocia (central Turkey) since late Antiquity. In T. Vorderstrasse, & J. Roodenberg (Eds.), Archaeology of the Countryside in Medieval Anatolia (s. 45-69). Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten.
 • Ediger, V., Demirbağ, E., Ergintav, S., İnan, S., & Saatçılar, R. (2018). Post-Glacial Terraces of The Marmara Sea and water exchange periods, Bulletin of the Mineral Research and Exploration, (157), 39-57. https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.401208
 • England, A. (2006). Late Holocene Palaeoecology Of Cappadocia (CentralTurkey): An Investigation Of Annually Laminated Sediments From Nar Gölü Crater Lake. [Doctoral thesis, University of Birmingham].
 • England, A., Eastwood, W.J., Roberts, N., Turner, R., & Haldon, J.F. (2008). Historical landscape change in Cappadocia (central Turkey): a palaeoecological investigation of annually laminated sediments from Nar lake. The Holocene, 18(8), 1229-1245. doi:10.1177/0959683608096598
 • Eriş, K.K. (2013). Late Pleistocene-Holocene sedimentary records of climate and lake-level changes in Lake Hazar, eastern Anatolia, Turkey. Quaternary International, (302), 123-134. http://dx.doi. org/10.1016/j.quaint.2012.12.024
 • Eriş, K.K. (2014). Hazar Gölü’nde (Elâzığ) pleyistosen-holosen dönemi yüksek çözünürlü iklim ve su seviyesi değişimleri (TÜBİTAK Proje No:111Y045).
 • Eriş, K.K., Ön, S.A., Çağatay, M.N., Ülgen, U.B., Ön, Z.B., Gürocak, Z., Arslan, T.N., Akkoca, D.B., Damcı, E., İnceöz, M., & Okan, Ö.Ö. (2018). Late Pleistocene to Holocene paleoenvironmental evolution of Lake Hazar, Eastern Anatolia, Turkey. Quaternary International (486), 4-16. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.09.027
 • Faegri, K. & Iversen, J. (1975). Textbook of pollen analysis. (3. Edition). New York: Hafner Press.
 • Fagan, B. (2002). The Little Ice Age: How Climate Made History 1300- 1850. New York: Basic Books.
 • Feulner, G., & Rahmstorf, S. (2010). On the effect of a new grand minimum of solar activity on the future climate on Earth. Geophysical Research Letters, 37(5), 1-5. https://doi.org/ 10.1029/2010gl042710
 • Fleitmann, D., Cheng, H., Badertscher, S., Edwards, R.L., Mudelsee, M., Göktürk, O.M., Fankhauser, A., Pickering, R., Raible, C.C., Matter, A., Kramers, J., & Tüysüz, O. (2009). Timing and climatic impact of Greenland interstadials recorded in stalagmites from northern Turkey. Geophysical Research Letters (36), 1-5. doi: 10.1029/2009GL040050
 • Foerster, V., Junginger, A., Langkamp, O., Gebru, T., Asrat, A., Umer, M., Lamb, H.J., Wennrich, V., Rethemeyer, J., Nowaczyk, N., Trauth, M.H., & Schaebitz, F. (2012). Climatic change recorded in the sediments of the Chew Bahir basin, southern Ethiopia, during the last 45,000 years. Quaternary International, (274), 25–37. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.06.028
 • Gaillard, M. (2007). Archaeological applications. In S.A. Elias (Eds.), The Encyclopedia of Quaternary Science (s. 2570-2595). Amsterdam: Elsevier.
 • Göktürk, O., Fleitmann, D., Badertscher, S., Cheng, H., Edwards, R., Leuenberger, M., Fankhauser, A., Tüysüz, O., & Kramers, J. (2011). Climate on the southern Black Sea coast during the Holocene: implications from the Sofular Cave record. Quaternary Science Reviews, (30), 2433-2445. doi:10.1016/j.quascirev.2011.05.007
 • Günal, N. (2013). Türkiye’de iklimin doğal bitki örtüsü üzerindeki etkileri. Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 5(1), 1-22. https:// www.actaturcica.org/2019/12/03/2013/
 • Grimm, E. (2015). Tilia Software. Springfield: Illinois State Museum. Griswold, W.J. (1983). The Great Anatolian Rebellion 1591-1611 (Anadolu’da Büyük İsyan 1591-1611). Berlin: Klaus Schwarz Verlag.
 • Grudd, H., Briffa, K.R., Karlen, W., Bartholin, T.S., Jones, P.D., & Kromer, B. (2002). A 7400-year tree-ring chronology in northern Swedish Lapland: natural climatic variability expressed on annual to millennial timescales. The Holocene, 12(6), 657-665. doi: 10.1191/0959683602hl578rp
 • Haldon, J., Roberts, N., Izdebski, A., Fleitmann, D., McCormick, M., Cassis, M., Doonan, O., Eastwood, W.J., Elton, H., Ladstätter, S., Manning, S., Newhard, J., Nicoll, K., Telelis, I., & Xoplaki, E. (2014). The Climate and Environment of Byzantine Anatolia: Integrating Science, History, and Archaeology. Journal of Interdisciplinary History, 45(2), 113-161. muse.jhu.edu/article/552650.
 • Izdebski, A. (2011). Why did Agriculture Flourish in the Late Antique East? The Role of Climate Fluctuations in the Development and Contraction of Agriculture in Asia Minor and the Middle East from the 4th Till the 7th c. AD. In W. Brandes, A. Demandt, H. Leppin, H. Krasser, & P. Möllendorff (Eds.), Yearbook on the Culture and History of the First Millennium C.E. (s. 291-312). Berlin: Walter De Gruyter Inc.
 • Jones, M.D., Roberts, C.N., & Leng, M.J. (2007). Quantifying climatic change through the last glacial–interglacial transition based on lake isotope palaeohydrology from central Turkey. Quaternary Research, (67), 463–473. doi:10.1016/j.yqres.2007.01.004
 • Jones, M.D., Roberts, N., Leng, M.J., & Türkes, M. (2006). A high-resolution Late Holocene lake isotope record from Turkey and links to North Atlantic and monsoon climate. Geology, (34), 361-364. doi:10.1130/G22407.1
 • Kalıpçı, E. (2019). Karataş Gölü ve Yakın Çevresinin Paleovejetasyonu, (Tez No: 559774) [Yüksek lisans tezi] Süleyman Demirel Üniversitesi Karlıoğlu, N., Caner, H., Rauh, N.K., Akkemik, Ü., Köse, N., & Connor, E.M. (2016). Palynological evidence for human occupation in western Rough Cilicia (southwest Turkey). Quaternary International, (401), 109–122. https://doi.org/10.1016/j.quaint. 2015.06.036
 • Karlıoğlu, Kılıç, N., Caner, H., Erginal, A.E., Ersin, S., Selim, H.H., & Kaya, H. (2018). Environmental changes based on multi-proxy analysis of core sediments in Lake Aktaş Turkey: Preliminary results. Quaternary International, (486), 89–97. https://doi.org/ 10.1016/j.quaint.2018.02.004
 • Kylander, M., Ampel, L., Wohlfarth, B., & Veres, D. (2011). High-Resolution X-Ray Fluorescence core scanning analysis of Les Echets (France) Sedimentary Sequence: New insights from chemical proxies. Journal Of Quaternary Science, 26(1), 109-117. doi:10.1002/jqs.1438
 • Kuzucuoğlu, C., Dörfler, W., Kunesch, S., & Goupille, F. (2011). Mid-to Late-Holocene climate change in Central Turkey: The Tecer Lake record. The Holocene, 21(1), 173-188. doi:10.1177/0959683610384163
 • Lean, J., Beer, J., & Bradley, R. (1995). Reconstruction of Solar Irradiance since 1610: Implications for climate change. Geophysical Research Letters, 22(23), 3195-3198. doi:10.1029/95GL03093
 • Leroy, S.A.G., Boyraz, S., & Gürbüz, A. (2009). High-resolution palynological analysis in Lake Sapanca as a tool to detect recent earthquakes on the North Anatolian Fault. Quaternary Science Reviews, 28(25–26), 2616–2632. https://doi.org/10.1016/j.quascirev. 2009.05.018
 • Li, M., Xu, Q., Zhang, S., Li, Y., Ding, W., & Li, J. (2015). Indicator pollen taxa of Human-Induced and natural vegetation in Northern China. The Holocene, 25(4), 686-701. doi:10.1177/0959683614566219
 • Litt, T., Pickarski, N., Heumann, G., Stockhecke, M., & Tzedakis, P.C. (2014). A 600,000 year long continental pollen record from Lake Van, eastern Anatolia (Turkey). Quaternary Science Reviews, (104), 30-41. http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.03.017
 • Litt, T. & Anselmetti, F.S. (2014). “Lake Van deep drilling project PALEOVAN’’, Quaternary Sci. Rev., (104), 1-7, https://doi.org/ 10.1016/j.quascirev.2014.09.026.
 • Lowe, J., & Walker, M. (2015). Reconstructing Quaternary Enviroments (3nd Edition). New York: Routledge. Lu, V. (2018). XIV. ve XVII. Yüzyıllarda iklimsel ve doğal şartların Osmanlı İmparatorluğu’na etkisi. Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), 216-240. https://doi.org/10.25272 /j.2149-8385.2018.4.2.01
 • Luterbacher, J., Rıcklı, R., Xoplakı, E., Tınguely, C., Beck, C., Pfıster, C., & Wanner, H. (2001). The Late Maunder Minimum (1675– 1715) – A key period for studying decadal scale climatic change in Europe. Climatic Change, (49), 441-462. https://doi.org/ 10.1023/A:1010667524422
 • Mayewski, P.A., Rohling, E.E., Stager, J.C., Maasch, K.A., Meeker, L.D., Meyerson, E.A., Gasse, F., Kreveld, S. Van, Holmgren, K., Lee-thorp, J., Rosqvist, G., Rack, F., Staubwasser, M., Schneider, R.R., Steig, E.J., (2004). Holocene climate variability. Quat. Res. (62), 243–255. doi:10.1016/j.yqres.2004.07.001
 • McCormick, M., Büntgen, U., Cane, M.A., Cook, E.R., Harper, K., Huybers, P., Litt, T., Manning, S.W., Mayewski, P.A., More, A.F.M., Nicolussi, K., & Tegel, W. (2012). Climate change during and after the Roman Empire: Reconstructing the past from scientific and historical evidence. The Journal of Interdisciplinary History, 43(2), 169-220. https://www.jstor.org/stable/41678664
 • Memiş, T. (2017). Fosil Polen Analizleri Işığında Tuzla Gölü Çevresinin Geç Holosen Paleovejetasyonu. (Tez No: 483832) [Yüksek lisans tezi] Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Metcalfe, S.E., Jones, M.D., Davies, S.J., Noren, A., & MacKenzie, A. (2010). Climate variability over the last two millennia in the North American Monsoon region, recorded in laminated lake sediments from Laguna de Juanacatlán, Mexico. Holocene, 20(8), 1195–1206. https://doi.org/10.1177/0959683610371994
 • Miebach, A., Niestrath, P., Roeser, P., & Litt, T. (2016). Impacts of Climate and Humans on the Vegetation in Northwestern Turkey: Palynological Insights from Lake Iznik Since The Last Glacial. Climate Of The Past, 12, 575-593. doi:10.5194/cp-12-575-2016
 • Moore, P., Webb, J. & Collınson, M. (1991). Pollen Analysis. (2. Edition). Oxford: Blackwell Scientific Publications.
 • Moreno, A., Lopez-Merino, L., Leira, M., Marco-Barba, J., Gonzalez- Samperiz, P., Valero-Garce´s, B. L., López-Sáez, J.A., Santos, L., Mata, P., & Ito, E. (2011) Revealing the last 13,500 years of environmental history from the multi-proxy record of a mountain lake (Lago Enol, northern Iberian Peninsula). J Paleolimnol (46), 327–349. doi:10.1007/s10933-009-9387-7
 • Mudie, P.J., Rochon, A., & Aksu, A.E. (2002). Pollen stratigraphy of Late Quaternary cores from Marmara Sea: Land-sea correlation and paleoclimatic history. Marine Geology, 190(1–2), 233–260. https://doi.org/10.1016/S0025-3227(02)00349-3
 • North Greenland Ice Core Project members (NGRIP). (2004). “High- resolution record of Northern Hemisphere climate extending into the last interglacial period’’, Nature (431) 147-151. DOI: 10.1038/nature02805
 • Ören, A. (2018). Kültepe (Kayseri) Çevresinin Fosil Polen Analizleri Işığında Holosen Paleocoğrafyası, (Tez No: 534785) [Doktora tezi] Ankara Üniversitesi
 • Ön, S.A., Çağatay, N., & Sakınç, M. (2011). Küçükçekmece Lagünü’nde (İstanbul) “Küçük Buzul Çağı” ve “Orta Çağ Ilık Dönemi” çökel kayıtları. İTÜ Dergisi, 10(4), 131-140. http://itudergi.itu.edu.tr/ index.php/itudergisi_d/article/view/1341
 • Ön, S.A. (2017). Küçük Buz Çağı’nda güneş etkisine bağlı iklim değişimleri: Köyceğiz Gölü çökel kayıtları (GB Anadolu). Türkiye Jeoloji Bülteni, (60), 569-588. doi:10.25288/tjb.370616
 • Ön, Z.B., Akçer Ön, S., Özeren, M.S., Eriş, K.K., Greaves, A.M., & Çağatay, M.N. (2018). “Climate proxies for the last 17.3 ka from Lake Hazar (Eastern Anatolia), extracted by Independent Component Analysis of μ-XRF data’’, Quaternary International. (486), 17-28. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2017.08.066
 • Perry, C.A. & Hsu, K.J. (2000). Geophysical, archaeological, and historical evidence support a solar-output model for climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(23), 12433-12438. http://www. jstor.org/stable/123866
 • Ramsey, C., & Lee, S. (2013). Recent and planned developments of the program OxCal. Radiocarbon, 55(2), 720-730. doi:10.1017/ S0033822200057878
 • Rasmussen, S.O., Andersen, K., Svensson, A., Steffensen, J., Vinther, B., Clausen, H., Siggaard-Andersen, M-L., Johnsen, S.J., Larsen, L.B., Dahl-Jensen, D., Bigler, M., Rothlisberger, R., Fischer, H., Goto-Azuma, K., Hansson, M.E. & Ruth, U. (2006). “A new Greenland ice core chronology for the Last Glacial termination’’, Journal of Geophysical Research Atmospheres 111(D6). DOI: 10.1029/2005JD006079.
 • Rasmussen, S.O., Bigler, M., Blockley, S.P., Blunier, T., Buchardt, S.L., Clausen, H.B., Cvijanovic, I., Dahl-Jensen, D., Johnsen, S.J., Fischer, H., Gkinis, V., Guillevic, M., Hoek, W.Z., Lowe, J.J., Pedro, J.B., Popp, T., Seierstad, I.K., Steffensen, J.P., Svensson, A.M., Vallelonga, P., Vinther, B.M., Walker, M.J.C., Wheatley, J.J., & Winstrup, M. (2014). A stratigraphic framework for abrupt climatic changes during the Last Glacial period based on three synchronized Greenland ice-core records: refining and extending the INTIMATE event stratigraphy. Quaternary Science Reviews, (106), 14-28. http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.09.007
 • Rigozo, N., Echer, E., Vıeıra, L.E.A., & Nordemann, D.J.R. (2001). Reconstruction of Wolf Sunspot Numbers on the Basis of Spectral Characteristics and Estimates of Associated Radio Flux and Solar Wind Parameters for the Last Millennium. Solar Physics, (203), 179-191. DOI: 10.1023/A:1012745612022
 • Roberts, N., Reed, J., Leng, M.J., Kuzucuoğlu, C., Fontugne, M., Bertaux, J., Woldring, H., Bottema, S., Black, S., Hunt, E., & Karabiyikoğlu, M., (2001). The tempo of Holocene climatic change in the eastern Mediterranean region: new high-resolution crater-lake sediment data from central Turkey. Holocene 11(6), 719–734. DOI: 10.1191/09596830195744
 • Roberts, N., Jones, M.D., Benkaddour, A., Eastwood, W.J., Filippi, M.L., Frogley, M.R., Lamb, H.F., Leng, M.J., Reed, J.M., Stein, M., Stevens, L., Valero-Garcés, B., & Zanchetta, G. (2008). Stable Isotope Records of Late Quaternary Climate and Hydrology from Mediterranean Lakes: The ISOMED Synthesis. Quaternary Science Reviews 27(25–26), 2426–2441. doi: 10.1016/j. quascirev.2008.09.005.
 • Roberts, N, Eastwood, W.J., Kuzucuoǧlu, C., Fiorentino, C. & Caracuta. V. (2011). Climatic, Vegetation and Cultural change in the Eastern Mediterranean during the Mid-Holocene Environmental Transition. Holocene 21(1), 147–62. doi: 10.1177/0959683610386819.
 • Roberts, N., Allcock, S.L., Arnaud, F., Dean, J.R., Eastwood, W.J., Jones, M.D., Leng, M.J., Metcalfe, S.E., Malet, E., Woodbrıdg, J., & Yiğitbaşıoğlu, H. (2016). A tale of two lakes: a multi-proxy comparison of Lateglacial and Holocene environmental change in Cappadocia, Turkey. Journal Of Quaternary Science, 31(4), 348-362. doi:10.1002/jqs.2852
 • Roberts, N. Allcock, S. L., Barnett, H., Mather, A., Eastwood, W.J., Jones, M., Primmer, N., Yiğitbașıoğlu, H., & Vannière, B. (2019). Cause-and-effect in Mediterranean erosion: The role of humans and climate upon Holocene sediment flux into a central Anatolian lake catchment. Geomorphology, (331), 36-48. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.11.016
 • Rosen, A.M. (2007). “Civilizing Climate: Social Responses to Climate Change in the Ancient Near East’’, Alta Mira Press, Lanham, MD. Seppä, H. & Bennett, K. (2003). Quaternary pollen analysis: recent progress in palaeoecology and palaeoclimatology. Progress in Physical Geography, 27(4), 548-579. DOI: 10.1191/0309133303pp394oa
 • Seppa, H. (2007). Pollen analysis, principles. In S.A. Elias (Eds.), Encyclopedia of Quaternary Science (s. 2486-2497). Amsterdam: Elsevier.
 • Sharifi, A., Pourmand, A., Canuel, E.A., Ferer-Tyler, E., Peterson, L.C., Aichner, B., Feakins, S.J., Daryaee, T., Djamali, M., Beni, A.N., Lahijani, H.A.K., Swart, P.K. (2015). Abrupt climate variability since the last deglaciation based on a high-resolution, multiproxy peat record from NW Iran: The hand that rocked the Cradle of Civilization?, Quaternary Science Reviews (123), 215- 230. http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.07.006
 • Shumilovskikh, L.S., Seeliger, M., Feuser, S., Novenko, E., Schlütz, F., Pint, A., Pirson, F., & Brückner, H. (2016). The harbour of Elaia: A palynological archive for human environmental interactions during the last 7500 years. Quaternary Science Reviews, (149), 167-187. http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.07.014
 • Stock, F. Laermanns, H., Pint, A., Knipping, M., Wulf, S., Hassl, A.R., Heiss, A.G., Ladstötter, S., Opitz, S., Schwaiger, H., & Brückner, H. (2020). Human-environment interaction in the hinterland of Ephesos — As deduced from an in-depth study of Lake Belevi, west Anatolia. Quaternary Science Reviews, (224), 1-17. https:// doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106418
 • Şenel, M. (1997). 1/100.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları Isparta N-24 Paftası. Ankara: Jeoloji Etütleri Dairesi.
 • Şenkul, Ç. (2011). Güneybatı Anadolu’nun holosen paleocoğrafyası. (Tez No: 296325) [Doktora tezi] Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Şenkul, Ç. (2014). Polen analizlerinin temel prensipleri ve Kuvaterner ortam koşullarının yeniden yapılandırılmasındaki önemi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 7(1), 33-41. https://dergipark.org.tr/ en/pub/derleme/issue/35091/389283
 • Şenkul, Ç. & Doğan, M. (2018). Fosil ve güncel polen analizleri ışığında Mucur Obruk Gölü çevresinin paleovejetasyon değişimleri. Türk Coğrafya Dergisi, 70, 19-28. DOI: 19.17211/tcd.342955
 • Şenkul, Ç. & Kalıpçı, E. (2019). Güneybatı Anadolu’dan yeni bir paleoekolojik değerlendirme: Karataş Gölü ve çevresinin Geç Holosen paleovejetasyon değişimleri ve iklim ile ilişkileri. Coğrafya Dergisi, (38), 35-47. doi:10.26650/JGEOG2019-0006
 • Şenkul, Ç., Gürboğa, Ş., Doğan, M. & Doğan, T. (2021). High-resolution geochemical (μXRF) and palynological analyses for climatic and environmental changes in lake sediments from Sultansazlığı Marsh (Central Anatolia) during the last 14.5 kyr. Quaternary International. (613), 24-38 doi: 10.1016/j.quaint.2021.08.010.
 • Tainter, J.A. & Crumley, C.L. (2007). Climate, Complexity, and Problem Solving in the Roman Empire. R. Costanza, In L. J. Graumlich, & W. Steffen (Eds.), Sustainability or Collapse? An Integrated History and Future of People on Earth (s. 61-75). London: Dahlem Workshop Reports.
 • Tudryn, A., Tucholka, P., Özgür, N., Gibert, E., Elitok, Ö., Kamaci, Z., Massault, M., Poisson, A., & Platevoet, B. (2013). A 2300-year record of environmental change from SW Anatolia, Lake Burdur, Turkey. J Paleolimnol, (46), 647-662. DOI 10.1007/s10933-013- 9682-1
 • Usoskin, I., Arlt, R., Asvestari, E., Hawkins, E., Kapyla, M., Kovaltsov, G.A., Krivova, N., Lockwood, M., Mursula, K., O’Reilly, J., Owens, M., Scott, C.J., Sokoloff, D.D., Solanki, S.K., Soon, W., & Vaquero, J.M. (2015). The Maunder minimum (1645–1715) was indeed a grand minimum: A reassessment of multiple datasets. Astronomy and Astrophysics, (581), 1-23. doi:10.1051/0004- 6361/201526652
 • Ülgen, U.B., Franz, S.O., Biltekin, D., Çağatay, M.N., Roeser, P.A., Doner, L., & Thein, J. (2012). Climatic and environmental evolution of Lake Iznik (NW Turkey) over the last ∼4700 years. Quaternary International, (274), 88-101. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint. 2012.06.016
 • Ünlü, Y. (2021). Mikro-XRF verileri ışığında Paleo-Kuleönü Gölü ve çevresinin paleoiklim özellikleri. (Tez No: 698690) [Yüksek lisans tezi] Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Van Zeist, W., Woldring, H., & Stapert, D. (1975). Late Quaternary vegetatıon and clımate of Southwestern Turkey. Palaeohistoria (17), 55-143. https://ugp.rug.nl/Palaeohistoria/article/ view/24805/22253
 • Vermoere, M., Degryse, P., Vanhecke, L., Muchez, P.H., Paulissen, E., Smets, E., & Waelkens, M. (1999). Pollen analysis of two travertine sections in Basköy (southwestern Turkey): implications for environmental conditions during the early Holocene. Review of Palaeobotany and Palynology, (105), 93-110. https://doi. org/10.1016/S0034-6667(98)00068-2
 • Vermoere, M., Smets, E., Waelkens, M., Vanhaverbeke, H., Librecht, I., Paulissen, E., & Vanhecke, L. (2000). Late Holocene environmental change and the record of human impact at Gravgaz near Sagalassos, Southwest Turkey. Journal of Archaeological Science, (27), 571-595. doi:10.1006/jasc.1999.0478
 • Vermoere, M., Thuyne, T.V., Six, S., Vanhecke, L., Waelkens, M., Paulissen, E., & Smets, E. (2002). Late Holocene local vegetation dynamics in the Marsh of Gravgaz (Southwest Turkey). Journal of Paleolimnology, (27), 429-451. doi:https://doi. org/10.2307/3643093
 • Vermoere, M., Six, S., Poblome, J., Degryse, P., Paulissen, E., Waelkens, M., & Smets, E. (2003). Pollen sequences from the city of Sagalassos (Pisidia, southwest Turkey). Anatolian Studies, (53), 161-173. https://doi.org/10.2307/3643093
 • Vermoere, M. (2004). Holocene Vegetation History in the Territory of Sagalassos (Southwest Turkey) A Palynological Approach Studies, Eastern Mediterranean Archaeology-SEMA 6. Turnhout: Brepols Publishers
 • Vural, G. (2016). Fiziki Özellikleri ve Beşerî Etkileriyle; Küçük Buzul Çağı (1300-1850) (Tez No: 451468). [Yüksek Lisans Tezi] İstanbul Üniversitesi
 • Yavuz, V., Akçar, N., & Schlüchter, C. (2007). The Frozen Bosphorus And Its Paleoclimatic İmplications Based On A Summary Of The Historical Data. In V. Yanko-Hombach, A. S. Gilbert, N. Panin, & P. Dolukhanov (Eds.), The Black Sea Flood Question (s. 633-649). Dordrecht, Netherlands: Springer. doi:10.13140/ RG.2.1.2838.7685
 • Wanner, H., Beer, J., Butikofer, J., Crowley, T.J., Cubasch, U., Fluckiger, J., Goosse, H., Grosjean, M., Joos, F., Kaplan, J.O., Kuttel, M., Muller, S.A., Prentice, I.C., Solomina, O., Stocker, T.F., Tarasov, P., Wagner, M., Widmann, M., (2008). Mid- to Late Holocene climate change: an overview, Quaternary Sci. Rev. (27), 1791-1828. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2008.06.013
 • Wang, T., Surge, D., & Walker, K. J. (2013). Seasonal climate change across the Roman Warm Period/Vandal Minimum transition using isotope sclerochronology in archaeological shells and otoliths, southwest Florida, USA. Quaternary International, (308- 309), 230-241. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.11.013
 • White, S. (2008). Ecology, Climate, and Crisis in the Ottoman Near East, [Doctoral dissertation, Columbia University]. University Graduate School of Arts and Sciences.
 • White, S. (2011). The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire. Ohio: Cambridge University Press.
 • Xoplaki, E., Maheras, P., & Luterbacher, J. (2001). Variability of Climate in Meridional Balkans During the Periods 1675–1715 and 1780–1830 and its Impact on Human Life. Climatic Change, (48), 581-615. https://doi.org/10.1023/A:1005616424463

In the light of fossil pollen and geochemical (μ-XRF) analysis paleovegetation and paleoclimate of Yelten Marsh (Antalya-Korkuteli-Türkiye) and its surroundings for the last 2100 years

Yıl 2022, Sayı: 81, 141 - 156, 31.12.2022
https://doi.org/10.17211/tcd.1158654

Öz

Yelten Marsh (1670 m) is located in Korkuteli district of Antalya. This study is a paleovegetation
study conducted in Southwest Anatolia and aims to determine the paleovegetation and
paleoclimate structure of the last ~2100 years. In this context, 48 cm sediment core was taken
from Yelten Marshes and according to the results of the radiocarbon dating analysis, it was
found that the age of the base was 2.157 (Cal BP). 32 fossil pollen analyzes were made on the
sediment core and the results were converted into diagrams. In the resulting diagram, three
main and three subzones were determined. The total ratio of woody/wood taxa (AP; arboreal
pollen) between zones varied between 98% and 85.1%. Among the fossil pollen findings,
Pinus sp., Juniperus sp., Quercus sp. are important AP taxa. Asteraceae, Amaranthaceae and
Lactuaceae were important taxa in NAP (non-arboreal pollen) representing herbaceous taxa.
In addition, μ-XRF analyzes were applied on the core, graphs of the μ-XRF data were drawn
and paleoclimate changes were revealed. As a result of the analyzes, similarities with the
characteristics of four different global climate periods (Roman Warm Climate Period, 1400 Cold
Climate Period, Medieval Warm Period and Little Ice Age) were determined in the region. In the
last 2 thousand years, forest existence is quite dominant in the vegetation structure. As a result,
the data obtained were compared with the results of previous research in Southwest Anatolia,
and information on the change of climatic conditions, land use and vegetation structure during
the Roman, Byzantine Empire, Seljuk and Ottoman Empire periods was obtained.

Proje Numarası

SYL-2018-6906

Kaynakça

 • Akkemik, Ü., Caner, H., Conyers, G. A., Dillon, M. J., Karliolu, N., Rauh, N. K., & Theller, L. O. (2012). The archaeology of deforestation in south coastal Turkey. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 19(5), 395–405. https://doi.org/10. 1080/13504509.2012.684363
 • Allcock, S. (2013). Living with a changing climate: Holocene climate variability and socio-evolutionary trajectories, Central Turkey [Unpublished doctoral dissertation]. University of Plymouth. Allcock, S. L. (2017). Long-term socio-environmental dynamics and adaptive cycles in Cappadocia, Turkey during the Holocene. Quaternary International (446), 66-82. https://doi. org/10.1016/j.quaint.2017.06.065
 • Aufgebauer, A., Panagiotopoulos, K., Wagner, B., Schaebitz, F., Viehberg, F.A., Vogel, A., Zanchetta, G., Sulpizio, R., Leng M.J. & Damaschke, M. (2012). Climate and environmental change over the last 17 ka recorded in sediments from Lake Prespa (Albania/ F.Y.R. of Macedonia/Greece). Quat Int (274), 122–135. doi:10.1016/jquaint.2012.02.015
 • Avcı, M. (1990). Göller Yöresi Batı Kesiminin Bitki Coğrafyası (Tez No: 12784) [Yayınlanmamış doktora tezi], İstanbul Üniversitesi Avcı, M. (1996a). Göller Yöresi Batı Kesiminde İklim Özellikleri ile Bitki Örtüsü Arasındaki İlişkiler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, 4, 143-215. https:// dergipark.org.tr/tr/pub/iucografya/issue/25053/264496
 • Avcı, M. (1996b). The floristic regions of Turkey and a geographical approach for Anatolian Diagonal. Review of the Department of Geography, University of Istanbul (3), 59-91.
 • Baillie, M. (2001). The AD 540 Event. Current Archaeology, 15(6), 266-269.
 • Bakker, J., Kaniewski, D., Verstraeten, G., Laet V., & Waelkens, M. (2011). Numerically derived evidence for late-Holocene climate change and its impact on human presence in the southwest Taurus Mountains, Turkey. The Holocene, 22(4), 425-438.
 • Bakker, J., Paulissen, E., Kaniewski, D., Poblome, J., Laet, V., Verstraeten, G., & Waelkens, M. (2013). Climate, People, Fire and Vegetation: New ınsights ınto vegetation dynamics in the Eastern Mediterranean since the 1st century AD. Climate of the Past (9), 57-87.
 • Barriendos, M. (1997). Climatic variations in the Iberian Peninsula during the late Maunder Minimum (AD 1675-1715): an analysis of data from rogation ceremonies. The Holocene, (7), 105-111. https://doi.org/10.1177/095968369700700110
 • Behre, K.-E. (1990). Some refections on anthropogenic indicators and the record of prehistoric occupation phases in pollen diagrams from the Near East. In S. Bottema, G. Entjes-Nieborg. & W. Van Zeist (Eds.), Man’s role in the shaping of the Eastern Mediterranean Landscape (s. 219-230). Rotterdam: A.A. Balkema.
 • Birks, H. H. & Birks, H. J. (2000). Future uses of pollen analysis must include plant macrofossils. Journal of Biogeography, 27, 31-35. https://doi.org/10.1046/j.1365-2699.2000.00375.x
 • Bond, G., Showers, W., Cheseby, M., Lotti, R., Almasi, P., Menocal, P., Priore, P., Cullen, H., Hajdas, I & Bonani, G. (1997). A Pervasive Millennial-Scale Cycle in North Atlantic Holocene and Glacial Climates. Science, (278), 1257-1266. doi:10.1126/science. 278.5341.1257
 • Bottema, S., & Woldring, H. (1984). Late Quaternary Vegetation and Climate of Southwestern Turkey Part II. Palaeohistoria, (26), 123-149.
 • Bottema, S., Woldring, H., & Aytuğ, B. (1986). Palynological Investigations on The Relations Between Prehistoric Man and Vegetation in Turkey: the Beysehir Occupation Phase. Proceedings of the 5th Optima Congress, (s. 315-328). İstanbul.
 • Bottema, S. & Woldring, H. (1990). Anthropogenic İndicators in The Pollen Record Of The Eastern Mediterranean. In S. Bottema, G. Entjes-Nieborg. & W. Van Zeist (Eds.), Man’s role in the shaping of the Eastern Mediterranean Landscape (s. 231-264). Rotterdam: A.A. Balkema.
 • Bottema, S., Woldring, H., & Aytuğ, B. (1993-1994). Late Quaternary vegetation history of Northern Turkey. Palaeohistoria, 35(36), 13-72.
 • Bottema, S., Woldring, H., & Kayan, İ. (2001). The late Quaternary vegetation history of western Turkey, Roodenberg, J.J., Thissen, L.C. (Eds.), The Ilipinar Excavations II. (s. 327-354). Leiden: Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten
 • Brewer, S., Cheddadi, R., Beaulieu, J.L., Reille, M., & Data Contributors (2002). The spread of Deciduous Quercus throughout Europe since The Last Glacial Period. Forest Ecology and Management, (156), 27-48. https://doi.org/10.1016/S0378-1127(01)00646-6
 • Bulkan, Ö., Yalçın, M. N., & Wilkes, H. (2018). Geochemistry of Marmara Lake sediments-ımplications for Holocene environmental changes in Western Turkey. Quaternary International, (486), 199-214. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.12.045
 • Caner, H., & Algan, O. (2002). Palynology of sapropelic layers from the Marmara Sea. Marine Geology, 190(1–2), 35–46. https:// doi.org/10.1016/S0025-3227(02)00341-9
 • Cho, J-H. (2014). The Little Ice Age and the coming of the Anthropocene. Asian Review of World Histories, 2(1), 1-16. https://doi. org/10.12773/arwh.2014.2.1.001
 • Croudace, I. W., Rindby, A., & Rothwell, R. G. (2006). ITRAX: Description and evaluation of a new multifunction X-Ray core scanner. In R.G. Rothwell (Eds.), New Techniques in Sediment Core Analysis. Geological Society Special Publication, (267), 51-63.
 • Croudace, I., & Rothwell, G. (2010). Micro-XRF sediment core scanners: important new tools for the environmental and earth sciences. Spectroscopy Europe, 22(3), 6-13. https://www.spectroscopyeurope. com/article/micro-xrf-sediment-core-scanners- important-new-tools environmental-and-earth-sciences
 • Croudace, I.W. & Rothwell, R.G. (2015). Book reviews: Micro-XRF studies of sediment cores. Applications of a Non-Destructive Tool for the Environmental Sciences. Vol. 22. London: Springer.
 • Croudacea, I. W., Löwemark, L., Tjallingii, R., & Zolitschka, B. (2019). Current perspectives on the capabilities of high resolution XRF core scanners. Quaternary International, (514), 5-15. https:// doi.org/10.1016/j.quaint.2019.04.002
 • Crowley, T. J., & Lowery, T. S. (2000). How warm was the Medieval Warm Period? A Journal of the Human Environment, 29(1), 51- 54. https://doi.org/10.1579/0044-7447-29.1.51
 • Çağatay, M., Öğretmen, N., Damcı, E., Stockhecke, M., Sancar, Ü., Eriş, K.K., & Özeren, S. (2014). Lake level and climate records of the last 90 ka from the Northern Basin of Lake Van, eastern Turkey. Quaternary Science Reviews, (104), 97-116. http://dx.doi. org/10.1016/j.quascirev.2014.09.027
 • Danladi, I.B. & Ön, S.A. (2018). Solar forcing and climate variability during the past millennium as recorded in a high altitude lake: Lake Salda (SW Anatolia). Quaternary International, (486), 185- 198. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2017.08.068
 • Davies, S., Lamb, H., & Roberts, S. (2015). Micro-XRF Core Scanning in Palaeolimnology: Recent Developments. In I. Croudace, & R. Rothwell (Eds.), Micro-XRF Studies of Sediment Cores Applications Of A Non-Destructive Tool For The Environmental Sciences (s. 119-126). Ontario, Canada: Springer. doi:10.1007/978-94-017- 9849-5
 • Davis, P.H. (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1–9. Edinburgh, Edinburgh University Press.
 • Davis, P.H., Mill, R.R., & Tan, K. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 10. Edinburgh, Edinburgh University Press. Dean, J.R., Jones, M.D., Leng, M.J., Sloane, H.J., Roberts, N., Woodbridge, J., Swann, G.E.A., Metcalfe, S.E., Eastwood, W.J., & Yiğitbaşıoğlu, H. (2013). Palaeo-seasonality of the last two millennia reconstructed from the oxygen isotope composition of carbonates and diatom silica from Nar Gölü, central Turkey. Quaternary Science Reviews, (66), 35-44. https://doi. org/10.1016/j.quascirev.2012.07.014
 • Dean, J.R., Jones, M.D., Leng, M.J., Noble, S.R., Metcalfe, S.E., Sloane, H.J., Sahy, D., Eastwood, W.J., & Roberts, N. (2015). Eastern Mediterranean hydroclimate over the late glacial and Holocene, reconstructed from the sediments of Nar lake, central Turkey, using stable isotopes and carbonate mineralogy. Quaternary Science Reviews, (124), 162-174. http://dx.doi.org/10.1016/j. quascirev.2015.07.023
 • Dean, J.R., Jones, M.D., Leng, M.J., Metcalfe, S.E., Sloane, H.J., Eastwood, W.J., & Roberts, N. (2018). Seasonality of Holocene hydroclimate in the Eastern Mediterranean reconstructed using the oxygen isotope composition of carbonates and diatoms from Lake Nar, central Turkey. The Holocene, 28(2), 267-276. https:// doi.org/10.1177/0959683617721
 • Eastwood, W.J. (1997). The palaeoecological record of holocene environmental change in southwest turkey. [Doctoral thesis, University of Wales].
 • Eastwood, W.J., Roberts, N., & Lamb, H. (1998). Palaeoecological and archaeological evidence for human occupance in southwest Turkey: the Beyşehir occupation phase. Anatolian Studies, (48), 69-86. doi: https://doi.org/10.2307/3643048
 • Eastwood, W.J., Roberts, N., Lamb, H.F., & Tibby, H.J. (1999). Holocene environmental change in southwest Turkey: a palaeoecological record of lake and catchment-related changes. Quaternary Science Reviews, (18), 671-695. https://doi.org/10.1016/S0277- 3791(98)00104-8
 • Eastwood, W.J., Leng, M., & Davis, N.R. (2007) Holocene climate change in the eastern Mediterranean region: a comparison of stable isotope and pollen data from Lake Gölhisar, southwest Turkey. Journal Of Quaternary Science, 22(4), 327-341. doi:10.1002/jqs.1062
 • Eastwood, W.J., Gümüşçü, O., Yiğitbaşıoğlu, H., Haldon, J.F., & England, A. (2009). Integrating Palaeoecological and Archaeo-Historical records: Land use and Landscape change in Cappadocia (central Turkey) since late Antiquity. In T. Vorderstrasse, & J. Roodenberg (Eds.), Archaeology of the Countryside in Medieval Anatolia (s. 45-69). Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten.
 • Ediger, V., Demirbağ, E., Ergintav, S., İnan, S., & Saatçılar, R. (2018). Post-Glacial Terraces of The Marmara Sea and water exchange periods, Bulletin of the Mineral Research and Exploration, (157), 39-57. https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.401208
 • England, A. (2006). Late Holocene Palaeoecology Of Cappadocia (CentralTurkey): An Investigation Of Annually Laminated Sediments From Nar Gölü Crater Lake. [Doctoral thesis, University of Birmingham].
 • England, A., Eastwood, W.J., Roberts, N., Turner, R., & Haldon, J.F. (2008). Historical landscape change in Cappadocia (central Turkey): a palaeoecological investigation of annually laminated sediments from Nar lake. The Holocene, 18(8), 1229-1245. doi:10.1177/0959683608096598
 • Eriş, K.K. (2013). Late Pleistocene-Holocene sedimentary records of climate and lake-level changes in Lake Hazar, eastern Anatolia, Turkey. Quaternary International, (302), 123-134. http://dx.doi. org/10.1016/j.quaint.2012.12.024
 • Eriş, K.K. (2014). Hazar Gölü’nde (Elâzığ) pleyistosen-holosen dönemi yüksek çözünürlü iklim ve su seviyesi değişimleri (TÜBİTAK Proje No:111Y045).
 • Eriş, K.K., Ön, S.A., Çağatay, M.N., Ülgen, U.B., Ön, Z.B., Gürocak, Z., Arslan, T.N., Akkoca, D.B., Damcı, E., İnceöz, M., & Okan, Ö.Ö. (2018). Late Pleistocene to Holocene paleoenvironmental evolution of Lake Hazar, Eastern Anatolia, Turkey. Quaternary International (486), 4-16. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.09.027
 • Faegri, K. & Iversen, J. (1975). Textbook of pollen analysis. (3. Edition). New York: Hafner Press.
 • Fagan, B. (2002). The Little Ice Age: How Climate Made History 1300- 1850. New York: Basic Books.
 • Feulner, G., & Rahmstorf, S. (2010). On the effect of a new grand minimum of solar activity on the future climate on Earth. Geophysical Research Letters, 37(5), 1-5. https://doi.org/ 10.1029/2010gl042710
 • Fleitmann, D., Cheng, H., Badertscher, S., Edwards, R.L., Mudelsee, M., Göktürk, O.M., Fankhauser, A., Pickering, R., Raible, C.C., Matter, A., Kramers, J., & Tüysüz, O. (2009). Timing and climatic impact of Greenland interstadials recorded in stalagmites from northern Turkey. Geophysical Research Letters (36), 1-5. doi: 10.1029/2009GL040050
 • Foerster, V., Junginger, A., Langkamp, O., Gebru, T., Asrat, A., Umer, M., Lamb, H.J., Wennrich, V., Rethemeyer, J., Nowaczyk, N., Trauth, M.H., & Schaebitz, F. (2012). Climatic change recorded in the sediments of the Chew Bahir basin, southern Ethiopia, during the last 45,000 years. Quaternary International, (274), 25–37. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.06.028
 • Gaillard, M. (2007). Archaeological applications. In S.A. Elias (Eds.), The Encyclopedia of Quaternary Science (s. 2570-2595). Amsterdam: Elsevier.
 • Göktürk, O., Fleitmann, D., Badertscher, S., Cheng, H., Edwards, R., Leuenberger, M., Fankhauser, A., Tüysüz, O., & Kramers, J. (2011). Climate on the southern Black Sea coast during the Holocene: implications from the Sofular Cave record. Quaternary Science Reviews, (30), 2433-2445. doi:10.1016/j.quascirev.2011.05.007
 • Günal, N. (2013). Türkiye’de iklimin doğal bitki örtüsü üzerindeki etkileri. Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 5(1), 1-22. https:// www.actaturcica.org/2019/12/03/2013/
 • Grimm, E. (2015). Tilia Software. Springfield: Illinois State Museum. Griswold, W.J. (1983). The Great Anatolian Rebellion 1591-1611 (Anadolu’da Büyük İsyan 1591-1611). Berlin: Klaus Schwarz Verlag.
 • Grudd, H., Briffa, K.R., Karlen, W., Bartholin, T.S., Jones, P.D., & Kromer, B. (2002). A 7400-year tree-ring chronology in northern Swedish Lapland: natural climatic variability expressed on annual to millennial timescales. The Holocene, 12(6), 657-665. doi: 10.1191/0959683602hl578rp
 • Haldon, J., Roberts, N., Izdebski, A., Fleitmann, D., McCormick, M., Cassis, M., Doonan, O., Eastwood, W.J., Elton, H., Ladstätter, S., Manning, S., Newhard, J., Nicoll, K., Telelis, I., & Xoplaki, E. (2014). The Climate and Environment of Byzantine Anatolia: Integrating Science, History, and Archaeology. Journal of Interdisciplinary History, 45(2), 113-161. muse.jhu.edu/article/552650.
 • Izdebski, A. (2011). Why did Agriculture Flourish in the Late Antique East? The Role of Climate Fluctuations in the Development and Contraction of Agriculture in Asia Minor and the Middle East from the 4th Till the 7th c. AD. In W. Brandes, A. Demandt, H. Leppin, H. Krasser, & P. Möllendorff (Eds.), Yearbook on the Culture and History of the First Millennium C.E. (s. 291-312). Berlin: Walter De Gruyter Inc.
 • Jones, M.D., Roberts, C.N., & Leng, M.J. (2007). Quantifying climatic change through the last glacial–interglacial transition based on lake isotope palaeohydrology from central Turkey. Quaternary Research, (67), 463–473. doi:10.1016/j.yqres.2007.01.004
 • Jones, M.D., Roberts, N., Leng, M.J., & Türkes, M. (2006). A high-resolution Late Holocene lake isotope record from Turkey and links to North Atlantic and monsoon climate. Geology, (34), 361-364. doi:10.1130/G22407.1
 • Kalıpçı, E. (2019). Karataş Gölü ve Yakın Çevresinin Paleovejetasyonu, (Tez No: 559774) [Yüksek lisans tezi] Süleyman Demirel Üniversitesi Karlıoğlu, N., Caner, H., Rauh, N.K., Akkemik, Ü., Köse, N., & Connor, E.M. (2016). Palynological evidence for human occupation in western Rough Cilicia (southwest Turkey). Quaternary International, (401), 109–122. https://doi.org/10.1016/j.quaint. 2015.06.036
 • Karlıoğlu, Kılıç, N., Caner, H., Erginal, A.E., Ersin, S., Selim, H.H., & Kaya, H. (2018). Environmental changes based on multi-proxy analysis of core sediments in Lake Aktaş Turkey: Preliminary results. Quaternary International, (486), 89–97. https://doi.org/ 10.1016/j.quaint.2018.02.004
 • Kylander, M., Ampel, L., Wohlfarth, B., & Veres, D. (2011). High-Resolution X-Ray Fluorescence core scanning analysis of Les Echets (France) Sedimentary Sequence: New insights from chemical proxies. Journal Of Quaternary Science, 26(1), 109-117. doi:10.1002/jqs.1438
 • Kuzucuoğlu, C., Dörfler, W., Kunesch, S., & Goupille, F. (2011). Mid-to Late-Holocene climate change in Central Turkey: The Tecer Lake record. The Holocene, 21(1), 173-188. doi:10.1177/0959683610384163
 • Lean, J., Beer, J., & Bradley, R. (1995). Reconstruction of Solar Irradiance since 1610: Implications for climate change. Geophysical Research Letters, 22(23), 3195-3198. doi:10.1029/95GL03093
 • Leroy, S.A.G., Boyraz, S., & Gürbüz, A. (2009). High-resolution palynological analysis in Lake Sapanca as a tool to detect recent earthquakes on the North Anatolian Fault. Quaternary Science Reviews, 28(25–26), 2616–2632. https://doi.org/10.1016/j.quascirev. 2009.05.018
 • Li, M., Xu, Q., Zhang, S., Li, Y., Ding, W., & Li, J. (2015). Indicator pollen taxa of Human-Induced and natural vegetation in Northern China. The Holocene, 25(4), 686-701. doi:10.1177/0959683614566219
 • Litt, T., Pickarski, N., Heumann, G., Stockhecke, M., & Tzedakis, P.C. (2014). A 600,000 year long continental pollen record from Lake Van, eastern Anatolia (Turkey). Quaternary Science Reviews, (104), 30-41. http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.03.017
 • Litt, T. & Anselmetti, F.S. (2014). “Lake Van deep drilling project PALEOVAN’’, Quaternary Sci. Rev., (104), 1-7, https://doi.org/ 10.1016/j.quascirev.2014.09.026.
 • Lowe, J., & Walker, M. (2015). Reconstructing Quaternary Enviroments (3nd Edition). New York: Routledge. Lu, V. (2018). XIV. ve XVII. Yüzyıllarda iklimsel ve doğal şartların Osmanlı İmparatorluğu’na etkisi. Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), 216-240. https://doi.org/10.25272 /j.2149-8385.2018.4.2.01
 • Luterbacher, J., Rıcklı, R., Xoplakı, E., Tınguely, C., Beck, C., Pfıster, C., & Wanner, H. (2001). The Late Maunder Minimum (1675– 1715) – A key period for studying decadal scale climatic change in Europe. Climatic Change, (49), 441-462. https://doi.org/ 10.1023/A:1010667524422
 • Mayewski, P.A., Rohling, E.E., Stager, J.C., Maasch, K.A., Meeker, L.D., Meyerson, E.A., Gasse, F., Kreveld, S. Van, Holmgren, K., Lee-thorp, J., Rosqvist, G., Rack, F., Staubwasser, M., Schneider, R.R., Steig, E.J., (2004). Holocene climate variability. Quat. Res. (62), 243–255. doi:10.1016/j.yqres.2004.07.001
 • McCormick, M., Büntgen, U., Cane, M.A., Cook, E.R., Harper, K., Huybers, P., Litt, T., Manning, S.W., Mayewski, P.A., More, A.F.M., Nicolussi, K., & Tegel, W. (2012). Climate change during and after the Roman Empire: Reconstructing the past from scientific and historical evidence. The Journal of Interdisciplinary History, 43(2), 169-220. https://www.jstor.org/stable/41678664
 • Memiş, T. (2017). Fosil Polen Analizleri Işığında Tuzla Gölü Çevresinin Geç Holosen Paleovejetasyonu. (Tez No: 483832) [Yüksek lisans tezi] Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Metcalfe, S.E., Jones, M.D., Davies, S.J., Noren, A., & MacKenzie, A. (2010). Climate variability over the last two millennia in the North American Monsoon region, recorded in laminated lake sediments from Laguna de Juanacatlán, Mexico. Holocene, 20(8), 1195–1206. https://doi.org/10.1177/0959683610371994
 • Miebach, A., Niestrath, P., Roeser, P., & Litt, T. (2016). Impacts of Climate and Humans on the Vegetation in Northwestern Turkey: Palynological Insights from Lake Iznik Since The Last Glacial. Climate Of The Past, 12, 575-593. doi:10.5194/cp-12-575-2016
 • Moore, P., Webb, J. & Collınson, M. (1991). Pollen Analysis. (2. Edition). Oxford: Blackwell Scientific Publications.
 • Moreno, A., Lopez-Merino, L., Leira, M., Marco-Barba, J., Gonzalez- Samperiz, P., Valero-Garce´s, B. L., López-Sáez, J.A., Santos, L., Mata, P., & Ito, E. (2011) Revealing the last 13,500 years of environmental history from the multi-proxy record of a mountain lake (Lago Enol, northern Iberian Peninsula). J Paleolimnol (46), 327–349. doi:10.1007/s10933-009-9387-7
 • Mudie, P.J., Rochon, A., & Aksu, A.E. (2002). Pollen stratigraphy of Late Quaternary cores from Marmara Sea: Land-sea correlation and paleoclimatic history. Marine Geology, 190(1–2), 233–260. https://doi.org/10.1016/S0025-3227(02)00349-3
 • North Greenland Ice Core Project members (NGRIP). (2004). “High- resolution record of Northern Hemisphere climate extending into the last interglacial period’’, Nature (431) 147-151. DOI: 10.1038/nature02805
 • Ören, A. (2018). Kültepe (Kayseri) Çevresinin Fosil Polen Analizleri Işığında Holosen Paleocoğrafyası, (Tez No: 534785) [Doktora tezi] Ankara Üniversitesi
 • Ön, S.A., Çağatay, N., & Sakınç, M. (2011). Küçükçekmece Lagünü’nde (İstanbul) “Küçük Buzul Çağı” ve “Orta Çağ Ilık Dönemi” çökel kayıtları. İTÜ Dergisi, 10(4), 131-140. http://itudergi.itu.edu.tr/ index.php/itudergisi_d/article/view/1341
 • Ön, S.A. (2017). Küçük Buz Çağı’nda güneş etkisine bağlı iklim değişimleri: Köyceğiz Gölü çökel kayıtları (GB Anadolu). Türkiye Jeoloji Bülteni, (60), 569-588. doi:10.25288/tjb.370616
 • Ön, Z.B., Akçer Ön, S., Özeren, M.S., Eriş, K.K., Greaves, A.M., & Çağatay, M.N. (2018). “Climate proxies for the last 17.3 ka from Lake Hazar (Eastern Anatolia), extracted by Independent Component Analysis of μ-XRF data’’, Quaternary International. (486), 17-28. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2017.08.066
 • Perry, C.A. & Hsu, K.J. (2000). Geophysical, archaeological, and historical evidence support a solar-output model for climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(23), 12433-12438. http://www. jstor.org/stable/123866
 • Ramsey, C., & Lee, S. (2013). Recent and planned developments of the program OxCal. Radiocarbon, 55(2), 720-730. doi:10.1017/ S0033822200057878
 • Rasmussen, S.O., Andersen, K., Svensson, A., Steffensen, J., Vinther, B., Clausen, H., Siggaard-Andersen, M-L., Johnsen, S.J., Larsen, L.B., Dahl-Jensen, D., Bigler, M., Rothlisberger, R., Fischer, H., Goto-Azuma, K., Hansson, M.E. & Ruth, U. (2006). “A new Greenland ice core chronology for the Last Glacial termination’’, Journal of Geophysical Research Atmospheres 111(D6). DOI: 10.1029/2005JD006079.
 • Rasmussen, S.O., Bigler, M., Blockley, S.P., Blunier, T., Buchardt, S.L., Clausen, H.B., Cvijanovic, I., Dahl-Jensen, D., Johnsen, S.J., Fischer, H., Gkinis, V., Guillevic, M., Hoek, W.Z., Lowe, J.J., Pedro, J.B., Popp, T., Seierstad, I.K., Steffensen, J.P., Svensson, A.M., Vallelonga, P., Vinther, B.M., Walker, M.J.C., Wheatley, J.J., & Winstrup, M. (2014). A stratigraphic framework for abrupt climatic changes during the Last Glacial period based on three synchronized Greenland ice-core records: refining and extending the INTIMATE event stratigraphy. Quaternary Science Reviews, (106), 14-28. http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.09.007
 • Rigozo, N., Echer, E., Vıeıra, L.E.A., & Nordemann, D.J.R. (2001). Reconstruction of Wolf Sunspot Numbers on the Basis of Spectral Characteristics and Estimates of Associated Radio Flux and Solar Wind Parameters for the Last Millennium. Solar Physics, (203), 179-191. DOI: 10.1023/A:1012745612022
 • Roberts, N., Reed, J., Leng, M.J., Kuzucuoğlu, C., Fontugne, M., Bertaux, J., Woldring, H., Bottema, S., Black, S., Hunt, E., & Karabiyikoğlu, M., (2001). The tempo of Holocene climatic change in the eastern Mediterranean region: new high-resolution crater-lake sediment data from central Turkey. Holocene 11(6), 719–734. DOI: 10.1191/09596830195744
 • Roberts, N., Jones, M.D., Benkaddour, A., Eastwood, W.J., Filippi, M.L., Frogley, M.R., Lamb, H.F., Leng, M.J., Reed, J.M., Stein, M., Stevens, L., Valero-Garcés, B., & Zanchetta, G. (2008). Stable Isotope Records of Late Quaternary Climate and Hydrology from Mediterranean Lakes: The ISOMED Synthesis. Quaternary Science Reviews 27(25–26), 2426–2441. doi: 10.1016/j. quascirev.2008.09.005.
 • Roberts, N, Eastwood, W.J., Kuzucuoǧlu, C., Fiorentino, C. & Caracuta. V. (2011). Climatic, Vegetation and Cultural change in the Eastern Mediterranean during the Mid-Holocene Environmental Transition. Holocene 21(1), 147–62. doi: 10.1177/0959683610386819.
 • Roberts, N., Allcock, S.L., Arnaud, F., Dean, J.R., Eastwood, W.J., Jones, M.D., Leng, M.J., Metcalfe, S.E., Malet, E., Woodbrıdg, J., & Yiğitbaşıoğlu, H. (2016). A tale of two lakes: a multi-proxy comparison of Lateglacial and Holocene environmental change in Cappadocia, Turkey. Journal Of Quaternary Science, 31(4), 348-362. doi:10.1002/jqs.2852
 • Roberts, N. Allcock, S. L., Barnett, H., Mather, A., Eastwood, W.J., Jones, M., Primmer, N., Yiğitbașıoğlu, H., & Vannière, B. (2019). Cause-and-effect in Mediterranean erosion: The role of humans and climate upon Holocene sediment flux into a central Anatolian lake catchment. Geomorphology, (331), 36-48. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.11.016
 • Rosen, A.M. (2007). “Civilizing Climate: Social Responses to Climate Change in the Ancient Near East’’, Alta Mira Press, Lanham, MD. Seppä, H. & Bennett, K. (2003). Quaternary pollen analysis: recent progress in palaeoecology and palaeoclimatology. Progress in Physical Geography, 27(4), 548-579. DOI: 10.1191/0309133303pp394oa
 • Seppa, H. (2007). Pollen analysis, principles. In S.A. Elias (Eds.), Encyclopedia of Quaternary Science (s. 2486-2497). Amsterdam: Elsevier.
 • Sharifi, A., Pourmand, A., Canuel, E.A., Ferer-Tyler, E., Peterson, L.C., Aichner, B., Feakins, S.J., Daryaee, T., Djamali, M., Beni, A.N., Lahijani, H.A.K., Swart, P.K. (2015). Abrupt climate variability since the last deglaciation based on a high-resolution, multiproxy peat record from NW Iran: The hand that rocked the Cradle of Civilization?, Quaternary Science Reviews (123), 215- 230. http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.07.006
 • Shumilovskikh, L.S., Seeliger, M., Feuser, S., Novenko, E., Schlütz, F., Pint, A., Pirson, F., & Brückner, H. (2016). The harbour of Elaia: A palynological archive for human environmental interactions during the last 7500 years. Quaternary Science Reviews, (149), 167-187. http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.07.014
 • Stock, F. Laermanns, H., Pint, A., Knipping, M., Wulf, S., Hassl, A.R., Heiss, A.G., Ladstötter, S., Opitz, S., Schwaiger, H., & Brückner, H. (2020). Human-environment interaction in the hinterland of Ephesos — As deduced from an in-depth study of Lake Belevi, west Anatolia. Quaternary Science Reviews, (224), 1-17. https:// doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106418
 • Şenel, M. (1997). 1/100.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları Isparta N-24 Paftası. Ankara: Jeoloji Etütleri Dairesi.
 • Şenkul, Ç. (2011). Güneybatı Anadolu’nun holosen paleocoğrafyası. (Tez No: 296325) [Doktora tezi] Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Şenkul, Ç. (2014). Polen analizlerinin temel prensipleri ve Kuvaterner ortam koşullarının yeniden yapılandırılmasındaki önemi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 7(1), 33-41. https://dergipark.org.tr/ en/pub/derleme/issue/35091/389283
 • Şenkul, Ç. & Doğan, M. (2018). Fosil ve güncel polen analizleri ışığında Mucur Obruk Gölü çevresinin paleovejetasyon değişimleri. Türk Coğrafya Dergisi, 70, 19-28. DOI: 19.17211/tcd.342955
 • Şenkul, Ç. & Kalıpçı, E. (2019). Güneybatı Anadolu’dan yeni bir paleoekolojik değerlendirme: Karataş Gölü ve çevresinin Geç Holosen paleovejetasyon değişimleri ve iklim ile ilişkileri. Coğrafya Dergisi, (38), 35-47. doi:10.26650/JGEOG2019-0006
 • Şenkul, Ç., Gürboğa, Ş., Doğan, M. & Doğan, T. (2021). High-resolution geochemical (μXRF) and palynological analyses for climatic and environmental changes in lake sediments from Sultansazlığı Marsh (Central Anatolia) during the last 14.5 kyr. Quaternary International. (613), 24-38 doi: 10.1016/j.quaint.2021.08.010.
 • Tainter, J.A. & Crumley, C.L. (2007). Climate, Complexity, and Problem Solving in the Roman Empire. R. Costanza, In L. J. Graumlich, & W. Steffen (Eds.), Sustainability or Collapse? An Integrated History and Future of People on Earth (s. 61-75). London: Dahlem Workshop Reports.
 • Tudryn, A., Tucholka, P., Özgür, N., Gibert, E., Elitok, Ö., Kamaci, Z., Massault, M., Poisson, A., & Platevoet, B. (2013). A 2300-year record of environmental change from SW Anatolia, Lake Burdur, Turkey. J Paleolimnol, (46), 647-662. DOI 10.1007/s10933-013- 9682-1
 • Usoskin, I., Arlt, R., Asvestari, E., Hawkins, E., Kapyla, M., Kovaltsov, G.A., Krivova, N., Lockwood, M., Mursula, K., O’Reilly, J., Owens, M., Scott, C.J., Sokoloff, D.D., Solanki, S.K., Soon, W., & Vaquero, J.M. (2015). The Maunder minimum (1645–1715) was indeed a grand minimum: A reassessment of multiple datasets. Astronomy and Astrophysics, (581), 1-23. doi:10.1051/0004- 6361/201526652
 • Ülgen, U.B., Franz, S.O., Biltekin, D., Çağatay, M.N., Roeser, P.A., Doner, L., & Thein, J. (2012). Climatic and environmental evolution of Lake Iznik (NW Turkey) over the last ∼4700 years. Quaternary International, (274), 88-101. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint. 2012.06.016
 • Ünlü, Y. (2021). Mikro-XRF verileri ışığında Paleo-Kuleönü Gölü ve çevresinin paleoiklim özellikleri. (Tez No: 698690) [Yüksek lisans tezi] Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Van Zeist, W., Woldring, H., & Stapert, D. (1975). Late Quaternary vegetatıon and clımate of Southwestern Turkey. Palaeohistoria (17), 55-143. https://ugp.rug.nl/Palaeohistoria/article/ view/24805/22253
 • Vermoere, M., Degryse, P., Vanhecke, L., Muchez, P.H., Paulissen, E., Smets, E., & Waelkens, M. (1999). Pollen analysis of two travertine sections in Basköy (southwestern Turkey): implications for environmental conditions during the early Holocene. Review of Palaeobotany and Palynology, (105), 93-110. https://doi. org/10.1016/S0034-6667(98)00068-2
 • Vermoere, M., Smets, E., Waelkens, M., Vanhaverbeke, H., Librecht, I., Paulissen, E., & Vanhecke, L. (2000). Late Holocene environmental change and the record of human impact at Gravgaz near Sagalassos, Southwest Turkey. Journal of Archaeological Science, (27), 571-595. doi:10.1006/jasc.1999.0478
 • Vermoere, M., Thuyne, T.V., Six, S., Vanhecke, L., Waelkens, M., Paulissen, E., & Smets, E. (2002). Late Holocene local vegetation dynamics in the Marsh of Gravgaz (Southwest Turkey). Journal of Paleolimnology, (27), 429-451. doi:https://doi. org/10.2307/3643093
 • Vermoere, M., Six, S., Poblome, J., Degryse, P., Paulissen, E., Waelkens, M., & Smets, E. (2003). Pollen sequences from the city of Sagalassos (Pisidia, southwest Turkey). Anatolian Studies, (53), 161-173. https://doi.org/10.2307/3643093
 • Vermoere, M. (2004). Holocene Vegetation History in the Territory of Sagalassos (Southwest Turkey) A Palynological Approach Studies, Eastern Mediterranean Archaeology-SEMA 6. Turnhout: Brepols Publishers
 • Vural, G. (2016). Fiziki Özellikleri ve Beşerî Etkileriyle; Küçük Buzul Çağı (1300-1850) (Tez No: 451468). [Yüksek Lisans Tezi] İstanbul Üniversitesi
 • Yavuz, V., Akçar, N., & Schlüchter, C. (2007). The Frozen Bosphorus And Its Paleoclimatic İmplications Based On A Summary Of The Historical Data. In V. Yanko-Hombach, A. S. Gilbert, N. Panin, & P. Dolukhanov (Eds.), The Black Sea Flood Question (s. 633-649). Dordrecht, Netherlands: Springer. doi:10.13140/ RG.2.1.2838.7685
 • Wanner, H., Beer, J., Butikofer, J., Crowley, T.J., Cubasch, U., Fluckiger, J., Goosse, H., Grosjean, M., Joos, F., Kaplan, J.O., Kuttel, M., Muller, S.A., Prentice, I.C., Solomina, O., Stocker, T.F., Tarasov, P., Wagner, M., Widmann, M., (2008). Mid- to Late Holocene climate change: an overview, Quaternary Sci. Rev. (27), 1791-1828. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2008.06.013
 • Wang, T., Surge, D., & Walker, K. J. (2013). Seasonal climate change across the Roman Warm Period/Vandal Minimum transition using isotope sclerochronology in archaeological shells and otoliths, southwest Florida, USA. Quaternary International, (308- 309), 230-241. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.11.013
 • White, S. (2008). Ecology, Climate, and Crisis in the Ottoman Near East, [Doctoral dissertation, Columbia University]. University Graduate School of Arts and Sciences.
 • White, S. (2011). The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire. Ohio: Cambridge University Press.
 • Xoplaki, E., Maheras, P., & Luterbacher, J. (2001). Variability of Climate in Meridional Balkans During the Periods 1675–1715 and 1780–1830 and its Impact on Human Life. Climatic Change, (48), 581-615. https://doi.org/10.1023/A:1005616424463
Toplam 121 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Coğrafya
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çetin Şenkul 0000-0002-7641-1143

Yunus Bozkurt 0000-0002-3358-4781

Yasemin Ünlü 0000-0002-7798-455X

Proje Numarası SYL-2018-6906
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Kabul Tarihi 25 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 81

Kaynak Göster

APA Şenkul, Ç., Bozkurt, Y., & Ünlü, Y. (2022). Fosil polen ve jeokimyasal (μ-xrf) analizler ışığında Yelten Sazlığı (Antalya- Korkuteli-Türkiye) ve çevresinin son 2.100 yıllık paleovejetasyon ve paleoiklimi. Türk Coğrafya Dergisi(81), 141-156. https://doi.org/10.17211/tcd.1158654

Yayıncı: Türk Coğrafya Kurumu