Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

A Study on Writing Anxiety of Fourth-Grade Primary School Students

Yıl 2022, Cilt , Sayı 16, 6 - 15, 15.11.2022

Öz

Writing skill requires the use of physical and cognitive skills together in a complex and intensive way. Students consider the writing not as a habit, but as a compulsory assignment. The problems and obstacles encountered in the writing process cause students to experience writing anxiety. The aim of this study is to examine the writing anxiety of fourth-grade students and to determine their differences according to certain variables. Survey design was used in the research. 365 primary school students selected by convenient sampling method. Writing Anxiety Scale and Demographic Information Form were used to collect data. Jamovi 1.6.23 package software was used in the analysis of the data. Descriptive statistics were used to examine the writing anxiety levels of the students and; t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to examine the differences in writing anxiety according to demographic variables. It was found that writing anxiety was at a moderate level in primary school students and did not depend on gender and age, but there was a difference in the writing anxiety of the students according to the education level of their parents, income level and daily reading habits. It was concluded that the writing anxiety of the fourth-grade students was not high and reading habit was effective in eliminating their writing anxiety. It is recommended to give students writing exercises on the subjects they want, to encourage them to write, and to draw attention to the importance of reading in order to write well.

Kaynakça

 • Ahıskalı, E., E. (2020). Planlama ve yazma stratejileri öğretiminin planlama ve yazma başarısına, yazma özyeterliğine ve yazma kaygısına etkisi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Ahmad, C.S., Batool, A., Naz, S., & Qayyum, A. (2021). Identification of English writing anxiety and methods to reduce stress among elementary school students. Elementary Education Online, 20(2), 317-324.
 • Akyol, H. (2020). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi (18.baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Aşılıoğlu, B., & Özkan, E. (2013). Investigating secondary school students' writing anxiety in terms of some variables: The case of Diyarbakır. International Journal of Social Science, 6(6), 83-111.
 • Berk, R. R., & Ünal, E. (2017). Comparison of writing anxiety and writing dispositions of sixth, seventh and eighth grade students. International Journal of Instruction, 10(1), 237-254.
 • Choi, S. (2013). Language anxiety in second language writing: Is it really a stumbling block?. University of Hawai'I Second Langauge Studies Paper 31(2), 1-42.
 • Cocuk, H. E., Yanpar-Yelken, T., & Ozer, O. (2016). The relationship between writing anxiety and writing disposition among secondary school students. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 335-352, http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2016.63.19
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research methods in education (8th ed.). Routledge.
 • Daly, J. A., & Miller, M.D. (1975). The empirical development of an instrument of writing apprehension. Research in the Teaching of English, 9, 242–249.
 • Doğan, Y. (2020). Süreç temelli yazma eğitiminin bir boyutu olarak hazırlık. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 326- 342.
 • Er, O. (2019). Okuma kültürü. S. Alyılmaz ve B. Ürün Karahan (Ed.), Okuma eğitimi içinde (s. 55-74). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdoğan, Ö., Gülay, A., & Uzuner, F. G. (2017). Sınıf öğretmenlerinin yazma güçlüğüne ilişkin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(61), 700-718.
 • Goleman, D. (2012). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York: Random House.
 • Güneyli, A. (2016). Kıbrıslı Türk öğrencilerin yazma kaygısı düzeylerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 41(183), 163-180.
 • Hamilton, E. W., Nolen, S. B., & Abbott, R. D. (2013). Developing measures of motivational orientation to read and write: A longitudinal study. Learning and Individual Differences, 28(2013), 151-166.
 • Hidi, S., & Boscolo, P. (2006). Motivation and writing. In C. A. MacArthur, S. Graham and J. Fitzgerald (Eds.), Handbook of writing research (p. 144-157). New York: The Guilford Press.
 • İşeri, K., & Ünal, E. (2012). Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 67-76.
 • James, K. H. (2017). The importance of handwriting experience on the development of the Literate Brain. Current Directions in Psychological Science, 26(6), 502–508.
 • Karakaya, I., & Ülper, H. (2011). Developing a writing anxiety scale and examining writing anxiety based on various variables. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(2), 703-707.
 • Katrancı, M., & Temel, S. (2018). İlkokul öğrencilerine yönelik Yazma Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Social And Humanities Sciences Research, 1544-1555.
 • Kurnaz, H., & Yıldız, N. (2015). Ortaokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(3), 53-70.
 • Martinez, C. T., Kock, N., & Cass, J. (2011). Pain and pleasure in short essay writing: Factors predicting university students' writing anxiety and writing self‐efficacy. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 54(5), 351-360.
 • Özdemir, B., & Özbay, M. (2016). 6+1 analitik yazma ve değerlendirme modelinin türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerine etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 261-276.
 • Özsoy, Y. (2015), Özel yetenekli (üstün zekâlı ve yetenekli) ortaokul öğrencilerinde yazma kaygısı (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Pajares, F., Johnson, M. J., & Usher, E. L. (2007). Sources of writing self-efficacy beliefs of elementary, middle, and high school students. Research in the Teaching of English, 42, 104-120.
 • Rasuan, Z., & Wati, L. (2021). Students’ writing anxiety and ıts correlation with their writing performance. EEdJ: English Education Journal, 1(1), 20-29.
 • Reidel, J., Tomaszewski, T., & Weaver, D. (2003). Improving student academic reading achievement through the use of multiple intelligence teaching strategies. Retrieved February 17, 2022, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED479204.pdf.
 • Sofia, I. K., Kurniasih, & Suhartoyo, E. (2020). The correlation between students' writing anxiety and writing performance. Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran, 15(14), 1-7.
 • Şahin, N. (2019). Yazma becerisi ve eğitimi. S. Alyılmaz ve B. Ürün Karahan (Ed.), Yazma eğitimi içinde. İstanbul: Kriter yayınları.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2014). Using multivariate statistics (6th ed.). Harlow: Pearson Education.
 • Tekşan, K., & Süğümlü, Ü. (2018). Yazma Özerkliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2591-2607.
 • Temel, S., & Katrancı, M. (2019). İlkokul öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri, yazmaya yönelik tutumları ve yazma kaygıları arasındaki ilişki. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(17), 322-356.
 • Tiryaki, E. N. (2012). Determining writing anxieties of university students’ from different variables. Journal of Language and Literature Education, 1(1), 14-21.
 • Tunagür, M. (2021). The effect of peer assessment application on writing anxiety and writing motivation of 6th grade students. Shanlax International Journal of Education, 10(1), 96-105.
 • Turkben, T. (2021). The relationship between fifth grade student's writing anxiety and blocking with their written expression skills. International Online Journal of Education and Teaching, 8(2), 998-1021.
 • Ürün Karahan, B. (2021). The relationship between secondary school students' writing attitudes and anxiety and writing disposition. International Journal of Education and Literacy Studies, 9(2), 136-141.
 • Yalçın, A. (2018). Son bilimsel gelişmeler ışığında Türkçenin öğretimi yöntemleri. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yaman, H. (2010). Writing anxiety of Turkish students: Scale development and the working procedures in terms of various variables. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 267-289.
 • Yıldız, M., & Kaman, Ş. (2016). İlköğretim (2-6. sınıf) öğrencilerinin okuma ve yazma tutumlarının incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(2), 507-522.
 • Zorbaz, K.Z., (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazma kaygı ve tutukluğunun yazılı anlatım becerileriyle ilişkisi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Zorbaz, K. Z. (2011). Writing apprehension and measurement of it. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(3), 2271-2280.

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Kaygıları Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2022, Cilt , Sayı 16, 6 - 15, 15.11.2022

Öz

Yazma becerisi fiziksel ve zihinsel becerilerin birlikte karmaşık ve yoğun bir şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Öğrenciler yazmayı bir alışkanlık olarak değil, zorunlu bir iş gibi görmektedirler. Yazma sürecinde oluşan olumsuzluklar ve karşılaşılan engeller öğrencilerin yazma kaygıları yaşamalarına sebep olur. Bu araştırmanın amacı ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma kaygılarının incelenmesi ve bazı değişkenlere göre farklılığının belirlenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseni kullanılmıştır. Uygun örneklem yöntemiyle seçilen 365 ilkokul öğrencisi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler toplanmasında Yazma Kaygısı Ölçeği ile demografik değişkenleri içeren Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Jamovi 1.6.23 paket yazılımı kullanılmıştır. Araştırmada yazma kaygı düzeylerini ve öğrencilerin demografik bilgileri ile ilgili istatistikleri incelemek için betimsel istatistiklerden; yazma kaygısının demografik değişkenlere göre farklılığını incelemek amacıyla t-testi ve tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Ortaya çıkan bulgularda yazma kaygısının ilkokul öğrencilerinde orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet ve yaşa göre öğrencilerin yazma kaygılarının değişmediği tespit edilmiştir. Anne-baba eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve günlük kitap okuma durumuna göre öğrencilerin yazma kaygılarında farklılık olduğu belirlenmiştir. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma kaygılarının yüksek olmadığı ve okumanın yazma kaygılarının giderilmesinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilere istedikleri konularda yazma çalışmaları verilmesi, yazmaya teşvik edilmesi, iyi yazılar yazmak için okumanın önemine dikkat çekilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • Ahıskalı, E., E. (2020). Planlama ve yazma stratejileri öğretiminin planlama ve yazma başarısına, yazma özyeterliğine ve yazma kaygısına etkisi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Ahmad, C.S., Batool, A., Naz, S., & Qayyum, A. (2021). Identification of English writing anxiety and methods to reduce stress among elementary school students. Elementary Education Online, 20(2), 317-324.
 • Akyol, H. (2020). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi (18.baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Aşılıoğlu, B., & Özkan, E. (2013). Investigating secondary school students' writing anxiety in terms of some variables: The case of Diyarbakır. International Journal of Social Science, 6(6), 83-111.
 • Berk, R. R., & Ünal, E. (2017). Comparison of writing anxiety and writing dispositions of sixth, seventh and eighth grade students. International Journal of Instruction, 10(1), 237-254.
 • Choi, S. (2013). Language anxiety in second language writing: Is it really a stumbling block?. University of Hawai'I Second Langauge Studies Paper 31(2), 1-42.
 • Cocuk, H. E., Yanpar-Yelken, T., & Ozer, O. (2016). The relationship between writing anxiety and writing disposition among secondary school students. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 335-352, http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2016.63.19
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research methods in education (8th ed.). Routledge.
 • Daly, J. A., & Miller, M.D. (1975). The empirical development of an instrument of writing apprehension. Research in the Teaching of English, 9, 242–249.
 • Doğan, Y. (2020). Süreç temelli yazma eğitiminin bir boyutu olarak hazırlık. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 326- 342.
 • Er, O. (2019). Okuma kültürü. S. Alyılmaz ve B. Ürün Karahan (Ed.), Okuma eğitimi içinde (s. 55-74). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdoğan, Ö., Gülay, A., & Uzuner, F. G. (2017). Sınıf öğretmenlerinin yazma güçlüğüne ilişkin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(61), 700-718.
 • Goleman, D. (2012). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York: Random House.
 • Güneyli, A. (2016). Kıbrıslı Türk öğrencilerin yazma kaygısı düzeylerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 41(183), 163-180.
 • Hamilton, E. W., Nolen, S. B., & Abbott, R. D. (2013). Developing measures of motivational orientation to read and write: A longitudinal study. Learning and Individual Differences, 28(2013), 151-166.
 • Hidi, S., & Boscolo, P. (2006). Motivation and writing. In C. A. MacArthur, S. Graham and J. Fitzgerald (Eds.), Handbook of writing research (p. 144-157). New York: The Guilford Press.
 • İşeri, K., & Ünal, E. (2012). Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 67-76.
 • James, K. H. (2017). The importance of handwriting experience on the development of the Literate Brain. Current Directions in Psychological Science, 26(6), 502–508.
 • Karakaya, I., & Ülper, H. (2011). Developing a writing anxiety scale and examining writing anxiety based on various variables. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(2), 703-707.
 • Katrancı, M., & Temel, S. (2018). İlkokul öğrencilerine yönelik Yazma Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Social And Humanities Sciences Research, 1544-1555.
 • Kurnaz, H., & Yıldız, N. (2015). Ortaokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(3), 53-70.
 • Martinez, C. T., Kock, N., & Cass, J. (2011). Pain and pleasure in short essay writing: Factors predicting university students' writing anxiety and writing self‐efficacy. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 54(5), 351-360.
 • Özdemir, B., & Özbay, M. (2016). 6+1 analitik yazma ve değerlendirme modelinin türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerine etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 261-276.
 • Özsoy, Y. (2015), Özel yetenekli (üstün zekâlı ve yetenekli) ortaokul öğrencilerinde yazma kaygısı (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Pajares, F., Johnson, M. J., & Usher, E. L. (2007). Sources of writing self-efficacy beliefs of elementary, middle, and high school students. Research in the Teaching of English, 42, 104-120.
 • Rasuan, Z., & Wati, L. (2021). Students’ writing anxiety and ıts correlation with their writing performance. EEdJ: English Education Journal, 1(1), 20-29.
 • Reidel, J., Tomaszewski, T., & Weaver, D. (2003). Improving student academic reading achievement through the use of multiple intelligence teaching strategies. Retrieved February 17, 2022, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED479204.pdf.
 • Sofia, I. K., Kurniasih, & Suhartoyo, E. (2020). The correlation between students' writing anxiety and writing performance. Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran, 15(14), 1-7.
 • Şahin, N. (2019). Yazma becerisi ve eğitimi. S. Alyılmaz ve B. Ürün Karahan (Ed.), Yazma eğitimi içinde. İstanbul: Kriter yayınları.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2014). Using multivariate statistics (6th ed.). Harlow: Pearson Education.
 • Tekşan, K., & Süğümlü, Ü. (2018). Yazma Özerkliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2591-2607.
 • Temel, S., & Katrancı, M. (2019). İlkokul öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri, yazmaya yönelik tutumları ve yazma kaygıları arasındaki ilişki. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(17), 322-356.
 • Tiryaki, E. N. (2012). Determining writing anxieties of university students’ from different variables. Journal of Language and Literature Education, 1(1), 14-21.
 • Tunagür, M. (2021). The effect of peer assessment application on writing anxiety and writing motivation of 6th grade students. Shanlax International Journal of Education, 10(1), 96-105.
 • Turkben, T. (2021). The relationship between fifth grade student's writing anxiety and blocking with their written expression skills. International Online Journal of Education and Teaching, 8(2), 998-1021.
 • Ürün Karahan, B. (2021). The relationship between secondary school students' writing attitudes and anxiety and writing disposition. International Journal of Education and Literacy Studies, 9(2), 136-141.
 • Yalçın, A. (2018). Son bilimsel gelişmeler ışığında Türkçenin öğretimi yöntemleri. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yaman, H. (2010). Writing anxiety of Turkish students: Scale development and the working procedures in terms of various variables. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 267-289.
 • Yıldız, M., & Kaman, Ş. (2016). İlköğretim (2-6. sınıf) öğrencilerinin okuma ve yazma tutumlarının incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(2), 507-522.
 • Zorbaz, K.Z., (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazma kaygı ve tutukluğunun yazılı anlatım becerileriyle ilişkisi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Zorbaz, K. Z. (2011). Writing apprehension and measurement of it. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(3), 2271-2280.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kayhan BOZGÜN> (Sorumlu Yazar)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9239-2547
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Kasım 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 16

Kaynak Göster

APA Bozgün, K. (2022). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Kaygıları Üzerine Bir Araştırma . Temel Eğitim , (16) , 6-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/69985/1100286

           Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png           320px-CC-BY_icon.svg.png           nc.svg No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions