Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 60 - 75 2020-07-03

Geçmişe Özlemi Lezzetlerde Yaşamak: Gastronostalji
Living Nostalgia in Flavors: ‘Gastronostalgia’

Reşad Emre ÖZGÜNEŞ [1]


Özellikle yeni milenyumla birlikte tüketim-kapitalizm-postmodernizm döngüsü içindeki toplumların sanayi çarkları, dosyalar ve teknoloji arasında adeta kaybolmaya başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Mevcut durumda daha çok tatile çıkma, kırsal alanlara yönelme, farklı hobiler edinme gibi arzular çoğunlukla stres faktöründen uzaklaşmak isteyen bireylerin tercihleri arasında yer almaktadır. Yeni yerler keşfetme, doğayla buluşma, daha huzurlu ortamlarda yaşama gibi isteklerin yanı sıra günümüz bireyinin özlemlerinden birinin de nostaljiyi yaşamak olduğu söylenebilir. Geçmişteki zaman, mekân, nesne ve tat algısını da bünyesinde barındıran nostalji kavramı, bireyler için dün ve bugün arasındaki duygusal bir köprü durumundadır. Zira geçmişe ait bir obje salt bir nesne olmanın çok ötesinde olup yaşanılan türlü duyguları içinde barındıran bir bellek olarak ifade edilebilir. Nostaljiyi deneyimlemenin farklı yollarından biri de farklı duyulara hitap eden gastronomik unsurlardır. Bu araştırmada gastronominin nostaljiyle ilişkisi incelenmiş, bireylerin geçmişlerinde yer eden lezzetlere olan özlemleri saptanmaya çalışılmış, gastronomi-nostalji bağlamında literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir. Araştırmada gastronostaljik özlemleri belirlemeye yönelik olarak hazırlanmış mülakat soruları Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesinde görevli akademisyenler arasından 19 kişiye yüz yüze görüşmek suretiyle yöneltilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle elde edilen veriler SPSS 24 ve NVivo 10 programları yardımıyla analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda bireylerin çok büyük bir çoğunluğunun geçmişe özlem duyduğu, özellikle çocukluk dönemlerine ait lezzet ve gastronomik unsurların hafızalarında anlamlı, süreklilik arz eden pozitif bir imaja sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

It would not be wrong to say that societies in the cycle of consumption- capitalism-postmodernism especially with the new millennium, have begun to disappear between industrial wheels, files and technology. In the current situation, desires such as going on vacation more, heading to rural areas, taking different hobbies are mostly among the preferences of individuals who want to get away from the stress factor. It can be said that besides the desires to discover new places, meet with nature, live in more peaceful environments, one of the aspirations of today's individual is to experience nostalgia. The concept of nostalgia, which includes the perception of time, space, object and taste in the past, is an emotional bridge for individuals between yesterday and today. Because an object belonging to the past is much more than just an object and it can be expressed as a memory that contains all kinds of emotions. One of the different ways to experience nostalgia is gastronomic elements that appeal to different senses. In this study, the relationship between gastronomy and nostalgia has been examined, the aspirations of individuals for the flavors in their past have been tried to be determined, and it has been aimed to contribute to the literature in the context of gastronomy-nostalgia. Interview questions prepared for determining gastronostalgic aspirations in the research were directed to 19 people face to face among academicians from the Tourism Faculty of Balıkesir University. The data obtained with the semi-structured interview technique were analyzed and interpreted with the help of SPSS 24 and NVivo 10 programs. As a result of the research, it was concluded that the vast majority of individuals longed for the past, and especially the flavor and gastronomic elements belonging to childhood have a meaningful and permanent positive image in their memories.

 • Aksoy, M., Akbulut, B. A. (2017). Restoranlardaki Teknolojik Yeniliklerin Deneyim Pazarlaması Açısından Değerlendirilmesi. ICCHT 2017- International Congress on Cultural Heritage and Tourism, (s. 1-10). Konya.
 • Alpat, F. E. (2010). XX. Yüzyıl ve XXI. Yüzyıl Başında Kadın Moda Tasarımında Nostalji Anlayışı. Sanat Dergisi, (17), 15-23.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-SPSS Uygulamalı. (7. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Altuntuğ, N. (2011). Değerlere Hitap Eden Pazarlamanın Nostalji Boyutu. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3, (2), 265-273.
 • Atia, N., Davies, J. (2010). Nostalgia And The Shapes Of History. Memory Studies, 3, (3) 181-186.
 • Autio, M., Collins, R., Wahlen, S., Anttila, M. (2013). Consuming Nostalgia? The Appreciation Of Authenticity In Local Food Production. International Journal of Consumer Studies, 37, (5), 564-568.
 • Bacon, F. (2020). Seçme Aforizmalar. Çeviren: C. Cengiz Çevik. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: İstanbul.
 • Baker, S. M., Kennedy, P. F. (1994). Death By Nostalgia: A Diagnosis of Context Specific Cases. Advances In Consumer Research, 21, (1), 169-174.
 • Bayhan, V. (2011). Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu: “Tüketiyorum Öyleyse Varım”. Sosyoloji Konferansları, (43), 221-248.
 • Belk, R. W. (1990). The Role Of Possessions In Constructing And Maintaining A Sense Of Past. ACR North American Advances.
 • Botes, A. (2002). Concept Analysis: Some Limitations And Possible Solutions. Curationis, 25, (3), 23-27.
 • Brown, L., Edwards, J., Hartwell, H. (2010). A Taste Of The Unfamiliar. Understanding The Meanings Attached To Food By International Postgraduate Students in England. Appetite, 54, (1), 202-207.
 • Cavicchi, A., & Stancova, K. C. (2016). Food and gastronomy as elements of regional innovation strategies. Institute for Prospective and Technological Studies, Joint Research Centre, Sevilla.
 • Csikszentmihalyi, M. (1999). If We Are So Rich, Why Aren't We Happy?. American Psychologist, 54, (10), 821.
 • Cui, R. (2015). A Review Of Nostalgic Marketing. Journal of Service Science and Management, 8, (01), 125-131.
 • Çağlak, U. (2018). Boş Zaman Alışkanlıklarında Nostaljik Bir Trend: Yeni Nargile Kültürü ve Nargile Mekânları. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2, (13), 67-83.
 • Dağdaş, G. (2013). İşletmelerde Retro Pazarlama Uygulamalarının Müşteri Bağlılığına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Demir, F. O. (2008). Pazarlamanın Nostaljik Oyunu: Retro Markalama. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (33), 29-41.
 • D'Sylva, A., Beagan, B. L. (2011). ‘Food Is Culture, But It's Also Power’: The Role of Food In Ethnic And Gender Identity Construction Among Goan Canadian Women. Journal of Gender Studies, 20, (3), 279-289.
 • Franklin, A. (2012). A Lonely Society? Loneliness And Liquid Modernity in Australia. Australian Journal of Social Issues, 47, (1), 11-28.
 • Gültepe, A. (2018). Kodlama öğretimi yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri gözüyle öğrenciler kodluyor. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi-International Journal of Leadership Training, 2(2), 50-60.
 • Güzel, E., Okan, E. Y. (2016). Nostaljiye Genç Bakış: Nostalji İçerikli Reklamların Postmodern Bireyler Üzerindeki Etkisi. Business and Economics Research Journal, 7, (3), 137-154.
 • Havlena, W. J., Holak, S. L. (1991). &Quot; The Good Old Days&Quot; Observations on Nostalgia and Its Role in Consumer Behavior. ACR North American Advances.
 • Hemetsberger, A., Kittinger-Rosanelli, C., & Mueller, B. (2011). “Grandma’S Fridge Is Cool”–the Meaning of Retro Brands For Young Consumers. ACR North American Advances.
 • Hirsch, Alan R. (1992). Nostalgia: A Neuropsychiatric Understanding. Advances in Consumer Research, Vol. 19, 390-395.
 • Holak, S., Havlena, W., Matveev, A. (2005). Exploring nostalgia in Russia: Testing the Index Of Nostalgia-proneness. ACR European Advances.
 • http://www.watergarden.com.tr/hakkimizda (Erişim Tarihi: 20.02.2019).
 • http://www.mutfakhaber.net/dunyanin-en-buyuk-gastronomi-merkezi-watergarden-istanbul-aciliyor (Erişim Tarihi: 20.02.2019).
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=NOSTALJ%C4%B0 (Erişim Tarihi: 26.02.2019).
 • https://listelist.com/istanbuldaki-nostaljik-mekanlar/ (Erişim Tarihi: 01.03.2019).
 • https://www.tripadvisor.com.tr/RestaurantsNear-g297983-d1900152-Nostalji_RestaurantGoreme_Cappadocia.html (Erişim Tarihi: 01.03.2019).
 • https://tr.pinterest.com/gblscott123/nostalgic-restaurants/ (Erişim Tarihi: 01.03.2019).
 • http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?id=7180 (Erişim Tarihi: 01.03. 2019).
 • http://acrwebsite.org/volumes/7580/volumes/v21/NA-21 (Erişim Tarihi:01.03.2019).
 • http://www.acrwebsite.org/volumes/7083/volumes/v17/NA (Erişim Tarihi: 01.03.2019).
 • http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=7326(Erişim Tarihi:01.03.2019).
 • https://www.nostaljiktatlar.com (Erişim Tarihi: 20.05.2020).
 • http://palnostalji.com.tr/index.html (Erişim Tarihi: 20.05.2020).
 • https://klasikotofest.org/ (Erişim Tarihi: 20.05.2020).
 • Lakshmi, S. R. (2018). Home-A Memory Lingering In Our Taste Buds. International Journal of Research in Humanities, Arts and Science, Vol.2, Special Issue 6, April, 87-89.
 • Lapiņa, L., Leer, J. (2016). Carnivorous Heterotopias: Gender, Nostalgia and Hipsterness in the Copenhagen Meat Scene. Norma, 11, (2), 89-109.
 • Locher, J. L., Yoels, W. C., Maurer, D. ve Ells, J. (2005). Comfort foods: an exploratory journey ınto the social and emotional significance of food, Food & Foodways, 13(4), 273-297.
 • Lyon, P., & Colquhoun, A. (1999). Selectively living in the past: nostalgia and lifestyle. Journal of Consumer Studies & Home Economics, 23(3), 191-196.
 • Morgül, E. (2017). Nostaljik Reklamların Marka Tutumuna Etkisi: Türkiye'den Bir Reklam Örneği. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7, (4), 1-12.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Özhan, Ş., Altuğ, N. (2017). Nostalji Eğilimi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenilirlilik Çalışması. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 6, (3), 53-66.
 • Özhan, Ş. (2015). Kişilik Özellikleri Ve Nostalji Eğiliminin Marka Sadakatine Etkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Öztürk, T. A. (2015). Postmodernizmin Zaman Algısı: “Müzikte Nostalji Modası”. Medeniyet Sanat, 1, (1), 31-41.
 • Pickering, M., Keightley, E. (2006). The Modalities of Nostalgia. Current Sociology, 54, (6), 919-941.
 • Raghavan, A., Asia, S., Singh, V. (2015). Circuits of Authenticity. Economic and Political Weekly, 50, (31), 69-74.
 • Renko, S., Bucar, K. (2014). Sensing Nostalgia Through Traditional Food: An Insight From Croatia. British Food Journal, 116, (11), 1672-1691.
 • Richards, G. (2003). Gastronomy: An Essential Ingredient In Tourism Production and Consumption?. In Tourism and Gastronomy, (pp. 17-34).
 • Rousseau, Jean-Jacques. (2017). Toplum Sözleşmesi. Çeviren: Vedat Günyol. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: İstanbul.
 • Routledge, C., Wildschut, T., Sedikides, C., Juhl, J., Arndt, J. (2012). The Power of The Past: Nostalgia As a Meaning-making Resource. Memory, 20, (5), 452-460.
 • Sedikides, C., Wildschut, T., Arndt, J., & Routledge, C. (2008). Nostalgia: Past, Present, And Future. Current Directions in Psychological Science, 17, (5), 304-307.
 • Sierra, J. J., & McQuitty, S. (2007). Attitudes and emotions as determinants of nostalgia purchases: An application of social identity theory. Journal of Marketing Theory and Practice, 15(2), 99-112.
 • Srinivas, T. (2006). As Mother Made It: The Cosmopolitan Indian Family, Authentic Food And The Construction Of Cultural Utopia. International Journal of Sociology of The Family, 191-221.
 • Şimşek, N., Kaya, S. Y. (2018). Bireylerin Rahatlamak ve İyi Hissetmek İçin Tükettikleri Gıdalar: Comfort Food İçin Türkçe Terim Önerisi. 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Temmuz, Kastamonu, 262-273.
 • Taşkaya, M. (2013). Reklamda Nostaljik Unsurlar: Kimlik Vaadi ve Anlamın Tüketimi. ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Ocak, 6, (1), 1-37.
 • Tekin, N. (2012). Tüketim Temelli Hayat Tarzları ve Gösteri Mekanı Olarak Kentler. İletişim Dergisi, 68-84.
 • Toksarı, M., Senir, G., Mürütsoy, M. (2015). Nostaljik İçerikli Reklam Mesajlarının Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileme Düzeyi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19, (3), 197-216.
 • Vignolles, A., Pichon, P. E. (2014). A Taste Of Nostalgia: Links Between Nostalgia And Food Consumption. Qualitative Market Research: An International Journal, 17, (3), 225-238.
 • Yalçın, Ö., Elmas, P. (2017). Kişisel ve Simüle Nostaljinin Varoluşsal İşlevi Üzerine Bir Çalışma. Türk Psikoloji Yazıları, 20, (40), 76-85.
 • Ye, S., Ngan, R. Y. L., Hui, A. N. (2013). The State, Not The Trait, Of Nostalgia Increases Creativity. Creativity Research Journal, 25, (3), 317-323.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Reşad Emre ÖZGÜNEŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 28 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 3 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { tdtad757018, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {60 - 75}, doi = {10.37847/tdtad.757018}, title = {Geçmişe Özlemi Lezzetlerde Yaşamak: Gastronostalji}, key = {cite}, author = {Özgüneş, Reşad Emre} }
APA Özgüneş, R . (2020). Geçmişe Özlemi Lezzetlerde Yaşamak: Gastronostalji . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 60-75 . DOI: 10.37847/tdtad.757018
MLA Özgüneş, R . "Geçmişe Özlemi Lezzetlerde Yaşamak: Gastronostalji" . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 60-75 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdtad/issue/54471/757018>
Chicago Özgüneş, R . "Geçmişe Özlemi Lezzetlerde Yaşamak: Gastronostalji". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 60-75
RIS TY - JOUR T1 - Geçmişe Özlemi Lezzetlerde Yaşamak: Gastronostalji AU - Reşad Emre Özgüneş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37847/tdtad.757018 DO - 10.37847/tdtad.757018 T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 75 VL - 5 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - doi: 10.37847/tdtad.757018 UR - https://doi.org/10.37847/tdtad.757018 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi Geçmişe Özlemi Lezzetlerde Yaşamak: Gastronostalji %A Reşad Emre Özgüneş %T Geçmişe Özlemi Lezzetlerde Yaşamak: Gastronostalji %D 2020 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 5 %N 1 %R doi: 10.37847/tdtad.757018 %U 10.37847/tdtad.757018
ISNAD Özgüneş, Reşad Emre . "Geçmişe Özlemi Lezzetlerde Yaşamak: Gastronostalji". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Temmuz 2020): 60-75 . https://doi.org/10.37847/tdtad.757018
AMA Özgüneş R . Geçmişe Özlemi Lezzetlerde Yaşamak: Gastronostalji. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(1): 60-75.
Vancouver Özgüneş R . Geçmişe Özlemi Lezzetlerde Yaşamak: Gastronostalji. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(1): 60-75.