Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

21. Yüzyıl Okul Öncesi Öğretmenleri için Sosyal Medya Araçları: Muhtemel Faydalar

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 4, 6 - 20, 15.10.2019

Öz

Günümüzde teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Teknolojik
araçların gelişim ve yaygınlaşma hızı önceki dönemlerde yüzyıllar şeklinde
meydana gelirken günümüzde bunu on yıllarla hatta yıllarla ifade eder hale
gelmek mümkün hale gelmiştir. Bunun en önemli örnekleri olarak sosyal medya araçları
verilebilir. Özellikle facebook, twitter, pinterest ve instagram gibi sosyal
medya araçlarının inanılmaz bir hızla yaygınlaştığını ve çok kısa sürelerde
milyon hatta milyarlarca kullanıcıya ulaştığını söylemek mümkündür. Sosyal
medya araçlarının eğitimde etkili kullanımı fayda ve zarar dengesi bağlamında
hep tartışılmıştır. Bu çalışmanın amacı yukarıda sayılan ve yaygın olarak
kullanılan dört sosyal medya aracının okul öncesinde etkili olarak kullanımı
sonucu oluşacak faydaların belirlenmesidir. Bu çalışma bir derleme çalışması
olup alan yazındaki konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalara yapılan içerik
analizi ile bulgulara ulaşılmıştır. Yapılan içerik analizi ile iki farklı
temada sonuçlar verilmiştir. Bu temalar okul öncesi öğretmenine ve okul öncesi
sınıf ortamına olan bu dört sosyal medya aracının muhtemel faydaları
şeklindedir. Bu çalışma kapsamında çalışmanın temel amacı olmadığı için sosyal
medya kullanımında yukarıda belirtilen dört aracın oluşturabileceği muhtemel
zararlara kısıtlı olarak değinilmiştir. Çalışmanın okul öncesi öğretmenlerine
ve öğretmen adaylarına özellikle faydalı olacağı ve bu dört sosyal medya
aracının etkili kullanımı için yol göstereceği düşünülmektedir.

Destekleyen Kurum

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Teşekkür

Bu araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinasyonu tarafından desteklenen 18.KARİYER.69 numaralı projenin bir kısmından oluşmaktadır.

Kaynakça

 • AAP (American Academy of Pediatrics). (2009). Policy Statement-Media Violence. Pediatrics 124(5): 1495–1503. AAP (American Academy of Pediatrics). (2011). Policy Statement— Media Use by Children Younger Than 2 Years. Pediatrics 128 (5): 1–7. Acar, S. & Yenmiş, A. (2014). Eğitimde sosyal ağların kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Facebook örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges-Bürokon Özel Sayısı, 55-66.
 • Ahn, J. (2011). Digital divides and social network sites: Which students participate in social media? J. Educational Computing Research, 45(2), 147-163.
 • Ajjan, H. & Hartshorne, R. (2008). Investigating faculty decisions to adopt Web 2.0 technologies: Theory and empirical tests. Internet and Higher Education, 11, 71-80.
 • Akgün, F. (2016). Öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının sosyal ağların eğitimsel açıdan kullanımına ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 75-100.
 • Albion, P. R., (2008). Web 2.0 in Teacher Education: Two Imperatives for Action. Computers in the Schools, 25(3-4), 181-198. Amichai-Hamburger, Y. & Vinitzky, G. (2010). Social network use and personality. Computers in Human Behavior, 26(6), 1289-1295. Anderson, S. E., Economos, C. D., & Must, A. (2008). Active play and screen time in US children aged 4 to 11 years in relation to sociodemographic and weight status characteristics: A nationally representative cross-sectional analysis. BMC Public Health, 8, 366–378.
 • Armstrong, A., & Casement, C. (2000). The child and the machine: How computers put our children’s education at risk. Beltsville, MD: Robins Lane Press.Baird, D. E., & Fisher, M. (2005). Neomillennial user experience design strategies: Utilizing social networking media to support “always on” learning styles. Journal of educational technology systems, 34(1), 5-32.
 • Balcı, A. & Tezel Şahin, F. (2016). Sosyal medyanın aile katılımında kullanılabilirliği üzerine bir inceleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2309-2322.
 • Balcı, A. (2017). Sosyal medya temelli anne katılım programının anne-çocuk ilişkisine ve anne-öğretmen işbirliği-iletişimine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Barış, M.F. & Tosun, N. (2013). Bir sosyal ağ sitesine e-portfolyonun (Elektronik Gelişim Dosyası) entegre edilerek uygulanması ve sonuçlarının incelenmesi. Journal of Research in Education and Teaching, 2(2), 122-129.
 • Boyd, D., Golder, S. & Lotan, G. (2010). Tweet Tweet Retweet: Conversational aspects of Retweeting on Twitter. Proceedings of HICSS-43, Kauai, HI, 6 Ocak 2010. [Çevrim içi: https://www.researchgate.net/publication/224123112_Tweet_Tweet_Retweet_Conversational_Aspects_of_Retweeting_on_Twitter] (Erişim Tarihi: 18 Mayıs 2017) Breakenridge, D. (2009). New Media, New Tools, New Audiences. New Jersey: FT Press.
 • Burnett, C. (2010). Technology and literacy in early childhood educational settings: A review of research. Journal of early childhood literacy, 10(3), 247-270. Can Yaşar, M. İnal, G. Uyanık, Ö. & Kandır, A. (2012). Using technology in pre-school education. US-China Education Review A, 4, 375-383. Carlson, S. & Gadio, C.T. (2002). Teacher professional development in the use of tehchnology. In W.D.Haddad and A. Draxler (Eds.) Technologies for Education (pp.118-133).USA: UNESCO and the Academy for Educational Development
 • Casey, S. (2017). 2016 Nielsen Social Media Report. [Çevrim içi: file:///C:/Users/Hp/Downloads/2016-nielsen-social-media-report.pdf(Erişi Tarihi:18.11.2017). Chen, G.M. (2011). Tweet this: A uses and gratifications perspective on how active Twitter use gratifies a need to connect with others. Computers in Human Behavior, 27(2), 755-762.
 • Chotpitayasunondh, V., & Douglas, K. M. (2016). How “phubbing” becomes the norm: The antecedents and consequences of snubbing via smartphone. Computers in Human Behavior, 63, 9-18.
 • Clarke, B.H. (2009). Early adolescents’ use of social networking sites to maintain friendship and explore identity: Implications for policy. Policy & Internet, 1(1), 55-89.
 • Clements, D.H., Nastasi, B.K., & Swaminathan, S. (1993). Young children and computers: Crossroads and directions from research. Young Children, 48(2), 56-64.
 • Cordes, C., & Miller, E. (2000). Fool’s gold: A critical look at computers in childhood. College Park, MD: Alliance for Childhood (ERIC Document Reproduction Service No. ED945803).
 • Daugherty, L., Dossani, R., Johnson, E.E. & Oğuz, M. (2014). Using early childhood education to bridge the digital divide. [Çevrim içi: https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE119.html] (Erişim Tarihi: 21.11.2017).
 • Demirel, Ö. (2014). Öğretim ilke ve yöntemleri öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Demirel, P. (2012). Bir sosyal ağ ortamı ile desteklenen fizik dersinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Dodge, D., Colker, L., & Heroman, C. (2003). The creative curriculum for preschool. Washington, DC: Teaching Strategies.
 • Dwyer, D. (1994). Apple classrooms of tomorrow: What we've learned. Educational Leadership, 51(7), 4-10. Ellison, N., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends”: Social capital and college student’s use of online social network sites. Journal of Computer Mediated Communication, 12(4), 1143-1168.
 • Elmas, R., & Geban, Ö. (2012). 21. Yüzyıl Öğretmenleri için Web 2.0 Araçları. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 243-254.
 • Elmas, R., Aydogdu, B., & Saban, Y. (2017). Using a Review Book to Improve Knowledge Retention. International Education Studies, 10(1), 12-23.
 • Epstein, A.S. (2013). Using technology appropriately in the preschool classroom. High Scope Extensions, 28(1), 1-16. Expert System (2017) [Çevrim içi: http://www.expertsystem.com/web-3-0/] (Erişim Tarihi: 05.04.2018). Ferdig, R. (2007). Examining social software in teacher education. Journal of Technology and Teacher Education, 15(1), 5-10.
 • Fuchs, C.(2017). Social media a critical introduction. London: SAGE Publications
 • Gezgin, D. M., Şahin, Y. L., & Yıldırım, S. (2017). Sosyal Ağ Kullanıcıları Arasında Nomofobi Yaygınlığının Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 1-15. Grant, N., (2008). On the Usage of Social Networking Software Technologies in Distance Learning Education. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education. International Conference. Chesapeake, VA: AACE. Gross, J. & Leslie, L. (2008). Twenty-three steps to learning web 2.0 technologies in an academic library. The Electronic Library, 26(6), 790-802.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., & Madran, R. O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi. [Çevrim içi: inet-tr.org.tr/inetconf15/kitap/Y_Gulbahar_inet10.doc] (Erişim Tarihi: 06.06.2017). Haugland, S. (2000). Computers and young children.[Çevrim içi: https://www.ericdigests.org/2000-4/young.htm ERIC Document Reproduction Service No. ED346082] (Erişim Tarihi: 03.12.2017). Haugland, S. W. (1992). The effect of computer software on preschool children's developmental gains. Journal of Computing in Childhood Education, 3(1), 15-30. Haugland, S.W. (1999). What role should technology be playing in young children's learning? Part 1. Young Children, 54(6), 26-31. Hohmann, M. & Weikart, D.P. (2000). Küçük çocukların eğitimi: Okul öncesi ve çocuk bakım programları için etkin öğrenme uygulamaları. Sibel Saltiel Kohem ve Ülfet Öğüt (Çev.). İstanbul: Hisar Eğitim Vakfı. Hung, H.T. & Yuen, S.C. (2010). Educational use of social networking technology. Higher Education, 15(6), 703-714.
 • Işıkoğlu Erdoğan, N. (2015). Okul öncesi dönemde sınıfta teknoloji kullanımı: okul öncesi eğitimi ve teknoloji. P. Bayhan (Edt.), Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim Okul Öncesi Eğitimde Teknolojinin Rolü (ss. 33-47). Ankara: Hedef Yayıncılık. İşman, A & Albayrak, E. (2014). Sosyal ağlardan facebook’un eğitime yönelik etkiliği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 129-138. Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, K. & Chew, E. (2010). Get out of myspace!. Computers and Education, 54(3), 776–782. Kandır, A., & Orçan, M. (2010). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
 • Kekeç Morkoç, D. & Erdönmez, C. (2015). Web 2.0 uygulamalarının eğitim süreçlerine etkisi: Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Örneği. Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 335-346. Keleş, E. & Demirel, P. (2011). Bir sosyal ağ olarak facebook’un formal eğitimde kullanımı. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium 22-24 September 2011 sunulan bildiri. Fırat University, Elazığ. [Çevrim içi: http://web.firat.edu.tr/icits2011/papers/27807.pdf] (Erişim Tarihi: 10.03.2018). Kert, S.B. (2011). Online social network sites for k-12 students: Socialization or loneliness. International Journal of Social Sciences and Education, 1(4), 326-339.
 • Kirschner, P.A. & Karpinski, A.C. (2010). Facebook® and academic performance. Computers in Human Behavior, 26(6), 1237–1245. Kucirkova, N. (2014). iPads in early education: separating assumptions and evidence. Frontiers in Psychology, 5, 715.
 • Labbo, D.L. & Reinking, D. (2003). Computers and early literacy education. In: Hall, N., Larson, J. and Marsh, J. (Eds.). Handbook of Early Childhood Literacy (pp.338–354). London: SAGE.
 • Li, X., Atkins,M., & Stanton, B. (2006). Effects of home and school computer use on school readiness and cognitive development among Head Start children: A randomized controlled pilot trial. Merrill-Palmer Quarterly, 52, 239-263.
 • Manovich, L. (2001). The Language of New Media. Cambridge: MIT Press
 • Marshall, SJ. Biddle, SJ, Gorely, T. Cameron, N., & Murdey, I (2004). Relationships between media use, body fatness and physical activity in children and youth: a meta-analysis. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 28 (10), 1238–1246.
 • Mcbride, D.L. (2011). Risks and benefits of social media for children and adolescents. Journal of Pediatric Nursing, 26, 498-499.
 • McLoughlin, C., & Lee, M.J.W. (2007). Social Software and participatory learning: Pedagogical choices with technology affordances in the web 2.0 era. In Proceedings of ASCILITE - Australian Society for Computers in Learning in Tertiary Education Annual Conference 2007 (pp. 664-675). Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education. [Çevrim içi: https://www.learntechlib.org/p/46128/] (Erişi tarihi: 15.03. 2018). Menteşe, M. (2013). Sosyal medya eğitim ve araçlarının eğitimde kullanımına ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Universitesi, Ankara.
 • Miller, E. (2005). Fighting technology for toddlers. Education Digest: Essential Readings Condensed for Quick Review, 71(3), 55-58.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013a). Okul öncesi eğitim programı. Ankara 2013.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013b). Okul öncesi eğitim programı ile bütünleştirilmiş aile destek eğitim rehberi –OBADER. Ankara 2013. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okullarda Sosyal Medyanın Kullanılması. 07.03.2017 tarihli 14-168703-10.06.02-E. 2975829 sayılı genelge. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. [Çevrim-içi http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf] (Erişi Tarihi: 14 Mayıs 2017).
 • Mitchell, L.M. (2007) Using Technology in Reggio Emilia-Inspired Programs. Theory Into Practice, 46(1), 32-39.
 • National Association for The Education of Young Children (NAEYC) (2010). 2010 NAEYC Standards for Initial & Advanced Early Childhood Professional Preparation Programs [Çevrim-içi https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/higher-ed/NAEYC-Professional-Preparation-Standards.pdf] (Erişim Tarihi: 12 Haziran 2017).
 • National Association for The Education of Young Children (NAEYC) and Fred Rogers Center for Early Learning and Children’s Media (2012b). Technology and interactive media as tools in early childhood programs serving children from birth through age 8: A joint position statement. [Çevrim içi: https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/topics/PS_technology_WEB.pdf] (Erişim Tarihi: 2.12.2017). O’Keeffe, G.S. & Clarke-Pearson, K. (2011). Clinical Report-The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families. Pediatrics, 127, 800-804. O’Reilly T. (2007). What is web 2.0: design patterns and business models for the next generation of software. Communications & Strategies, 65(Jan), 17-37.
 • Özdinç, T. (2014). Okul öncesi eğitimde aile katılımında sosyal medya kullanımı: bir durum çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul. Özmen, B., (2012). Sosyal ağ destekli uzaktan eğitim uygulamalarının öğrenci başarısı ve görüşlerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Öztürk, M.F. & Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. Journal of World of Turks,7(1), 101-120. Papert, S. (1998). Technology in schools: To support the system or render it obsolete? Milken Exchange on education technology. [Çevrim içi: www.mff.org/edtech/article.taf?_function=detail&Content_uid1=106] (Erişi tarihi: 17.11.2017).
 • Penuel, W. R., Pasnik, S., Bates, L., Townsend, E., Gallagher, L. P., Llorente, C., & Hupert, N. (2009). Preschool teachers can use a media-rich curriculum to prepare low-income children for school success: Results of a randomized controlled trial. Newton, MA: Education Development Center and SRI.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 2: Do they really think differently? On the Horizon 9(6), 1-6.
 • Prensky, M. (2005). Listen to the natives. Educational Leadership: Learning in the Digital Age 63 (4), 8-13. Radesky, J. S., Schumacher, J., & Zuckerman, B. (2015). Mobile and interactive media use by young children: the good, the bad, and the unknown. Pediatrics, 135(1), 1-3.
 • Rampai, N. (2013). The development model of knowledge management via social media to enhance graduated student’s self- directed learning skils. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 103, 1006-1010.
 • Richardson, W., & Mancabelli, R. (2011). Personal learning networks: Using the power of connections to transform education. Bloomington: Solution Tree Press.
 • Roberts, J. A., & David, M. E. (2016). My life has become a major distraction from my cell phone: Partner phubbing and relationship satisfaction among romantic partners. Computers in Human Behavior, 54, 134-141.
 • Roseberry, S., Hirsh‐Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2014). Skype me! Socially contingent interactions help toddlers learn language. Child Development, 85(3), 956-970.
 • Rouis, S., Limayem, M. & Salehi-sangari, E. (2011). Impact of facebook usage on students’ academic achievement: roles of self regulation and trust. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 9(3), 961–994.
 • Sarsar, F., Başbay, M., & Başbay, A. (2015). Öğrenme öğretme sürecinde sosyal medya kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 418-431.
 • Schery, T.K., & O'Connor, L.C. (1992). The Effectiveness of School-Based Computer Language Intervention with Severely Handicapped Children. Language, Speech, and Hearing Services in Schools 23, 43-47.
 • Selwyn, N. (2007). Web 2.0 Applications As Alternative Environments For Informal Learning-A Critical Review. Paper Presented At The OECD-KERIS Expert Meeting. Alternative Learning Environments In Practice: Using ICT To Change İmpact And Outcomes. [Çevrim içi: http://www.oecd.org/education/ceri/39458556.pdf:] (Erişim Tarihi: 30.03.2018).
 • Stansbury, M. (2011). Ten ways schools are using social media effectively. eSchool News. [Çevrim içi: http://www.eschoolnews.com/2011/10/21/ten-ways-schools-are-using-social-media-effectively/3/], (Erişi Tarihi: 14.11.2017).
 • Strasburger, V. C., Jordan, A. B., & Donnerstein, E. (2010). Health effects of media on children and adolescents. Pediatrics, 125(4), 756-767.
 • Subrahmanyam,K., Kraut, R.E., Greenfield, P.M. & Gross, E.F. (2000). The Impact of Home Computer Use on Children's Activities and Development. The Future of Children, 10,(2), Children and Computer Technology (Autumn - Winter, 2000), 123-144.
 • Swindle, T. M., Ward, W. L., & Whiteside-Mansell, L. (2018). Facebook: The use of social media to engage parents in a preschool obesity prevention curriculum. Journal of Nutrition Education and Behavior, 50, 4-10.
 • Şişman Eren, E. (2014). Sosyal medya kullanım amaçları ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 230-243.
 • Villani, S. (2001). Impact of media on children and adolescents: A year review of the search. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40(4), 392-401.
 • Wilds, M. (2001). It’s about time: Computers as assistive technology for infants and toddlers with disabilities. Zero to Three, 22 (2), 37–41.
 • Wortham, C.S. (2006). Early childhood curriculum, developmental bases for learning and teaching. (Fourth edition). New Jersey: Pearson/ Merrill/Prentice Hall.
 • Yanpar Yelken, T. (2015). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (15. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Yelland, N. (2005). The future is now: A review of the literature on the use of computers in early childhood education (1994-2004). AACE Journal,13(3), 201-232.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, C., & Correia A-P. (2015). Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior, 49, 130-137.

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 4, 6 - 20, 15.10.2019

Öz

Kaynakça

 • AAP (American Academy of Pediatrics). (2009). Policy Statement-Media Violence. Pediatrics 124(5): 1495–1503. AAP (American Academy of Pediatrics). (2011). Policy Statement— Media Use by Children Younger Than 2 Years. Pediatrics 128 (5): 1–7. Acar, S. & Yenmiş, A. (2014). Eğitimde sosyal ağların kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Facebook örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges-Bürokon Özel Sayısı, 55-66.
 • Ahn, J. (2011). Digital divides and social network sites: Which students participate in social media? J. Educational Computing Research, 45(2), 147-163.
 • Ajjan, H. & Hartshorne, R. (2008). Investigating faculty decisions to adopt Web 2.0 technologies: Theory and empirical tests. Internet and Higher Education, 11, 71-80.
 • Akgün, F. (2016). Öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının sosyal ağların eğitimsel açıdan kullanımına ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 75-100.
 • Albion, P. R., (2008). Web 2.0 in Teacher Education: Two Imperatives for Action. Computers in the Schools, 25(3-4), 181-198. Amichai-Hamburger, Y. & Vinitzky, G. (2010). Social network use and personality. Computers in Human Behavior, 26(6), 1289-1295. Anderson, S. E., Economos, C. D., & Must, A. (2008). Active play and screen time in US children aged 4 to 11 years in relation to sociodemographic and weight status characteristics: A nationally representative cross-sectional analysis. BMC Public Health, 8, 366–378.
 • Armstrong, A., & Casement, C. (2000). The child and the machine: How computers put our children’s education at risk. Beltsville, MD: Robins Lane Press.Baird, D. E., & Fisher, M. (2005). Neomillennial user experience design strategies: Utilizing social networking media to support “always on” learning styles. Journal of educational technology systems, 34(1), 5-32.
 • Balcı, A. & Tezel Şahin, F. (2016). Sosyal medyanın aile katılımında kullanılabilirliği üzerine bir inceleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2309-2322.
 • Balcı, A. (2017). Sosyal medya temelli anne katılım programının anne-çocuk ilişkisine ve anne-öğretmen işbirliği-iletişimine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Barış, M.F. & Tosun, N. (2013). Bir sosyal ağ sitesine e-portfolyonun (Elektronik Gelişim Dosyası) entegre edilerek uygulanması ve sonuçlarının incelenmesi. Journal of Research in Education and Teaching, 2(2), 122-129.
 • Boyd, D., Golder, S. & Lotan, G. (2010). Tweet Tweet Retweet: Conversational aspects of Retweeting on Twitter. Proceedings of HICSS-43, Kauai, HI, 6 Ocak 2010. [Çevrim içi: https://www.researchgate.net/publication/224123112_Tweet_Tweet_Retweet_Conversational_Aspects_of_Retweeting_on_Twitter] (Erişim Tarihi: 18 Mayıs 2017) Breakenridge, D. (2009). New Media, New Tools, New Audiences. New Jersey: FT Press.
 • Burnett, C. (2010). Technology and literacy in early childhood educational settings: A review of research. Journal of early childhood literacy, 10(3), 247-270. Can Yaşar, M. İnal, G. Uyanık, Ö. & Kandır, A. (2012). Using technology in pre-school education. US-China Education Review A, 4, 375-383. Carlson, S. & Gadio, C.T. (2002). Teacher professional development in the use of tehchnology. In W.D.Haddad and A. Draxler (Eds.) Technologies for Education (pp.118-133).USA: UNESCO and the Academy for Educational Development
 • Casey, S. (2017). 2016 Nielsen Social Media Report. [Çevrim içi: file:///C:/Users/Hp/Downloads/2016-nielsen-social-media-report.pdf(Erişi Tarihi:18.11.2017). Chen, G.M. (2011). Tweet this: A uses and gratifications perspective on how active Twitter use gratifies a need to connect with others. Computers in Human Behavior, 27(2), 755-762.
 • Chotpitayasunondh, V., & Douglas, K. M. (2016). How “phubbing” becomes the norm: The antecedents and consequences of snubbing via smartphone. Computers in Human Behavior, 63, 9-18.
 • Clarke, B.H. (2009). Early adolescents’ use of social networking sites to maintain friendship and explore identity: Implications for policy. Policy & Internet, 1(1), 55-89.
 • Clements, D.H., Nastasi, B.K., & Swaminathan, S. (1993). Young children and computers: Crossroads and directions from research. Young Children, 48(2), 56-64.
 • Cordes, C., & Miller, E. (2000). Fool’s gold: A critical look at computers in childhood. College Park, MD: Alliance for Childhood (ERIC Document Reproduction Service No. ED945803).
 • Daugherty, L., Dossani, R., Johnson, E.E. & Oğuz, M. (2014). Using early childhood education to bridge the digital divide. [Çevrim içi: https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE119.html] (Erişim Tarihi: 21.11.2017).
 • Demirel, Ö. (2014). Öğretim ilke ve yöntemleri öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Demirel, P. (2012). Bir sosyal ağ ortamı ile desteklenen fizik dersinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Dodge, D., Colker, L., & Heroman, C. (2003). The creative curriculum for preschool. Washington, DC: Teaching Strategies.
 • Dwyer, D. (1994). Apple classrooms of tomorrow: What we've learned. Educational Leadership, 51(7), 4-10. Ellison, N., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends”: Social capital and college student’s use of online social network sites. Journal of Computer Mediated Communication, 12(4), 1143-1168.
 • Elmas, R., & Geban, Ö. (2012). 21. Yüzyıl Öğretmenleri için Web 2.0 Araçları. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 243-254.
 • Elmas, R., Aydogdu, B., & Saban, Y. (2017). Using a Review Book to Improve Knowledge Retention. International Education Studies, 10(1), 12-23.
 • Epstein, A.S. (2013). Using technology appropriately in the preschool classroom. High Scope Extensions, 28(1), 1-16. Expert System (2017) [Çevrim içi: http://www.expertsystem.com/web-3-0/] (Erişim Tarihi: 05.04.2018). Ferdig, R. (2007). Examining social software in teacher education. Journal of Technology and Teacher Education, 15(1), 5-10.
 • Fuchs, C.(2017). Social media a critical introduction. London: SAGE Publications
 • Gezgin, D. M., Şahin, Y. L., & Yıldırım, S. (2017). Sosyal Ağ Kullanıcıları Arasında Nomofobi Yaygınlığının Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 1-15. Grant, N., (2008). On the Usage of Social Networking Software Technologies in Distance Learning Education. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education. International Conference. Chesapeake, VA: AACE. Gross, J. & Leslie, L. (2008). Twenty-three steps to learning web 2.0 technologies in an academic library. The Electronic Library, 26(6), 790-802.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., & Madran, R. O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi. [Çevrim içi: inet-tr.org.tr/inetconf15/kitap/Y_Gulbahar_inet10.doc] (Erişim Tarihi: 06.06.2017). Haugland, S. (2000). Computers and young children.[Çevrim içi: https://www.ericdigests.org/2000-4/young.htm ERIC Document Reproduction Service No. ED346082] (Erişim Tarihi: 03.12.2017). Haugland, S. W. (1992). The effect of computer software on preschool children's developmental gains. Journal of Computing in Childhood Education, 3(1), 15-30. Haugland, S.W. (1999). What role should technology be playing in young children's learning? Part 1. Young Children, 54(6), 26-31. Hohmann, M. & Weikart, D.P. (2000). Küçük çocukların eğitimi: Okul öncesi ve çocuk bakım programları için etkin öğrenme uygulamaları. Sibel Saltiel Kohem ve Ülfet Öğüt (Çev.). İstanbul: Hisar Eğitim Vakfı. Hung, H.T. & Yuen, S.C. (2010). Educational use of social networking technology. Higher Education, 15(6), 703-714.
 • Işıkoğlu Erdoğan, N. (2015). Okul öncesi dönemde sınıfta teknoloji kullanımı: okul öncesi eğitimi ve teknoloji. P. Bayhan (Edt.), Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim Okul Öncesi Eğitimde Teknolojinin Rolü (ss. 33-47). Ankara: Hedef Yayıncılık. İşman, A & Albayrak, E. (2014). Sosyal ağlardan facebook’un eğitime yönelik etkiliği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 129-138. Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, K. & Chew, E. (2010). Get out of myspace!. Computers and Education, 54(3), 776–782. Kandır, A., & Orçan, M. (2010). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
 • Kekeç Morkoç, D. & Erdönmez, C. (2015). Web 2.0 uygulamalarının eğitim süreçlerine etkisi: Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Örneği. Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 335-346. Keleş, E. & Demirel, P. (2011). Bir sosyal ağ olarak facebook’un formal eğitimde kullanımı. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium 22-24 September 2011 sunulan bildiri. Fırat University, Elazığ. [Çevrim içi: http://web.firat.edu.tr/icits2011/papers/27807.pdf] (Erişim Tarihi: 10.03.2018). Kert, S.B. (2011). Online social network sites for k-12 students: Socialization or loneliness. International Journal of Social Sciences and Education, 1(4), 326-339.
 • Kirschner, P.A. & Karpinski, A.C. (2010). Facebook® and academic performance. Computers in Human Behavior, 26(6), 1237–1245. Kucirkova, N. (2014). iPads in early education: separating assumptions and evidence. Frontiers in Psychology, 5, 715.
 • Labbo, D.L. & Reinking, D. (2003). Computers and early literacy education. In: Hall, N., Larson, J. and Marsh, J. (Eds.). Handbook of Early Childhood Literacy (pp.338–354). London: SAGE.
 • Li, X., Atkins,M., & Stanton, B. (2006). Effects of home and school computer use on school readiness and cognitive development among Head Start children: A randomized controlled pilot trial. Merrill-Palmer Quarterly, 52, 239-263.
 • Manovich, L. (2001). The Language of New Media. Cambridge: MIT Press
 • Marshall, SJ. Biddle, SJ, Gorely, T. Cameron, N., & Murdey, I (2004). Relationships between media use, body fatness and physical activity in children and youth: a meta-analysis. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 28 (10), 1238–1246.
 • Mcbride, D.L. (2011). Risks and benefits of social media for children and adolescents. Journal of Pediatric Nursing, 26, 498-499.
 • McLoughlin, C., & Lee, M.J.W. (2007). Social Software and participatory learning: Pedagogical choices with technology affordances in the web 2.0 era. In Proceedings of ASCILITE - Australian Society for Computers in Learning in Tertiary Education Annual Conference 2007 (pp. 664-675). Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education. [Çevrim içi: https://www.learntechlib.org/p/46128/] (Erişi tarihi: 15.03. 2018). Menteşe, M. (2013). Sosyal medya eğitim ve araçlarının eğitimde kullanımına ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Universitesi, Ankara.
 • Miller, E. (2005). Fighting technology for toddlers. Education Digest: Essential Readings Condensed for Quick Review, 71(3), 55-58.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013a). Okul öncesi eğitim programı. Ankara 2013.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013b). Okul öncesi eğitim programı ile bütünleştirilmiş aile destek eğitim rehberi –OBADER. Ankara 2013. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okullarda Sosyal Medyanın Kullanılması. 07.03.2017 tarihli 14-168703-10.06.02-E. 2975829 sayılı genelge. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. [Çevrim-içi http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf] (Erişi Tarihi: 14 Mayıs 2017).
 • Mitchell, L.M. (2007) Using Technology in Reggio Emilia-Inspired Programs. Theory Into Practice, 46(1), 32-39.
 • National Association for The Education of Young Children (NAEYC) (2010). 2010 NAEYC Standards for Initial & Advanced Early Childhood Professional Preparation Programs [Çevrim-içi https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/higher-ed/NAEYC-Professional-Preparation-Standards.pdf] (Erişim Tarihi: 12 Haziran 2017).
 • National Association for The Education of Young Children (NAEYC) and Fred Rogers Center for Early Learning and Children’s Media (2012b). Technology and interactive media as tools in early childhood programs serving children from birth through age 8: A joint position statement. [Çevrim içi: https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/topics/PS_technology_WEB.pdf] (Erişim Tarihi: 2.12.2017). O’Keeffe, G.S. & Clarke-Pearson, K. (2011). Clinical Report-The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families. Pediatrics, 127, 800-804. O’Reilly T. (2007). What is web 2.0: design patterns and business models for the next generation of software. Communications & Strategies, 65(Jan), 17-37.
 • Özdinç, T. (2014). Okul öncesi eğitimde aile katılımında sosyal medya kullanımı: bir durum çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul. Özmen, B., (2012). Sosyal ağ destekli uzaktan eğitim uygulamalarının öğrenci başarısı ve görüşlerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Öztürk, M.F. & Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. Journal of World of Turks,7(1), 101-120. Papert, S. (1998). Technology in schools: To support the system or render it obsolete? Milken Exchange on education technology. [Çevrim içi: www.mff.org/edtech/article.taf?_function=detail&Content_uid1=106] (Erişi tarihi: 17.11.2017).
 • Penuel, W. R., Pasnik, S., Bates, L., Townsend, E., Gallagher, L. P., Llorente, C., & Hupert, N. (2009). Preschool teachers can use a media-rich curriculum to prepare low-income children for school success: Results of a randomized controlled trial. Newton, MA: Education Development Center and SRI.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 2: Do they really think differently? On the Horizon 9(6), 1-6.
 • Prensky, M. (2005). Listen to the natives. Educational Leadership: Learning in the Digital Age 63 (4), 8-13. Radesky, J. S., Schumacher, J., & Zuckerman, B. (2015). Mobile and interactive media use by young children: the good, the bad, and the unknown. Pediatrics, 135(1), 1-3.
 • Rampai, N. (2013). The development model of knowledge management via social media to enhance graduated student’s self- directed learning skils. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 103, 1006-1010.
 • Richardson, W., & Mancabelli, R. (2011). Personal learning networks: Using the power of connections to transform education. Bloomington: Solution Tree Press.
 • Roberts, J. A., & David, M. E. (2016). My life has become a major distraction from my cell phone: Partner phubbing and relationship satisfaction among romantic partners. Computers in Human Behavior, 54, 134-141.
 • Roseberry, S., Hirsh‐Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2014). Skype me! Socially contingent interactions help toddlers learn language. Child Development, 85(3), 956-970.
 • Rouis, S., Limayem, M. & Salehi-sangari, E. (2011). Impact of facebook usage on students’ academic achievement: roles of self regulation and trust. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 9(3), 961–994.
 • Sarsar, F., Başbay, M., & Başbay, A. (2015). Öğrenme öğretme sürecinde sosyal medya kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 418-431.
 • Schery, T.K., & O'Connor, L.C. (1992). The Effectiveness of School-Based Computer Language Intervention with Severely Handicapped Children. Language, Speech, and Hearing Services in Schools 23, 43-47.
 • Selwyn, N. (2007). Web 2.0 Applications As Alternative Environments For Informal Learning-A Critical Review. Paper Presented At The OECD-KERIS Expert Meeting. Alternative Learning Environments In Practice: Using ICT To Change İmpact And Outcomes. [Çevrim içi: http://www.oecd.org/education/ceri/39458556.pdf:] (Erişim Tarihi: 30.03.2018).
 • Stansbury, M. (2011). Ten ways schools are using social media effectively. eSchool News. [Çevrim içi: http://www.eschoolnews.com/2011/10/21/ten-ways-schools-are-using-social-media-effectively/3/], (Erişi Tarihi: 14.11.2017).
 • Strasburger, V. C., Jordan, A. B., & Donnerstein, E. (2010). Health effects of media on children and adolescents. Pediatrics, 125(4), 756-767.
 • Subrahmanyam,K., Kraut, R.E., Greenfield, P.M. & Gross, E.F. (2000). The Impact of Home Computer Use on Children's Activities and Development. The Future of Children, 10,(2), Children and Computer Technology (Autumn - Winter, 2000), 123-144.
 • Swindle, T. M., Ward, W. L., & Whiteside-Mansell, L. (2018). Facebook: The use of social media to engage parents in a preschool obesity prevention curriculum. Journal of Nutrition Education and Behavior, 50, 4-10.
 • Şişman Eren, E. (2014). Sosyal medya kullanım amaçları ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 230-243.
 • Villani, S. (2001). Impact of media on children and adolescents: A year review of the search. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40(4), 392-401.
 • Wilds, M. (2001). It’s about time: Computers as assistive technology for infants and toddlers with disabilities. Zero to Three, 22 (2), 37–41.
 • Wortham, C.S. (2006). Early childhood curriculum, developmental bases for learning and teaching. (Fourth edition). New Jersey: Pearson/ Merrill/Prentice Hall.
 • Yanpar Yelken, T. (2015). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (15. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Yelland, N. (2005). The future is now: A review of the literature on the use of computers in early childhood education (1994-2004). AACE Journal,13(3), 201-232.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, C., & Correia A-P. (2015). Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior, 49, 130-137.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Özgün UYANIK AKTULUN Bu kişi benim
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-9456-6379
Türkiye


Rıdvan ELMAS
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-7769-2525
Türkiye

Proje Numarası 18.KARİYER.69
Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2019
Gönderilme Tarihi 28 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
UYANIK AKTULUN, Ö., & ELMAS, R. (2019). 21. Yüzyıl Okul Öncesi Öğretmenleri için Sosyal Medya Araçları: Muhtemel Faydalar. Temel Eğitim, 1(4), 6-20.

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions