Amaç ve Kapsam

Temel Eğitim dergisinin amacı uluslararası ve disiplinlerarası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, eğitimle ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de eğitimle ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra, eğitim konusundaki tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de eğitim alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.


The aim of the Journal of Primary Education is to be a medium for international and interdisciplinary original scientific studies, to produce qualified discussions about education and contribute to the shaping of policies related to education in Turkey. For this reason, the studies to be published are expected to provide new and original contributions to the discussions on education as well as technical competence. Thus, it is aimed to contribute to the formation of an accumulation of the people and/or institutions who will take advantage of working in the field of education in Turkey.

Temel Eğitim dergisi,okul öncesi ve ilkokul eğitimine yönelik yayım yapan hakemli, akademik bir dergidir. Dergi, bu kapsamda güncelliğini muhafaza eden bütün konularda, araştırma bulguları ve tasarımı ulusal ve uluslararası önem taşıyan nitelikli çalışmalar yayımlar. Dergi, kuramsal çerçevesi güçlü, ilgili alanyazını ele alınan konu ile eleştirel şekilde ilişkilendirmiş, araştırma dizaynı ve analizleri iyi yapılandırılmış, ulusal, uluslararası ileri araştırmalara ve politika uygulamalarına yönelik öneriler ve sonuçlar içeren çalışmalara öncelik tanınmaktadır. Dergide eğitim konusunu kuramsal açıdan ele alan ve konusuna pratik açılımlar sağlayan çalışmalara yer verilmektedir. Bu çerçevede farklı disiplinlerden özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, politika analizleri ve vaka bildirimleri yayımlanmaktadır.


Journal of Primary Education is a peer-reviewed academic journal that publishes on preschool and primary school education. In this context, the journal publishes quality studies with research findings and design of national and international importance in all subjects that are up-to-date. Journal's priority is given to studies with strong theoretical framework, which critically associate the relevant literature with the subject, well-structured research design and analysis, and recommendations and results for national and international advanced research and policy implementations. The journal includes studies that deal with the subject of education theoretically and provide practical expansions to the subject. In this context, original research, experimental and clinical studies, policy analyzes and case reports from different disciplines are published.

Yayımlanma Ayları
Ocak Nisan Temmuz Ekim

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions