Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Salda Gölü (Yeşilova, Burdur) kıyı alanlarının jeomorfolojik özellikleri ve kullanımı

Yıl 2022, Sayı: 81, 83 - 102, 31.12.2022
https://doi.org/10.17211/tcd.1188004

Öz

Çalışma alanı, Göller Yöresinde yer alan Salda Gölü’nün kıyı alanlarını kapsamaktadır. Likya naplarının
üst birimi olan Marmaris ofiyolit napının içerisinde gelişmiş alan Salda Gölü, neotektonik
dönemde meydana gelen tektonik bir çanakta oluşmuş graben gölüdür. Göl kenarlarını yer yer
sınırlandıran fay diklikleri, yükselmiş kıyılar ve taraçalar bu tektonik çöküntünün varlığını kanıtlar
niteliktedir. Kapalı bir havza içinde yer alan göl, 42,8 km2 alan kaplamaktadır. Yapılan morfometrik
analizlere göre Salda, yarı eliptik bir şekle sahip olup daireselliği bozulmuş bir göldür. Bu morfolojiye
sahip olmasında; kıyılarında gelişmiş olan fan deltaların ve gölü şekillendiren yapısal uzanımların
etkisi önemlidir. Bunun yanında bölgenin tektonik evrimi de göl kıyılarındaki morfolojik şekillerin
gelişiminde etkili olmuştur. Alüvyal deltaların geliştiği kıyılarda alçak-geniş kıyılar gelişirken diğer
kıyılarda dar-yüksek kıyılar gelişmiştir. Sahadaki tektonik hareketlerle beraber kıyılarda güncel falezler,
paleo falezler ve taraçalar da gelişim göstermiştir. Göl kıyılarının en yaygın morfolojisi olan
deltaların çoğunluğu çıkıntılı delta tipindeyken, diğerleri küt delta, zayıf delta veya hilal kenarlı
delta karakterindedir. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin koruma altına aldığı türlere ev sahipliği
yapan Salda Gölü, bu yönden hem uluslararası hem de ulusal öneme sahip sulak alan konumundadır.
Bu bağlamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Salda Gölü ve çevresini 2019 yılında
Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan etmiştir.

Destekleyen Kurum

Yok

Proje Numarası

Yok

Teşekkür

Yok

Kaynakça

 • Akkuş, A. (1987). Salda Gölü’nün jeomorfolojisi. Coğrafya Dergisi, (2), 109-115
 • Aksoy, R., & Aksarı, S. (2008). Elmalı (Antalya, Batı Toroslar) kuzeyinde Likya naplarının jeolojisi. Selçuk Üniv. Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(2), 45-59.
 • Arıtürk, S. K., & Ustaoğlu, B. (2021). Salda Gölü Havzası’nda iklim koşullarındaki değişikliğin etkilerinin belirlenmesi. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD), 4(3), 233-249. https://doi. org/10.15659/ankad.v4i3.132
 • Avcı, S. (2017). Kıyı alanlarının kullanımında beşerî faktörler. İçinde H. Turoğlu, & H. Yiğitbaşıoğlu (Eds.), Yasal ve bilimsel boyutlarıyla kıyı (ss.117-147). Jeomorfoloji Derneği Yayını, No: 1, Çantay Kitabevi.
 • Aybar, D. H., & İçigen, E. T. (2020). Yeni bir destinasyon olan Salda Gölü ile ilgili internet haberleri üzerine bir içerik analizi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 4(1), 49-59. https://doi.org/10.13114/ MJH.2020.517
 • Balcı, N., & Demirel, C. (2018). Salda Gölü’nün jeomikrobiyolojisi ve güncel stromatolit oluşumunda mikrobiyal etkiler. Hacettepe Ün. Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, Yerbilimleri, 39(1), 19-40.
 • Basso, A., Bruno, E, Parise, M., & Pepe, M. (2013). Morphometric analysis of sinkholes in a karst coastal area of southern Apulia (Italy), Environmental Earth Science, 70, 2545-2559. https://doi. org/10.1007/s12665-013-2297-z
 • Bird, E. (2011). Coastal geomorphology: An introduction (2nd edition). John Wiley & Sons.
 • Boggs, S., Jr. (1995). Principles of sedimentology and stratigraphy (2nd edition). Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
 • Bondesan, A., Meneghel, M., & Sauro, U. 1992. Morphometric analysis of dolines. International Journal of Speleology, 21(1), 1-55.
 • Bozcu, M., Yağmurlu, F., & Şentürk, M. (2007). Fethiye-Burdur Fay Zonunun bazı neotektonik ve paleosismolojik özellikleri, GB-Türkiye. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 31(1), 25-48.
 • Braithwaite, C. J. R., & Zedef, V. (1996). Hydromagnesite stromatolites and sediments in an alkaline lake, Salda Gölü, Turkey. Journal of Sedimentary Research, (66), 991-1002.
 • Ceylan S., & Bulut, İ. (2019). Salda Gölü özel çevre koruma bölgesinde turizm baskısı, koruma ve sürdürülebilirlik. Türk Coğrafya Dergisi, (73), 79-89. https://doi.org/19.17211/tcd.637091
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (CSB) (2019). Salda Gölü çevre düzeni planı. https://webdosya.csb.gov.tr/db/burdur/ duyurular/m23d3-20190710155947.pdf
 • Coşkuner, B., Eren, Y., Demircioğlu, R., & Aksoy, R. (2019). Fethiye Burdur Fay Zonu’nun Kuzeydoğu Kesiminin (Burdur-Güneybatı Anadolu) Göreceli Tektonik Aktivitesinin Jeomorfik İndislerle İncelenmesi. Türkiye Jeoloji Bülteni, (62), 221-246. https://doi. org/10.25288/tjb.546135
 • Çaldırak, H., Kurtuluş, B., Canoğlu, M. C., & Tunca, E. (2017). Heavy metal contamination profiles and accumulation patterns in Lake Salda, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 26(12A), 8047– 8061.
 • Çaldırak, H., & Kurtuluş, B. (2018). Evidence of possible recharge zones for Lake Salda (Turkey). Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 46(9), 1353-1364. https://doi.org/10.1007/ s12524-018-0779-x
 • Çapan, U. (1980). Toros kuşağı ofiyolit masiflerinin (Marmaris, Mersin, Pozantı, Pınarbaşı ve Divriği) iç yapıları, petrolojisi ve petrokimyalarına yaklaşımlar [Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Ün. Yerbilimleri Enstitüsü.
 • Çelik, K. (2015). Kıyı alanlarının planlanmasında kıyı kenar çizgisinin önemi. Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi, 2(1), 36-43.
 • Danladi, İ. B., & Akçer-Ön, S. (2017). Solar forcing and climate variability during the past millennium as recorded in a high altitude lake: Lake Salda (SW Anatolia). Quaternary International, Elsevier (486), 1-14. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2017.08.068
 • Davidson-Arnott, R. (2010). Introduction to coastal processes and geomorphology. Cambridge University Press, New York.
 • Davis, W. M. (1883). On the classification of lake basin. Proceedings of the Boston Society Natural History, 21(1880-1882), 315-381.
 • Davraz, A., Varol, S., Sener, E., Sener, S., Aksever, F., Kırkan, B., & Tokgözlü, A. (2019). Assessment of water quality and hydrogeochemical processes of Salda alkaline lake (Burdur, Turkey). Environmental monitoring and assessment, 191(701), 1-18. https://doi. org/10.1007/s10661-019-7889-y
 • Denizman, C. (2003). Morphometric and spatial distribution parameters of karstic depressions, Lower Suwannee River Basin, Florida. Journal of Cave and Karst Studies, 65(1), 29-35.
 • Dereli, M. A., & Tercan, E. (2020). Assessment of shoreline changes using historical satellite images and geospatial analysis along the Lake Salda in Turkey. Earth Science Informatics, 13(3), 709- 718. https://doi.org/10.1007/s12145-020-00460-x
 • Dökü, F. E. (2022). 2022 yılı Salda-Yeşilova yüzey araştırması (Yayımlanmamış araştırma projesi raporu).
 • DSİ. (2021). Burdur ili baraj verileri.
 • Duru, B. (2003). Kıyı politikası: Kıyı Yönetiminde Bütünleşik Yaklaşımlar ve Ulusal Kıyı Politikası. Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları: 29
 • Elitez, İ., & Yaltırak, C. (2014). Çameli Havzası’nın Miyosen-Kuvaterner jeodinamiği, Burdur-Fethiye Makaslama Zonu (GB Türkiye). Türkiye Jeoloji Bülteni, 57(3), 41-67. https://doi.org/10.25288/ tjb.298714
 • Erol, O. (1983). Türkiye’nin genç tektonik ve jeomorfolojik gelişimi. Jeomorfoloji Dergisi, (11), 1-22.
 • Erol, O. (1993). Ayrıntılı jeomorfoloji haritaları çizim yöntemleri. İstanbul Ün. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, (10), 19-39.
 • Erol, O. (1989). Türkiye’de kıyıların doğal niteliği, kıyının ve kıyı varlıklarının korunmasına ilişkin Kıyı Kanunu uygulamaları konusunda jeomorfolojik yaklaşım. İstanbul Ün. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, 6(6), 15-46.
 • Ersoy, Ş. (1990). Batı Toros (Likya) naplarının yapısal ögelerinin ve evriminin analizi.̇ Jeoloji Mühendisliği, (37), 5-16.
 • Evci, A. & Kuş Şahin, C. (2021). Standartlaştırılmış yağış indeksi yöntemi kullanılarak Salda Gölü Havzası kuraklık analizi üzerine bir araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(Ek sayı 1), 392-403. https://doi.org/10.29048/ makufebed.939139
 • Hall, J., Aksu, A. E., Elitez, İ., Yaltırak, C., & Çifçi, G. (2014). The Fethiye– Burdur Fault Zone: A component of upper plate extension ofthe subduction transform edge propagator fault linking Hellenic and Cyprus Arcs, Eastern Mediterranean. Tectonophysics, Elsevier, (635), 80-99. http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto. 2014.05.002
 • Holmes, A. (1965). Principles of physical geology (2nd edition). Thomas Nelson, Londan.
 • Goudie, A. (2005). Geomorphological techniques. Routledge.
 • Göksu, Z. L. (2015). Limnoloji (İç sular bilimi). Akademisyen Kitabevi. Graciansky, P. Ch. de. (1968). Teke yarımadası (Likya) Torosları’nın üst üste gelmiş ünitelerinin stratigrafisi ve Dinaro Toroslar’daki yeri. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, 71, 73-92.
 • Güreli, N. (2020). Salda Gölü Havzası ve yakın çevresinin entegre havza yönetimi (Yayın No: 640984). [Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü]. YÖK Dökümantasyon Merkezi.
 • Horie, S. (1962). Morphometric features and the classification of all the lakes in Japan. Mem. College Sci. Üniv. Kyoto (Ser. B), 29,191- 262.
 • Hoşgören, M. Y. (2004). Hidrografya’nın Ana Çizgileri II, Göller. Çantay Kitabevi.
 • Hutchinson, G. E. (1957). A treatise on limnology. Geography, physics and chemistry, Volume 1, John Wiley & Sons, New York.
 • İnandık, H. (1971). Deniz ve Kıyı Coğrafyası (2. Baskı). İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları.
 • İnanır, A., & Ongun, U. (2019). Yeşilova, Salda’yı ziyaret eden turistlerin deneyimlerinin incelenmesi. Türk Turizm Araştırmalar Dergisi, 3(4), 1028-1041. http://dx.doi.org/10.26677/TR1010.2019.226
 • İzbırak, R. (1971). Hidrografya, Akarsular ve Göller. Harita Genel Müdürlüğü Yayınları
 • İzbırak, R. (1990). Sular Coğrafyası. Milli Eğitim Basımevi. Jennings, J. A. (1985). Karst geomorphology. Oxford: Basil Blackwell, (pp.293).
 • Kaiser, J., Ön, B., Arz, H. W., & Akçer-Ön, S. (2016). Sedimentary lipid biomarkers in the magnesium rich and highly alkaline Lake Salda (south-western Anatolia). Journal of Limnology, 75(3), 581-596. http://dx.doi.org/10.4081/jlimnol.2016.1337
 • Kapan, (2016). Development and sustainability of the tourism in Lake Salda and its environs. İn C. Avcıkurt, M.S. Dinu, N. Hacıoğlu, R. Efe, A. Soykan, & N. Tetik (Eds.), Global issues and trends in tourism (pp.700-715), St. Kliment Ohridski University Press, Sofia.
 • Kara V. M., Celep M., & Kanıgür S. (2020). Aşırı turizm kapsamında Salda Gölü’nün fiziksel taşıma kapasitesinin belirlenmesi. Journal of Tourısm and Gastronomy Studies, Special Issue (4), 79-92. http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2020.671
 • Kazancı, N., Girgin, S., & Düğel, M. (2004). On the limnology of Salda Lake, a large and deep soda lake in southwestern Turkey: Future management proposals. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 14(2), 151-162. https://doi.org/10.1002/ aqc.609
 • Kazancı, N., Roberts, N. (2019). The Lake Basins of South-west Anatolia. In C. Kuzucuoğlu, A. Çiner, N. Kazancı (Eds.) Landscapes and Landforms of Turkey. World Geomorphological Landscapes. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03515-0_15
 • Kesici, E., Kesici, K., & Kesici, C. (2018). Salda Gölü korunan alanının sürdürülebilirliği. Doğanın Sesi Dergisi, 1(1), 3-11.
 • Kesici, E., Kesici, K., & Kesici, C. (2020). Salda Gölü’nde biomineralizasyon ve stromatolit oluşumu. Doğanın Sesi, 3(5), 24-36.
 • Kırkayak, Y. (2021). Salda Gölü Mars gezegenini keşfetme ve anlama görevinde ilham kaynağı oldu. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, Yayın No: 143.
 • Koçyiğit, A. (1981). Isparta büklümünde (Batı Toroslar) Toros Karbonat Platformunun evrimi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 24(2), 15-23.
 • Likens, G. E. (1984). Beyond the shoreline: A watershed-ecosystem approach. Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie: Verhandlungen, 22(1), 1-22. https://doi. org/10.1080/03680770.1983.11897264
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) (2021). Burdur ve Tefenni meteoroloji gözlem istasyonu meteoroloji verileri.
 • Miller, C. L. (1958). The theory and application of the digital terrain model. Massachusetts Institute of Technology.
 • Morgenstern, A., Grosse, G., Günther, F., Fedorova, I., & Schirrmeister, L. (2011). Spatial analyses of thermokarst lakes and basins in Yedoma landscapes of the Lena Delta. Cryosphere, 5(4), 849– 867. https://doi.org/10.5194/tc-5-849-2011
 • NASA (2020). Jez like Mars. https://earthobservatory.nasa.gov/ images/147041/jez-like-mars Erişim tarihi: 08.10.2022.
 • Nemec, W., & Steel, R. J. (1988). Fan deltas: Sedimantology and tectonic settings. Blackie, Glasgow and London.
 • Oruçoğlu, K., & Beyhan, M. (2019). Göller Bölgesi Göllerinde Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi. Bilge International Journal of Science and Technology Research. 3(1), 10-20. https://doi. org/10.30516/bilgesci.449984
 • Özkan, T., & Alan, B. (2021). Salda Gölü destinasyonu marka değeri. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 18(2), 437-449. https://doi. org/10.24010/soid.885245
 • Özpınar, Y., Tayfun, E., & Kılıc, A. D., (1996). Salda Gölü (Yeşilova-Burdur) çevresindeki ofiyolitlerin petrografisi ve Salda Gölü manyezit oluşumlarının jeokimyasal incelenmesi. Çukurova Ün. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Geosound, 0(28), 125-142.
 • Özsait, M. (1983). 1982 yılı Burdur çevresi prehistorik araştırmaları. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1, 7-12.
 • Özüpekçe, S. (2019). Temporal change of Burdur province Lakes due to the effect of anthropogenic pressure in the last 43 years (1975-2018). International Rewiev of Basic and Applied Sciences, 7(11), 85-92.
 • Öztürk, M. Z. (2018a). Orta Toroslar’da dolinlerin dağılışı ve morfometrik özellikleri. Kriter Yayınevi.
 • Öztürk, M. Z. (2018b). Karstik kapalı depresyonların (dolinlerin) morfometrik analizleri. Coğrafya Dergisi, (36), 1-13. https://doi. org/10.26650/JGEOG371149
 • Panizza, M. (2001). Geomorphosites: Concepts, methods and examples of geomorphological survey. Chinese Science Bulletin, 46(1), 4-5.
 • Panizza, M. ve Piacenta, S. (2008). Geomorphosıtes and Geotourism. Revista Geográfica Acadêmica, 2(1), 5-9.
 • Paul, A. Kr. (2002). Coastal geomorphology and environment. acb publications.
 • Poisson, A. (1977). Recherhes geologiques dans les Taurides occidentales (Turquie). (These) Un. Paris-sud, Orsay, s.795.
 • Russell, M. J., Ingham, J. K., Zedef, V., Maktav, D., Sunar, F., Hall, A. J., & Fallick, A. E. (1999). Search for signs of ancient life on Mars: Expectations from hydromagnesite microbialites, Salda Lake, Turkey. Geological Society of London Journal, (156), 869–888.
 • Sarp, H. (1976). Etude geologique et petropraphigue du Cortege Ophiolitique de la Region Situee au Nord-Ouest de Yeşilova (Burdur- Turquie). These, Un. Geneve (pp.377).
 • Schmid, H. I. (1987). Turkey’s Salda Lake: A genetic model for Australia’s newly discovered magnesite deposits. Industrial Minerals, 239, 19-31.
 • Sönmez, R. (2020). Dönüşü olmayan çevresel tahribatların bir yenisi: Salda Gölü. Mimarlık Dergisi, (414), 36-39.
 • Şenel, M. (2007). Likya Naplarının özellikleri ve evrimi: Menderes Masifi Kolokyumu. O. Özcan Dora onuruna, 5-10.
 • Şenel, (2010). 1:100.000 ölçekli Türkiye jeoloji haritaları Denizli M23 paftası. No: 16, Jeoloji Etütleri Dairesi.
 • Şimşek, M., Öztürk, M. Z., & Turoğlu, H. (2019). Geyik Dağı üzerindeki dolin ve uvalaların morfotektonik önemi. Türk Coğrafya Dergisi, (72), 13-20. https://doi.org/10.17211/tcd.501724
 • Şimşek, M., Öztürk, M. Z., Doğan, U., & Utlu, M. (2021). Toros polyelerinin morfometrik özellikleri. Coğrafya Dergisi, 0(42), 101-119. https://doi.org/10.26650/JGEOG2020-834461
 • Tanyolaç, J. (2011). Limnoloji, Tatlı Su Bilimi (6. Baskı). Hatiboğlu Yayınevi.
 • Taymaz, T., & Price, S. P. (1992). The 1971 May 12 Burdur earthquakesequence, SW Turkey: A synthesis of seismological and geolgical observations, Geophysical Journal International, (108), 589-603.
 • Temurçin, K., Atayeter, Y., & Tozkoparan, U. (2019). Salda Gölü ve çevresinin turizm potansiyeli ve Yeşilova ilçesinin sosyo-ekonomik yapısına etkisi. Süleyman Demirel Üniv. Fen Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, 2(47), 40-63.
 • Temurçin, K., & Tozkoparan, U. (2020). Yerli turistlerin Salda Gölü’ne yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Turizm Akademik Dergisi, 7(1), 97-115.
 • Timms, B. V. (1992). Lake geomorphology. Gleneagles Publishing, Glen Osmond, Australia.
 • Tozkoparan, U., Elibol, A., & Gürlek, M. (2021). Burdur’da turizm. İçinde M. Kılınç (Ed.), Her Yönü ile Burdur 2021 İl Yıllığı (ss.441- 479), Uyum Ajans.
 • Tuncer, K. (2021). Burdur’un hidrografik özellikleri. İçinde M. Kılınç (Ed.), Her Yönü ile Burdur 2021 İl Yıllığı, (ss.55-76), Uyum Ajans. Turoğlu, H. (2017). Deniz ve göllerde kıyı. İçinde H. Turoğlu & H. Yiğitbaşıoğlu (Eds.), Yasal ve bilimsel boyutlarıyla kıyı (ss.1-30). Jeomorfoloji Derneği Yayını, No: 1, Çantay Kitabevi.
 • Uzun, M. (2015). Kocaeli ili Karadeniz kıyılarının jeomorfoturizm özellikleri ve kıyı kullanımına etkisi açısından değerlendirilmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 0(32), 339-366.
 • Varol, S., Davraz, A., Şener, Ş., Şener, E., Aksever, F., Kırkan, B., & Tokgözlü, A. (2018). Application of a conceptual water budget model for Salda Lake (Burdur, Turkey). Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(1), 29-37. https://doi.org/10.21923/jesd.374412
 • Varol, S., Küçük, M., Davraz, A., Şener, Ş., Şener, E., Aksever, F., Kırkan, B., & Tokgözlü, A. (2020a). Salda Gölü Havzası güneyinin (Yeşilova, Burdur) hidrojeolojisi ̇ ve hidrojeokimyasal özelliklerinin incelemesi.̇ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(1), 74-90. https://doi.org/10.21923/jesd.568665
 • Varol, S., Davraz, A., Aksever, F., Şener, Ş., Şener, E., Kırkan, B., & Tokgözlü, A. (2020b). Salda Gölü Havzası (Burdur, Türkiye) su kaynaklarının kökeni ve beslenim proseslerinin çevresel, trityum ve radyokarbon izotoplar kullanılarak belirlenmesi. Maden Tetkik Arama Dergisi, (161), 57-70. https://doi.org/10.19111/bulletinofmre. 604352
 • Varol, S., Davraz, A., Aksever, F., Şener, Ş., Şener, E., Kırkan, B., & Tokgözlü, A. (2020c). Determining the lake protected zones using GIS-based DRASTIC model to groundwater vulnerability in Salda Lake basin (Burdur, Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences, (29), 747-763. https://doi.org/10.3906/yer-1907-27
 • Wetzel, R. G. (2017). Limnoloji: Göl ve nehir ekosistemleri. (M. B. Ergönül, Çev, Ed.), 3. Basımdan çeviri, Academic Press.
 • Yalçınkaya, S., Ergin, A., Taner, K., Afşar, Ö. P., Dalkılıç, H., & Özgönül (1986). Batı Torosların jeolojisi. MTA Raporu No: 7898, Ankara.
 • Yazıcıoğlu, İ., Alphan, E., & Onur, M. (2020). Aşırı turizm kapsamında tripadvisor yorumları üzerine nitel bir inceleme: Salda Gölü örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, (4), 505-522. http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2020.701
 • Yılmaz, E., & Çiçek, İ. (2016). Türkiye Thornthwaite iklim sınıflandırması. Journal of Human Sciences, 13(3), 3973-3994. http://dx. doi.org/10.14687/jhs.v13i3.3994
 • Yılmaz, T., Berberoğlu, E. & Gülle, İ. (2019). Burdur’un doğası. İçinde İ. Gülle (Ed.) Burdur’un doğası, (ss.5-72), Tarım ve Orman Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü: Burdur, Pegasus Görsel İletişim.
 • Yücedağ, C., Kaya, L. G. (2017). Attitudes to protected areas: A case of Lake Salda Nature Park in Burdur-Turkey. İn R. Efe, M. Zincirkıran, J. A. Wendt, Z. Tümsavaş, H. Ünal, B. Borisova (Eds.), Current Trends in Science and Landscape Management (ss.229-240), St. Kliment Ohridski University Press, Sofya.
 • Zedef, V., Russell, M. J., Fallick, A. E., & Hall, A. J. (2000). Genesis of vein stock work and sedimentary magnesite and hydromagnesite deposits in the ultrafamic terranes of southwestern Turkey: a stable isotope study. Economic Geology (95) 429–446. http:// dx.doi.org/10.2113/gsecongeo.95.2.429

Use and geomorphological characteristics of the coastal areas of Salda Lake (Yeşilova, Burdur)

Yıl 2022, Sayı: 81, 83 - 102, 31.12.2022
https://doi.org/10.17211/tcd.1188004

Öz

The study area covers the coastal areas of Salda Lake located in the Lakes Region. Salda Lake,
which developed within the Marmaris ophiolite nappe, which is the upper unit of the Lycian
nappes, is a graben lake formed in a tectonic bowl formed in the neotectonic period. Fault
scarps, elevated shores and terraces that delimit the lake sides from place to place prove the
existence of this tectonic depression. Located in a closed basin, the lake covers an area of 42.8
km2. According to the morphometric analyzes made, Salda is a semi-elliptical shaped lake with
irregular circularity. Having this morphology; The effect of the fan deltas developed on the
shores and the structural extensions that shape the lake are important. In addition, the tectonic
evolution of the region has also been influential in the development of the morphological forms on
the lake shores. While low-wide coasts developed on the coasts where alluvial deltas developed,
narrow-high coasts developed on the other coasts. Along with the tectonic movements in the
area, current cliffs, paleo cliffs and terraces have also developed on the coasts. Most of the
deltas, which are the most common morphology of the lake shores, are of the protruding delta
type, while the others are blunt deltas, weak deltas or crescent-sided deltas. Salda Lake, which
hosts the species protected by the International Union for Conservation of Nature, is a wetland
of both international and national importance in this respect. In this context, the Ministry of
Environment, Urbanization and Climate Change declared Salda Lake and its surroundings as a
Special Environmental Protection Area in 2019.

Proje Numarası

Yok

Kaynakça

 • Akkuş, A. (1987). Salda Gölü’nün jeomorfolojisi. Coğrafya Dergisi, (2), 109-115
 • Aksoy, R., & Aksarı, S. (2008). Elmalı (Antalya, Batı Toroslar) kuzeyinde Likya naplarının jeolojisi. Selçuk Üniv. Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(2), 45-59.
 • Arıtürk, S. K., & Ustaoğlu, B. (2021). Salda Gölü Havzası’nda iklim koşullarındaki değişikliğin etkilerinin belirlenmesi. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD), 4(3), 233-249. https://doi. org/10.15659/ankad.v4i3.132
 • Avcı, S. (2017). Kıyı alanlarının kullanımında beşerî faktörler. İçinde H. Turoğlu, & H. Yiğitbaşıoğlu (Eds.), Yasal ve bilimsel boyutlarıyla kıyı (ss.117-147). Jeomorfoloji Derneği Yayını, No: 1, Çantay Kitabevi.
 • Aybar, D. H., & İçigen, E. T. (2020). Yeni bir destinasyon olan Salda Gölü ile ilgili internet haberleri üzerine bir içerik analizi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 4(1), 49-59. https://doi.org/10.13114/ MJH.2020.517
 • Balcı, N., & Demirel, C. (2018). Salda Gölü’nün jeomikrobiyolojisi ve güncel stromatolit oluşumunda mikrobiyal etkiler. Hacettepe Ün. Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, Yerbilimleri, 39(1), 19-40.
 • Basso, A., Bruno, E, Parise, M., & Pepe, M. (2013). Morphometric analysis of sinkholes in a karst coastal area of southern Apulia (Italy), Environmental Earth Science, 70, 2545-2559. https://doi. org/10.1007/s12665-013-2297-z
 • Bird, E. (2011). Coastal geomorphology: An introduction (2nd edition). John Wiley & Sons.
 • Boggs, S., Jr. (1995). Principles of sedimentology and stratigraphy (2nd edition). Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
 • Bondesan, A., Meneghel, M., & Sauro, U. 1992. Morphometric analysis of dolines. International Journal of Speleology, 21(1), 1-55.
 • Bozcu, M., Yağmurlu, F., & Şentürk, M. (2007). Fethiye-Burdur Fay Zonunun bazı neotektonik ve paleosismolojik özellikleri, GB-Türkiye. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 31(1), 25-48.
 • Braithwaite, C. J. R., & Zedef, V. (1996). Hydromagnesite stromatolites and sediments in an alkaline lake, Salda Gölü, Turkey. Journal of Sedimentary Research, (66), 991-1002.
 • Ceylan S., & Bulut, İ. (2019). Salda Gölü özel çevre koruma bölgesinde turizm baskısı, koruma ve sürdürülebilirlik. Türk Coğrafya Dergisi, (73), 79-89. https://doi.org/19.17211/tcd.637091
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (CSB) (2019). Salda Gölü çevre düzeni planı. https://webdosya.csb.gov.tr/db/burdur/ duyurular/m23d3-20190710155947.pdf
 • Coşkuner, B., Eren, Y., Demircioğlu, R., & Aksoy, R. (2019). Fethiye Burdur Fay Zonu’nun Kuzeydoğu Kesiminin (Burdur-Güneybatı Anadolu) Göreceli Tektonik Aktivitesinin Jeomorfik İndislerle İncelenmesi. Türkiye Jeoloji Bülteni, (62), 221-246. https://doi. org/10.25288/tjb.546135
 • Çaldırak, H., Kurtuluş, B., Canoğlu, M. C., & Tunca, E. (2017). Heavy metal contamination profiles and accumulation patterns in Lake Salda, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 26(12A), 8047– 8061.
 • Çaldırak, H., & Kurtuluş, B. (2018). Evidence of possible recharge zones for Lake Salda (Turkey). Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 46(9), 1353-1364. https://doi.org/10.1007/ s12524-018-0779-x
 • Çapan, U. (1980). Toros kuşağı ofiyolit masiflerinin (Marmaris, Mersin, Pozantı, Pınarbaşı ve Divriği) iç yapıları, petrolojisi ve petrokimyalarına yaklaşımlar [Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Ün. Yerbilimleri Enstitüsü.
 • Çelik, K. (2015). Kıyı alanlarının planlanmasında kıyı kenar çizgisinin önemi. Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi, 2(1), 36-43.
 • Danladi, İ. B., & Akçer-Ön, S. (2017). Solar forcing and climate variability during the past millennium as recorded in a high altitude lake: Lake Salda (SW Anatolia). Quaternary International, Elsevier (486), 1-14. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2017.08.068
 • Davidson-Arnott, R. (2010). Introduction to coastal processes and geomorphology. Cambridge University Press, New York.
 • Davis, W. M. (1883). On the classification of lake basin. Proceedings of the Boston Society Natural History, 21(1880-1882), 315-381.
 • Davraz, A., Varol, S., Sener, E., Sener, S., Aksever, F., Kırkan, B., & Tokgözlü, A. (2019). Assessment of water quality and hydrogeochemical processes of Salda alkaline lake (Burdur, Turkey). Environmental monitoring and assessment, 191(701), 1-18. https://doi. org/10.1007/s10661-019-7889-y
 • Denizman, C. (2003). Morphometric and spatial distribution parameters of karstic depressions, Lower Suwannee River Basin, Florida. Journal of Cave and Karst Studies, 65(1), 29-35.
 • Dereli, M. A., & Tercan, E. (2020). Assessment of shoreline changes using historical satellite images and geospatial analysis along the Lake Salda in Turkey. Earth Science Informatics, 13(3), 709- 718. https://doi.org/10.1007/s12145-020-00460-x
 • Dökü, F. E. (2022). 2022 yılı Salda-Yeşilova yüzey araştırması (Yayımlanmamış araştırma projesi raporu).
 • DSİ. (2021). Burdur ili baraj verileri.
 • Duru, B. (2003). Kıyı politikası: Kıyı Yönetiminde Bütünleşik Yaklaşımlar ve Ulusal Kıyı Politikası. Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları: 29
 • Elitez, İ., & Yaltırak, C. (2014). Çameli Havzası’nın Miyosen-Kuvaterner jeodinamiği, Burdur-Fethiye Makaslama Zonu (GB Türkiye). Türkiye Jeoloji Bülteni, 57(3), 41-67. https://doi.org/10.25288/ tjb.298714
 • Erol, O. (1983). Türkiye’nin genç tektonik ve jeomorfolojik gelişimi. Jeomorfoloji Dergisi, (11), 1-22.
 • Erol, O. (1993). Ayrıntılı jeomorfoloji haritaları çizim yöntemleri. İstanbul Ün. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, (10), 19-39.
 • Erol, O. (1989). Türkiye’de kıyıların doğal niteliği, kıyının ve kıyı varlıklarının korunmasına ilişkin Kıyı Kanunu uygulamaları konusunda jeomorfolojik yaklaşım. İstanbul Ün. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, 6(6), 15-46.
 • Ersoy, Ş. (1990). Batı Toros (Likya) naplarının yapısal ögelerinin ve evriminin analizi.̇ Jeoloji Mühendisliği, (37), 5-16.
 • Evci, A. & Kuş Şahin, C. (2021). Standartlaştırılmış yağış indeksi yöntemi kullanılarak Salda Gölü Havzası kuraklık analizi üzerine bir araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(Ek sayı 1), 392-403. https://doi.org/10.29048/ makufebed.939139
 • Hall, J., Aksu, A. E., Elitez, İ., Yaltırak, C., & Çifçi, G. (2014). The Fethiye– Burdur Fault Zone: A component of upper plate extension ofthe subduction transform edge propagator fault linking Hellenic and Cyprus Arcs, Eastern Mediterranean. Tectonophysics, Elsevier, (635), 80-99. http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto. 2014.05.002
 • Holmes, A. (1965). Principles of physical geology (2nd edition). Thomas Nelson, Londan.
 • Goudie, A. (2005). Geomorphological techniques. Routledge.
 • Göksu, Z. L. (2015). Limnoloji (İç sular bilimi). Akademisyen Kitabevi. Graciansky, P. Ch. de. (1968). Teke yarımadası (Likya) Torosları’nın üst üste gelmiş ünitelerinin stratigrafisi ve Dinaro Toroslar’daki yeri. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, 71, 73-92.
 • Güreli, N. (2020). Salda Gölü Havzası ve yakın çevresinin entegre havza yönetimi (Yayın No: 640984). [Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü]. YÖK Dökümantasyon Merkezi.
 • Horie, S. (1962). Morphometric features and the classification of all the lakes in Japan. Mem. College Sci. Üniv. Kyoto (Ser. B), 29,191- 262.
 • Hoşgören, M. Y. (2004). Hidrografya’nın Ana Çizgileri II, Göller. Çantay Kitabevi.
 • Hutchinson, G. E. (1957). A treatise on limnology. Geography, physics and chemistry, Volume 1, John Wiley & Sons, New York.
 • İnandık, H. (1971). Deniz ve Kıyı Coğrafyası (2. Baskı). İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları.
 • İnanır, A., & Ongun, U. (2019). Yeşilova, Salda’yı ziyaret eden turistlerin deneyimlerinin incelenmesi. Türk Turizm Araştırmalar Dergisi, 3(4), 1028-1041. http://dx.doi.org/10.26677/TR1010.2019.226
 • İzbırak, R. (1971). Hidrografya, Akarsular ve Göller. Harita Genel Müdürlüğü Yayınları
 • İzbırak, R. (1990). Sular Coğrafyası. Milli Eğitim Basımevi. Jennings, J. A. (1985). Karst geomorphology. Oxford: Basil Blackwell, (pp.293).
 • Kaiser, J., Ön, B., Arz, H. W., & Akçer-Ön, S. (2016). Sedimentary lipid biomarkers in the magnesium rich and highly alkaline Lake Salda (south-western Anatolia). Journal of Limnology, 75(3), 581-596. http://dx.doi.org/10.4081/jlimnol.2016.1337
 • Kapan, (2016). Development and sustainability of the tourism in Lake Salda and its environs. İn C. Avcıkurt, M.S. Dinu, N. Hacıoğlu, R. Efe, A. Soykan, & N. Tetik (Eds.), Global issues and trends in tourism (pp.700-715), St. Kliment Ohridski University Press, Sofia.
 • Kara V. M., Celep M., & Kanıgür S. (2020). Aşırı turizm kapsamında Salda Gölü’nün fiziksel taşıma kapasitesinin belirlenmesi. Journal of Tourısm and Gastronomy Studies, Special Issue (4), 79-92. http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2020.671
 • Kazancı, N., Girgin, S., & Düğel, M. (2004). On the limnology of Salda Lake, a large and deep soda lake in southwestern Turkey: Future management proposals. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 14(2), 151-162. https://doi.org/10.1002/ aqc.609
 • Kazancı, N., Roberts, N. (2019). The Lake Basins of South-west Anatolia. In C. Kuzucuoğlu, A. Çiner, N. Kazancı (Eds.) Landscapes and Landforms of Turkey. World Geomorphological Landscapes. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03515-0_15
 • Kesici, E., Kesici, K., & Kesici, C. (2018). Salda Gölü korunan alanının sürdürülebilirliği. Doğanın Sesi Dergisi, 1(1), 3-11.
 • Kesici, E., Kesici, K., & Kesici, C. (2020). Salda Gölü’nde biomineralizasyon ve stromatolit oluşumu. Doğanın Sesi, 3(5), 24-36.
 • Kırkayak, Y. (2021). Salda Gölü Mars gezegenini keşfetme ve anlama görevinde ilham kaynağı oldu. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, Yayın No: 143.
 • Koçyiğit, A. (1981). Isparta büklümünde (Batı Toroslar) Toros Karbonat Platformunun evrimi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 24(2), 15-23.
 • Likens, G. E. (1984). Beyond the shoreline: A watershed-ecosystem approach. Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie: Verhandlungen, 22(1), 1-22. https://doi. org/10.1080/03680770.1983.11897264
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) (2021). Burdur ve Tefenni meteoroloji gözlem istasyonu meteoroloji verileri.
 • Miller, C. L. (1958). The theory and application of the digital terrain model. Massachusetts Institute of Technology.
 • Morgenstern, A., Grosse, G., Günther, F., Fedorova, I., & Schirrmeister, L. (2011). Spatial analyses of thermokarst lakes and basins in Yedoma landscapes of the Lena Delta. Cryosphere, 5(4), 849– 867. https://doi.org/10.5194/tc-5-849-2011
 • NASA (2020). Jez like Mars. https://earthobservatory.nasa.gov/ images/147041/jez-like-mars Erişim tarihi: 08.10.2022.
 • Nemec, W., & Steel, R. J. (1988). Fan deltas: Sedimantology and tectonic settings. Blackie, Glasgow and London.
 • Oruçoğlu, K., & Beyhan, M. (2019). Göller Bölgesi Göllerinde Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi. Bilge International Journal of Science and Technology Research. 3(1), 10-20. https://doi. org/10.30516/bilgesci.449984
 • Özkan, T., & Alan, B. (2021). Salda Gölü destinasyonu marka değeri. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 18(2), 437-449. https://doi. org/10.24010/soid.885245
 • Özpınar, Y., Tayfun, E., & Kılıc, A. D., (1996). Salda Gölü (Yeşilova-Burdur) çevresindeki ofiyolitlerin petrografisi ve Salda Gölü manyezit oluşumlarının jeokimyasal incelenmesi. Çukurova Ün. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Geosound, 0(28), 125-142.
 • Özsait, M. (1983). 1982 yılı Burdur çevresi prehistorik araştırmaları. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1, 7-12.
 • Özüpekçe, S. (2019). Temporal change of Burdur province Lakes due to the effect of anthropogenic pressure in the last 43 years (1975-2018). International Rewiev of Basic and Applied Sciences, 7(11), 85-92.
 • Öztürk, M. Z. (2018a). Orta Toroslar’da dolinlerin dağılışı ve morfometrik özellikleri. Kriter Yayınevi.
 • Öztürk, M. Z. (2018b). Karstik kapalı depresyonların (dolinlerin) morfometrik analizleri. Coğrafya Dergisi, (36), 1-13. https://doi. org/10.26650/JGEOG371149
 • Panizza, M. (2001). Geomorphosites: Concepts, methods and examples of geomorphological survey. Chinese Science Bulletin, 46(1), 4-5.
 • Panizza, M. ve Piacenta, S. (2008). Geomorphosıtes and Geotourism. Revista Geográfica Acadêmica, 2(1), 5-9.
 • Paul, A. Kr. (2002). Coastal geomorphology and environment. acb publications.
 • Poisson, A. (1977). Recherhes geologiques dans les Taurides occidentales (Turquie). (These) Un. Paris-sud, Orsay, s.795.
 • Russell, M. J., Ingham, J. K., Zedef, V., Maktav, D., Sunar, F., Hall, A. J., & Fallick, A. E. (1999). Search for signs of ancient life on Mars: Expectations from hydromagnesite microbialites, Salda Lake, Turkey. Geological Society of London Journal, (156), 869–888.
 • Sarp, H. (1976). Etude geologique et petropraphigue du Cortege Ophiolitique de la Region Situee au Nord-Ouest de Yeşilova (Burdur- Turquie). These, Un. Geneve (pp.377).
 • Schmid, H. I. (1987). Turkey’s Salda Lake: A genetic model for Australia’s newly discovered magnesite deposits. Industrial Minerals, 239, 19-31.
 • Sönmez, R. (2020). Dönüşü olmayan çevresel tahribatların bir yenisi: Salda Gölü. Mimarlık Dergisi, (414), 36-39.
 • Şenel, M. (2007). Likya Naplarının özellikleri ve evrimi: Menderes Masifi Kolokyumu. O. Özcan Dora onuruna, 5-10.
 • Şenel, (2010). 1:100.000 ölçekli Türkiye jeoloji haritaları Denizli M23 paftası. No: 16, Jeoloji Etütleri Dairesi.
 • Şimşek, M., Öztürk, M. Z., & Turoğlu, H. (2019). Geyik Dağı üzerindeki dolin ve uvalaların morfotektonik önemi. Türk Coğrafya Dergisi, (72), 13-20. https://doi.org/10.17211/tcd.501724
 • Şimşek, M., Öztürk, M. Z., Doğan, U., & Utlu, M. (2021). Toros polyelerinin morfometrik özellikleri. Coğrafya Dergisi, 0(42), 101-119. https://doi.org/10.26650/JGEOG2020-834461
 • Tanyolaç, J. (2011). Limnoloji, Tatlı Su Bilimi (6. Baskı). Hatiboğlu Yayınevi.
 • Taymaz, T., & Price, S. P. (1992). The 1971 May 12 Burdur earthquakesequence, SW Turkey: A synthesis of seismological and geolgical observations, Geophysical Journal International, (108), 589-603.
 • Temurçin, K., Atayeter, Y., & Tozkoparan, U. (2019). Salda Gölü ve çevresinin turizm potansiyeli ve Yeşilova ilçesinin sosyo-ekonomik yapısına etkisi. Süleyman Demirel Üniv. Fen Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, 2(47), 40-63.
 • Temurçin, K., & Tozkoparan, U. (2020). Yerli turistlerin Salda Gölü’ne yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Turizm Akademik Dergisi, 7(1), 97-115.
 • Timms, B. V. (1992). Lake geomorphology. Gleneagles Publishing, Glen Osmond, Australia.
 • Tozkoparan, U., Elibol, A., & Gürlek, M. (2021). Burdur’da turizm. İçinde M. Kılınç (Ed.), Her Yönü ile Burdur 2021 İl Yıllığı (ss.441- 479), Uyum Ajans.
 • Tuncer, K. (2021). Burdur’un hidrografik özellikleri. İçinde M. Kılınç (Ed.), Her Yönü ile Burdur 2021 İl Yıllığı, (ss.55-76), Uyum Ajans. Turoğlu, H. (2017). Deniz ve göllerde kıyı. İçinde H. Turoğlu & H. Yiğitbaşıoğlu (Eds.), Yasal ve bilimsel boyutlarıyla kıyı (ss.1-30). Jeomorfoloji Derneği Yayını, No: 1, Çantay Kitabevi.
 • Uzun, M. (2015). Kocaeli ili Karadeniz kıyılarının jeomorfoturizm özellikleri ve kıyı kullanımına etkisi açısından değerlendirilmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 0(32), 339-366.
 • Varol, S., Davraz, A., Şener, Ş., Şener, E., Aksever, F., Kırkan, B., & Tokgözlü, A. (2018). Application of a conceptual water budget model for Salda Lake (Burdur, Turkey). Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(1), 29-37. https://doi.org/10.21923/jesd.374412
 • Varol, S., Küçük, M., Davraz, A., Şener, Ş., Şener, E., Aksever, F., Kırkan, B., & Tokgözlü, A. (2020a). Salda Gölü Havzası güneyinin (Yeşilova, Burdur) hidrojeolojisi ̇ ve hidrojeokimyasal özelliklerinin incelemesi.̇ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(1), 74-90. https://doi.org/10.21923/jesd.568665
 • Varol, S., Davraz, A., Aksever, F., Şener, Ş., Şener, E., Kırkan, B., & Tokgözlü, A. (2020b). Salda Gölü Havzası (Burdur, Türkiye) su kaynaklarının kökeni ve beslenim proseslerinin çevresel, trityum ve radyokarbon izotoplar kullanılarak belirlenmesi. Maden Tetkik Arama Dergisi, (161), 57-70. https://doi.org/10.19111/bulletinofmre. 604352
 • Varol, S., Davraz, A., Aksever, F., Şener, Ş., Şener, E., Kırkan, B., & Tokgözlü, A. (2020c). Determining the lake protected zones using GIS-based DRASTIC model to groundwater vulnerability in Salda Lake basin (Burdur, Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences, (29), 747-763. https://doi.org/10.3906/yer-1907-27
 • Wetzel, R. G. (2017). Limnoloji: Göl ve nehir ekosistemleri. (M. B. Ergönül, Çev, Ed.), 3. Basımdan çeviri, Academic Press.
 • Yalçınkaya, S., Ergin, A., Taner, K., Afşar, Ö. P., Dalkılıç, H., & Özgönül (1986). Batı Torosların jeolojisi. MTA Raporu No: 7898, Ankara.
 • Yazıcıoğlu, İ., Alphan, E., & Onur, M. (2020). Aşırı turizm kapsamında tripadvisor yorumları üzerine nitel bir inceleme: Salda Gölü örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, (4), 505-522. http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2020.701
 • Yılmaz, E., & Çiçek, İ. (2016). Türkiye Thornthwaite iklim sınıflandırması. Journal of Human Sciences, 13(3), 3973-3994. http://dx. doi.org/10.14687/jhs.v13i3.3994
 • Yılmaz, T., Berberoğlu, E. & Gülle, İ. (2019). Burdur’un doğası. İçinde İ. Gülle (Ed.) Burdur’un doğası, (ss.5-72), Tarım ve Orman Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü: Burdur, Pegasus Görsel İletişim.
 • Yücedağ, C., Kaya, L. G. (2017). Attitudes to protected areas: A case of Lake Salda Nature Park in Burdur-Turkey. İn R. Efe, M. Zincirkıran, J. A. Wendt, Z. Tümsavaş, H. Ünal, B. Borisova (Eds.), Current Trends in Science and Landscape Management (ss.229-240), St. Kliment Ohridski University Press, Sofya.
 • Zedef, V., Russell, M. J., Fallick, A. E., & Hall, A. J. (2000). Genesis of vein stock work and sedimentary magnesite and hydromagnesite deposits in the ultrafamic terranes of southwestern Turkey: a stable isotope study. Economic Geology (95) 429–446. http:// dx.doi.org/10.2113/gsecongeo.95.2.429
Toplam 99 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Coğrafya
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kadir Tuncer 0000-0002-8222-0116

Kadir Deniz Bu kişi benim 0000-0002-8457-3513

Proje Numarası Yok
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Kabul Tarihi 8 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 81

Kaynak Göster

APA Tuncer, K., & Deniz, K. (2022). Salda Gölü (Yeşilova, Burdur) kıyı alanlarının jeomorfolojik özellikleri ve kullanımı. Türk Coğrafya Dergisi(81), 83-102. https://doi.org/10.17211/tcd.1188004

Yayıncı: Türk Coğrafya Kurumu