Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sinif Eğitimi Öğretmen Adaylarinin Yaraticiliğa İlişkin Algilarinin Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 28 - 33, 15.04.2020

Öz

ÖZET Araştırmada sınıf eğitimi 3.sınıf öğrencilerinin yaratıcılığa yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Karadeniz Bölgesinde yer alan bir üniversitede öğrenim gören 65 sınıf eğitimi 3. sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının yaratıcılık kavramına yönelik algılarını ortaya çıkarmak amacıyla her birine “Yaratıcılık …….. gibidir. Çünkü ………”cümlesi verilerek bu cümleleri tamamlanması istenmiştir. Elde edilen verilerin analizi ise içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre 65 öğretmen adayı 40 adet metafor üretmiştir. Metaforlar analiz edildiğinde ise “farklılık”, “özgünlük”, “ürün”, “aydınlık ve renk”, “sonsuzluk”, “sınırları aşan”, “aktiflik” olarak ortak özelliklere sahip 7 adet kategoride toplanmıştır.

Kaynakça

 • Aktamış, H. ve Ergin, Ö. (2006). Fen eğitimi ve yaratıcılık. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 77-83.
 • Aslan, E. (2001).Kavram boyutunda yaratıcılık. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Dergisi,16(2), 15-22
 • Aydın, M. (2009). Sorun çözme becerisi ile yaratıcılık arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). YÖK veri tabanından erişildi (234650).
 • Çetin, Z. ve Koyuncuoğlu, B. (2013). İz bırakmak: çocuk, sanat ve yaratıcılık. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Emir, S. , Ateş, S. , Aydın, F. , Bahar, M. , Durmuş, S. , Polat, M. ve Yaman, H. (2004). Öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(9), 105-116.
 • Erdoğdu, Y. (2006). Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 95-106.
 • Gülel, G. (2006). Sınıf öğretmenliği adaylarının yaratıcılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Pamukkale üniversitesi örneği) (Yüksek lisans tezi). YÖK veri tabanından erişildi (214874).
 • Gürbüz, S. ve Şahin F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Karakuş, M. (2001). Eğitim ve yaratıcılık. Eğitim ve Bilim, 26, 3-7.
 • Pekdoğan, S. ve Kanak, M. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılığa ilişkin algıları: metafor analizi örneği. Uluslarasarsı Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 138-147.
 • Schreglmann, S. ve Kazancı, Z. (2016). Öğretmen adaylarının ‘yaratıcı öğretmen’ kavramına yönelik metaforik algıları. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 3(3), 21-34.
 • Sternberg, J. R. (2006). The Nature of Creativity. Creativity Research Journal, 18(1), 87-98.
 • Yaman, S. ve Yalçın, N. (2005). Fen bilgisi öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının yaratıcı düşünme becerisine etkisi. İlköğretim Online, 4(1), 42-52.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

DETERMINING THE PERCEPTIONS OF CLASS EDUCATION TEACHER CANDIDATES ABOUT CREATIVITY THROUGH THE METAPHORS

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 28 - 33, 15.04.2020

Öz

In the study, it was aimed to determine the perceptions of 3rd grade students towards creativity through metaphors. In the research, the scientific pattern, one of the qualitative research patterns, was used. The study group of the research consists of 65 grade education 3rd grade teacher candidates studying at a university in the Black Sea Region. In order to reveal the perceptions of pre-service teachers who participated in the study towards the concept of creativity, these sentence was asked each of them to complete “Creativity …… Because ……… ”. The analysis of the data obtained was subjected to content analysis. According to the findings obtained as a result of the research, 65 pre-service teachers produced 40 metaphors. When the metaphors were analyzed, they were gathered in 7 categories with common characteristics such as "difference", "originality", "product", "brightness and color", "infinity", "transcending borders", "activity".

Kaynakça

 • Aktamış, H. ve Ergin, Ö. (2006). Fen eğitimi ve yaratıcılık. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 77-83.
 • Aslan, E. (2001).Kavram boyutunda yaratıcılık. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Dergisi,16(2), 15-22
 • Aydın, M. (2009). Sorun çözme becerisi ile yaratıcılık arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). YÖK veri tabanından erişildi (234650).
 • Çetin, Z. ve Koyuncuoğlu, B. (2013). İz bırakmak: çocuk, sanat ve yaratıcılık. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Emir, S. , Ateş, S. , Aydın, F. , Bahar, M. , Durmuş, S. , Polat, M. ve Yaman, H. (2004). Öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(9), 105-116.
 • Erdoğdu, Y. (2006). Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 95-106.
 • Gülel, G. (2006). Sınıf öğretmenliği adaylarının yaratıcılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Pamukkale üniversitesi örneği) (Yüksek lisans tezi). YÖK veri tabanından erişildi (214874).
 • Gürbüz, S. ve Şahin F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Karakuş, M. (2001). Eğitim ve yaratıcılık. Eğitim ve Bilim, 26, 3-7.
 • Pekdoğan, S. ve Kanak, M. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılığa ilişkin algıları: metafor analizi örneği. Uluslarasarsı Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 138-147.
 • Schreglmann, S. ve Kazancı, Z. (2016). Öğretmen adaylarının ‘yaratıcı öğretmen’ kavramına yönelik metaforik algıları. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 3(3), 21-34.
 • Sternberg, J. R. (2006). The Nature of Creativity. Creativity Research Journal, 18(1), 87-98.
 • Yaman, S. ve Yalçın, N. (2005). Fen bilgisi öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının yaratıcı düşünme becerisine etkisi. İlköğretim Online, 4(1), 42-52.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tuğçenur ÇAĞLIYAN> (Sorumlu Yazar)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-8492-4790
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çağlıyan, T. (2020). Sinif Eğitimi Öğretmen Adaylarinin Yaraticiliğa İlişkin Algilarinin Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi . Temel Eğitim , 2 (2) , 28-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/57288/753623

           Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png           320px-CC-BY_icon.svg.png           nc.svg No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions