Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of the Online Activities of Tourist Guides Chambers and Tourist Guides Foundation During the Coronavirus Pandemic

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 134 - 149, 28.12.2023
https://doi.org/10.37847/tdtad.1360332

Öz

Purpose: The purpose of this research is to examine the online activities organized by the Tourist Guides Chamber (TUREB) and TUREB-affiliated chambers and the Tourist Guides Foundation (TUREV) to increase the professional competence of tourist guides during the coronavirus epidemic in terms of various variables and to evaluate the activity performance of the relevant institutions.

Methodology: In the research, document-archive scanning technique was used as a data collection technique and secondary data sources were used. The sample of the research consists of 241 online events organized between March 2020 and April 2022, which are included in all official online platforms of the relevant chambers and the foundation. Frequency and percentage analysis were used to evaluate the detected online activities. Data visualization analysis was made to make sense of the data and concretize the outputs, and for this purpose, an interactive software, Tableau, was used.

Findings: With this research The Association of Tourist Guidance (TUREB) and member chambers of TUREB, ADRO, GARO and MUTRO, do not organize any online events; It was determined that a total of 241 activities were carried out during the time period when the research was examined. Instagram social media accounts are used the most in the events, but twitter is the least preferred; It was determined that the most activities were held in February 2021. However, when we look at the countries in the context of destination, Turkey has been the country with the most activities. In addition, it was determined that interviews were held mostly on the provinces of Istanbul and Çanakkale in Turkey.

Kaynakça

 • Arıcı, S., & Karaçay, T. (2023). Pandemi dönemi turizm rehberliği öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), 301-323.
 • Baytok, A. , Boyraz, M. & Başar, B. (2021). Somut olmayan kültürel miras konulu bilimsel yayınların veri görselleştirme tekniği ile bibliyometrik analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 246-262. DOI: 10.32572/guntad.907746. Bilgin, K. U., Akay, A., Koyuncu, H. E. & Haşar, E. Ç. (2007). Yerel yönetimlerde hizmet içi eğitim. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Şubat, Ankara: Matsa Basımevi.
 • Boyraz, M. (2021). Koronavirüs (Covid-19) Eğitime hiç mi olumlu katkı sağlamadı? Turizm eğitimi veren kurumların çevrimiçi etkinlik performansı. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 24 (1), 20-45.
 • Boyraz, M., Kabakulak, A., & Mutlu, A. S. (2021). Hazırlanmakta olan turizm konulu lisansüstü tezlerin veri görselleştirme tekniği ile bibliyometrik analizi: 2006-2020 yılları örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1434–1453.
 • Buluk, B. & Eşitti, B. (2020). Koronavirüs (Covid-19) sürecinde uzaktan eğitimin turizm lisans öğrencileri tarafından değerlendirilmesi, Journal of Awareness, 5(3), 285-298.
 • Ersen, H. (1997). Toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi ilişkisi, verimli ve etkin olmanın yolu (2. Baskı). İstanbul: Sim Matbaacılık.
 • Gül, H. (2000). Türkiye’de Kamu yönetiminde hizmet içi eğitim. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, İzmir.
 • Guzley, R. M., Avanzino, S. & Bor, A. (2001). Simulated computer-mediated/video-interactive distance learning: A test of motivation, interaction satisfaction, delivery, learning and perceived effectiveness. Journal of Computer-Mediated Communication, 6(3).
 • Kabakulak, A. & Boyraz, M. (2020). Turist rehberi akademisyenlerin bilimsel yayınlarının veri görselleştirme tekniği ile bibliyometrik analizi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2) , 230-245. DOI: 10.37847/tdtad.816627.
 • Korkmaz, S., Temizkan, S. P. & Temizkan, R. (2010). Profesyonel turizm rehberlerinin turizm pazarlamasındaki rolü ve hizmet içi eğitim seminerlerinin pazarlama açısından içerik analizi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 133-149.
 • Levine, I. S. (2020). Supporting tour guides during the covid-19 pandemic. https://www.forbes.com/sites/irenelevine/2020/03/16/supporting-tour-guides-during-the-covid-19-pandemic/?sh=4dbe80717bce, (Erişim Tarihi: 06.07.2022).
 • Pelit, E. & Kabakulak, A. (2020). Covid 19 salgını (krizi) ve turist rehberleri. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm E- Bülteni, 3, 5-9.
 • Resmi Gazete (2005). Yürütme ve idare bölümü, yönetmelikler, profesyonel turist rehberliği yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/11/20051125-4.htm (Erişim Tarihi: 06.07.2022).
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2020). Turist rehberliği hizmetinde covid-19 pandemi sürecinde uyulması gereken kurallara ilişkin genelge, https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/73009,turist-rehberligi-hizmetindepdf.pdf?0. (Erişim Tarihi: 14.09.2023).

Turist Rehberleri Odalarının ve Turist Rehberleri Vakfının Koronavirüs Salgını Sürecindeki Çevrim İçi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 134 - 149, 28.12.2023
https://doi.org/10.37847/tdtad.1360332

Öz

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Turist Rehberleri Odası (TUREB) ve TUREB’e bağlı odalar ile Turist Rehberleri Vakfı (TUREV) tarafından koronavirüs salgını sürecinde turist rehberlerinin mesleki yeterliklerinin artırılmasına yönelik düzenlenen çevrim içi etkinliklerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve ilgili kurumların etkinlik performanslarının değerlendirilmesidir.

Yöntem: Araştırmada veri toplama tekniği olarak doküman-arşiv tarama tekniği kullanılmış ve ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, ilgili odaların ve vakfın tüm resmi çevrimiçi platformlarında yer verilen Mart 2020 - Nisan 2022 arasında düzenledikleri 241 çevrim içi etkinlik oluşturmaktadır. Tespit edilen çevrimiçi etkinliklerin değerlendirilmesinde sıklık ve yüzde analizi kullanılmıştır. Verilerin anlamlaştırılması ve çıktıların somutlaştırılması için veri görselleştirme analizi yapılmış ve bu amaçla interaktif bir yazılım olan Tableau’dan faydalanılmıştır.

Bulgular: Araştırma ile Turist Rehberliği Birliği (TUREB) ve TUREB’e bağlı üye odalardan ADRO, GARO ve MUTRO’nun herhangi bir çevrim içi etkinlik düzenlemedikleri; araştırmanın incelendiği zaman aralığında toplamda 241 etkinliğin yapıldığı belirlenmiştir. Yapılan etkinliklerde en fazla instagram sosyal medya hesaplarının kullanıldığı buna karşın en az twitter’ın tercih edildiği; en fazla etkinliğin 2021 Şubat ayında yapıldığı tespit edilmiştir. Bunula birlikte destinasyon bağlamında ülkelere bakıldığında Türkiye üzerine en fazla etkinlik yapılan ülke olmuştur. Ayrıca Türkiye’de en çok İstanbul ve Çanakkale illeri üzerine söyleşiler gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Arıcı, S., & Karaçay, T. (2023). Pandemi dönemi turizm rehberliği öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), 301-323.
 • Baytok, A. , Boyraz, M. & Başar, B. (2021). Somut olmayan kültürel miras konulu bilimsel yayınların veri görselleştirme tekniği ile bibliyometrik analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 246-262. DOI: 10.32572/guntad.907746. Bilgin, K. U., Akay, A., Koyuncu, H. E. & Haşar, E. Ç. (2007). Yerel yönetimlerde hizmet içi eğitim. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Şubat, Ankara: Matsa Basımevi.
 • Boyraz, M. (2021). Koronavirüs (Covid-19) Eğitime hiç mi olumlu katkı sağlamadı? Turizm eğitimi veren kurumların çevrimiçi etkinlik performansı. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 24 (1), 20-45.
 • Boyraz, M., Kabakulak, A., & Mutlu, A. S. (2021). Hazırlanmakta olan turizm konulu lisansüstü tezlerin veri görselleştirme tekniği ile bibliyometrik analizi: 2006-2020 yılları örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1434–1453.
 • Buluk, B. & Eşitti, B. (2020). Koronavirüs (Covid-19) sürecinde uzaktan eğitimin turizm lisans öğrencileri tarafından değerlendirilmesi, Journal of Awareness, 5(3), 285-298.
 • Ersen, H. (1997). Toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi ilişkisi, verimli ve etkin olmanın yolu (2. Baskı). İstanbul: Sim Matbaacılık.
 • Gül, H. (2000). Türkiye’de Kamu yönetiminde hizmet içi eğitim. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, İzmir.
 • Guzley, R. M., Avanzino, S. & Bor, A. (2001). Simulated computer-mediated/video-interactive distance learning: A test of motivation, interaction satisfaction, delivery, learning and perceived effectiveness. Journal of Computer-Mediated Communication, 6(3).
 • Kabakulak, A. & Boyraz, M. (2020). Turist rehberi akademisyenlerin bilimsel yayınlarının veri görselleştirme tekniği ile bibliyometrik analizi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2) , 230-245. DOI: 10.37847/tdtad.816627.
 • Korkmaz, S., Temizkan, S. P. & Temizkan, R. (2010). Profesyonel turizm rehberlerinin turizm pazarlamasındaki rolü ve hizmet içi eğitim seminerlerinin pazarlama açısından içerik analizi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 133-149.
 • Levine, I. S. (2020). Supporting tour guides during the covid-19 pandemic. https://www.forbes.com/sites/irenelevine/2020/03/16/supporting-tour-guides-during-the-covid-19-pandemic/?sh=4dbe80717bce, (Erişim Tarihi: 06.07.2022).
 • Pelit, E. & Kabakulak, A. (2020). Covid 19 salgını (krizi) ve turist rehberleri. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm E- Bülteni, 3, 5-9.
 • Resmi Gazete (2005). Yürütme ve idare bölümü, yönetmelikler, profesyonel turist rehberliği yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/11/20051125-4.htm (Erişim Tarihi: 06.07.2022).
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2020). Turist rehberliği hizmetinde covid-19 pandemi sürecinde uyulması gereken kurallara ilişkin genelge, https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/73009,turist-rehberligi-hizmetindepdf.pdf?0. (Erişim Tarihi: 14.09.2023).
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali Kabakulak 0000-0001-9256-8557

Mehmet Boyraz 0000-0001-6755-1999

Erken Görünüm Tarihi 25 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 14 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kabakulak, A., & Boyraz, M. (2023). Turist Rehberleri Odalarının ve Turist Rehberleri Vakfının Koronavirüs Salgını Sürecindeki Çevrim İçi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(2), 134-149. https://doi.org/10.37847/tdtad.1360332
AMA Kabakulak A, Boyraz M. Turist Rehberleri Odalarının ve Turist Rehberleri Vakfının Koronavirüs Salgını Sürecindeki Çevrim İçi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. Aralık 2023;8(2):134-149. doi:10.37847/tdtad.1360332
Chicago Kabakulak, Ali, ve Mehmet Boyraz. “Turist Rehberleri Odalarının Ve Turist Rehberleri Vakfının Koronavirüs Salgını Sürecindeki Çevrim İçi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi”. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 8, sy. 2 (Aralık 2023): 134-49. https://doi.org/10.37847/tdtad.1360332.
EndNote Kabakulak A, Boyraz M (01 Aralık 2023) Turist Rehberleri Odalarının ve Turist Rehberleri Vakfının Koronavirüs Salgını Sürecindeki Çevrim İçi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 8 2 134–149.
IEEE A. Kabakulak ve M. Boyraz, “Turist Rehberleri Odalarının ve Turist Rehberleri Vakfının Koronavirüs Salgını Sürecindeki Çevrim İçi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi”, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 8, sy. 2, ss. 134–149, 2023, doi: 10.37847/tdtad.1360332.
ISNAD Kabakulak, Ali - Boyraz, Mehmet. “Turist Rehberleri Odalarının Ve Turist Rehberleri Vakfının Koronavirüs Salgını Sürecindeki Çevrim İçi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi”. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 8/2 (Aralık 2023), 134-149. https://doi.org/10.37847/tdtad.1360332.
JAMA Kabakulak A, Boyraz M. Turist Rehberleri Odalarının ve Turist Rehberleri Vakfının Koronavirüs Salgını Sürecindeki Çevrim İçi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;8:134–149.
MLA Kabakulak, Ali ve Mehmet Boyraz. “Turist Rehberleri Odalarının Ve Turist Rehberleri Vakfının Koronavirüs Salgını Sürecindeki Çevrim İçi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi”. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 8, sy. 2, 2023, ss. 134-49, doi:10.37847/tdtad.1360332.
Vancouver Kabakulak A, Boyraz M. Turist Rehberleri Odalarının ve Turist Rehberleri Vakfının Koronavirüs Salgını Sürecindeki Çevrim İçi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;8(2):134-49.