Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 1, Sayfalar 83 - 90 2018-03-31

Factors affecting job satisfaction with relationship between job satisfaction and organizational commitment among women forest engineers
Kadın orman mühendislerinde iş doyumunu etkileyen faktörler ile iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki

Mehmet Korkmaz [1] , Güzide Devrim Özlem Baykal [2]


The aims of this study are to determine factors affecting job satisfaction levels and the relationship between job satisfaction and organizational commitment among women forest engineers. Surveys made with 180 woman forest engineers working in the public sector constituted the main material of the study. Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis-H tests were used to analyze whether the answers given by women differ in terms of some socio-demographic and working life characteristics. Factors affecting job satisfaction were determined by factor analysis. According to the results of the study, factors affecting job satisfaction of women; participation and dignity in management, technical and managerial competence of managers, wages, working conditions and appreciation, and workplace friendship. To increase job satisfaction, women's level of participation in governance should be increased. In addition, the development of the award-encouragement system in the context of job appreciation may increase job satisfaction. There is a positive relationship between job satisfaction and organizational commitment.

Bu çalışmanın amacı, kadın orman mühendislerinin iş doyum düzeylerini etkileyen faktörler ile iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Kamu sektöründe görev yapan 180 kadın orman mühendisi ile yapılan anketler, çalışmanın ana materyalini oluşturmuştur. Kadınların verdikleri cevapların bazı sosyo-demografik ve iş yaşamı özellikleri bakımından farklı olup olmadığı Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis-H testleri ile analiz edilmiştir. İş doyumunu etkileyen faktörler, faktör analizi ile belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, kadınların iş doyumunu etkileyen faktörler; yönetime katılım ve saygınlık, yöneticilerin teknik ve yönetsel yeterliliği, ücret, çalışma koşulları ve takdir ile işyeri arkadaşlığı şeklinde sıralanmaktadır. İş doyumunu arttırmak için, kadınların yönetime katılım düzeyleri arttırılmalıdır. Bunun yanında işin takdir edilmesi bağlamında ödül-teşvik sisteminin geliştirilmesi iş doyumunu arttırabilecektir. İş doyumu ile örgütsel bağlılık arasında pozitif ilişki bulunmaktadır. 

 • Aktay, D. D., 2010. İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki ve Askeri Hastanede Bir Uygulama. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Akyüz, K, Koçak, S, Balaban, Y, Yıldırım, İ, Gedik, T. 2011. Çalışanların iş tatmin düzeylerinin incelenmesi (Muğla Orman Bölge Müdürlüğü örneği). SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12 (1), 20-26.
 • Alanay, A., 1998. 8 Mart ve mühendis- mimar kadın, orman mühendisliğinde kadın. Orman Mühendisliği, 35:3.
 • Alkan, H., Uğur, T., 2016. Örgütsel stres ve yönetimi: Orman işletmeleri örneği. Turkish Journal of Forestry, 17(2): 107-117.
 • Arslantaş, E., 2006. Orman Mühendislerinin Cinsiyet Algısı ve Ormancılık Örgütünde Cinsiyet Ayrımcılığı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Aykaç, A., 2010. İş Doyumunun Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Bakan, İ. 2011. Örgütsel Bağlılık Kavram, Kuram, Sebep ve Sonuçlar. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Balay, R. 2000. Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Daşdemir, İ. 1996. Orman İşletmelerinin Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi. Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 1, Erzurum.
 • Eren, E., 2004. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Eroğlu, F., 2017. Davranış Bilimleri. Beta Basım Yayım, İstanbul.
 • Erol, S.Y., Köse, M., 2017. Ormancı teknik personelin iş memnuniyeti: İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1): 273-286.
 • Güller, B., Korkmaz, S., 2007. İş yaşamında bayan orman mühendisleri (Performansları, sorunları, mesleki memnuniyetleri ve beklentileri). Orman Mühendisliği, 1-2-3: 13-18.
 • Gürkan, G. Ç., 2006. Örgütsel Bağlılık: Örgütsel İklimin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi ve Trakya Üniversitesi'nde Örgüt İklimi İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
 • Kalaycı, Ş. 2010. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, 5. Baskı, Ankara.
 • Karataş S., Güleş, H., 2010. İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş tatmini ile örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2): 74-89.
 • Nulty, D.D., 2008. The Adequacy of response rates to online and paper surveys: what can be done? Assesment & Evaluation in Higher Education, 33(3): 301-314.
 • Otrar, M., 2017. Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı. http://mustafaotrar.net/istatistik/spearman-sira-farklari-korelasyon-katsayisi/ (Erişim Tarihi: 02.11.2017).
 • Tarigan, V., Ariani, D.W., 2015. Empirical study relations job satisfaction, organizational commitment, and turnover intention. Advances in Management & Applied Economics, 5(2): 21-42.
 • Toksoy, D., Bayramoğlu, M., Ayaz, H., 2012. Ormancılık örgütündeki orman mühendislerinin yönetsel ve örgütsel sorunları üzerine bir araştırma. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, Özel Sayı: 180-184.
 • Türkoğlu, H., 2011. İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi ve Bir Uygulama. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Urhan, S., 2014. İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Bir Alan Araştırması. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Williams, L. J., Hazer, J. T., 1986. Antecedents and consequences of satisfaction and commitment in turnover models: A reanalysis using latent variable structural education methods. Journal of Applied Psychology, 71(2): 219-231.
 • Yadigar, S., 1990. 8 Mart dünya kadınlar günü ve ormancılığımızda kadın orman mühendislerinin yeri, Orman Mühendisliği, 3: 23-27.
 • Yenihan, B., 2014. Örgütsel bağlılık ve iş tatmini arasındaki ilişki. Karabük Üniversitesi Sosyal Bililer Enstitüsü Dergisi, 4(2):170-178.
 • Yılmaz, E., Daşdemir, İ., Karabulut, S., Koçak, Z., Polat, O., 2009. Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Çalışanlarının İş Doyumunu Etkileyen Faktörler: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Buna Bağlı Orman İşletme Müdürlükleri Örneği. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayın No: 387/52, Teknik Bülten No: 30, Mersin.
 • Yurdagül, H., 2017. Faktör Analizinde KMO ve Bartlett Testleri Neyi Ölçer? http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/Kuresellik.pdf (Erişim Tarihi: 15.12.2017)
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Orijinal Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mehmet Korkmaz (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Güzide Devrim Özlem Baykal
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2018

Bibtex @araştırma makalesi { tjf400667, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {83 - 90}, doi = {10.18182/tjf.400667}, title = {Kadın orman mühendislerinde iş doyumunu etkileyen faktörler ile iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Mehmet and Baykal, Güzide Devrim Özlem} }
APA Korkmaz, M , Baykal, G . (2018). Kadın orman mühendislerinde iş doyumunu etkileyen faktörler ile iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. Turkish Journal of Forestry , 19 (1) , 83-90 . DOI: 10.18182/tjf.400667
MLA Korkmaz, M , Baykal, G . "Kadın orman mühendislerinde iş doyumunu etkileyen faktörler ile iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki". Turkish Journal of Forestry 19 (2018 ): 83-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjf/issue/36370/400667>
Chicago Korkmaz, M , Baykal, G . "Kadın orman mühendislerinde iş doyumunu etkileyen faktörler ile iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki". Turkish Journal of Forestry 19 (2018 ): 83-90
RIS TY - JOUR T1 - Kadın orman mühendislerinde iş doyumunu etkileyen faktörler ile iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki AU - Mehmet Korkmaz , Güzide Devrim Özlem Baykal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18182/tjf.400667 DO - 10.18182/tjf.400667 T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 90 VL - 19 IS - 1 SN - -2149-3898 M3 - doi: 10.18182/tjf.400667 UR - https://doi.org/10.18182/tjf.400667 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi Kadın orman mühendislerinde iş doyumunu etkileyen faktörler ile iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki %A Mehmet Korkmaz , Güzide Devrim Özlem Baykal %T Kadın orman mühendislerinde iş doyumunu etkileyen faktörler ile iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki %D 2018 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 19 %N 1 %R doi: 10.18182/tjf.400667 %U 10.18182/tjf.400667
ISNAD Korkmaz, Mehmet , Baykal, Güzide Devrim Özlem . "Kadın orman mühendislerinde iş doyumunu etkileyen faktörler ile iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki". Turkish Journal of Forestry 19 / 1 (Mart 2018): 83-90 . https://doi.org/10.18182/tjf.400667
AMA Korkmaz M , Baykal G . Kadın orman mühendislerinde iş doyumunu etkileyen faktörler ile iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. Turkish Journal of Forestry. 2018; 19(1): 83-90.
Vancouver Korkmaz M , Baykal G . Kadın orman mühendislerinde iş doyumunu etkileyen faktörler ile iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. Turkish Journal of Forestry. 2018; 19(1): 90-83.