Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İlkokul Öğrencilerinin Ekrandan Okumaya Yönelik Tutumları

Yıl 2021, Cilt , Sayı 11, 17 - 29, 15.07.2021
https://doi.org/10.52105/temelegitim.11.2

Öz

Sahip olunan bilgilerin önemli bir kısmı okuma yoluyla edinilmektedir. Güncel gelişmelerin de etkisiyle eskiden basılı materyallerden yapılan okumalar artık ekrana taşınmıştır. Çünkü ekrandan okuma yapabildiğimiz araçlar, bilgiye ulaşmada ve elde edilen bilgiyi yaygınlaştırmada basılı kaynaklara nazaran kolaylık sağlamaktadır. Bu yüzden öğrenciler özellikle araştırma yaparken ekrandan okuma yapmaktadır. Zamanı etkili kullanmak açısından öğrencilerin ekrandan okuma aracılığıyla araştırma yapması desteklenmektedir. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı da sınıf ortamlarını teknolojik araçlarla donatarak ekrandan okuma yapılabilecek hale dönüştürmektedir. Bu araştırmanın amacı ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin ekrandan okumaya yönelik tutumlarını farklı değişkenlere göre değerlendirmektir. Bu çalışma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin ekrandan okumaya yönelik tutumlarını araştırmak için betimsel araştırma türlerinden tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla orta sosyal ve ekonomik düzeydeki 3 ilkokulda öğrenim görmekte olan 4. sınıf öğrencilerine ulaşılmıştır. Araştırma 62 kız, 62 erkek olmak üzere toplamda 124 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin elde edilmesinde Susar Kırmızı (2017) tarafından geliştirilmiş olan “Ekrandan Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin ekrandan okumaya yönelik tutumlarının olumlu yönde ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Ayrıca ekrandan okumaya yönelik tutum puanlarının cinsiyete, bilgisayarla geçirilen süreye, anne ve baba eğitimine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Aktaş, N. (2015). Okuma öncesi strateji öğretiminin 4. Sınıf öğrencilerinin ekrandan okuduğunu anlama düzeyine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Akyol, H. (2007). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi (6. Baskı). Ankara. Pegem Akademi.
 • Başaran, M. (2014). 4. Sınıf seviyesinde ekrandan ve kağıttan okumanın okuduğunu anlama, okuma hızı ve metne karşı geliştirilen tutum üzerindeki etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 248-268.
 • Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2012). Okuma becerilerinin okuma ortamı açısından karşılaştırılması: Ekran mı kağıt mı?. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (3), 73-83.
 • Brenner, J. (2013). Pew internet: mobile. Pew and American Life Project. http:// pewinternet.org/Commentary/2012/February/PewInternet-Mobile.aspx.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara. Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (17. Baskı). Ankara. Pegem Akademi.
 • Clinton, V. (2019). Reading from paper compared to screens: A systematic review and metaanalysis. Journal of Research in Reading, 42 (2), 288-325.
 • Çelik, E., Arslan, M. ve Yıldırım, S. (2019). Açıköğretim öğrencilerinin e-kitap kullanımlarının incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 333-347.
 • Dalkıran, C. (2006). Müfredat Uygulama İlköğretim Okullarındaki 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Karşı Olan Tutumları ile Diğer İlköğretim Okullarındaki 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Karşı Olan Tutumlarının Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Duran, E. ve Alevli. O. (2014). Öğrenci görüşleri: Dijital metin mi basılı metin mi?. International Journal of Language Academy, 2(2), 110-126.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11 (1), 160-177.
 • Güneş, F. (2010). Öğrencilerde ekran okuma ve ekranik düşünme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 1-20.
 • Güneş, F. (2016). Kağıttan ekrana okuma alanındaki gelişmeler. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-18.
 • Güneş, F. ve Susar Kırmızı, F. (2014). E-kitap okumaya yönelik tutum ölçeğinin (EKOT) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 196-212.
 • Horzum, M. B., Ayas, T. ve Çakır Balta, Ö. (2008). Çocuklar için bilgisayar oyun bağımlılığı ölçeği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(30), 76-88.
 • Huang, Y. M., Liang, T. H. & Chiu, C. H. (2013). Gender differences in the reading of E-books: investigating children’s attitudes, reading behaviors and outcomes. Educational Technology and Society, 16 (4), 97–110.
 • Jumabaeva, C., Sait Kyzy, A., Baryktabasov, K. & Ismailova, R. (2020). The hybrid learning implementation in Kyrgyzstan. Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal), 4(1), 23-30.
 • Kazancı, Z. (2015). University students’ preferences of reading from a printed paper or a digital screen: A longitudinal study. International Journal of Culture and History, 1(1), 50–53.
 • Kırkız, Y. A. (2010). Öğrencilerin İngilizce Dersine Ait Tutumları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi. Edirne.
 • Liu, Z. M. & Huang, X. B. (2008). Gender differences in the online reading environment. Journal of Documentation, 64(4), 616- 626.
 • Mangen, A., Walgermo, B. R. & Bronnick, K. (2013). Reading linear texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension. İnternational Journal of Education Research, 58, 61-68.
 • McGuire, W. J. (1985) Attitudes and attitude change. Advances in Experimental Social Psychology, 16, 1-47.
 • MEB. (2009). Türkçe Dersi Öğretim Program ve Klavuzu (1-5). Ankara. Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB. (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara.
 • Nichols, M. (2018). Addendum: Reading and studying on the screen. Journal of Open, Flexible and Distance Learning, 22 (2), 49-60.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara. Öncü Kitap.
 • Öztürk, C. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi. Ankara. Pegem Akademi.
 • Reid, N. (2006). Thoughts on Attitude Measurement. Research in Science and Technological Education, 24(1), 3-27.
 • Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155.
 • Schwabe, A., Brandl, L., Boomgaarden, H. G. & Stocker, G. (2021). Experiencing literature on the e-reader: the effects of reading narrative texts on screen. Journal of Research in Reading, 44 (2), 319-338.
 • Sirer, E. (2020). Eğitimin ekran üzerinden teknolojik dönüşümünde pandemi döneminin etkisi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16 (29), 1987-2018.
 • Subrahmanyam, K., Michikyan, M., Clemmons, C., Carrillo, C., Uhls, Y. T., & Greenfield, P. M. (2013). Learning from paper, learning from screens: impact of screen reading and multitasking conditions on reading and writing among college students. Psychology and Learning, 3(4), 1-27.
 • Susar Kırmızı, F. (2017). Ekrandan okumaya yönelik tutum ölçeğinin (EKYÖTÖ) geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İnternational Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(1), 286-301.
 • Susar Kırmızı, F. ve Ünal, E. (2016). İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara. Anı Yayıncılık.
 • Yaman, H. ve Dağtaş, A. (2013). Ekrandan okumanın okumaya yönelik tutuma etkisi. Eğitimde Kuramdan Uygulamaya, 9(4), 314-333.

Primary School Students’ Attitudes Towards Screen Reading*

Yıl 2021, Cilt , Sayı 11, 17 - 29, 15.07.2021
https://doi.org/10.52105/temelegitim.11.2

Öz

Kaynakça

 • Aktaş, N. (2015). Okuma öncesi strateji öğretiminin 4. Sınıf öğrencilerinin ekrandan okuduğunu anlama düzeyine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Akyol, H. (2007). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi (6. Baskı). Ankara. Pegem Akademi.
 • Başaran, M. (2014). 4. Sınıf seviyesinde ekrandan ve kağıttan okumanın okuduğunu anlama, okuma hızı ve metne karşı geliştirilen tutum üzerindeki etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 248-268.
 • Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2012). Okuma becerilerinin okuma ortamı açısından karşılaştırılması: Ekran mı kağıt mı?. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (3), 73-83.
 • Brenner, J. (2013). Pew internet: mobile. Pew and American Life Project. http:// pewinternet.org/Commentary/2012/February/PewInternet-Mobile.aspx.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara. Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (17. Baskı). Ankara. Pegem Akademi.
 • Clinton, V. (2019). Reading from paper compared to screens: A systematic review and metaanalysis. Journal of Research in Reading, 42 (2), 288-325.
 • Çelik, E., Arslan, M. ve Yıldırım, S. (2019). Açıköğretim öğrencilerinin e-kitap kullanımlarının incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 333-347.
 • Dalkıran, C. (2006). Müfredat Uygulama İlköğretim Okullarındaki 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Karşı Olan Tutumları ile Diğer İlköğretim Okullarındaki 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Karşı Olan Tutumlarının Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Duran, E. ve Alevli. O. (2014). Öğrenci görüşleri: Dijital metin mi basılı metin mi?. International Journal of Language Academy, 2(2), 110-126.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11 (1), 160-177.
 • Güneş, F. (2010). Öğrencilerde ekran okuma ve ekranik düşünme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 1-20.
 • Güneş, F. (2016). Kağıttan ekrana okuma alanındaki gelişmeler. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-18.
 • Güneş, F. ve Susar Kırmızı, F. (2014). E-kitap okumaya yönelik tutum ölçeğinin (EKOT) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 196-212.
 • Horzum, M. B., Ayas, T. ve Çakır Balta, Ö. (2008). Çocuklar için bilgisayar oyun bağımlılığı ölçeği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(30), 76-88.
 • Huang, Y. M., Liang, T. H. & Chiu, C. H. (2013). Gender differences in the reading of E-books: investigating children’s attitudes, reading behaviors and outcomes. Educational Technology and Society, 16 (4), 97–110.
 • Jumabaeva, C., Sait Kyzy, A., Baryktabasov, K. & Ismailova, R. (2020). The hybrid learning implementation in Kyrgyzstan. Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal), 4(1), 23-30.
 • Kazancı, Z. (2015). University students’ preferences of reading from a printed paper or a digital screen: A longitudinal study. International Journal of Culture and History, 1(1), 50–53.
 • Kırkız, Y. A. (2010). Öğrencilerin İngilizce Dersine Ait Tutumları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi. Edirne.
 • Liu, Z. M. & Huang, X. B. (2008). Gender differences in the online reading environment. Journal of Documentation, 64(4), 616- 626.
 • Mangen, A., Walgermo, B. R. & Bronnick, K. (2013). Reading linear texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension. İnternational Journal of Education Research, 58, 61-68.
 • McGuire, W. J. (1985) Attitudes and attitude change. Advances in Experimental Social Psychology, 16, 1-47.
 • MEB. (2009). Türkçe Dersi Öğretim Program ve Klavuzu (1-5). Ankara. Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB. (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara.
 • Nichols, M. (2018). Addendum: Reading and studying on the screen. Journal of Open, Flexible and Distance Learning, 22 (2), 49-60.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara. Öncü Kitap.
 • Öztürk, C. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi. Ankara. Pegem Akademi.
 • Reid, N. (2006). Thoughts on Attitude Measurement. Research in Science and Technological Education, 24(1), 3-27.
 • Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155.
 • Schwabe, A., Brandl, L., Boomgaarden, H. G. & Stocker, G. (2021). Experiencing literature on the e-reader: the effects of reading narrative texts on screen. Journal of Research in Reading, 44 (2), 319-338.
 • Sirer, E. (2020). Eğitimin ekran üzerinden teknolojik dönüşümünde pandemi döneminin etkisi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16 (29), 1987-2018.
 • Subrahmanyam, K., Michikyan, M., Clemmons, C., Carrillo, C., Uhls, Y. T., & Greenfield, P. M. (2013). Learning from paper, learning from screens: impact of screen reading and multitasking conditions on reading and writing among college students. Psychology and Learning, 3(4), 1-27.
 • Susar Kırmızı, F. (2017). Ekrandan okumaya yönelik tutum ölçeğinin (EKYÖTÖ) geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İnternational Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(1), 286-301.
 • Susar Kırmızı, F. ve Ünal, E. (2016). İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara. Anı Yayıncılık.
 • Yaman, H. ve Dağtaş, A. (2013). Ekrandan okumanın okumaya yönelik tutuma etkisi. Eğitimde Kuramdan Uygulamaya, 9(4), 314-333.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Seyfettin BULUT (Sorumlu Yazar)
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-7673-3214
Türkiye


Fatma SUSAR KIRMIZI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-0426-1908
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 11

Kaynak Göster

APA Bulut, S. & Susar Kırmızı, F. (2021). İlkokul Öğrencilerinin Ekrandan Okumaya Yönelik Tutumları . Temel Eğitim , (11) , 17-29 . DOI: 10.52105/temelegitim.11.2

           Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png           320px-CC-BY_icon.svg.png           nc.svg No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions