Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 1, Sayfalar 140 - 157 2019-06-26

Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) Geliştirme Çalışması

Şaban ÇETİN [1] , Filiz ÇETİN [2]


Bu çalışmada, öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin  tutumlarının tespit edilmesini sağlayacak gerekli psikometrik özelliklere sahip bir ölçme aracının geliştirilmesi hedeflenmiştir.  Araştırmada literatür taraması ve öğrenci görüşleri doğrultusunda hazırlanan maddeler uzman görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenmiş 44 maddelik bir ölçek formu  oluşturulmuştur. Düzenlenen form Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi farklı öğretmenlik programlarında 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören 180’i kadın ve 100’ü erkek olmak üzere farklı bölümlerde öğrenim  gören toplam 280  öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen verilere yapı geçerliği ile ilgili olarak Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin üç faktörlü bir yapıda olduğu gözlenmiştir. Ölçeğe dair  Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ölçek geneli için 0.94,  I. Alt faktör için .92, II.alt faktör için .86, III. Alt faktör için .84 olarak tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modele ilişkin uyum değerleri; RMSEA, .068; χ2/df=1.9; SRMR=76; NFI=.94; NNFI=.97; IFI=97; CFI=.97;RFI=4 tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen değerlerin kabul edilebilir referans aralığında olduğu gözlenmiştir.

          Sonuç itibariyle öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinin  gerekli psikometrik özelliklere sahip olduğu söylenebilir.

Öğrenme, Tutum, Öğrenmeye Yönelik Tutum
  • Açıkgöz, K. Ü. (2009). Aktif Öğrenme. İzmir: Biliş Yayınları.Aiken, L. R. (2000). Psychological Testing and Assessment. (10th ed.). Boston: Allyn & Bacon.Allport, G. W. (1935). Attitudes. In C. Murchison (Ed.), Handbook of social psychology (pp. 798-844). Worcester, MA: Clark University Press.Anderson L. W. (1988). Attitudes and their measurement. In J.P. Keeves, (Ed.). Educational research, methodology and measurement: An international handbook. NY: Pergamon Press.Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.Candeias, A. A., Rebelo, N., & Oliveira, M. (2010). Student’ Attitudes Toward Learning and School – Study of Exploratory Models about the Effects of Socio-demographics and Personal Attributes. Retrieved January 10, 2016 from http://www.projectored.uevora.pt/ documentos/LICE.pdf.Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum.Demir,K. ve Akpınar,E.(2016). Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(1),59-75.Ersanlı, K. (2012). Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar. Binnur Yeşilyaprak (Editör). Eğitim Psikolojisi, Gelişim-Öğrenme-Öğretim İçinde. (9. Baskı). Ankara: Pegem.Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4. edition). London: Sage.Fraenkel, J.R., Wallen, N.E.,& Hyun, H.H. (2012).How to design and evaluate research in education. New York: McGraw Hill.Gömleksiz, N., (2004), “Öğretmenlik Mesleğinin Nitelikleri”, (Editör: Mehmet Taşpınar), Öğretmenlik Mesleği, Ankara: Üniversite Kitabevi.Haznedar,Ö. ve Baran,B.(2012). Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin E-Öğrenmeye Yönelik Genel Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2),42-59.Kan, A. ve Akbaş A. (2005). Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması.Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 227-237.Kara,A.(2010). Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32),49-62.Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2. ed.). New York: Guilford Press.Konakman,G.Y. ve Yelken,T.Y.(2014). Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine İlişkin Algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 29(2), 267-281.Kuzgun, Y. (2004). Zekâ ve yetenekler (Ed. Y. Kuzgun ve D. Deryakulu). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayınevi.Marton, F., Säljö, R. (1997). Approaches to Learning. In Marton, F., Hounsell, D., Entwistle, N.(ed.). The Experience of Learning. Edinburgh: Scottish Academic Press.Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Goh, S., & Cotter, K. (Eds.). (2016). TIMSS 2015 encyclopedia: Education policy and curriculum in mathematics and science. Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center website: http://timssandpirls.bc.edu/ timss2015/encyclopedia/ (Alıntılama; 10.11.2016)Özçelik, D.A. (1998). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM YayınlarıPallant, J. (2001). SPSS survival manual. Maidenheat, PA: Open University Press.Schermelleh-Engel, K., & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating The Fit Of Structural Equation Models: Tests Of Significance And Descriptive Goodness- Of-Fit Measures. Methods Of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to structural equation modeling. London: Psychology Press.Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. (21. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.Shea, P., Fredericken, E., Pickett, A., Pelz, W., & Swan, K. (2013). Measures of Learning Effectiveness in the SUNY Learning Network. Retrieved from http://www.suny.edu/sunytrainingcenter/files/ ALNWorkshop2000.pdfSelvi, K. (2008). Öğretme-Öğrenme Süreci ile İlgili Temel Kavramlar. Öğretim İlke ve Yöntemleri (Ed. Kıymet Selvi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları.Şahin,Ş. ve Ark.(2017). İşbirlikli Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1),73-88.Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Tabachnıck, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston: Allyn And Bacon.Tavşancıl, E.(2014) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Nobel Yayıncılık. Ankara. 48.Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.Usta,İ.,Uysal,Ö. ve Okur,M.R.(2016). Çevrimiçi Öğrenme Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliği ve Güvenirliği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43),2215-2222.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4319-5667
Yazar: Şaban ÇETİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Filiz ÇETİN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Mart 2019
Kabul Tarihi : 28 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tebd537967, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {140 - 157}, doi = {}, title = {Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {ÇETİN, Şaban and ÇETİN, Filiz} }
APA ÇETİN, Ş , ÇETİN, F . (2019). Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) Geliştirme Çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 17 (1) , 140-157 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/46309/537967
MLA ÇETİN, Ş , ÇETİN, F . "Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) Geliştirme Çalışması". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 140-157 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/46309/537967>
Chicago ÇETİN, Ş , ÇETİN, F . "Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) Geliştirme Çalışması". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 140-157
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) Geliştirme Çalışması AU - Şaban ÇETİN , Filiz ÇETİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 140 EP - 157 VL - 17 IS - 1 SN - -2459-1912 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) Geliştirme Çalışması %A Şaban ÇETİN , Filiz ÇETİN %T Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) Geliştirme Çalışması %D 2019 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD ÇETİN, Şaban , ÇETİN, Filiz . "Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) Geliştirme Çalışması". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 17 / 1 (Haziran 2019): 140-157 .
AMA ÇETİN Ş , ÇETİN F . Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) Geliştirme Çalışması. TEBD. 2019; 17(1): 140-157.
Vancouver ÇETİN Ş , ÇETİN F . Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) Geliştirme Çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019; 17(1): 157-140.