Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 56, Sayfalar 56 - 65 2019-12-30

The Examination of Relation Between Perceived Learning, Sleep Quality And Drink Consumption Of Gazi University Medical Faculty Second Year Students
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencilerinin Algılanan Öğrenme Düzeyleri, Uyku Kaliteleri Ve İçecek Tüketimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yavuz Selim Kıyak [1] , Özlem Coşkun [2] , İrem Budakoğlu [3]


Aim: To examine the relation between perceived learning level, sleep quality and drink consumption of Gazi University Medical Faculty second year students.

Material-Method: There were 359 second year students in total at Gazi University Medical Faculty, when the study was conducted – in 2016-2017 academic year. The questionnaire form, which contains Perceived Learning Scale and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) as well as questions which ask on socio-demographic attributes and drink consumption habits, was performed. While getting higher scores in Perceived Learning Scale means the student have better perceived learning, getting higher scores in Pittsburgh Sleep Quality Index shows the student have worse sleep quality. Data was analyzed using SPSS v.22.0 for Windows. Significance level was accepted as 0.05.

Results: From total number of students, 86.1% (N=309) of them were reached. Of the 306 students which were included the study, 16.3% (N=50) were smoker. 71.5% (N=218) of students drink tea and 32.5% (N=99) drink coffee everyday, 78.8% (N=238) have never consumed alcohol, 69.6% (N=211) have never consumed energy drink. Mean of their sleep durations in a day is 7.24 ± 1.31 hours. Mean score of PSQI was 6.02 ± 2.81. Poor sleep quality (PSQI≥5) were found in 69.3%. PSQI score was significantly correlated with Perceived Learning Level (r  = -0.103, p <0.05). Mean of Perceived Learning Level was 4.77 ± 0.05 for smokers, 4.52 ± 0.12 for non-smokers and the difference were significant (p = 0.050). Energy drink consumption was significantly correlated with Perceived Learning Level (r = -0.12, p < 0.05) and coffee consumption was significantly correlated with PSQI score (r = 0.12, p < 0.05).

Conclusion: Sleep quality of students is poor. In order to make students’ learning skills better, it can be reasonable to seek the ways to make their sleep quality better and to change drink consumption habits of them.

Amaç: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 2 öğrencilerinin algılanan öğrenme düzeyleri, uyku kaliteleri ve içecek tüketimleri arasındaki ilişkiyi incelemek.

Gereç-Yöntem: Çalışmanın evrenini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 2 öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın gerçekleştirildiği 2016-2017 eğitim öğretim yılında toplam 359 dönem 2 öğrencisi vardır. Öğrencilere, sosyodemografik bilgileri ve içecek tüketimi alışkanlıklarını sorgulayan sorularla beraber Algılanan Öğrenme Ölçeği’ni ve Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği’ni (PUKÖ) içeren anket formu uygulanmıştır. Algılanan Öğrenme Ölçeği’nde daha yüksek puanlar, algılanan öğrenmenin daha iyi olduğunu gösterirken Pittsburgh Uyku Kalite Ölçeği’nden alınan puan yükseldikçe uyku kalitesi kötüleşmektedir. Verilerin istatistikî analizi SPSS v.22.0 for Windows paket programında yapılmış, anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Evrenin %86.1’ine (N=309) ulaşılmıştır. Değerlendirmeye dâhil edilen 306 öğrencinin %16.3’ü (N=50) sigara kullanmakta, %71.5’i (N=218) her gün çay, %32.5’i (N=99) her gün kahve içmekte; %78.8’i (N=238) alkolü, %69.6’sı (N=211) enerji içeceklerini hiç tüketmemektedir. Öğrencilerin günlük uyku süreleri ortalama 7.24 ± 1.31 saattir. Öğrencilerin PUKÖ puanı ortalaması 6.02 ± 2.81 olup, %69.3’ünün uyku kalitesinin kötü (PUKÖ puanı 5 ve üzeri) olduğu belirlenmiştir. Algılanan Öğrenme Düzeyi ile PUKÖ puanı arasında negatif yönlü anlamlı ilişki vardır (r  = -0.103, p <0.05). Algılanan Öğrenme Düzeyi’nde, sigara içmeyenlerin ortalaması (4.77 ± 0.05), içenlerin ortalamasından (4.52 ± 0.12) yüksektir (p = 0.050). Enerji içecekleri tüketimi ile Algılanan Öğrenme Düzeyi arasında (r = -0.12, p < 0.05) negatif yönlü, kahve tüketimi ile PUKÖ puanı arasında (r = 0.12, p<0.05) pozitif yönlü anlamlı ilişki saptanmıştır.

Sonuç: Öğrencilerin uyku kalitesi kötüdür. Öğrenme becerilerini güçlendirmek için uyku kalitesini iyileştirme ve içecek tüketim alışkanlıklarını değiştirme yönünde çaba harcanması uygun olabilir.

 • 1. Whittle SR, Murdoch-Eaton DG. Student-selected projects: can they enhance lifelong learning skills?. Medical Teacher. 2002;24(1):41–44. doi:10.1080/00034980120103469
 • 2. Seven M, Engin A. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2010;12(2):189-212.
 • 3. Öztürk L. Yanıtını arayan eski bir soru: Niçin uyuruz?. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2007;70:114-121.
 • 4. Diekelmann S, Wilhelm I, Born J. The whats and whens of sleep-dependent memory consolidation. Sleep Medicine Reviews. 2009;13(5):309–321. doi:10.1016/j.smrv.2008.08.002
 • 5. Abdulghani HM, Alrowais NA, Bin-Saad NS, Al-Subaie NM, Haji AMA, Alhaqwi AI. Sleep disorder among medical students: Relationship to their academic performance. Medical Teacher. 2012;34(sup1):37–41. doi:10.3109/0142159x.2012.656749
 • 6. Çınar G, Keskin B. Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemiyle Gençlerin Alkolsüz İçecek Tüketim Tercihlerinin Belirlemesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018;13(1):9-16.
 • 7. Babayiğit MA, Oğur R, Tekbaş ÖF, Hasde M. Genç erişkin erkeklerde alkolsüz içecek tüketim alışkanlıklarının ve etki eden faktörlerin araştırılması. Genel Tıp Dergisi. 2006;16(4):161-168.
 • 8. Süngü H. Üniversite Öğrencilerinin Zararlı Madde Kullanımına İlişkin Tutumları/The Attitudes of University Students on Substance Use. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014;11(26):167-194.
 • 9. Tseng HC, Wang CJ, Cheng SH, Sun ZJ, Chen PS, Lee CT et al. Tea-drinking habit among new university students: Associated factors. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 2014;30(2):98–103. doi:10.1016/j.kjms.2013.08.004
 • 10. Sawah MA, Ruffin N, Rimawi M, Concerto C, Aguglia E, Chusid E et al. Perceived Stress and Coffee and Energy Drink Consumption Predict Poor Sleep Quality in Podiatric Medical Students. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2015;105(5):429–434. doi:10.7547/14-082
 • 11. Haskell-Ramsay C, Jackson P, Forster J, Dodd F, Bowerbank S, Kennedy D. The Acute Effects of Caffeinated Black Coffee on Cognition and Mood in Healthy Young and Older Adults. Nutrients. 2018;10(10):1386. doi:10.3390/nu10101386
 • 12. Gutwinski S, Schreiter S, Priller J, Henssler J, Wiers C, Heinz A. Drink and Think: Impact of Alcohol on Cognitive Functions and Dementia – Evidence of Dose-Related Effects. Pharmacopsychiatry. 2018;51(4):136-143. doi:10.1055/s-0043-118664
 • 13. Rovai AP, Wighting MJ, Baker JD, Grooms LD. Development of an instrument to measure perceived cognitive, affective, and psychomotor learning in traditional and virtual higher education classroom settings. Internet and Higher Education. 2019;121(1):7-13.
 • 14. Albayrak E, Güngören Ö, Horzum M. Algılanan Öğrenme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlaması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014;33(1):1-14.
 • 15. Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Research. 1989;28(2):193-213.
 • 16. Önder İ, Masal E, Demirhan E, Horzum MB, Beşoluk Ş. Psychometric properties of sleep quality scale and sleep variables questionnaire in Turkish student sample. International Journal of Psychological Studies. 2016;3(3):9–21.
 • 17. Mayda AS, Kasap H, Yıldırım C, Yılmaz M, Derdiyok Ç, Ertan D et al. 4-5-6. Sınıf Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Uyku Bozukluğu Sıklığı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2012;2(2):8-11.
 • 18. Erdoğan N, Karabel M, Tok Ş, Güzel D, Ekerbiçer H. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Sakarya Tıp Dergisi. 2018;8(2),395-403. doi:10.31832/smj.413752
 • 19. Mohammadbeigi A, Absari R, Valizadeh F, Saadati M, Sharifimoghadam S, Ahmadi A et al. Sleep Quality in Medical Students; the Impact of Over-Use of Mobile Cell-Phone and Social Networks. Journal of Research in Health Sciences. 2016;16(1):46-50.
 • 20. El Hangouche AJ, Jniene A, Aboudrar S, Errguig L, Rkain H, Cherti M. Relationship between poor quality sleep, excessive daytime sleepiness and low academic performance in medical students. Advances in Medical Education and Practice. 2018;9:631–638. doi:10.2147/amep.s162350
 • 21. Brick CA, Seely DL, Palermo TM. Association Between Sleep Hygiene and Sleep Quality in Medical Students. Behavioral Sleep Medicine. 2010;8(2):113–121. doi:10.1080/15402001003622925
 • 22. Preišegolavičiūtė E, Leskauskas D, Adomaitienė V. Associations of quality of sleep with lifestyle factors and profile of studies among Lithuanian students. Medicina. 2010;46(7):482. doi:10.3390/medicina46070070
 • 23. Almojali AI, Almalki SA, Alothman AS, Masuadi EM, Alaqeel MK. The prevalence and association of stress with sleep quality among medical students. Journal of Epidemiology and Global Health. 2017;7(3):169–174. doi:10.1016/j.jegh.2017.04.005
 • 24. Mwape RK, Mulenga D. Consumption of Energy Drinks and Their Effects on Sleep Quality among Students at the Copperbelt University School of Medicine in Zambia. Sleep Disorders. 2019:1–7. doi:10.1155/2019/3434507
 • 25. Barahona-Correa JE, Aristizabal-Mayor JD, Lasalvia P, Ruiz ÁJ, Hidalgo-Martínez P. Sleep disturbances, academic performance, depressive symptoms and substance use among medical students in Bogota, Colombia. Sleep Science. 2018;11(4):260–268. doi:10.5935/1984-0063.20180041
 • 26. Türk Toraks Derneği. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu. Türk Toraks Dergisi. 2012;13:59-63.
 • 27. Sönmez C, Ayhan Başer D, Aydoğan S, Uludağ G, Dinçer D, Topaluğurlu B. Evaluation of Knowledge, Attitudes, Behaviors and Frequency of Smoking among Medical Students of Düzce University. Konuralp Medical Journal. 2017;9(2):160-166. doi:10.18521/ktd.331480
 • 28. Arslan Y, Pirinççi S, Okyay P, Döger F. Tobacco Use and Related Factors Among Adnan Menderes University Faculty of Medicine Freshers. Meandros Medical And Dental Journal. 2016;17(3):146-152.
 • 29. Açıkgöz A, Akgün M, Korkut B, Çeçen E, Kocaoğlu N, Dayı A. Tıp fakültesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler: gözlemsel araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2018;32(2):99-110. doi:10.5505/deutfd.2018.55477
 • 30. Aksoy F, Kaya K, Kızılkaya Z, Çot S, Batu H, Hasoğlu İ, Bıcak G. Bir Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencilerinin Sigara İle İlgili Bilgi Ve Görüş Durumları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2019;26(1):90-95. doi:10.17343/sdutfd.516785
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5026-3234
Yazar: Yavuz Selim Kıyak (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8800-4433
Yazar: Özlem Coşkun
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1517-3169
Yazar: İrem Budakoğlu
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Vancouver Kıyak Y , Coşkun Ö , Budakoğlu İ . Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencilerinin Algılanan Öğrenme Düzeyleri, Uyku Kaliteleri Ve İçecek Tüketimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Tıp Eğitimi Dünyası. 2019; 65-56.