Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Pandemi Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumları

Yıl 2022, Sayı: 15, 23 - 33, 15.07.2022

Öz

Covid-19 nedeniyle tüm dünyada ve ülkemizde eğitimin kesintiye uğramaması adına ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere bütün eğitim kademelerinde uzaktan eğitime hızlı bir geçiş yapılmıştır. Bu ani geçişle birlikte birçok öğretmen bir takım zorluklarla karşılaşmış ve bu durum da uzaktan eğitime karşı tutumlarını belirlemiştir. Bu araştırmada pandemi sürecinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada sınıf öğretmenlerinin pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik tutumlarının cinsiyet, çalışılan kurum, kıdem yılı, eğitim durumu, okutulan sınıf düzeyi, uzaktan eğitim konusunda yeterli olup olmama değişkenleri açısından farklılaşma durumu araştırılacağından dolayı, tarama modeli kullanılmıştır. Türkiye’de görev yapan 457 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilen araştırmanın verileri ölçek aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın verilerinin analiz edilmesi aşamasında faktör analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Araştırma katılan sınıf öğretmenlerinin çoğunluğu kendini uzaktan eğitim konusunda yeterli görmektedir. Pandemi sürecinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının kıdem yılı değişkenine göre incelendiğinde anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ veri tabanından erişildi (Erişim No. 177901)
 • Akgül A., & Çevik O. (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset.
 • Alea, L. A., Fabrea, M. F., Roldan, R. D. A., & Farooqi, A. Z. (2020). Teachers’ Covid-19 awareness, distancelearning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(6), 127-144. https://doi.org/10.26803/ijter.19.6.8
 • Alkan, C. (1981). Açık Üniversite: Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Alper, A. (2020). Pandemi sürecinde K-12 düzeyinde uzaktan eğitim: Durum çalışması. Milli Eğitim, 49(1), 45-67. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787735
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem.
 • Christensen, R. (2002). Effects of technology integration education on the attitudes of teachers and students. Journal of Research on Technology in Education, 34(4), 411-433. https://doi.org /10.1080/15391523.2002.10782359
 • Creswell, J. W. (2014). Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. London: Sage.
 • Demir, S., & Kale, M. (2020). Öğretmen görüşlerine göre, Covid-19 küresel salgını döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(8), 3445-3470. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44492
 • Doğan, İ., & Doğan, N. (2014). Adım Adım Çözümlü Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ergin, C. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime bakış açıları (Van il örneği) (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ veri tabanından erişildi (Erişim No. 257304).
 • Foon Hew, K., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Education Teachnology Research and Development, 55, 223-252. https://doi.org/10.1007/s11423-006-9022-5
 • Gamgam, H. (1998). Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem.
 • Jones, D. (1996). Computing by distance education: problems and solutions. ACM SIGCSE Bulletin, 28(SI), 139-146.
 • Karaağaçlı, M. (2008). İnternet teknolojileri destekli uzaktan eğitimde sosyal kazanımlar gereksinimi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 63-73.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem.
 • Keegan, D. (2002). The Future of Learning: From e-Learning to m-Learning. FernUniversität Hagen, Hagen, Germany.
 • Kocayiğit, A., & Uşun, S. (2020). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Burdur ili örneği). Avrasya Uluslararası Araştırma Dergisi, 8(23), 285-299.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Şentürk Barışık, C., & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim, 49(1), 293-322. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787959
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2020, 19 Mart). Bakan Selçuk, 23 Mart’ta başlayacak uzaktan eğitime ilişkin detayları anlattı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-23-martta-baslayacak-uzaktan-egitime-iliskin-detaylari-anlatti/haber/20554/t adresinden erişilmiştir.
 • Moçoşoğlu, B., & Kaya, A. (2020). Koronavirüs hastalığı (COVİD-19) sebebiyle uygulanan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 15-43.
 • Nipper, S. (1989). Third Generation Distance Learning and Computer Conferencing. In R. Mason, & A. Kaye (Ed.), Mindweave: Communication, Computers and Distance Education (p. 63–73). Oxford: Pergamon.
 • Oral, B. (2010). Uzaktan Eğitim. Ö. Demirel, & E. Altun (Ed.), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (s. 171-204) içinde. Ankara: Pegem.
 • Simonson, M., Smaldino, S., & Zvacek, S. (2015). Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education (6th edition). Charlotte, North Carolina: Information Age Publishing.
 • Şahin, G. G., & Perkmen, S. (2011). Uzaktan Eğitim. S. Perkmen, & E. Tezci (Ed.), Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu: Materyal Geliştirme ve Çoklu Ortam Tasarımı (s. 95-107) içinde. Ankara: Pegem.
 • Şahin İpek, D., Çetinkaya Aydın, G., Çelikdemir, K., Demirci Celep, N., & Sunar, S. (2020). COVID-19 Sürecinde Eğitim: Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. E. Karip ( Ed.). Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Telli Yamamoto, G., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Türk Eğitim Sendikası (2020, Kasım 13). Salgın sürecinde eğitim sisteminde karşılaşılan sorunlar ve beklentiler anketi sonuçları açıklandı. https://www.turkegitimsen.org.tr/icerik_goster.php?Id=13798&fbclid=IwAR0m1rzxpD8pgo 4j_oORzGpDerLS_8QgzwX7DhCWRTunFeXhdCy_16gsxUs adresinden erişilmiştir.
 • UNESCO. (2021, Haziran 30). Global monitoring of school closures. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#sc hoolclosures adresinden erişilmiştir.
 • Ülkar, E. (2020, Eylül 25). Eğitim-öğretimde son gelişmeler. https://www.hurriyet.com.tr/egitim/egitim-ogretimde-son-gelismeler-41620090 adresinden erişilmiştir.
 • Ülkü, S. (2018). İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ veri tabanından erişildi (Erişim No. 502435).
 • Wang, P., Chen, T., Liu, J., & Luo, H. (2020, December). K-12 Teachers’ Attitude Towards Online Learning Platfoms During COVID-19 Epidemic in China. In 2020 Ninth International Conference of Educational Innovation through Technology (EITT), Porto, Portugal, 2020 (p. 19-23). IEEE. https://doi.org/10.1109/EITT50754.2020.00010
 • Yumbul, E. (2021). Liselerde görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ veri tabanından erişildi (Erişim No. 657621).
 • Yurtbakan, E., & Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin Covid-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977. https://dx.doi.org/1 0.7827/TurkishStudies.43780

Attitudes of Primary School Teachers Towards Distance Education During the Pandemic Process

Yıl 2022, Sayı: 15, 23 - 33, 15.07.2022

Öz

In order not to interrupt education all over the world and in our country due to Covid-19, a rapid transition has been made to distance education in all education levels, including primary, secondary and higher education. With this sudden transition, many teachers faced some difficulties and this situation determined their attitudes towards distance education. In this study, it was aimed to determine the attitudes of primary school teachers towards distance education during the pandemic process. In the study, the survey model was used because the differentiation of primary school teachers' attitudes towards distance education during the pandemic process in terms of variables such as gender, institution, years of seniority, education level, grade level taught, whether or not they are sufficient in distance education. The data of the research carried out with 457 primary school teachers working in Turkey were collected through the scale. Factor analysis was used in the analysis of the data of the research. As a result of the research, it was seen that the attitudes of primary school teachers towards distance education were average. The majority of the primary teachers participating in the research consider themselves sufficient in distance education. When the attitudes of primary school teachers towards distance education during the pandemic process were examined according to the variable of seniority, it was determined that there was a significant difference.

Kaynakça

 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ veri tabanından erişildi (Erişim No. 177901)
 • Akgül A., & Çevik O. (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset.
 • Alea, L. A., Fabrea, M. F., Roldan, R. D. A., & Farooqi, A. Z. (2020). Teachers’ Covid-19 awareness, distancelearning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(6), 127-144. https://doi.org/10.26803/ijter.19.6.8
 • Alkan, C. (1981). Açık Üniversite: Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Alper, A. (2020). Pandemi sürecinde K-12 düzeyinde uzaktan eğitim: Durum çalışması. Milli Eğitim, 49(1), 45-67. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787735
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem.
 • Christensen, R. (2002). Effects of technology integration education on the attitudes of teachers and students. Journal of Research on Technology in Education, 34(4), 411-433. https://doi.org /10.1080/15391523.2002.10782359
 • Creswell, J. W. (2014). Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. London: Sage.
 • Demir, S., & Kale, M. (2020). Öğretmen görüşlerine göre, Covid-19 küresel salgını döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(8), 3445-3470. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44492
 • Doğan, İ., & Doğan, N. (2014). Adım Adım Çözümlü Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ergin, C. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime bakış açıları (Van il örneği) (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ veri tabanından erişildi (Erişim No. 257304).
 • Foon Hew, K., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Education Teachnology Research and Development, 55, 223-252. https://doi.org/10.1007/s11423-006-9022-5
 • Gamgam, H. (1998). Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem.
 • Jones, D. (1996). Computing by distance education: problems and solutions. ACM SIGCSE Bulletin, 28(SI), 139-146.
 • Karaağaçlı, M. (2008). İnternet teknolojileri destekli uzaktan eğitimde sosyal kazanımlar gereksinimi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 63-73.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem.
 • Keegan, D. (2002). The Future of Learning: From e-Learning to m-Learning. FernUniversität Hagen, Hagen, Germany.
 • Kocayiğit, A., & Uşun, S. (2020). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Burdur ili örneği). Avrasya Uluslararası Araştırma Dergisi, 8(23), 285-299.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Şentürk Barışık, C., & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim, 49(1), 293-322. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787959
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2020, 19 Mart). Bakan Selçuk, 23 Mart’ta başlayacak uzaktan eğitime ilişkin detayları anlattı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-23-martta-baslayacak-uzaktan-egitime-iliskin-detaylari-anlatti/haber/20554/t adresinden erişilmiştir.
 • Moçoşoğlu, B., & Kaya, A. (2020). Koronavirüs hastalığı (COVİD-19) sebebiyle uygulanan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 15-43.
 • Nipper, S. (1989). Third Generation Distance Learning and Computer Conferencing. In R. Mason, & A. Kaye (Ed.), Mindweave: Communication, Computers and Distance Education (p. 63–73). Oxford: Pergamon.
 • Oral, B. (2010). Uzaktan Eğitim. Ö. Demirel, & E. Altun (Ed.), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (s. 171-204) içinde. Ankara: Pegem.
 • Simonson, M., Smaldino, S., & Zvacek, S. (2015). Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education (6th edition). Charlotte, North Carolina: Information Age Publishing.
 • Şahin, G. G., & Perkmen, S. (2011). Uzaktan Eğitim. S. Perkmen, & E. Tezci (Ed.), Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu: Materyal Geliştirme ve Çoklu Ortam Tasarımı (s. 95-107) içinde. Ankara: Pegem.
 • Şahin İpek, D., Çetinkaya Aydın, G., Çelikdemir, K., Demirci Celep, N., & Sunar, S. (2020). COVID-19 Sürecinde Eğitim: Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. E. Karip ( Ed.). Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Telli Yamamoto, G., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Türk Eğitim Sendikası (2020, Kasım 13). Salgın sürecinde eğitim sisteminde karşılaşılan sorunlar ve beklentiler anketi sonuçları açıklandı. https://www.turkegitimsen.org.tr/icerik_goster.php?Id=13798&fbclid=IwAR0m1rzxpD8pgo 4j_oORzGpDerLS_8QgzwX7DhCWRTunFeXhdCy_16gsxUs adresinden erişilmiştir.
 • UNESCO. (2021, Haziran 30). Global monitoring of school closures. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#sc hoolclosures adresinden erişilmiştir.
 • Ülkar, E. (2020, Eylül 25). Eğitim-öğretimde son gelişmeler. https://www.hurriyet.com.tr/egitim/egitim-ogretimde-son-gelismeler-41620090 adresinden erişilmiştir.
 • Ülkü, S. (2018). İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ veri tabanından erişildi (Erişim No. 502435).
 • Wang, P., Chen, T., Liu, J., & Luo, H. (2020, December). K-12 Teachers’ Attitude Towards Online Learning Platfoms During COVID-19 Epidemic in China. In 2020 Ninth International Conference of Educational Innovation through Technology (EITT), Porto, Portugal, 2020 (p. 19-23). IEEE. https://doi.org/10.1109/EITT50754.2020.00010
 • Yumbul, E. (2021). Liselerde görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ veri tabanından erişildi (Erişim No. 657621).
 • Yurtbakan, E., & Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin Covid-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977. https://dx.doi.org/1 0.7827/TurkishStudies.43780
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nur Özge Menşan 0000-0002-6735-6218

Fatih Çemrek 0000-0002-6528-7159

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2022
Gönderilme Tarihi 17 Şubat 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 15

Kaynak Göster

APA Menşan, N. Ö., & Çemrek, F. (2022). Pandemi Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumları. Temel Eğitim(15), 23-33.

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions