Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 3, Sayfalar 39 - 52 2019-07-15

Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması

Ebru ERGÜL [1] , Melis MUTLU [2] , Büşra USTA [3] , Ceylan ÇELEBİ [4]


Bu çalışmanın amacı, 2009-2019 yılları arasında Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında yürütülen lisansüstü tezleri yıllara, tez türüne, enstitü türüne, üniversiteye, hedef kitleye, yönteme, tez konularına göre sınıflandırma yaparak değerlendirmektir. Araştırma desen olarak tarama modelinde nitel yöntem kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmada YÖK’ün ulusal veri tabanı kullanılarak ulaşılan 55 lisansüstü tez belirlenen temalar içerisinde doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın verileri ilgili temalar altında spss programı kullanılarak kodlanmıştır. Kodlama sonucunda ulaşılan sonuçlar yüzde ve frekans olarak tablolar halinde ifade edilmiştir. Buna göre, Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında, eğitim bilimleri enstitüsünde çok sayıda lisansüstü tezin yürütüldüğü, en çok tez çalışmasının Gazi Üniversitesinde üretildiği, yapılan çalışmalarda hedef kitle olarak en çok yabancı uyruklu öğrencilerin ve Türkçe öğretim setlerinin seçildiği, alanda en çok çalışılan konunun Yabancılara Türkçe Öğretimi setleri üzerine olduğu, çalışmaların ağırlıklı olarak nitel yöntem ile yapıldığı, doktora tezlerinin konu olarak yüksek lisans tezlerine göre sınırlı ve az sayıda olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlardan hareketle alan uzmanlarına, araştırmacılara bazı önerilerde bulunulmuştur.
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Lisansüstü Tezler
 • Açık, F. (2008). Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretilirken karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildirisi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Lefkoşa.
 • Arslan, N (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında söz varlığı unsurlarının incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1, 19-30.
 • Bayraktar, N. (2003). Yabancılara Türkçe öğretiminin tarihsel gelişimi. Dil Dergisi. 119: 58-71.
 • Biçer, N. (2012). Hunlardan günümüze yabancılara Türkçe öğretimi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 1(4), 107-133.
 • Biçer, N. (2017). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayınlanan makaleler üzerine bir analiz çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 237-245.
 • Bölükbaş, F. (2004). Yansıtıcı öğretim ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Dil Dergisi, (126), 19-28.
 • Büyükaslan, A. (2007). Yabancı dil Türkçenin öğretilmesinde yeni yöntemler: Bilişim uygulamaları, çözüm önerileri. Department D‟etudes Turques Turcologue u-strasbourg, Strasbourg.
 • Büyükikiz, K. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 203-213.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni. Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.
 • Çevirme, H., & Koçak, S. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde 2015-2017 yılları arasında yapılan akademik makalelerdeki eğilimler.
 • Demircan, Ö. (1982). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve bir kaynakça denemesi: Yabancı dil öğretim sorunları, gözlemler, öneriler, s. 115-125, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Durmuş, M., Okur., A. (2018). Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Ercan, A. N. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından analizi. 19-21 Haziran, 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 2-12.
 • Erdem, İ. (2009). Yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili bir kaynakça denemesi. Turkish Studies, 4(3), 888-937.
 • Gülay, N. (1988). Yabancılara Türkçe öğretiminin politik önemi. Dünyada Türkçe Öğretimi Dergisi, AÜ. TÖMER Yayınları, 34-36.
 • Göçer, A. & Moğul, S. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış, Electronic Turkish Studies, 6(3).
 • Göçer, A., Tabak, G. ve Coşkun, A. (2012). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi kaynakçası. Tübar, 32, 73-126.
 • Hengirmen, M. (1993). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi. Dil Dergisi, 10, 5-9.
 • Kahriman, R., Dağtaş, A., Çapoğlu, E., & Ateşal, Z. (2013). Yabancılara Türkçe öğretimi kaynakçası. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 80-132.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mert, O. (2002). Türkçe'nin eğitim ve öğretimi üzerine bir bibliyografya denemesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 19, 349-381.
 • Türkben, T. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(4), 2464-2479.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0298-7035
Yazar: Ebru ERGÜL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6633-3428
Yazar: Melis MUTLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3652-1118
Yazar: Büşra USTA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5835-9492
Yazar: Ceylan ÇELEBİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { temelegitim577235, journal = {Temel Eğitim}, issn = {2528-892X}, eissn = {2667-7857}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Davutpaşa Kampüsü 34220 Esenler İstanbul}, publisher = {Yıldız Teknik Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {39 - 52}, doi = {}, title = {Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması}, key = {cite}, author = {Ergül, Ebru and Mutlu, Melis and Usta, Büşra and Çelebi̇, Ceylan} }
APA Ergül, E , Mutlu, M , Usta, B , Çelebi̇, C . (2019). Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması . Temel Eğitim , 1 (3) , 39-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/45576/577235
MLA Ergül, E , Mutlu, M , Usta, B , Çelebi̇, C . "Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması" . Temel Eğitim 1 (2019 ): 39-52 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/45576/577235>
Chicago Ergül, E , Mutlu, M , Usta, B , Çelebi̇, C . "Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması". Temel Eğitim 1 (2019 ): 39-52
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması AU - Ebru Ergül , Melis Mutlu , Büşra Usta , Ceylan Çelebi̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Temel Eğitim JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 52 VL - 1 IS - 3 SN - 2528-892X-2667-7857 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Temel Eğitim Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması %A Ebru Ergül , Melis Mutlu , Büşra Usta , Ceylan Çelebi̇ %T Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması %D 2019 %J Temel Eğitim %P 2528-892X-2667-7857 %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD Ergül, Ebru , Mutlu, Melis , Usta, Büşra , Çelebi̇, Ceylan . "Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması". Temel Eğitim 1 / 3 (Temmuz 2019): 39-52 .
AMA Ergül E , Mutlu M , Usta B , Çelebi̇ C . Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması. temelegitim. 2019; 1(3): 39-52.
Vancouver Ergül E , Mutlu M , Usta B , Çelebi̇ C . Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması. Temel Eğitim. 2019; 1(3): 39-52.