Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

PRE-SCHOOL TEACHERS' APPROACHES TO PROBLEM STUDENT BEHAVIOR

Yıl 2024, Sayı: 22, 71 - 84, 15.04.2024

Öz

The aim of this study is to determine the problem student behaviors that preschool teachers see in the classrooms and their possible causes, suggestions for the solution of these behaviors, the negative effects of natural disasters on students and their suggestions to eliminate these effects. A qualitative approach was adopted in the research and a phenomenological design was used. The study group was formed from 38 Preschool teachers with easily accessible sampling technique. Data analysis was done with descriptive and content analysis. Data analysis was done with descriptive and content analysis. The problem faced by the teachers in the research is the student behaviors; It has been found that tolerable minor problem behaviors are problem behaviors that are limited in impact and breadth, and problem behaviors that increase and spread. Teachers think that undesirable student behaviors are caused by possible child-based, family-based, and environmental factors. In the research, it was found that talking with the child and family, school-family cooperation, getting help from the counselor, adopting a common discipline understanding, emphasizing positive behaviors, and encouraging positive behaviors with drama can be effective in solving problem student behaviors. In the study, it was revealed that it would be appropriate for teachers to cooperate with the school administration, students, family, and guidance services in order to correct the problematic behaviors seen in students. In addition, it was concluded that the earthquake experienced in Türkiye on February 6, 2023 caused fear and anxiety in students. At the end of the study, various suggestions were made to the researchers who are interested in the subject.

Kaynakça

 • Ada, Ş. ve Dilekmen, M. (2005). Sınıf içi olası sorunlar ve alınacak tedbirler (Kağızman ilçesi örneği). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (11), 1-18. https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunikkefd/issue/2772/37073.
 • Akman, B., Baydemir, G., Akyol, T., Arslan, A. Ç. ve Kükütcü, S. K. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları sorun davranışlara ilişkin düşünceleri. Education Sciences, 6(2), 1715-1731. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/185588
 • Aydın Günbatar, S. (2019). Fenomenolojik araştırma (Olgu bilim) yöntemi. H. Özmen ve O. Karamustafaoğlu (Ed.), Eğitimde araştırma yöntemleri içinde (293-316). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. https://depo.pegem.net/9786052417867.pdf
 • Aydın, M. (2019). Nitel veri analizi. H. Özmen ve O. Karamustafaoğlu (Ed.) Eğitimde araştırma yöntemleri içinde (461-482). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. https://depo.pegem.net/9786052417867.pdf
 • Balay, R. ve Sağlam, M. (2008). Sınıf içi olumsuz davranışlara ilişkin öğretmen görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 1-24. http://efdergi.yyu.edu.tr/uploads/r_balay-1542112905.pdf
 • Can, E. ve Baksi, O. (2014). Öğrencilerin sınıf içi tutum ve davranışlarının öğretmenlerin sınıf yönetimi başarısına etkisi. Asya Öğretim Dergisi (Asian Journal of Instruction), 2(1 Özel), 86-101. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/17664
 • Canbazoğlu Bilici, S. (2019). Örnekleme yöntemleri. H. Özmen ve O. Karamustafaoğlu (Ed.) Eğitimde araştırma yöntemleri içinde (55-80). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. https://depo.pegem.net/9786052417867.pdf
 • Çetin, B. (2013). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 255-269. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59473/854646
 • Değirmenci, S. (2022). İstenmeyen öğrenci davranışlarına öğretmen çözümleri. Temel Eğitim, (14), 41-55. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2299410 https://doi.org/10.52105/temelegitim.14.4
 • Esin, E. S. ve Dursun, O. B. (2014). Okullarda görülen sorun davranışlar ve okul ruh sağlığı uygulamaları: Bir gözden geçirme. Sakarya Tıp Dergisi (Sakaryamj), 4(1), 1-9. https://dergipark.org.tr/en/pub/smj/article/135391 https://doi.org/10.5505/sakaryamj.2014.26122
 • Eş Anlamlı Kelimeler (2019). Sorun eş anlamı. https://es-anlamli-kelimeler.com/sorun-e%C5%9F-anlam%C4%B1
 • Gökyer, N. ve Doğan, B. (2016). İstenmeyen öğrenci davranışları ve nedenlerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 93-105. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/206034
 • Gangal, M. ve Öztürk Y. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında istenmeyen davranışlar ve başa çıkma yolları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 7(3), 1100-1118. doi: 10.14689/issn.2148-624.1.7c.3s.9m https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/790917
 • Güleç, S. & Balçik, E. G. (2011). Undesirable behaviors elementary school classroom teachers encounter in the classroom and their reasons. Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), 5(2). 163-177. http://bjsep.org/getfile.php?id=96
 • Kazak, E. & Koyuncu, V. (2021). Undesired student behaviors, the effects of these behaviors and teachers’ coping methods. Anadolu Journal of Education Sciences International (AJESI), 11(2), 637-659. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi/issue/63477/815506
 • Medikoğlu, O. & Dalaman, O. (2018). Öğretmenlerinin derste karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara yönelik çözüm stratejileriyle ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(1), 20-32. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekuad/issue/41379/500194
 • Özdaş, F. & Akpınar, B. (2016). The frequency of unwanted student behaviours in secondary schools in terms of certain variables. International Journal of Learning and Teaching, 2(1), 43-47. https://www.researchgate.net/publication/310811292 DOI: 10.18178/ijlt.2.1.43-47
 • Sadık, Ö. G. F. (2002). İlköğretim I aşama sınıf öğretmenlerinin sınıfta gözlemledikleri problem davranışlar. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10), 1-23. https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4365/59703
 • Teyfur, M. (2015). Undesirable student behaviours encountered by primary school teachers and solution proposals. Educational Research and Reviews (Acedemic Journals), 10(17), 2422-2432. https://eric.ed.gov/?id=EJ1078317 DOI: 10.5897/ERR2015.2133
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2019). Sorun. https://sozluk.gov.tr/
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi. https://www.seckin.com.tr/kitap/n/824235992/k/title/title/Nitel+Arastirma+Yontemleri
 • Yoleri, S. (2018). Birinci sınıf öğretmenlerinin sınıflarında gözlemledikleri istenmeyen öğrenci davranışlarının belirlenmesi. International Journal of Human Sciences, 15(4), 2602-2613. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4676 doi:10.14687/jhs.v15i4.4676

Okul Öncesi Öğretmenlerin Çocukların Sorun Davranışlarına Yaklaşımları

Yıl 2024, Sayı: 22, 71 - 84, 15.04.2024

Öz

Bu çalışmanın amacı Okul Öncesi öğretmenlerin sınıflarda gördükleri sorun öğrenci davranışları ile bunların muhtemel nedenleri, bu davranışların çözümüne yönelik önerileri, doğal afetlerin öğrenciler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri ve bu etkileri gidermek için önerilerini tespit etmektir. Araştırmada nitel bir yaklaşım benimsenmiş ve olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu kolay ulaşılabilir örneklem tekniği ile 38 Okul Öncesi öğretmeninden oluşturulmuştur. Verilerin analizi betimsel ve içerik analizi ile yapılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin karşılaştıkları sorun öğrenci davranışlarının; tolere edilebilir küçük sorun davranışlar, etkisi ve genişliği sınırlı sorun davranışlar ile artan ve yayılan sorun davranışlar biçiminde olduğu bulunmuştur. Öğretmenler istenmeyen öğrenci davranışlarının muhtemel çocuk kaynaklı, aile kaynaklı ve çevresel faktörlerden kaynaklı nedenlerden oluştuğunu düşünmektedir. Araştırmada, sorun öğrenci davranışların çözümünde çocuk ve aileyle konuşmak, okul-aile iş birliği, rehber öğretmenden yardım almak, ortak disiplin anlayışı benimsemek, olumlu davranışları vurgulamak ve drama ile olumlu davranışlara özendirmenin etkili olabileceği bulunmuştur. Yapılan çalışmada öğrencilerde görülen sorun davranışları düzeltmek için öğretmenlerin okul yönetimi, öğrenci, aile ve rehberlik servisleriyle iş birliği yapmalarının uygun olacağı ortaya konulmuştur. Ayrıca, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan depremin öğrencilerde korku ve kaygı oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonunda konuya ilgisi olan araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Ada, Ş. ve Dilekmen, M. (2005). Sınıf içi olası sorunlar ve alınacak tedbirler (Kağızman ilçesi örneği). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (11), 1-18. https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunikkefd/issue/2772/37073.
 • Akman, B., Baydemir, G., Akyol, T., Arslan, A. Ç. ve Kükütcü, S. K. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları sorun davranışlara ilişkin düşünceleri. Education Sciences, 6(2), 1715-1731. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/185588
 • Aydın Günbatar, S. (2019). Fenomenolojik araştırma (Olgu bilim) yöntemi. H. Özmen ve O. Karamustafaoğlu (Ed.), Eğitimde araştırma yöntemleri içinde (293-316). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. https://depo.pegem.net/9786052417867.pdf
 • Aydın, M. (2019). Nitel veri analizi. H. Özmen ve O. Karamustafaoğlu (Ed.) Eğitimde araştırma yöntemleri içinde (461-482). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. https://depo.pegem.net/9786052417867.pdf
 • Balay, R. ve Sağlam, M. (2008). Sınıf içi olumsuz davranışlara ilişkin öğretmen görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 1-24. http://efdergi.yyu.edu.tr/uploads/r_balay-1542112905.pdf
 • Can, E. ve Baksi, O. (2014). Öğrencilerin sınıf içi tutum ve davranışlarının öğretmenlerin sınıf yönetimi başarısına etkisi. Asya Öğretim Dergisi (Asian Journal of Instruction), 2(1 Özel), 86-101. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/17664
 • Canbazoğlu Bilici, S. (2019). Örnekleme yöntemleri. H. Özmen ve O. Karamustafaoğlu (Ed.) Eğitimde araştırma yöntemleri içinde (55-80). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. https://depo.pegem.net/9786052417867.pdf
 • Çetin, B. (2013). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 255-269. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59473/854646
 • Değirmenci, S. (2022). İstenmeyen öğrenci davranışlarına öğretmen çözümleri. Temel Eğitim, (14), 41-55. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2299410 https://doi.org/10.52105/temelegitim.14.4
 • Esin, E. S. ve Dursun, O. B. (2014). Okullarda görülen sorun davranışlar ve okul ruh sağlığı uygulamaları: Bir gözden geçirme. Sakarya Tıp Dergisi (Sakaryamj), 4(1), 1-9. https://dergipark.org.tr/en/pub/smj/article/135391 https://doi.org/10.5505/sakaryamj.2014.26122
 • Eş Anlamlı Kelimeler (2019). Sorun eş anlamı. https://es-anlamli-kelimeler.com/sorun-e%C5%9F-anlam%C4%B1
 • Gökyer, N. ve Doğan, B. (2016). İstenmeyen öğrenci davranışları ve nedenlerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 93-105. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/206034
 • Gangal, M. ve Öztürk Y. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında istenmeyen davranışlar ve başa çıkma yolları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 7(3), 1100-1118. doi: 10.14689/issn.2148-624.1.7c.3s.9m https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/790917
 • Güleç, S. & Balçik, E. G. (2011). Undesirable behaviors elementary school classroom teachers encounter in the classroom and their reasons. Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), 5(2). 163-177. http://bjsep.org/getfile.php?id=96
 • Kazak, E. & Koyuncu, V. (2021). Undesired student behaviors, the effects of these behaviors and teachers’ coping methods. Anadolu Journal of Education Sciences International (AJESI), 11(2), 637-659. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi/issue/63477/815506
 • Medikoğlu, O. & Dalaman, O. (2018). Öğretmenlerinin derste karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara yönelik çözüm stratejileriyle ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(1), 20-32. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekuad/issue/41379/500194
 • Özdaş, F. & Akpınar, B. (2016). The frequency of unwanted student behaviours in secondary schools in terms of certain variables. International Journal of Learning and Teaching, 2(1), 43-47. https://www.researchgate.net/publication/310811292 DOI: 10.18178/ijlt.2.1.43-47
 • Sadık, Ö. G. F. (2002). İlköğretim I aşama sınıf öğretmenlerinin sınıfta gözlemledikleri problem davranışlar. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10), 1-23. https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4365/59703
 • Teyfur, M. (2015). Undesirable student behaviours encountered by primary school teachers and solution proposals. Educational Research and Reviews (Acedemic Journals), 10(17), 2422-2432. https://eric.ed.gov/?id=EJ1078317 DOI: 10.5897/ERR2015.2133
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2019). Sorun. https://sozluk.gov.tr/
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi. https://www.seckin.com.tr/kitap/n/824235992/k/title/title/Nitel+Arastirma+Yontemleri
 • Yoleri, S. (2018). Birinci sınıf öğretmenlerinin sınıflarında gözlemledikleri istenmeyen öğrenci davranışlarının belirlenmesi. International Journal of Human Sciences, 15(4), 2602-2613. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4676 doi:10.14687/jhs.v15i4.4676
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Okul Öncesi Eğitim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Salih Değirmenci 0000-0002-0956-9151

Mustafa Yeşilyurt 0000-0003-4108-7467

Erken Görünüm Tarihi 7 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 7 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Değirmenci, S., & Yeşilyurt, M. (2024). Okul Öncesi Öğretmenlerin Çocukların Sorun Davranışlarına Yaklaşımları. Temel Eğitim(22), 71-84.

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions