Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yazma Güçlüğü Olan İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Hatalarının İncelenmesi

Yıl 2022, Sayı: 15, 43 - 55, 15.07.2022

Öz

Bu araştırmanın amacı, yazma güçlüğü olan ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım hatalarını tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubu, yazma güçlüğü sorunu yaşayan 10 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıyla desenlenmiştir. Öğrencilerin belirlenmesinde Türkçe ders kitaplarından, Türkçe defterlerinden, ev ödevlerinden ve öğretmen görüşlerinden yararlanılmıştır. Öğrencilere belirlenen yazma yönergesi hakkında bir hikâye yazdırılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öğrencilerin yaptığı hatalar; “Anlama Dayalı Yazılı Anlatım Hataları” ve “Yapıya Dayalı Yazılı Anlatım Hataları” başlıkları altında sınıflandırılarak incelenmiştir. Yazma güçlüğü yaşayan öğrencilerin hikâyelerinde anlama dayalı 41 yazılı anlatım hatası tespit edilmiştir. Bu hataların %12’si eksik/yarım cümle, %22’si mantık ve sıralama, %34’ü yanlış sözcük seçimi, %20’si söz dizimi hatası, %12’si ise sözcük tekrarı ile ilgili hatalardır. Yapıya dayalı olarak da 260 yazılı anlatım hatası tespit edilmiştir. Bunların %31’i sözcüklerin yanlış yazımı, %6,5’i özne-yüklem uyumsuzluğu, %7,5’i öge eksikliği, %27’si büyük/küçük harf kullanımı, %28’i ise noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili hatalardır. Elde edilen bulgulardan hareketle önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Adas, D. ve Bakir, A. (2013). Writing difficulties and new solutions: Blended learning as an approach to improve writing abilities. International Journal ff Humanities And Social Science, 3(9), 254-266. Akyol, H. (2016). Türkçe öğretim yöntemleri (8.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Akyol, H. (2018). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi (16.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2017). Yazılı anlatım el kitabı (4.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Arıkan, R. (2013). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel.
 • Atalay T. D. (2020). Yazma becerisinin temel kavramları. B. B. Ayrancı, A. Başkan (Ed.) Kuram ve uygulamada yazma eğitimi (1.baskı) içinde (s. 15-42). Ankara : Pegem Akademi.
 • Ayan, H. K., Arslan, Ü., Kul, S. ve Yılmaz, N. (2021). Türkçe Ders Kitabı 4. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Aydın, İ.S. (2019). Yazmanın planlanması. N. Bayat (Ed.). Yazma ve eğitimi içinde (s. 91-114). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bahri, S. ve Sugeng, B. (2009). Dıffıcultıes ın wrıtıng ın vocabulary and grammar of the second year students of smpn ı selong east lombok west nusa tenggara ın the school year 2008/2009. UNY Journal — The Official UNY Scientific Journal, 1(2). 1-16.
 • Başar, M. ve Alkan, G. (2020). Disgrafili öğrencilerin yazma hatalarının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (227), 371-388.
 • Başkan, A. ve Ustabulut, M. Y. (2020). Süreç temelli, planlı yazma modelleri. B. B. Ayrancı, A. Başkan (Ed.) Kuram ve uygulamada yazma eğitimi (1.baskı) içinde (s. 177-191). Ankara : Pegem Akademi.
 • Berninger, V. W, Volf, B. J. (2016). Dyslexia, Dysgraphia, OWL LD, and Dyscalculia. USA: Paul H. Brookes Publishing.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (14.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (29.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ciullo, S., Mason, L. H. ve Judd, L. (2021). Persuasive quick-writing about text: Intervention for students with learning disabilities. Behavior modification, 45(1), 122-146. doi: 10.1177/0145445519882894
 • Datchuk, S. M. ve Kubina, R. M. (2013). A review of teaching sentence-level writing skills to students with writing difficulties and learning disabilities. Remedial and Special Education, 34(3), 180-192. doi: 10.1177/0741932512448254
 • Dilidüzgün, Ş. (2019). Yazma becerisinin önemi. N. Bayat (Ed.). Yazma ve eğitimi içinde (s. 187-222). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dunn, M. W. ve Finley, S. (2010). Children's struggles with the writing process: Exploring storytelling, visual arts, and keyboarding to promote narrative story writing. Multicultural Education, 18(1), 33-42.
 • Erden, G., Kurdoğlu, F., Uslu, R. (2002). İlköğretim okullarına devam eden Türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi. 13 (1) 5-13.
 • Eskalieva, S. A. ve Jaksulikova, D. (2021). Importance of teaching writing as a language skill. Polish science journal, 120-121.
 • Farooq, M. S., Uzair-Ul-Hassan, M. ve Wahid, S. (2012). Opinion of second language learners about writing difficulties in English language. South Asian Studies, 27(1). 183-194.
 • Graham, S. ve Harris, K. R. (1999). Assessment and intervention in overcoming writing difficulties: An illustration from the self-regulated strategy development model. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 30(3), 255-264.
 • Graham, S., Harris, K. R. ve Larsen, L. (2001). Prevention and intervention of writing difficulties for students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 16(2), 74-84.
 • Gregg, N. (1995). Written Expression Disorders. Springer Science+Business Media Dordrecht.
 • Karasu, P. (2004). Kaynaştırmadaki işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım beceri düzeylerinin değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kardaş, M. N., Esendemir, N. ve Kardaş, S. (2021). Yazma eğitimiyle ilgili temel bilgiler. M. N. Kardaş (Ed.). Yazma eğitimi (1.baskı) içinde (s. 1-24). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kartal, Ş. (2021). Nitel araştırmanın desenlenmesi. M. Çelebi (Ed.). Nitel araştırma yöntemleri (1.baskı) içinde (s. 211-237). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kaya, B. (2016). Yazma güçlüğü olan bir ilkokul 4. Sınıf öğrencisine bitişik eğik yazı öğretimi. Electronic Turkish Studies, 11(3). 1407-1434.
 • Kodan, H. (2016). Yazma güçlüğü olan üçüncü sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: eylem araştırması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20 (2), 523-539.
 • Kuşdemir, Y. (2018). Yazma güçlüğü. H. Akyol, M. Yıldız (Ed.). Kuramdan uygulamaya yazma öğretimi (1.baskı) içinde (s. 241-284). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kuşdemir, Y., Kurban, H. ve Bulut, P. (2018). Yazma güçlüğü yaşayan bir öğrenci ile ilgili eylem araştırması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1190-1209.
 • Lane, K. L., Harris, K. R., Graham, S., Weisenbach, J. L., Brindle, M. ve Morphy, P. (2008). The Effects of Self-Regulated Strategy Development on the Writing Performance of Second-Grade Students With Behavioral and Writing Difficulties. The Journal of Special Education, 41(4), 234–253. doi: 10.1177/0022466907310370
 • Lee, Y. ve Paz, S. D. L. (2021). Writing scientific explanations: Effects of a cognitive apprenticeship for students with LD and English learners. Exceptional Children, 87(4), 458-475. doi: 10.1177/0014402921999310
 • Mason, L. H., Harris, K. R. ve Graham, S. (2011). Self-regulated strategy development for students with writing difficulties. Theory into practice, 50(1), 20-27. doi: 10.1080/00405841.2011.534922
 • MEB (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.
 • Mete, F. ve Dağ, M. (2020). Yazılı anlatımın aşamaları. B. B. Ayrancı ve A. Başkan (Ed.), Kuram ve uygulamada yazma eğitimi (1.baskı) içinde (s. 65-78). Ankara: Pegem Akademi.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (2.baskı) (M. Bütün, S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pullen, P. C., Lane, H. B., Ashworth, K. E. ve Lovelace, S. P. (2011). Learning disabilities’ in Kauffman, J. M. and Hallahan, D. P. (Ed.) Handbook of Special Education. New York and London : Routledge.
 • Ritchey, K. D. ve Coker Jr, D. L. (2014). Identifying writing difficulties in first grade: An investigation of writing and reading measures. Learning Disabilities Research & Practice, 29(2), 54-65. doi: 10.1111/ldrp.12030
 • Rosenblum, S., Weiss, P. L. ve Parush, S. (2003). Product and process evaluation of handwriting difficulties. Educational psychology review, 15(1), 41-81.
 • Roth, F. P. (2000). Narrative writing: Development and teaching with children with writing difficulties. Topics in Language Disorders, 20(4), 15–28. doi: 10.1097/00011363-200020040-00004
 • Scott, B. J. ve Vitale, M. R. (2003). Teaching the writing process to students with LD. Intervention in school and clinic, 38(4), 220-224. doi: 10.1177/10534520303800404
 • Sever, S. (2015). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme (5. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Smyth, J. (1998). Written emotional expression: Effect sizes, outcome types, and moderating variables. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66 (1), 174–184. doi: 10.1037/0022-006X.66.1.174
 • Tolchinsky, L. ve Jisa, H. (2018). The Multifaceted Development of Writing. B. Miller, P. McCardle, V. Connelly (Ed.). In Studies in Writing (p. 53-72). Boston: Brill.
 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 461-472.
 • Westwood, P. (2004). Learning and learning difficulties. Australia: Acer Press.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yıldız, M. (2013). Yazma güçlüğü (Disgrafi) olan bir ilkokul 2. sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: Eylem araştırması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 281-310.
 • Yoandita, P. E. (2019). An analysis of students’ability and difficulties in writing descriptive text. Journal of English Pedagogy, Linguistics, Literature, and Teaching, 7(1), 1-14.

Investigation of Errors in Written Expressions of Elementary School 4th Grade Students with Writing Difficulties

Yıl 2022, Sayı: 15, 43 - 55, 15.07.2022

Öz

In this study, it was aimed to determine writing expression errors of primary school fourth grade students with writing difficulties. 10 fourth grade primary school students who had writing difficulties participated in this study. Case study, one of the qualitative research methods, was used in the research. Participants were determined by using Turkish textbooks, Turkish notebooks, homework and teacher opinions. In the study, students were asked to write a story about the determined writing instruction. Content analysis technique was used in the analysis of the obtained data. Errors made by students; it has been classified and analyzed under the headings of “Comprehension Written Expression Errors” and “Structural Written Expression Errors”. In total, 41 comprehension written expression errors were detected in stories of students with writing difficulties. 12% of the errors are incomplete/half sentence, 22% are logic and order, 34% are wrong word choice, 20% are syntax errors and 12% are related to word repetition. In addition, 260 structural written expression errors were detected in stories of students with writing difficulties. Of these, 31% are misspellings of words, 6,5% are subject-verb mismatch, 7,5% are missing items, 27% are capitalization errors, and 28% are errors related to the use of punctuation marks. Suggestions were made based on the findings obtained.

Kaynakça

 • Adas, D. ve Bakir, A. (2013). Writing difficulties and new solutions: Blended learning as an approach to improve writing abilities. International Journal ff Humanities And Social Science, 3(9), 254-266. Akyol, H. (2016). Türkçe öğretim yöntemleri (8.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Akyol, H. (2018). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi (16.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2017). Yazılı anlatım el kitabı (4.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Arıkan, R. (2013). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel.
 • Atalay T. D. (2020). Yazma becerisinin temel kavramları. B. B. Ayrancı, A. Başkan (Ed.) Kuram ve uygulamada yazma eğitimi (1.baskı) içinde (s. 15-42). Ankara : Pegem Akademi.
 • Ayan, H. K., Arslan, Ü., Kul, S. ve Yılmaz, N. (2021). Türkçe Ders Kitabı 4. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Aydın, İ.S. (2019). Yazmanın planlanması. N. Bayat (Ed.). Yazma ve eğitimi içinde (s. 91-114). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bahri, S. ve Sugeng, B. (2009). Dıffıcultıes ın wrıtıng ın vocabulary and grammar of the second year students of smpn ı selong east lombok west nusa tenggara ın the school year 2008/2009. UNY Journal — The Official UNY Scientific Journal, 1(2). 1-16.
 • Başar, M. ve Alkan, G. (2020). Disgrafili öğrencilerin yazma hatalarının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (227), 371-388.
 • Başkan, A. ve Ustabulut, M. Y. (2020). Süreç temelli, planlı yazma modelleri. B. B. Ayrancı, A. Başkan (Ed.) Kuram ve uygulamada yazma eğitimi (1.baskı) içinde (s. 177-191). Ankara : Pegem Akademi.
 • Berninger, V. W, Volf, B. J. (2016). Dyslexia, Dysgraphia, OWL LD, and Dyscalculia. USA: Paul H. Brookes Publishing.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (14.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (29.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ciullo, S., Mason, L. H. ve Judd, L. (2021). Persuasive quick-writing about text: Intervention for students with learning disabilities. Behavior modification, 45(1), 122-146. doi: 10.1177/0145445519882894
 • Datchuk, S. M. ve Kubina, R. M. (2013). A review of teaching sentence-level writing skills to students with writing difficulties and learning disabilities. Remedial and Special Education, 34(3), 180-192. doi: 10.1177/0741932512448254
 • Dilidüzgün, Ş. (2019). Yazma becerisinin önemi. N. Bayat (Ed.). Yazma ve eğitimi içinde (s. 187-222). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dunn, M. W. ve Finley, S. (2010). Children's struggles with the writing process: Exploring storytelling, visual arts, and keyboarding to promote narrative story writing. Multicultural Education, 18(1), 33-42.
 • Erden, G., Kurdoğlu, F., Uslu, R. (2002). İlköğretim okullarına devam eden Türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi. 13 (1) 5-13.
 • Eskalieva, S. A. ve Jaksulikova, D. (2021). Importance of teaching writing as a language skill. Polish science journal, 120-121.
 • Farooq, M. S., Uzair-Ul-Hassan, M. ve Wahid, S. (2012). Opinion of second language learners about writing difficulties in English language. South Asian Studies, 27(1). 183-194.
 • Graham, S. ve Harris, K. R. (1999). Assessment and intervention in overcoming writing difficulties: An illustration from the self-regulated strategy development model. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 30(3), 255-264.
 • Graham, S., Harris, K. R. ve Larsen, L. (2001). Prevention and intervention of writing difficulties for students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 16(2), 74-84.
 • Gregg, N. (1995). Written Expression Disorders. Springer Science+Business Media Dordrecht.
 • Karasu, P. (2004). Kaynaştırmadaki işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım beceri düzeylerinin değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kardaş, M. N., Esendemir, N. ve Kardaş, S. (2021). Yazma eğitimiyle ilgili temel bilgiler. M. N. Kardaş (Ed.). Yazma eğitimi (1.baskı) içinde (s. 1-24). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kartal, Ş. (2021). Nitel araştırmanın desenlenmesi. M. Çelebi (Ed.). Nitel araştırma yöntemleri (1.baskı) içinde (s. 211-237). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kaya, B. (2016). Yazma güçlüğü olan bir ilkokul 4. Sınıf öğrencisine bitişik eğik yazı öğretimi. Electronic Turkish Studies, 11(3). 1407-1434.
 • Kodan, H. (2016). Yazma güçlüğü olan üçüncü sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: eylem araştırması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20 (2), 523-539.
 • Kuşdemir, Y. (2018). Yazma güçlüğü. H. Akyol, M. Yıldız (Ed.). Kuramdan uygulamaya yazma öğretimi (1.baskı) içinde (s. 241-284). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kuşdemir, Y., Kurban, H. ve Bulut, P. (2018). Yazma güçlüğü yaşayan bir öğrenci ile ilgili eylem araştırması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1190-1209.
 • Lane, K. L., Harris, K. R., Graham, S., Weisenbach, J. L., Brindle, M. ve Morphy, P. (2008). The Effects of Self-Regulated Strategy Development on the Writing Performance of Second-Grade Students With Behavioral and Writing Difficulties. The Journal of Special Education, 41(4), 234–253. doi: 10.1177/0022466907310370
 • Lee, Y. ve Paz, S. D. L. (2021). Writing scientific explanations: Effects of a cognitive apprenticeship for students with LD and English learners. Exceptional Children, 87(4), 458-475. doi: 10.1177/0014402921999310
 • Mason, L. H., Harris, K. R. ve Graham, S. (2011). Self-regulated strategy development for students with writing difficulties. Theory into practice, 50(1), 20-27. doi: 10.1080/00405841.2011.534922
 • MEB (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.
 • Mete, F. ve Dağ, M. (2020). Yazılı anlatımın aşamaları. B. B. Ayrancı ve A. Başkan (Ed.), Kuram ve uygulamada yazma eğitimi (1.baskı) içinde (s. 65-78). Ankara: Pegem Akademi.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (2.baskı) (M. Bütün, S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pullen, P. C., Lane, H. B., Ashworth, K. E. ve Lovelace, S. P. (2011). Learning disabilities’ in Kauffman, J. M. and Hallahan, D. P. (Ed.) Handbook of Special Education. New York and London : Routledge.
 • Ritchey, K. D. ve Coker Jr, D. L. (2014). Identifying writing difficulties in first grade: An investigation of writing and reading measures. Learning Disabilities Research & Practice, 29(2), 54-65. doi: 10.1111/ldrp.12030
 • Rosenblum, S., Weiss, P. L. ve Parush, S. (2003). Product and process evaluation of handwriting difficulties. Educational psychology review, 15(1), 41-81.
 • Roth, F. P. (2000). Narrative writing: Development and teaching with children with writing difficulties. Topics in Language Disorders, 20(4), 15–28. doi: 10.1097/00011363-200020040-00004
 • Scott, B. J. ve Vitale, M. R. (2003). Teaching the writing process to students with LD. Intervention in school and clinic, 38(4), 220-224. doi: 10.1177/10534520303800404
 • Sever, S. (2015). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme (5. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Smyth, J. (1998). Written emotional expression: Effect sizes, outcome types, and moderating variables. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66 (1), 174–184. doi: 10.1037/0022-006X.66.1.174
 • Tolchinsky, L. ve Jisa, H. (2018). The Multifaceted Development of Writing. B. Miller, P. McCardle, V. Connelly (Ed.). In Studies in Writing (p. 53-72). Boston: Brill.
 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 461-472.
 • Westwood, P. (2004). Learning and learning difficulties. Australia: Acer Press.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yıldız, M. (2013). Yazma güçlüğü (Disgrafi) olan bir ilkokul 2. sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: Eylem araştırması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 281-310.
 • Yoandita, P. E. (2019). An analysis of students’ability and difficulties in writing descriptive text. Journal of English Pedagogy, Linguistics, Literature, and Teaching, 7(1), 1-14.
Toplam 51 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gökhan Dayan 0000-0003-4883-0639

İhsan Seyit Ertem 0000-0002-1583-5591

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2022
Gönderilme Tarihi 14 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 15

Kaynak Göster

APA Dayan, G., & Ertem, İ. S. (2022). Yazma Güçlüğü Olan İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Hatalarının İncelenmesi. Temel Eğitim(15), 43-55.

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions