Makale Değerlendirme Süreci

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere dergiye kabul edilir.
Editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar.

Ön İnceleme ve İntihal Taraması
Gelen makale; dergi yayın ilkelerine, akademik yazım kurallarına ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygunluk açısından editör veya ön inceleme sorumlusu tarafından incelenir, Turnitin veya iThenticate programı kullanılarak intihal taramasından geçirilir. İntihal benzerlik oranının %25’den az olması şartı aranır.

Alan Editörü İncelemesi
Ön İnceleme ve İntihal Taraması aşamasından geçen çalışma, ilgili alan editörü tarafından problematik ve akademik dil-üslup açısından incelenir. Bu işlem en fazla 10 gün içinde tamamlanır.

Hakem Süreci
Alan editörünün incelemesinden geçen çalışma, konu ile ilgili doktora tezi, kitap, makale veya başka çalışmaları bulunan en az iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakem süreci, çift taraflı kör hakemlik uygulaması çerçevesinde gizlilik içinde yürütülür. Hakemin incelediği çalışma hakkındaki görüş ve kanaatini ya metin üzerinde belirtmesi ya da online hakem formu üzerinde en az 150 kelimelik bir açıklama ile gerekçelendirmesi talep edilir. Yazara, hakem görüşlerine katılmaması halinde itiraz ve görüşlerini savunma hakkı verilir. Alan editörü, yazar ve hakem arasında, gizliliği koruyarak karşılıklı iletişimi sağlar. Hakem raporlarının ikisi de olumlu ise çalışma, yayımlanmasının değerlendirilmesi teklifi ile Yayın Kurulu’na sunulur. İki hakemden birinin olumsuz kanaat belirmesi halinde çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir. Çalışmalar, en az iki hakemin olumlu kararı ile yayımlanabilir. Çeviri makaleler; orijinaline uygunluk, alan kavramlarının yerinde kullanımı ve dil açısından değerlendirilmek üzere dil ve ilgili alan uzmanlarına gönderilir. Uzmanların olumsuz kanaat belirttikleri çeviriler, yayımlanmaz.

Tashih Aşaması
Hakemlerin inceledikleri metinde tashih yapılmasını istemeleri halinde, ilgili raporlar yazara gönderilir ve çalışmasını tashih etmesi istenir. Tashihin en fazla 10 gün içinde tamamlanması talep edilir. Yazar, yaptığı tashihleri editöre sunar.

Editör Kontrolü
Editör, yazarın metinde kendisinden talep edilen düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Gerekli görülmesi halinde hakem sürecinden geçen çalışmalar Türkçe Dil Editörüne incelemesi için gönderilir. Bu işlem en fazla 10 gün içinde tamamlanır. 

İngilizce Dil Kontrolü
Çalışmalar, İngilizce Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Kontrol işlemi, en fazla 10 gün içinde tamamlanır.

Yayın Kurulu İncelemesi
Teknik, akademik ve dilsel incelemelerden geçen makaleler, Yayın Kurulu’nda incelenerek nihai yayın durumu karara bağlanır. Üyelerden itiraz gelmesi hâlinde Kurul, oy çokluğu ile karar verir. 

Son Okuma
Yayın Kurulu tarafından yayımlanması kararlaştırılan çalışmalar, son okumaya gönderilir.

Dizgi ve Mizanpaj Aşaması
Son okuması tamamlanan çalışmalar, dizgi ve mizanpajı yapılarak yayına hazır hale getirilir. İşlemleri tamamlanan çalışmalar son okuma işleminin ardından dergi yayımlanır.