Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRENME ALANLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 4, 2162 - 2177, 15.12.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı yabancılara Türkçe ve İngilizce öğretiminde kullanılan ders kitaplarını öğrenme alanlarına dağılımı açısından karşılaştırmaktır. Bu doğrultuda Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı ve Efekta General English ders kitapları örneklem olarak alınmıştır. Verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe B1 ve B2 düzey ders kitaplarında yer alan okuma ve yazma becerisine yönelik etkinlik sayısının sözlü anlatım, dinleme ve karşılıklı konuşma becerisine yönelik etkinlik sayılarından fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca Efekta ders kitaplarında konuşma, dinleme ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik sayısının daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Arslan, M. ve Adem, E. (2010). Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel araçların etkin kullanımı. Dil Dergisi, 147, 63-86.
 • Arslan, N. ve Durukan, E. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında söz varlığı unsurlarının incelenmesi. International Journal of Language Academy, 2(4), 247-265.
 • Barın, E. (2005). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. Hütad (Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi), 1, 19-30.
 • Beyreli, L. ve Ak Başoğul, D. (2013). İkinci dil öğretim kaynaklarında yer alan anlama etkinliklerinin karşılaştırılması (Yeni Hitit ve New Headway örneklemi). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 45-100.
 • Biçer, N. ve Çoban, İ. (2015). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki öyküleyici metinlerin tutarlılık düzeylerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 228-247.
 • Bölükbaş, F. (2015, Mayıs). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma metinlerinin dil düzeylerine göre sadeleştirilmesi. 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Nevşehir.
 • Creswell, J. W. (2016). Research design (S. B. Demir, çev. ed.) Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Crossley, S. A., Allen, D. B. and McNamara, D. S. (2011). Text readability and intuitive simplification: A comparison of readability formulas. Reading in a Foreign Language, 23(1), 84-101.
 • Çalışkan, N. (2019). Yabancı dil sınıflarında tümleç yan cümlelerinin öğretimi: eşdizimlilik ve semantik eğilimler temelli bir yaklaşım. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(3), 1709-1741.
 • Demirci, M. (2015). B1 seviyesinde Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin sesli okuma becerisiyle ilgili tespitler. Turkish Studies,10(7), 333-358.
 • Dolean, D. D. (2015). How early can we efficiently start teaching a foreign language. European Early Childhood Education Research Journal, 23(5), 706-719.
 • Ekren, C., Ökten, C. E. (2019). Yabancılara Türkçe öğretenlerin dil bilgisi öğretimine ilişkin algıları: bir metafor incelemesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(3), 1687-1708.
 • Erdem, M. D., Gün, M., Şengül, M. ve Şimşek, R. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan okuma metinlerinin öğretim elemanlarınca diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni ve işlevsel metin özellikleri kapsamında değerlendirilmesi. Turkish Studies, 10(3), 455-476.
 • Erol, H. F. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında okunabilirlik. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 50(50), 29-38.
 • Karababa, Z. C. ve Üstünsoy-Taşkın, S. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının öğretmen görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Dil Dergisi, 157, 65-80.
 • Mirici, İ. H. (2015). Yabancı dil öğretmeni yetiştirmede Avrupa politikaları ve uygulamalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(4), 42-51.
 • Özdemir, C. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde ders malzemelerinin önemi ve işlevsel ders malzemelerinin nitelikleri. Turkish Studies, 8(1), 2049-2056.
 • Peçenek, D. (2005). Yabancı dil öğretiminde araç geliştirme. Dil Dergisi, 129, 85-95.
 • Richards, J. C. (2001). The role of textbooks in a language program. Retrieved November, 12(2), 1-6.
 • Şimşek, M. R. ve Dündar, E. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarının kültürel içeriğinin üç çevre modeline göre çözümlenmesi. Turkish Studies, 10(3), 891-906.
 • Şimşek, P. (2011). Yabancılara Türkçe öğretiminde okuma metinleri ve yardımcı kitaplar (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Tok, H. ve Arıbaş, S. (2008). Avrupa Birliğine uyum sürecinde yabancı dil öğretimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 205-227.
 • Tok, M. (2013). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki yazma çalışmalarının değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 249-279.
 • Tomlinson, B. (2012). Materials development for language learning and teaching. Language Teaching, 45(2), 143-179.
 • Uslu, Z. (2005). Edimbilim ve yabancı dil öğretimine etkileri. Dil Dergisi, 127, 34-43.
 • Uzun, N. E. (2012). Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri üzerine. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 19(2), 115-134.
 • Ülker, N. (2007). Hitit ders kitapları örneğinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımı sürecine çözümleyici ve değerlendirici bir bakış (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F. ve Temiz, Ç. (2014). Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik durumları. International Journal of Language Education and Teaching, 2, 70-80.
 • Yüce, S. (2005). İletişim ve dil: Yöntemler, Avrupa Dil Portföyü Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi. Journal of Language and Linguistic Studies, 1(1), 81-88.
 • Zorbaz, K. Z. (2007). Türkçe ders kitaplarındaki masalların kelime – cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 87-101.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilan KALAYCI>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Erhan DURUKAN>
Trabzon Üniversitesi
0000-0001-9600-3190
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { teke667088, journal = {Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi}, issn = {2147-0146}, address = {}, publisher = {Cengiz ALYILMAZ}, year = {2019}, volume = {8}, number = {4}, pages = {2162 - 2177}, title = {YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRENME ALANLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Kalaycı, Dilan and Durukan, Erhan} }
APA Kalaycı, D. & Durukan, E. (2019). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRENME ALANLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI . Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi , 8 (4) , 2162-2177 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/50771/667088
MLA Kalaycı, D. , Durukan, E. "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRENME ALANLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI" . Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 8 (2019 ): 2162-2177 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/50771/667088>
Chicago Kalaycı, D. , Durukan, E. "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRENME ALANLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI". Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 8 (2019 ): 2162-2177
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRENME ALANLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI AU - DilanKalaycı, ErhanDurukan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2162 EP - 2177 VL - 8 IS - 4 SN - 2147-0146- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRENME ALANLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI %A Dilan Kalaycı , Erhan Durukan %T YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRENME ALANLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2019 %J Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi %P 2147-0146- %V 8 %N 4 %R %U
ISNAD Kalaycı, Dilan , Durukan, Erhan . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRENME ALANLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI". Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 8 / 4 (Aralık 2019): 2162-2177 .
AMA Kalaycı D. , Durukan E. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRENME ALANLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. TEKE. 2019; 8(4): 2162-2177.
Vancouver Kalaycı D. , Durukan E. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRENME ALANLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2019; 8(4): 2162-2177.
IEEE D. Kalaycı ve E. Durukan , "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRENME ALANLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, c. 8, sayı. 4, ss. 2162-2177, Ara. 2019