Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Determination of the factors that affect the choice of career of the nursing students

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 2, 57 - 64, 08.06.2017
https://doi.org/10.18663/tjcl.320040

Öz

Aim: This research has design to determine of factors affecting the choice of career of the nursing students.Material and Methods: The research is designed by descriptive methods. The research group is constituted 175 students who are educating at faculty of health science in 2012-2013 spring semesters. Research data are collected by student’s information from and Nursing Career Decision Scale. Data were evaluated with using Kruskal Wallis, Mann Whitney U, Medium value and average measure.Results: The percentage average of the student is 89.7% female, the percent average of the students who were graduated in high school 53.1%. Nursing student’s career decision scale are affected by their sexuality their desicion when they prefer the nursing department, their feeling to ready to this profession, their condition to love this profession and after graduating to prefer working this profession. This factors was statistically significant difference was found.

Conclusion: When students choose career decision, some factors are effective. This factors are sexuality their decision when they prefer the nursing department, their feeling to ready to this profession, their condition to love this profession and after graduating to prefer working this profession. Profession’s suitable introduction and guidance by academician to student who want to choose this profession, is important.

Kaynakça

 • 1. Çiftçi GE, Bülbül SF, Muluk NB, Duyan GÇ, Yılmaz, A. Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği). J Kartal TR 2011; 22: 151-60.
 • 2. Sarıkaya T, Khorshid L. Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2009; 7: 393-423.
 • 3. Dinç S, Kaya Ö, Şimşek Z. Harran Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin hemşirelik mesleği hakkındaki bilgi, düşünce ve beklentileri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2007; 10: 1-9.
 • 4. Pekkaya M, Çolak N. Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin önem derecelerinin AHP İle belirlenmesi. JASSS 2013; 6: 797-818.
 • 5. Öztunç G. Hemşireliğin doğası. T.A. Aştı, A. Karadağ (Ed), Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Bilim ve Sanatı. İstanbul, Akademi Basın ve Yayıncılık; 2013.
 • 6. Önler E, Saraçoğlu VG. Hemşirelikte meslek seçimi ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2010; 3: 72-85.
 • 7. Karadakovan A. Ege üniversitesi hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin mesleğin toplumdaki statüsü ve hemşireliğe erkek öğrenci alınmasına ilişkin görüşleri. III. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı, İstanbul; 1993.s.376-383.
 • 8. Beydağ KD, Gündüz A, Özer FG. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerine ve mesleklerine bakış açıları, meslekten beklentileri. Pamukkale Tıp Dergisi 2008; 1: 137-42.
 • 9. Tüfekci FG, Yıldız A. Öğrencilerin hemşireliği tercih etme gerekçeleri ve gelecekleri ile ilgili görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009; 12: 31-37.
 • 10. Çakırer N, Acar Ş, Cansu V, Doğdu G, Saraçoğlu N. Ufuk üniversitesi hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin hemşirelik mesleği hakkında bilgi, düşünce ve beklentileri. 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı. Gaziantep; 2011. s 107.
 • 11. Larsen PD, McGill SJ, Palmer SJ. Factors ınfluencing career decisions: perspectives of nursing students in three types of programs. J Nurs Edu 2003; 42: 168-73.
 • 12. Mooney M, Michele G, Frances O. Choosing nursing as a career: A qualitative study. Nurse Educ Today 2008; 28: 385-392.
 • 13. Pool L. Why do young people choose nursing as a career? Whitireia Nursing Journal 2006; 13: 25-33.
 • 14. Tunç GÇ, Akansel N, Özdemir A. Hemşirelik ve sağlık memurluğu öğrencilerinin meslek seçimlerini etkileyen faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 3: 24-31.
 • 15. Ünal S, Gürhan N, Saral E, Özbafi AA. Hemşirelik öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri ve hemşirelik mesleğini seçme nedenleri. İstanbul Üniversitesi Florence Ningtingale. Hemşirelik. Dergisi 2008; 16: 179-87.
 • 16. Yılmaz V, İmren B, Ünsal A, Demir G. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimine yönelik görüşleri. 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı. Gaziantep; 2011. s.104.
 • 17. Özpancar N, Aydın N, Akansel N. Hemşirelik 1. sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleği ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 12: 9-17.
 • 18. Şirin A, Öztürk R, Bezci G, Çakar G, Çoban A. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve mesleği uygulamaya yönelik görüşleri. Dirim Tıp Gazetesi 2008; 83: 69-75.
 • 19. Dindar İ, Şıpkın S. Trakya üniversitesi edirne sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyo-ekonomik özelliklerini, sorunları ve mesleksel beklentilerinin araştırılması, Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yılı Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir; 1995. s 49-57.
 • 20. Andsoy II, Güngör T, Bayburtluoğlu T. Karabük üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinin hemşireliği tercih etme nedenleri ve mesleğin geleceği ile ilgili görüşleri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1: 124-30.
 • 21. Erkal İS, Yalçın AS, Sancar B. Ankara üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin ebelik ve hemşirelik bölümlerini seçme nedenleri. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 73-89.
 • 22. Jirwe M, Rudman A. Why choose a career in nursing? J Advan Nurs 2012; 68: 1615–23.
 • 23. Kızğut S, Ergöl Ş. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin hemşireliği algılayışı hemşirelik rollerine ve hemşireliğin geleceğine bakışı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011;14: 10-5.
 • 24. Zysberg L, Devon MB. Gender and students’ vocational choices in entering the field of nursing. Nursing Outlook 2005; 53: 193- 198.
 • 25. Natan MB, Becker F. Israelis’percieved motivation for choosing a nursing career. Nurse Educ Today 2010; 30: 308-13.
 • 26. While A, Blackman C. Reflections on nursing as a career choice. J Nurs Manag1998; 6: 231–237.
 • 27. Seago JA, Spetz J, Alvarado A, Keane D. (). The nursing shortage: Is it really about image? J Healthcare Manag 2006; 51: 96-110.
 • 28. Beck CT. The experience of choosing nursing as a career. J Nurs Educ 2000; 320-2.
 • 29. Boughn S, Lentini A. Why do women choose nursing? J Nurs Educ 1999; 156-61.

Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 2, 57 - 64, 08.06.2017
https://doi.org/10.18663/tjcl.320040

Öz

Amaç: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın örneklemini, 2012-2013 yılı güz yarıyılında Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 175 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veriler, öğrencilerin tanıtıcı özellikler formu ve Hemşire Meslek Seçimi Ölçeği (HMSÖ) kullanılarak toplanmıştır. Veriler yüzdelik hesaplaması, ortalama ölçüleri, Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanılarak değerlendirilmiştir.


Bulgular: Araştırma sonucunda, öğrencilerin %89,7’sinin kız öğrenci ve %53,1’inin düz liseden mezun olduğu saptanmıştır. Öğrenci hemşirelerin; cinsiyet, hemşirelik bölümü isteyerek gelme durumu, kendini mesleğe hazır hissetme durumu, hemşirelik mesleğini sevme durumu ve mezuniyet sonrası hemşirelik mesleğini yapmak isteme durumuna göre meslek seçimi ölçeği puanı ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.Sonuçlar: Öğrencilerin meslek seçiminde cinsiyetin, bölümü isteyerek gelme durumunun, mesleğe hazır hissetme durumunun mezuniyet sonrası hemşirelik yapma ve hemşireliği sevme durumu gibi bazı değişkenlerin etkili olduğu bulunmuştur.  Akademisyenlerin, öğrencilere hemşirelik mesleğinin tanıtımında rehberlik yapması önerilir.

Kaynakça

 • 1. Çiftçi GE, Bülbül SF, Muluk NB, Duyan GÇ, Yılmaz, A. Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği). J Kartal TR 2011; 22: 151-60.
 • 2. Sarıkaya T, Khorshid L. Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2009; 7: 393-423.
 • 3. Dinç S, Kaya Ö, Şimşek Z. Harran Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin hemşirelik mesleği hakkındaki bilgi, düşünce ve beklentileri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2007; 10: 1-9.
 • 4. Pekkaya M, Çolak N. Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin önem derecelerinin AHP İle belirlenmesi. JASSS 2013; 6: 797-818.
 • 5. Öztunç G. Hemşireliğin doğası. T.A. Aştı, A. Karadağ (Ed), Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Bilim ve Sanatı. İstanbul, Akademi Basın ve Yayıncılık; 2013.
 • 6. Önler E, Saraçoğlu VG. Hemşirelikte meslek seçimi ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2010; 3: 72-85.
 • 7. Karadakovan A. Ege üniversitesi hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin mesleğin toplumdaki statüsü ve hemşireliğe erkek öğrenci alınmasına ilişkin görüşleri. III. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı, İstanbul; 1993.s.376-383.
 • 8. Beydağ KD, Gündüz A, Özer FG. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerine ve mesleklerine bakış açıları, meslekten beklentileri. Pamukkale Tıp Dergisi 2008; 1: 137-42.
 • 9. Tüfekci FG, Yıldız A. Öğrencilerin hemşireliği tercih etme gerekçeleri ve gelecekleri ile ilgili görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009; 12: 31-37.
 • 10. Çakırer N, Acar Ş, Cansu V, Doğdu G, Saraçoğlu N. Ufuk üniversitesi hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin hemşirelik mesleği hakkında bilgi, düşünce ve beklentileri. 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı. Gaziantep; 2011. s 107.
 • 11. Larsen PD, McGill SJ, Palmer SJ. Factors ınfluencing career decisions: perspectives of nursing students in three types of programs. J Nurs Edu 2003; 42: 168-73.
 • 12. Mooney M, Michele G, Frances O. Choosing nursing as a career: A qualitative study. Nurse Educ Today 2008; 28: 385-392.
 • 13. Pool L. Why do young people choose nursing as a career? Whitireia Nursing Journal 2006; 13: 25-33.
 • 14. Tunç GÇ, Akansel N, Özdemir A. Hemşirelik ve sağlık memurluğu öğrencilerinin meslek seçimlerini etkileyen faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 3: 24-31.
 • 15. Ünal S, Gürhan N, Saral E, Özbafi AA. Hemşirelik öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri ve hemşirelik mesleğini seçme nedenleri. İstanbul Üniversitesi Florence Ningtingale. Hemşirelik. Dergisi 2008; 16: 179-87.
 • 16. Yılmaz V, İmren B, Ünsal A, Demir G. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimine yönelik görüşleri. 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı. Gaziantep; 2011. s.104.
 • 17. Özpancar N, Aydın N, Akansel N. Hemşirelik 1. sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleği ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 12: 9-17.
 • 18. Şirin A, Öztürk R, Bezci G, Çakar G, Çoban A. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve mesleği uygulamaya yönelik görüşleri. Dirim Tıp Gazetesi 2008; 83: 69-75.
 • 19. Dindar İ, Şıpkın S. Trakya üniversitesi edirne sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyo-ekonomik özelliklerini, sorunları ve mesleksel beklentilerinin araştırılması, Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yılı Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir; 1995. s 49-57.
 • 20. Andsoy II, Güngör T, Bayburtluoğlu T. Karabük üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinin hemşireliği tercih etme nedenleri ve mesleğin geleceği ile ilgili görüşleri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1: 124-30.
 • 21. Erkal İS, Yalçın AS, Sancar B. Ankara üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin ebelik ve hemşirelik bölümlerini seçme nedenleri. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 73-89.
 • 22. Jirwe M, Rudman A. Why choose a career in nursing? J Advan Nurs 2012; 68: 1615–23.
 • 23. Kızğut S, Ergöl Ş. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin hemşireliği algılayışı hemşirelik rollerine ve hemşireliğin geleceğine bakışı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011;14: 10-5.
 • 24. Zysberg L, Devon MB. Gender and students’ vocational choices in entering the field of nursing. Nursing Outlook 2005; 53: 193- 198.
 • 25. Natan MB, Becker F. Israelis’percieved motivation for choosing a nursing career. Nurse Educ Today 2010; 30: 308-13.
 • 26. While A, Blackman C. Reflections on nursing as a career choice. J Nurs Manag1998; 6: 231–237.
 • 27. Seago JA, Spetz J, Alvarado A, Keane D. (). The nursing shortage: Is it really about image? J Healthcare Manag 2006; 51: 96-110.
 • 28. Beck CT. The experience of choosing nursing as a career. J Nurs Educ 2000; 320-2.
 • 29. Boughn S, Lentini A. Why do women choose nursing? J Nurs Educ 1999; 156-61.

Ayrıntılar

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayınlanma Tarihi haziran
Bölüm Özgün Makale
Yazarlar

Hüsna Özveren


Emel Gülnar Bu kişi benim


Dilek Özden Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 8 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tjcl320040, journal = {Turkish Journal of Clinics and Laboratory}, issn = {}, eissn = {2149-8296}, address = {}, publisher = {DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş.}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {57 - 64}, doi = {10.18663/tjcl.320040}, title = {Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Özveren, Hüsna and Gülnar, Emel and Özden, Dilek} }
APA Özveren, H. , Gülnar, E. & Özden, D. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi . Turkish Journal of Clinics and Laboratory , 8 (2) , 57-64 . DOI: 10.18663/tjcl.320040
MLA Özveren, H. , Gülnar, E. , Özden, D. "Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi" . Turkish Journal of Clinics and Laboratory 8 (2017 ): 57-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjcl/issue/29774/320040>
Chicago Özveren, H. , Gülnar, E. , Özden, D. "Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 8 (2017 ): 57-64
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi AU - Hüsna Özveren , Emel Gülnar , Dilek Özden Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18663/tjcl.320040 DO - 10.18663/tjcl.320040 T2 - Turkish Journal of Clinics and Laboratory JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 64 VL - 8 IS - 2 SN - -2149-8296 M3 - doi: 10.18663/tjcl.320040 UR - https://doi.org/10.18663/tjcl.320040 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Clinics and Laboratory Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi %A Hüsna Özveren , Emel Gülnar , Dilek Özden %T Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi %D 2017 %J Turkish Journal of Clinics and Laboratory %P -2149-8296 %V 8 %N 2 %R doi: 10.18663/tjcl.320040 %U 10.18663/tjcl.320040
ISNAD Özveren, Hüsna , Gülnar, Emel , Özden, Dilek . "Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 8 / 2 (Haziran 2017): 57-64 . https://doi.org/10.18663/tjcl.320040
AMA Özveren H. , Gülnar E. , Özden D. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. TJCL. 2017; 8(2): 57-64.
Vancouver Özveren H. , Gülnar E. , Özden D. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Turkish Journal of Clinics and Laboratory. 2017; 8(2): 57-64.
IEEE H. Özveren , E. Gülnar ve D. Özden , "Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi", Turkish Journal of Clinics and Laboratory, c. 8, sayı. 2, ss. 57-64, Haz. 2017, doi:10.18663/tjcl.320040

Cited ByFactors Affecting The Career Choices of Nursing Students
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
İpek Köse tosunöz
https://doi.org/10.30934/kusbed.532097e-ISSN: 2149-8296

The content of this site is intended for health care professionals. All the published articles are distributed under the terms of

Creative Commons Attribution Licence,

which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.