Cilt: 22 - Sayı: 4, 30.12.2021

Yıl: 2021

Orijinal Araştırma Makalesi

Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır.

Dergimiz orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.

Dergimizin bütün hakemlik ve yayıncılık işlemleri online olarak DERGİPARK sistemi üzerinden yürütülmektedir. Dergimize yayın göndermek isteyen yazarların öncelikle dergimizin “web sitesine” girerek “kayıt” olmaları gerekmektedir. Kayıtlı yazarlarımız sisteme “giriş” yaptıktan sonra, makalelerini üst yazı ve telif devir” formu ile birlikte sisteme yüklemelidirler. Yazarlar bu forma makale konusuna uygun hakem önerisi de ekleyebilirler. 

Makaleler hazırlanırken, aşağıda verilen yazım kurallarımız” ve uluslararası “kısaltmalar ve birim sembolleri”ne dikkat edilmelidir.

Makale düz metin şeklinde hazırlanmalıdır. Zorunlu olmadıkça hiçbir özel format kullanılmamalıdır. Makaleye sayfa ve satır numarası eklenmelidir. Diğer hususlar için lütfen aşağıdaki açıklamalara bakınız:

Kapak sayfası: Kapak sayfasında sırasıyla makale başlığı, yazar adı soyadı, yazar iletişim bilgileri yer almalıdır.

Başlık ve özet (Türkçe ve İngilizce): Özet, 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalı, kısaca araştırmanın gerekçesini, amaçlarını, uygulanan yöntemi, sonuç ve önerileri içermelidir. Özet sonuna 3-6 kelimeden oluşan anahtar kelimeler eklenmelidir.

Ana metin: Makale ana metni tek satır aralıklı olarak yazılmalı, çizelge ve şekillerle birlikte toplam 15 sayfayı geçmemelidir. Konu başlıkları 1., 1.1., 1.1.1., şeklinde numaralandırılmalıdır. 

Dipnotlar: Metin içerisinde dipnotlardan olabildiğince kaçınılmalıdır. Çizelge ve şekillerde ise gerekli olması halinde ilgili objenin altında kullanılabilir.

Semboller ve kısaltmalar: Birim sembolleri Uluslararası Birimler Sistemine (The International System of Units; SI) uygun olmalıdır. Kısaltmalar ise metin içerisinde ilk geçtiği yerde parantez içinde açıklanmalıdır. 

Çizelgeler ve şekiller: Bütün çizelge ve şekiller (grafik, fotoğraf, harita vb.) metin içerisinde atıf sıralarına göre ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Çizelgelerin üzerinde ve şekillerin altında başlıkları yer almalıdır. Çizelge ve şekiller mümkün olduğu kadar sade olmalı, içerilerindeki metin, rakam, sembol vb. unsurlar hem elektronik ortamda hem de kağıt baskıda net olarak görünür ve anlaşılabilir olmalıdır. Şekiller en az 300 dpi çözünürlüğünde ve 8,15 ya da 17 cm genişliğinde hazırlanmalıdır. Şekillerde kullanılan karakterler Times New Roman yazı tipinde ve 8 punto büyüklüğünde olmalıdır.

Kaynaklar: Metin içinde geçen kaynaklar yazarların soyadları ve yayın yılı ile birlikte verilmelidir (Örnek: Oliver vd., 1996; Boydak ve Çalıkoğlu, 2008). Metin sonundaki kaynaklar önce alfabetik sonra kronolojik sıraya göre sıralanmalıdır. Bir yazarın aynı yılda birden fazla yayınına atıf yapılmışsa, bu kaynaklar yayın yılından sonra gelecek a, b, c… harfleriyle ayrılmalıdır (Örnek: Jensen, 1998a; 1998b; 1999). Genel kabul görmüş ilkelere uygun olarak, kaynakçadaki her bir yayının yazarı, yayın yılı, başlığı, yayıncısı, sayfa numarası ve gerekli diğer bilgileri verilmelidir.

Elektronik kaynaklar: Sıradan bir internet sitesi gibi güvenilirliği ve devamlılığı şüpheli olan elektronik belgeler kaynak olarak tercih edilmemelidir. Eğer kullanılacaksa, elektronik kaynaklar da basılı kaynaklar gibi düşünülmeli; yazar, yayın yılı, makale veya internet sayfasının başlığı, yayıncı adı ve yeri verilmelidir. Sadece çevrimiçi yayın yapan dergilerde DOI numarası da kaynağın sonuna eklenmelidir.

Örnekler

Periyodik dergilerde makale
 • Binkley, D., Stape, J.L., Ryan, M.G., 2004. Thinking about efficiency of resource use in forests. Forest Ecology and Management, 193: 5-16.
 • Acar, H.H., Ünver, S., 2012. Tomrukların oluk içerisinde traktör gücü ile kontrollü kaydırılması (TOKK-T) yönteminde iş verimliliği. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13(2): 97-102.

Kitap
 • Boydak, M., Çalıkoğlu, M., 2008. Toros Sedirinin (Cedrus libani A. Rich) Biyolojisi ve Silvikültürü. Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı Yayını, Lazer Ofset Matbaası, Ankara.
 • Oliver, C.D., Larson, B.C., 1996. Forest Stand Dynamics. John Wiley and Sons, New York.

Kitapta bölüm
 • Little, C.H.A., Pharis, R.P., 1995. Hormonal control of tree stem growth. In: Plant Stems: Physiology and Functional Morphology (Ed: Gartner, B.L.), Academic Press, New York, pp. 281-319.
 • Öztekin, M., 2014. Phlomis L. (Çalbalar). Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları (Ed., Akkemik, Ü.), Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s: 385-389.

Tez
 • Gürlevik, N., 2002. Stand and soil responses of a loblolly pine plantation to midrotation fertilization and vegetation control. PhD Dissertation, North Carolina State University, NC, USA.
 • Işık, F., 1998. Kızılçamın (Pinus brutia Ten.) genetik çeşitlilik, kalıtım derecesi ve genetik kazancın belirlenmesi. Doktora tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Konferans bildirisi
 • Erdönmez, C., Ok, K., 2009. Özel ağaçlandırmaları etkileyen sosyo-ekonomik etkenler. II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 19-21 Şubat, Isparta, s. 74-80.
 • Erkan, N., 2002. Growth performance of Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) in natural forest and plantation in Turkey. Proceedings of IUFRO Meeting: Management of Fast Growing Plantations, 11-13 September, Izmit, Turkey, pp. 67-74.

Elektronik kaynak
 • FAO, 2011. Fact and figures: Forest cover. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, http://www.fao.org/forestry/28808/en/, Accessed: 22.12.2012.
 • OGM, 2009. Ormancılık istatistikleri 2009. Resmi istatistik programı kapsamındaki ormancılık istatistikleri, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, http://web.ogm.gov.tr/Dkmanlar/istatistikler/ormancilik_ist_2009.pdf, Erişim: 06.02.2013.

Standartlar
 • TS 2472, 2005. Odunda, fiziksel ve mekaniksel deneyler için birim hacim ağırlığı tayini. TSE, Ankara
 • ASTM-D 1413-007, 2007. Standart test methods of testing wood preservatives by laboratory soilblock cultures. Annual Book of ASTM Standarts, USA.

Çeviri kitap
 • Eyüboğlu, A.K., 1979. Fidan (Çeviri: Cleary, B.D., Greaves, R.D., Owston, P.W., 1978. Seedlings.
 • Oregon State University, School of Forestry, Forest Service U.S. Department of Agriculture, Corvallis, Oregon, USA). Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2:31-69.

Proje raporu
 • Yılmaz, E., Abbak, A., Kırış, R., Sayın, M.A., 2015. Orman Amenajman Planlamasının Sosyal Boyutu: Pozantı Orman İşletme Şefliğinde Örnek Uygulama. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Proje Sonuç Raporu, Proje Numarası: 20.5315/2014–2015, Tarsus.

Teknik rapor
 • Davis, C.T., Kellogg, L.D., 2005. Measuring Machine Productivity with the MultiDAT Datalogger: a Demonstration on Three Forest Machines.USDA Forest Service, General Technical Report, PSWGTR-194.
 • Keskin, S., 1989. Kokulu Ardıç (J. foetidissima Willd.) ve Boylu Ardıç (J. excelsa Bieb.) Çeliklerinin Köklendirilmesi Üzerine Çalışmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Raporlar Serisi, No: 36-39, Ankara.

Teknik bülten
 • Eyüboğlu, A.K., Atasoy, H., Küçük, M., 1992. Doğu Karadeniz Bölgesinde Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Orijin Denemelerinin 9 Yıllık Sonuçları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten Serisi, No: 237, Ankara. 


Kısaltmalar ve semboller hakkında ek bilgiler

Bilimsel yazılarda kullanılan sembol ve kısaltmaların herkes tarafından kabul edilir ve kolay anlaşılır olması hem bilimde evrenselliğin gereği hem de okuyucunun yazıyı doğru anlayabilmesi açısından önemlidir. Bu bakımdan, dergimize gönderilen yazıların Türkçe yazım kurallarına uygunluğu yanında uluslararası birim sembollerine (SI units) de uygun olması gerekmektedir.

Birim sembollerinin kullanılmasında sıkça rastlanan bazı hatalar şunlardır:

- Ağırlık ölçüsü olarak “gram” için g yerine gr kullanılması, 

- Alan ölçüsü olarak “hektar” için ha yerine Ha kullanılması,

- Sembollerin arkalarına 'nokta' konulması,

- Rakamla sembol arasına bir boşluk bırakılmaması,

- Ondalık sayılarda kullanılan nokta (.) veya virgül (,) konusunda metin içerisinde tutarlı olunması


Birim sembollerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda özetlenmiştir:

- Birim sembolleri küçük harflerle yazılır, ancak özel isimden türetilmişse ilk harfi büyük yazılır

metre - m, hektar - ha, Paskal - Pa

- Cümle içinde sembollerin açılımı yazıldığında baş harfleri küçük olmalıdır

10 metre, 25 hektar

- Semboller kısaltma değildir, cümle içinde arkalarına nokta almazlar

2 metre - 2 m, 100 mililitre - 100 mL

- Semboller ile takip ettikleri değerler arasında bir boşluk bırakılmalıdır, ancak açı belirten derece işareti ile değer arasında boşluk bırakılmaz 

15 watt - 15 W, 88 santigrad derece - 88 °C, 73 derece - 73°

- Ondalık işareti olarak Türkçede virgül önerilmektedir. Ancak gerek görülürse, metin içerisinde baştan sona tutarlı olmak kaydıyla nokta da kullanılabilir 

1587,09 kg/ha ya da 1587.09 kg/ha

- Üçten fazla basamaklı rakamlar boşluk kullanarak üçlü gruplara ayrılabilir, nokta veya virül ondalık ayracı ile karıştırılabildiğinden tercih edilmemelidir 

85 000 ha

- Sıfırdan küçük sayılarda ondalık işaretinden önce mutlaka sıfır (0) kullanılmalıdır 

.46 m değil 0.46 m olmalı


Kısaltmalarda ise TDK'nun önerdiği genel ilkeler şu şekildedir

- Geleneksel olarak nokta ile kullanılan bazı kısaltmalar dışında, büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

Türkiye Cumhuriyeti (T.C.), Türkçe (T.)

SDÜ (Süleyman Demirel Üniversitesi ), TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), BM (Birleşmiş Milletler), GD (güneydoğu)

- Kelime kısaltması şeklinde olanlar ise genelde sonuna nokta alır.

İng. (İngilizce), Prof. Dr. (profesör doktor), çev. (çeviren), s. (sayfa), No. (numara), sa. (saat), dk. (dakika)

- Sonunda nokta bulunan kısaltmalar ile üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.

m2ye (metrekareye), vb.leri (ve benzerleri), kg'dan (kilogramdan)

YAYIN SIKLIĞI

Türkiye Ormancılık Dergisi yılda dört sayı olarak (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanmaktadır.DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Türkiye Ormancılık Dergisi’ne gönderilen tüm araştırma makaleleri en az 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sırasında, “Kapalı İnceleme” süreci takip edilmesi tercih edilmekte ve hem yazarlar hem de hakemlerin birbirlerinin bilgilerine makale dosyası üzerinden ulaşmaları engellenmektedir. Değerlendirme süreci sonucunda makale ile ilgili son karar editör ve bölüm editörleri tarafından hakem görüşlerine bağlı olarak verilmektedir.AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Bu dergi, hakemli açık erişimli bir dergidir. Bu bağlamda, Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler herhangi bir makale gönderim ve/veya değerlendirme ücreti talep edilmeksizin yayımlanmaktadır.MAKALE TİPLERİ

Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olan orijinal nitelikteki “Araştırma Makaleleri” ve “Derlemeler” Türkiye Ormancılık Dergisi tarafından kabul edilmektedir.YAYIN ETİĞİ


Dergimizin yayın politikasının temel ilkeleri, araştırma ve yayının her aşamasında objektif, dürüst, açık, tarafsız olmak ve etik kurallara uygun davranmaktır. Editörler, yazarlar ve hakemler için dergimiz etik kurallarını içeren bir rehber hazırlamıştır. Türkiye Ormancılık Dergisi COPE'nin genel yayın ilkelerini kabul etmektedir. COPE’nin önerileri ve genel yayın gerekliliklerine bağlı olarak, Editörler, Yazarlar ve Hakemler aşağıdaki sorumluluklara sahip olmalıdır:Editörlerin sorumlulukları


1. Editör ırk, din, cinsiyet, uyruk vb. ayrımlar yapmaksızın yayımlanmak üzere önerilen bütün makaleler için tarafsız bir değerlendirme yapmalıdır.

2. Editörler yayımlanan ya da yayımlanmayan her makalenin sorumluluğunu üstlenmelidir. Makalelerin reddedilmesi halinde yazarla iletişim kurmalı ve gerekçesini açık bir şekilde ifade etmelidir.

3. Editörler makaleleri bilimsel etik kuralları açısından denetlemeli ve etik dışı davranışlar görülen makaleyi reddetmelidir.

4. Editörler uygun buldukları makaleleri yazar bilgisini gizleyerek bilimsel değerlendirme amacıyla hakemlere (en az iki hakem) göndermelidir. Hakem belirlerken birbirinden bağımsız çalışan ve uzmanlık konusu açısından uygun bilim insanları arasından objektif bir seçim yapmalıdır.

5. Editörler hakem değerlendirmelerini bilimsel açıdan bir süzgeçten geçirmeli ve objektif bir değerlendirmenin yapıldığına kanaat getirmelidir. Tutarsız ve objektif olmayan değerlendirmeleri dikkate almamalı ve bu hakemlere yeniden bir değerlendirme fırsatı vermemelidir.

6. Editörler önceden yayımlanmış bir makale hakkında tutarlı ve kanıtları olan bir eleştiriyi dikkate almalı ve gerekli uyarıları yapmalıdır.

7. Editörler yazarla iletişimde açık ve şeffaf davranmalıdır. Hakem değerlendirmelerini hakemlerin isimlerini gizleyerek iletmeli ve yazardan beklentilerini açıklamalıdır.

8. Editörler dergi yayın politikasının temel ilkelerine uygun davranmalıdır.Yazarların sorumlulukları


1. Yazarlar bilimsel yayınlarında intihal, salamizasyon yapmamak gibi etik ilkelere uymalı, geçerli kanun ve yönetmeliklere uygun davranmalıdır.

2. Yazarlar bilimsel yayınlarını açık, dürüst ve fabrication, falsification ve inappropriate data manupulation olmaksızın sunmalıdır.

3. Yazarlar bilimsel yayınlarında gerekli atıfları yapmalıdır.

4. Yazarlar bulgularının başkaları tarafından teyit edilebilmesi için yöntemlerini açık ve net bir şekilde tanımlamaya çalışmalıdır.

5. Yazarların yayınlanan çalışmaları orijinal ve başka yerde yayımlanmamış olmalıdır.

6. Yazarlar yayınlanan çalışmalarının sorumluluğunu birlikte üstlenmelidir.

7. Yazarlar kişilerin çalışmaya olan katkısı dikkate alınarak belirlenmelidir. Çalışmaya katkısı olan fakat bildirilmeyen “ghost”, belirgin katkısı olmayan ancak yayın olma şansını arttıran “guest” ve katkısı çok hafif düzeyde kalan “gift” yazarlar yazar listesinde bulunmamalıdır.

8. Yazarlar yayımlanan makalede çıkar çatışması olmadığını veya kabul edilecek potansiyel çıkar çatışmalarını editöre bildirmelidir.Hakemlerin sorumlulukları


1. Hakemler bilimsel değerlendirme için gönderilen makaleyi yargılayacak yeterli bilgiye sahip değilse değerlendirme yapmadan makaleyi geri göndermelidir.

2. Hakemler tarafsız, dürüst ve objektif davranmalıdır.

3. Hakemler bir çıkar çatışması tespit ettiklerinde editörü uyararak makaleyi geri göndermelidir.

4. Hakemler değerlendirme sürecinde ve makalenin yayımlanmasından sonra gizliliğe özen göstermelidir.

5. Hakemler kişisel eleştiriler yapmamalı, eleştirilerini açıkça ve detaylı olarak belirtmeli, editöre bu konuda yardımcı olacak bilgilendirmelerde bulunmalıdır.

6. Hakemler inceledikleri makalenin orijinalliğini araştırmalıdır.

7. Hakemler makalenin bilimsel etik normlarına uygunluğunu denetlemelidir.

Hakemler bilimsel değerlendirme sürecinde çalışmanın yönteminde ya da bulgularında bitki, hayvan ve insan sağlığına olumsuzluk oluşturabilecek bir durumu tespit ettiğinde editöre bu konuda bilgi vermelidir.ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

Yazarlar

Türkiye Ormancılık Dergisi’nin genel yayın ilkelerine göre, sadece ilgili çalışmaya gerçek anlamda katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır. Çalışmaları ile ilgili taraf olabilecek tüm kişisel ve finansal ilişkilerin bildirilmesinden yazarlar sorumludur.

Hakemler

Herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda hakem değerlendirme sürecinin ret edilmesinden hakemler sorumludur. Hakemler, çıkar çatışması ile ilgili olarak herhangi bir şüpheye düşmeleri durumunda değerlendirme süreci ile ilgili olarak editöre danışmalıdır.

Editörler

Editörler makalelerin hakem değerlendirme sürecinin yönetilmesinden sorumlu olup herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda ilgili makaleyi ret etme hakkına sahiptirler. Editörler atandıkları makalelerle herhangi bir kişisel ve/veya mali çıkar çatışması içinde olmamalıdır. Editörler gönderilen bir makalenin yazar listesinde bulunuyorsa o makalenin değerlendirme süreci dışında tutulmaktadır.İNTİHAL KONTROLÜ

Ocak 2017’den itibaren dergimize gönderilen tüm makaleler IThenticate® intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmektedir. Yazılım tarafından üretilen benzerlik raporu doğrultusunda, editörler kurulu tarafından makalenin hakem değerlendirmesine alınmasına veya doğrudan reddedilmesine karar verilmektedir.TELİF HAKKI DÜZENLEMESİ

Bu dergide makalelerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

1. Yazar makale telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Makale, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasına olanak veren Creative Commons Attribution lisansı altında lisanslanır.

2. Yazar, makalenin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

3. Yazarların makalelerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de makalenin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).


DOI BİLGİSİ

Türkiye Ormancılık Dergisi’nde yayımlanmak üzere kabul edilen tüm makalelere birer DOI numarası verilmektedir.