Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İlkokul Öğrencilerinin Çok Haneli Sayılara Ait Yazılı ve Rakamsal Dönüşümleri Kazanabilme Becerilerinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt , Sayı 14, 6 - 17, 15.04.2022

Öz

Bu araştırmanın temel amacı, içerisinde sıfır rakamının da yer aldığı, dört, beş ve altı basamaklı sayıların sözel ifadeden rakamsal ifadeye ve rakamsal ifadeden yazılı ifadeye dönüşümlerinin ilkokul dördüncü sınıf düzeyinde kazanılma becerilerini incelemektir. Araştırma nicel yöntemin betimsel tarama deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcıları kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen dördüncü sınıf 120 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri bir ders saati (40’) içerisinde araştırmacılar tarafından geliştirilen kısa yanıtlı açık uçlu sorulardan oluşan veri toplama aracı ile elde edilmiştir. Toplanan veriler değerlendirilerek betimsel analiz sonuçları paylaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları dördüncü sınıf öğrencilerinin dört, beş ve altı basamaklı sayılara ait sözel ifadeleri rakamsal ifadelere ve rakamsal ifadeleri yazılı ifadelere iyi bir düzeyde dönüştürebildiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca öğrenciler dört, beş ve altı basamaklı sayılara ait sözel ifadeleri rakamsal ifadelere dönüştürmeye göre dört, beş ve altı basamaklı sayılara ait rakamsal ifadeleri yazılı ifadelere dönüştürme konusunda daha yüksek düzeyde başarı göstermişlerdir. Az sayıda öğrencinin bu işlemler sırasında çeşitli hatalı dönüşümler yaptığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Albayrak, M., İpek, A. S. ve Işık, C. (2006). Onluk sayma sisteminin öğretimi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 199–206.
 • Albayrak, M., Yazıcı, N. ve Şimşek, M. (2019). Büyük doğal sayıları okuma ve yazmada öğrencilerin yaşadığı güçlükler. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1419-1441. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.166
 • Arslan, S., Yıldız, C. ve Yavuz, İ. (2011). Basamak değeri kavramının öğretim durumlarının incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 491–507.
 • Arslan, S. ve Ubuz, B. (2015). Sayılarda basamak değeri kavrama ve öğrencilerin yaşadığı zorluklar. E. Bingölbali & M. F. Özmantar (Eds.), İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri İçinde (97-126). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Baykul, Y. (2021). İlkokulda matematik öğretimi (16. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Campbell, J. I. D. (1997). Reading-based interference in cognitive arithmetic. Canadian Journal of Experimental Psychology, 51(1), 74–81. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1196-1961.51.1.74
 • Creswell, J. H. (2017). Araştırma deseni: Nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları (3. Baskı). S. B. Demir (Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çite, H. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin sayılar öğrenme alanına ilişkin kavram yanılgılarının tespiti ve bu yanılgıların giderilmesine yönelik çözüm önerileri (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi (436719).
 • Danışman, Y. (2015). Taban kavramı ve basamak değerleri. İ. Ö. Zembat, M. F. Özmantar, E. Bingölbali, H. Şandır ve A. Dellice (Eds.), Tanımları ve tarihsel gelişimiyle matematiksel kavramlar İçinde (81-94). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dietrich, J. F., Huber, S., Dackermann, T., Moeller, K. & Fischer, U. (2016). Place-value understanding in number line estimation predicts future arithmetic performance. The British Journal of Developmental Psychology, 34(4), 502–517. https://doi.org/10.1111/bjdp.12146
 • Dinç Artut, P. ve Tarım, K. (2006). İlköğretim öğrencilerinin basamak değer kavramını anlama düzeyleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), 26–36. https://doi.org/10.17984/adyuebd.325364
 • Dlamini, M. P. (2020). Investigating learners’ conceptual and procedural understanding of fractions in grade 6 mathematics curriculum. UJOE, 3(1), 72–91.
 • Dotan, D. & Friedmann, N. (2018). A cognitive model for multidigit number reading: Inferences from individuals with selective impairments. Cortex, 101, 249–281. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2017.10.025
 • Ganayim, D. & Dowker, A. (2021). Writing units or decades first in two digit numbers dictation tasks: The case of Arabic—An inverted language. Brain Sciences, 11(1518), 1–15. https://doi.org/10.3390/brainsci11111518
 • Ganayim, D., Ganayim, S., Dowker, A. & Olkun, S. (2021). Transcoding errors of two-digit numbers from arabic digits ınto verbal numbers and from verbal numbers ınto arabic digits by arab first graders. Journal of Cognitive Education and Psychology, 20(2), 161–178. https://doi.org/10.1891/JCEP-D-20-00007
 • Gültekin, S. (2017). Testlerde kullanılacak madde türleri, hazırlama ilkeleri ve puanlanması. R. N. Demirtaşlı (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme İçinde (145-222). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Herzog, M. & Ehlert, A., & Fritz, A. (2019). Development of a sustainable place value understanding. In A. Fritz, V. G. Haase, P. Rasanen (Eds.). International handbook of mathematical learning difficulties: From the laboratory to the classroom (561-579). Springer International Publishing.
 • Kamii, C. & Lewis, B. A. (1991). Achievement tests in primary mathematics: Perpetuating lower-order thinking. The Arithmetic Teacher, 38(9), 4-9. https://doi.org/10.5951/AT.38.9.0004
 • Keser, H. (2021). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin basamak değeri kavramına yönelik yaptıkları hata türlerinin incelenmesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 7(1), 102-125. https://doi.org/47615/issej.935760
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Okul öncesi öğretim programı https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf adresinden erişilmiştir.
 • MEB. (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445MATEMATIK%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v adresinden erişilmiştir.
 • MEB. (2020). TIMSS 2019 Türkiye ön raporu http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/08202713_No15_TIMSS_2019_Turkiye_On_Raporu.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Paydar, S. (2018). 4. Sınıf öğrencilerinin doğal sayılarda basamak değerini anlama düzeylerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi (531833).
 • Paydar, S. ve Sarı, M. H. (2019). İlkokul ikinci ve üçüncü snıf öğrencilerinin basamak değeri kavrayışları. S. Olkun, M.E. Deniz, M. Toran, M.H. Sarı, ve H. Kamışlı (Eds.). İlköğreitm çalışmaları bütünsel açıdan çocuk İçinde (97-116). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Saygılı, S. (2017). Diskalkuli ile baş etme üzerine bir derleme. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(3), 34–56. https://doi.org/10.29250/sead.337315
 • Sharma, M. C. (1993). Place value concept: How children learn it and how to teach it. Math Notebook, 10(1-2), 1–23.
 • Siqueira, C. M. & Gurge Giannetti, J. (2011). Poor school performance: An updated review. Revista Da Associacao Medica Brasileira, 57(1), 78–86. https://doi.org/10.1590/S0104-42302011000100021
 • Umay, A. (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 145–149.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S. & Williams, J. M. B. (2016). İlkokul ve ortaokul matematiği: Gelişimsel yaklaşım. S. Durmuş (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Investigation of Primary School Students’ Abilities to Make Written and Numeric Transformations of Multi Digit Numbers

Yıl 2022, Cilt , Sayı 14, 6 - 17, 15.04.2022

Öz

This paper aims to investigate fourth grade students’ ability of written and numerical transformations of four, five and six digit numbers, containing zero. This research was conducted with a quantitative descriptive survey model. The study group was consisted of 120 fourth grade students selected with convenience sample model. The data were obtained from a data collection tool which had open-ended questions (short answer) developed by the researchers within a course hour (40’). The obtained data were evaluated, and some descriptive analysis results were reported. According to the research results, fourth grade students are successful in achieving the multi-digits numbers’ (four, five and six digit numbers) written and numerical transformations. In addition, students are more successful in converting numerical expressions of four, five and six digit numbers into written expressions. On the other hand, it was observed that a small number of students made various incorrect transformations during these processes.

Kaynakça

 • Albayrak, M., İpek, A. S. ve Işık, C. (2006). Onluk sayma sisteminin öğretimi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 199–206.
 • Albayrak, M., Yazıcı, N. ve Şimşek, M. (2019). Büyük doğal sayıları okuma ve yazmada öğrencilerin yaşadığı güçlükler. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1419-1441. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.166
 • Arslan, S., Yıldız, C. ve Yavuz, İ. (2011). Basamak değeri kavramının öğretim durumlarının incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 491–507.
 • Arslan, S. ve Ubuz, B. (2015). Sayılarda basamak değeri kavrama ve öğrencilerin yaşadığı zorluklar. E. Bingölbali & M. F. Özmantar (Eds.), İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri İçinde (97-126). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Baykul, Y. (2021). İlkokulda matematik öğretimi (16. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Campbell, J. I. D. (1997). Reading-based interference in cognitive arithmetic. Canadian Journal of Experimental Psychology, 51(1), 74–81. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1196-1961.51.1.74
 • Creswell, J. H. (2017). Araştırma deseni: Nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları (3. Baskı). S. B. Demir (Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çite, H. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin sayılar öğrenme alanına ilişkin kavram yanılgılarının tespiti ve bu yanılgıların giderilmesine yönelik çözüm önerileri (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi (436719).
 • Danışman, Y. (2015). Taban kavramı ve basamak değerleri. İ. Ö. Zembat, M. F. Özmantar, E. Bingölbali, H. Şandır ve A. Dellice (Eds.), Tanımları ve tarihsel gelişimiyle matematiksel kavramlar İçinde (81-94). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dietrich, J. F., Huber, S., Dackermann, T., Moeller, K. & Fischer, U. (2016). Place-value understanding in number line estimation predicts future arithmetic performance. The British Journal of Developmental Psychology, 34(4), 502–517. https://doi.org/10.1111/bjdp.12146
 • Dinç Artut, P. ve Tarım, K. (2006). İlköğretim öğrencilerinin basamak değer kavramını anlama düzeyleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), 26–36. https://doi.org/10.17984/adyuebd.325364
 • Dlamini, M. P. (2020). Investigating learners’ conceptual and procedural understanding of fractions in grade 6 mathematics curriculum. UJOE, 3(1), 72–91.
 • Dotan, D. & Friedmann, N. (2018). A cognitive model for multidigit number reading: Inferences from individuals with selective impairments. Cortex, 101, 249–281. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2017.10.025
 • Ganayim, D. & Dowker, A. (2021). Writing units or decades first in two digit numbers dictation tasks: The case of Arabic—An inverted language. Brain Sciences, 11(1518), 1–15. https://doi.org/10.3390/brainsci11111518
 • Ganayim, D., Ganayim, S., Dowker, A. & Olkun, S. (2021). Transcoding errors of two-digit numbers from arabic digits ınto verbal numbers and from verbal numbers ınto arabic digits by arab first graders. Journal of Cognitive Education and Psychology, 20(2), 161–178. https://doi.org/10.1891/JCEP-D-20-00007
 • Gültekin, S. (2017). Testlerde kullanılacak madde türleri, hazırlama ilkeleri ve puanlanması. R. N. Demirtaşlı (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme İçinde (145-222). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Herzog, M. & Ehlert, A., & Fritz, A. (2019). Development of a sustainable place value understanding. In A. Fritz, V. G. Haase, P. Rasanen (Eds.). International handbook of mathematical learning difficulties: From the laboratory to the classroom (561-579). Springer International Publishing.
 • Kamii, C. & Lewis, B. A. (1991). Achievement tests in primary mathematics: Perpetuating lower-order thinking. The Arithmetic Teacher, 38(9), 4-9. https://doi.org/10.5951/AT.38.9.0004
 • Keser, H. (2021). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin basamak değeri kavramına yönelik yaptıkları hata türlerinin incelenmesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 7(1), 102-125. https://doi.org/47615/issej.935760
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Okul öncesi öğretim programı https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf adresinden erişilmiştir.
 • MEB. (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445MATEMATIK%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v adresinden erişilmiştir.
 • MEB. (2020). TIMSS 2019 Türkiye ön raporu http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/08202713_No15_TIMSS_2019_Turkiye_On_Raporu.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Paydar, S. (2018). 4. Sınıf öğrencilerinin doğal sayılarda basamak değerini anlama düzeylerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi (531833).
 • Paydar, S. ve Sarı, M. H. (2019). İlkokul ikinci ve üçüncü snıf öğrencilerinin basamak değeri kavrayışları. S. Olkun, M.E. Deniz, M. Toran, M.H. Sarı, ve H. Kamışlı (Eds.). İlköğreitm çalışmaları bütünsel açıdan çocuk İçinde (97-116). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Saygılı, S. (2017). Diskalkuli ile baş etme üzerine bir derleme. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(3), 34–56. https://doi.org/10.29250/sead.337315
 • Sharma, M. C. (1993). Place value concept: How children learn it and how to teach it. Math Notebook, 10(1-2), 1–23.
 • Siqueira, C. M. & Gurge Giannetti, J. (2011). Poor school performance: An updated review. Revista Da Associacao Medica Brasileira, 57(1), 78–86. https://doi.org/10.1590/S0104-42302011000100021
 • Umay, A. (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 145–149.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S. & Williams, J. M. B. (2016). İlkokul ve ortaokul matematiği: Gelişimsel yaklaşım. S. Durmuş (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ebru ERGÜL (Sorumlu Yazar)
MEB
0000-0002-0298-7035
Türkiye


Mustafa DOĞAN
SELCUK UNIVERSITY
0000-0002-7380-9869
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 14

Kaynak Göster

APA Ergül, E. & Doğan, M. (2022). İlkokul Öğrencilerinin Çok Haneli Sayılara Ait Yazılı ve Rakamsal Dönüşümleri Kazanabilme Becerilerinin İncelenmesi . Temel Eğitim , (14) , 6-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/69796/1067877

           Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png           320px-CC-BY_icon.svg.png           nc.svg No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions