Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Determining the Ways Primary School Teachers Follow During the Storytelling Process

Yıl 2022, Cilt , Sayı 13, 6 - 12, 15.01.2022

Öz

Tales are essential building blocks that include both the transfer of cultural heritage and academic and social learning at the whole class level. It is perhaps one of the oldest methods of telling events and facts. This present study aims to determine the storytelling techniques applied by primary school teachers. The study group consisted of 22 primary school teachers working in Eskişehir city centre and participated in the study voluntarily in the 2019-2020 academic year. The case study was used as the research design. Research data were collected by semi-structured interview technique, one of the qualitative research methods. In the analysis of the findings, descriptive analysis and content analysis were used. The data were categorized and tabulated. The data were supported by quoting teachers’ opinions. According to the research results, the most used technique in storytelling is the effective use of language and presenting the fairy tale together with visuals. The scope of using fairy tales as a teaching tool should be improved, and tales should be planned to be used in every lesson.

Kaynakça

 • Arıcı, Ali Fuat (2016). “Çocuk Edebiyatı ve Kültürü”. Ankara: Pegem
 • Arıcı, Ali Fuat, and Nida Bayındır. “Masalların Öğretim Aracı Olarak Kullanılması Üzerine Bir Araştırma”. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi 15 (2015).
 • Büyüköztürk, Şener, and Çakmak, Ebru Kılıç (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Çetinkaya, Fatih Çetin, Abdurrahman Baki Topçam, and Muhammet Sönmez (2019). “Drama Yönteminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Masal Yazma Becerilerine Etkisi”. Ana Dili Eğitimi Dergisi 7 (2): 337-352.
 • Çetinkaya, Zeynep (2007). “Masalların Türkçe Öğretimindeki Yeri ve Önemi”. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi
 • Çetinkaya, Zeynep (2007). “Öğretmenlerin Masallara ve Bunların Türkçe Öğretiminde Kullanımına İlişkin Görüşleri Ölçeğinin Geliştirilmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2): 107-119.
 • Çıldır, Burcu (2017). “Bir Masal Dünyasında Yaşamak: Çocuklar ve Masallar”. Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu Bildiriler Kitabı s.213- 222.
 • Gezer, Alpay, and Çelik Yakup. (2017): “Ayşe Kilimci’nin Hikâyeciliği ve Hikâyelerinde Anlatım Teknikleri”. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3: 15-31
 • Görgü, Ali Turan (2007). “Masalların Çocuğun Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimine Katkısı”. S. Sever (Ed.), II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyum Bildiri Kitabı Ankara: Anakara Üniversitesi Basımevi 537- 544.
 • Güleryüz, Hasan (2013). “Yaratıcı Çocuk Edebiyatı”. Ankara: Edge Akademi Yayınları.
 • Karatay, Halit (2007). “Dil Edinimi ve Değer Öğretimi Sürecinde Masalın Önemi ve İşlevi”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (3), 463-475.
 • Kıran, Seden (2008). Okulöncesi Dönemi Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal ve Öykü Kitaplarında Geçen İletişim Engelleri, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
 • Kocaman-Karoğlu, Aslıhan (2016). “Okulöncesi Eğitimde Dijital Hikâye Anlatımı Üzerine Öğretmen Görüşleri”. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 175-205.
 • Mert, Esra Lüle (2012). “Anadili Eğitimi-Öğretimi Sürecinde Çocuk Yazını Ürünlerinden Yararlanma ve Masal Türüne Yönelik Bazı Belirlemeler”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31, 1-12.
 • Özdemir, Orhan, and Yunus Çekici (2013). “Üretim İlişkileri Bağlamında La Fontaine Masallarında Değer Sorgulaması”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(1), 113-119.
 • Öztürk, Ebru, and Erol Duran (2018). “Etkileşimli Masal Anlatım Tekniğinin Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerine Etkisi”. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 2 (2): 85-103.
 • Sever, Sedat (2013). “Çocuk ve Edebiyat”. Ankara: Tudem Yayınları
 • Şahin, Mustafa (2011). Masalların Çocuk Gelişimine Etkilerinin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi, Milli Folklor Dergisi, 23(89), 208-219. Temizyürek, Fahri and Hatice Vargelen, (2016). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Masal Farkındalığı ve Bu Farkındalığın Kültürel Değerlerin Aktarılmasındaki Önemi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5, 60-70.
 • Türkan, Çiğdem Çam (2018). The Match Girl and The Ugly Duckling Fairy Tales of Contribution to Child Education and Value Education, Route Educational and Social Science Journal, 5(10), 1007-1013.
 • Türkben, Tuncay (2018). Anadili Eğitimi ve Öğretimi Sürecinde Masalların Çocuk Gelişimine Katkılarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi, Electronic Turkish Studies, 13(19), 1821-1841.
 • Türnüklü, Abbas (2000). “Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel BirAraştırma Tekniği: Görüşme”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 24 (2000): 543-555 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10372/126941
 • Xolmurodova, O. (2021). Developing Englısh Language Skills Through Fairy Tales. Journal of Foreign Languages and Linguistics, 2(4).
 • Yaldız, Hatice Tuba (2006). Masalların Çocuk Eğitimi Açısından İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Yılmaz, Betül Havva (2013). Masalların Dönüşü, Masalların Dönüşümü, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MASAL ANLATIM SÜRECİNDE İZLEDİKLERİ YOLLARIN BELİRLENMESİ

Yıl 2022, Cilt , Sayı 13, 6 - 12, 15.01.2022

Öz

Masallar, tüm sınıf düzeyinde hem kültürel mirasın aktarımını hem de akademik ve sosyal öğrenmeyi içinde barındıran önemli yapı taşlarıdır. Olay ve olguları anlatmanın belki de en eski yöntemlerinden biridir. Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin uyguladıkları masal anlatım teknikleri belirlenmek istenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 öğretim yılında Eskişehir il merkezinde görevli ve gönüllü olarak çalışmaya katılan 22 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma deseni olarak durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma verileri, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen bulguların analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Veriler kategorize edilerek tablolaştırılmıştır. Veriler, öğretmen görüşleri alıntılanarak desteklenmiştir. Araştırma sonucuna göre, masal anlatımında en çok kullanılan teknik, dili etkili kullanma ve masalı görsellerle birlikte sunmadır. Masalların bir öğretim aracı olarak kullanılmasının kapsam alanının geliştirilmesi ve masalların her derste kullanılabilecek şekilde planlanması gerekmektedir.

Kaynakça

 • Arıcı, Ali Fuat (2016). “Çocuk Edebiyatı ve Kültürü”. Ankara: Pegem
 • Arıcı, Ali Fuat, and Nida Bayındır. “Masalların Öğretim Aracı Olarak Kullanılması Üzerine Bir Araştırma”. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi 15 (2015).
 • Büyüköztürk, Şener, and Çakmak, Ebru Kılıç (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Çetinkaya, Fatih Çetin, Abdurrahman Baki Topçam, and Muhammet Sönmez (2019). “Drama Yönteminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Masal Yazma Becerilerine Etkisi”. Ana Dili Eğitimi Dergisi 7 (2): 337-352.
 • Çetinkaya, Zeynep (2007). “Masalların Türkçe Öğretimindeki Yeri ve Önemi”. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi
 • Çetinkaya, Zeynep (2007). “Öğretmenlerin Masallara ve Bunların Türkçe Öğretiminde Kullanımına İlişkin Görüşleri Ölçeğinin Geliştirilmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2): 107-119.
 • Çıldır, Burcu (2017). “Bir Masal Dünyasında Yaşamak: Çocuklar ve Masallar”. Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu Bildiriler Kitabı s.213- 222.
 • Gezer, Alpay, and Çelik Yakup. (2017): “Ayşe Kilimci’nin Hikâyeciliği ve Hikâyelerinde Anlatım Teknikleri”. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3: 15-31
 • Görgü, Ali Turan (2007). “Masalların Çocuğun Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimine Katkısı”. S. Sever (Ed.), II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyum Bildiri Kitabı Ankara: Anakara Üniversitesi Basımevi 537- 544.
 • Güleryüz, Hasan (2013). “Yaratıcı Çocuk Edebiyatı”. Ankara: Edge Akademi Yayınları.
 • Karatay, Halit (2007). “Dil Edinimi ve Değer Öğretimi Sürecinde Masalın Önemi ve İşlevi”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (3), 463-475.
 • Kıran, Seden (2008). Okulöncesi Dönemi Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal ve Öykü Kitaplarında Geçen İletişim Engelleri, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
 • Kocaman-Karoğlu, Aslıhan (2016). “Okulöncesi Eğitimde Dijital Hikâye Anlatımı Üzerine Öğretmen Görüşleri”. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 175-205.
 • Mert, Esra Lüle (2012). “Anadili Eğitimi-Öğretimi Sürecinde Çocuk Yazını Ürünlerinden Yararlanma ve Masal Türüne Yönelik Bazı Belirlemeler”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31, 1-12.
 • Özdemir, Orhan, and Yunus Çekici (2013). “Üretim İlişkileri Bağlamında La Fontaine Masallarında Değer Sorgulaması”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(1), 113-119.
 • Öztürk, Ebru, and Erol Duran (2018). “Etkileşimli Masal Anlatım Tekniğinin Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerine Etkisi”. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 2 (2): 85-103.
 • Sever, Sedat (2013). “Çocuk ve Edebiyat”. Ankara: Tudem Yayınları
 • Şahin, Mustafa (2011). Masalların Çocuk Gelişimine Etkilerinin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi, Milli Folklor Dergisi, 23(89), 208-219. Temizyürek, Fahri and Hatice Vargelen, (2016). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Masal Farkındalığı ve Bu Farkındalığın Kültürel Değerlerin Aktarılmasındaki Önemi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5, 60-70.
 • Türkan, Çiğdem Çam (2018). The Match Girl and The Ugly Duckling Fairy Tales of Contribution to Child Education and Value Education, Route Educational and Social Science Journal, 5(10), 1007-1013.
 • Türkben, Tuncay (2018). Anadili Eğitimi ve Öğretimi Sürecinde Masalların Çocuk Gelişimine Katkılarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi, Electronic Turkish Studies, 13(19), 1821-1841.
 • Türnüklü, Abbas (2000). “Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel BirAraştırma Tekniği: Görüşme”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 24 (2000): 543-555 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10372/126941
 • Xolmurodova, O. (2021). Developing Englısh Language Skills Through Fairy Tales. Journal of Foreign Languages and Linguistics, 2(4).
 • Yaldız, Hatice Tuba (2006). Masalların Çocuk Eğitimi Açısından İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Yılmaz, Betül Havva (2013). Masalların Dönüşü, Masalların Dönüşümü, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nida BAYINDIR Bu kişi benim
0000-0001-8329-3500
Türkiye


Mehmet GÖKCE (Sorumlu Yazar)
KUTAHYA HEALTH SCIENCES UNIVERSITY
0000-0003-4690-9693
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 13

Kaynak Göster

APA Bayındır, N. & Gökce, M. (2022). Determining the Ways Primary School Teachers Follow During the Storytelling Process . Temel Eğitim , (13) , 6-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/68121/947805

           Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png           320px-CC-BY_icon.svg.png           nc.svg No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions