Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Analizi: Ortaöğretim Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 2, 1 - 14, 26.12.2016

Öz

Bu çalışmada, ortaöğretim düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin analiz edilmesi ve belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesinde demografik değişkenlerin etkisi de incelenmiştir. Çalışmanın evrenini, Batı Akdeniz bölgesi illerinde (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 2’ye göre TR61 bölgesi olarak tanımlanan Antalya, Isparta ve Burdur İlleri) turizm alanında eğitim veren mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu liselerde toplam 6145 öğrenci eğitim görmektedir. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiş 881 öğrenciye anket uygulanmış, elde edilen veriler dağılım, frekans, faktör analizi, Mann- Whitney U ve Kruskall Wallis testleri ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; kendilerine ait bir iş fikri olan ve daha önce işletmelerde beceri eğitimi yapmış olan 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin, girişimcilik eğilimlerinin 9. ve 10. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğu; öğrencilerin cinsiyet dağılımları ile girişimcilik eğilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Akyüz, K.C., Gedik, T., Akyüz, İ. & Yıldırım, İ. (2006). Rize İlindeki Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Yeteneklerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 233-246.
 • Alpar, R. (2012). Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik, Detay Anatolia Akademik Yayıncılık A.Ş., Ankara.
 • Antalya ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlükleri (2016).
 • Ardichvili, A., Cardozo A.R. & Ray, S. (2003). A Theory Entreprenurial Oppurtunity Identification and Development, Journal of Business Venturing, 18(1), 105-123.
 • Arslan, K. (2002), Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1-11.
 • Aydın, S & Er, B. (2015). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1(2), 87-105.
 • Başar, M. (2013). Girişimcilik, Ürper, Y. (Ed.), Girişimcilik ve Girişimcilik Süreçleri içinde (s. 3-19), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3002, Eskişehir.
 • Bozkurt, E. & Erdurur, K. (2013). Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 8(2), 57-78.
 • Börü, D. (2014). Girişimcilik, Karadal, H. (Ed.), Girişimcilik, Kadınlar ve Öğrenilmiş Çaresizlik Olgusu içinde (s.1-8), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö ve Köklü, N. (2014). Sosyal Bilimler için İstatistik, 14. Basım, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Gartner, W.B. (1993). What are we talking about when we talk about entrepreneurship?, Journal of Business Venturing, 5(1), 15-28.
 • Gürol, M. A. (2006). Küresel Arenada Girişimci ve Girişimcilik, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe, Yöntem, Analiz, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Hacıoğlu, N., Kaşlı, M., Şahin, S. & Tetik, N. (2007). Türkiye’de Turizm Eğitimi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Kalaycı, Ş. (Ed.), Faktör Analizi içinde (s.321-331), Asil Yayıncılık, Ankara.
 • Karaatlı, M. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Kalaycı, Ş. (Ed.), Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi içinde (s.3-42), Asil Yayıncılık, Ankara.
 • Karabulut, A.T. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerinin Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 331-356.
 • Kayış, A. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Kalaycı, Ş. (Ed.), Güvenirlik Analizi içinde (s.405-419), Asil Yayıncılık, Ankara.
 • Keleş, H.N., Özkan, T.K., Doğaner, M. & Altunoğlu, A.E. (2012). Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Araştırma, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 5(9), 107-118.
 • Kılıç, R., Keklik, B. & Çalış, N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma; Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 423-435.
 • Koçel, T. (2014). İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 15. Baskı, Beta Kitap, İstanbul.
 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14(2), 209-226.
 • Köksal, Y. & Penez, S. (2015). Yüksek Girişimcilik Eğilimli Üniversiteli Gençlerin Demografik Özellikleri ve Sektör Tercihleri Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20(1), 155-167.
 • Koçak, A. (2003). Pazarlama ve Girişimcilik Arasındaki İlişki, Girişimci Pazarlaması, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 5(5), 48-56.
 • Küttim, M., Kallaste, M., Venesaar, U. & Kiis, A. (2013). Entrepreneurship Education at University Level and Students’ Entrepreneurial Intentions, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110(2014), 658-668.
 • Liu, Y. (2003). Developing A Scale To Measure The Interactivity Of Websites, Journal of Advertising Research, 43(2), 207–216.
 • Lüthje, C. & Franke, N. (2003), The ‘making’ of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT, R&D Management, 33 (2), 135-147.
 • MEB – MTEGM (2016). Milli Eğitim Bakanlığı - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İş Birliği Protokolü. http://mtegm.meb.gov.tr/www/uygulamali-girisimcilik-egitimi-is-birligi-protokolu/icerik/1182, Erişim Tarihi: 20.06.2016.
 • MEB (2013). Milli Eğitim Bakanlığı - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü–MüdürlükYapısı http://mtegm.meb.gov.tr/www/tarihcemiz/icerik/20 Erişim Tarihi: 01.06.2016
 • MEB – PKMB (2012). Milli Eğitim Bakanlığı - Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı. http://www.megep.meb.gov.tr Erişim Tarihi: 14.06.2016
 • Müftüoğlu, T. (1993). Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sorunlar-Öneriler, Desen Ofset, Ankara.
 • Örücü E, Kılıç, R. & Özer, Y. (2007), Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 27-47.
 • Özdevecioğlu, M. (2014). Girişimcilik, Karadal, H. (Ed.), Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi içinde (s.1-8), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Özkul, G. (2007), Kapitalist Sistemin Sürükleyici Aktörleri: Ekonomik Teoride Girişimciler, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 343-366.
 • Saraçoğlu, M., Duran, C. & Taşkın, E. (2010). Girişimcilikte Yaratıcılığın Üç Boyutu: Birey, Süreç ve Ürün, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 1–14.
 • Sipahi, B., Yurtkoru E. S. & Çinko M. (2006). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Solmaz, S.A., Aksoy, Ö., Şengül, S. & Sarıışık, M. (2014). KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (26), 41-55.
 • Tosunoğlu, B.T. (2013). Girişimcilik, Ürper, Y. (Ed.), Girişimcilik ve Girişimcilik Süreçleri içinde (s. 153-164), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3002, Eskişehir.
 • Ünlüönen K. (2000). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (3) 218-238.
 • Yaşar, M. (2014). İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 36 (3), 59-75.
 • Yıldız, S. & Kapu, B. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki: Kafkas Üniversitesi’nde Bir Araştırma, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), 39-66.
 • Yılmaz, E. & Sünbül, M.A. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 196-203.
 • Yiğit, N., Bütüner, S.Ö. & Dertlioğlu, K. (2008). Öğretim Amaçlı Örütbağ Sitesi Değerlendirme Ölçeği Geliştirme, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 38-51.
 • Ünlüönen K. (2000). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (3) 218-238.
 • Yaşar, M. (2014). İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 36 (3), 59-75.
 • Yıldız, S. & Kapu, B. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki: Kafkas Üniversitesi’nde Bir Araştırma, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), 39-66.
 • Yılmaz, E. & Sünbül, M.A. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 196-203.
 • Yiğit, N., Bütüner, S.Ö. & Dertlioğlu, K. (2008). Öğretim Amaçlı Örütbağ Sitesi Değerlendirme Ölçeği Geliştirme, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 38-51.

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 2, 1 - 14, 26.12.2016

Öz

Kaynakça

 • Akyüz, K.C., Gedik, T., Akyüz, İ. & Yıldırım, İ. (2006). Rize İlindeki Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Yeteneklerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 233-246.
 • Alpar, R. (2012). Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik, Detay Anatolia Akademik Yayıncılık A.Ş., Ankara.
 • Antalya ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlükleri (2016).
 • Ardichvili, A., Cardozo A.R. & Ray, S. (2003). A Theory Entreprenurial Oppurtunity Identification and Development, Journal of Business Venturing, 18(1), 105-123.
 • Arslan, K. (2002), Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1-11.
 • Aydın, S & Er, B. (2015). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1(2), 87-105.
 • Başar, M. (2013). Girişimcilik, Ürper, Y. (Ed.), Girişimcilik ve Girişimcilik Süreçleri içinde (s. 3-19), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3002, Eskişehir.
 • Bozkurt, E. & Erdurur, K. (2013). Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 8(2), 57-78.
 • Börü, D. (2014). Girişimcilik, Karadal, H. (Ed.), Girişimcilik, Kadınlar ve Öğrenilmiş Çaresizlik Olgusu içinde (s.1-8), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö ve Köklü, N. (2014). Sosyal Bilimler için İstatistik, 14. Basım, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Gartner, W.B. (1993). What are we talking about when we talk about entrepreneurship?, Journal of Business Venturing, 5(1), 15-28.
 • Gürol, M. A. (2006). Küresel Arenada Girişimci ve Girişimcilik, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe, Yöntem, Analiz, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Hacıoğlu, N., Kaşlı, M., Şahin, S. & Tetik, N. (2007). Türkiye’de Turizm Eğitimi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Kalaycı, Ş. (Ed.), Faktör Analizi içinde (s.321-331), Asil Yayıncılık, Ankara.
 • Karaatlı, M. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Kalaycı, Ş. (Ed.), Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi içinde (s.3-42), Asil Yayıncılık, Ankara.
 • Karabulut, A.T. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerinin Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 331-356.
 • Kayış, A. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Kalaycı, Ş. (Ed.), Güvenirlik Analizi içinde (s.405-419), Asil Yayıncılık, Ankara.
 • Keleş, H.N., Özkan, T.K., Doğaner, M. & Altunoğlu, A.E. (2012). Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Araştırma, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 5(9), 107-118.
 • Kılıç, R., Keklik, B. & Çalış, N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma; Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 423-435.
 • Koçel, T. (2014). İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 15. Baskı, Beta Kitap, İstanbul.
 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14(2), 209-226.
 • Köksal, Y. & Penez, S. (2015). Yüksek Girişimcilik Eğilimli Üniversiteli Gençlerin Demografik Özellikleri ve Sektör Tercihleri Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20(1), 155-167.
 • Koçak, A. (2003). Pazarlama ve Girişimcilik Arasındaki İlişki, Girişimci Pazarlaması, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 5(5), 48-56.
 • Küttim, M., Kallaste, M., Venesaar, U. & Kiis, A. (2013). Entrepreneurship Education at University Level and Students’ Entrepreneurial Intentions, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110(2014), 658-668.
 • Liu, Y. (2003). Developing A Scale To Measure The Interactivity Of Websites, Journal of Advertising Research, 43(2), 207–216.
 • Lüthje, C. & Franke, N. (2003), The ‘making’ of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT, R&D Management, 33 (2), 135-147.
 • MEB – MTEGM (2016). Milli Eğitim Bakanlığı - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İş Birliği Protokolü. http://mtegm.meb.gov.tr/www/uygulamali-girisimcilik-egitimi-is-birligi-protokolu/icerik/1182, Erişim Tarihi: 20.06.2016.
 • MEB (2013). Milli Eğitim Bakanlığı - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü–MüdürlükYapısı http://mtegm.meb.gov.tr/www/tarihcemiz/icerik/20 Erişim Tarihi: 01.06.2016
 • MEB – PKMB (2012). Milli Eğitim Bakanlığı - Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı. http://www.megep.meb.gov.tr Erişim Tarihi: 14.06.2016
 • Müftüoğlu, T. (1993). Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sorunlar-Öneriler, Desen Ofset, Ankara.
 • Örücü E, Kılıç, R. & Özer, Y. (2007), Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 27-47.
 • Özdevecioğlu, M. (2014). Girişimcilik, Karadal, H. (Ed.), Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi içinde (s.1-8), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Özkul, G. (2007), Kapitalist Sistemin Sürükleyici Aktörleri: Ekonomik Teoride Girişimciler, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 343-366.
 • Saraçoğlu, M., Duran, C. & Taşkın, E. (2010). Girişimcilikte Yaratıcılığın Üç Boyutu: Birey, Süreç ve Ürün, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 1–14.
 • Sipahi, B., Yurtkoru E. S. & Çinko M. (2006). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Solmaz, S.A., Aksoy, Ö., Şengül, S. & Sarıışık, M. (2014). KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (26), 41-55.
 • Tosunoğlu, B.T. (2013). Girişimcilik, Ürper, Y. (Ed.), Girişimcilik ve Girişimcilik Süreçleri içinde (s. 153-164), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3002, Eskişehir.
 • Ünlüönen K. (2000). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (3) 218-238.
 • Yaşar, M. (2014). İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 36 (3), 59-75.
 • Yıldız, S. & Kapu, B. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki: Kafkas Üniversitesi’nde Bir Araştırma, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), 39-66.
 • Yılmaz, E. & Sünbül, M.A. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 196-203.
 • Yiğit, N., Bütüner, S.Ö. & Dertlioğlu, K. (2008). Öğretim Amaçlı Örütbağ Sitesi Değerlendirme Ölçeği Geliştirme, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 38-51.
 • Ünlüönen K. (2000). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (3) 218-238.
 • Yaşar, M. (2014). İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 36 (3), 59-75.
 • Yıldız, S. & Kapu, B. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki: Kafkas Üniversitesi’nde Bir Araştırma, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), 39-66.
 • Yılmaz, E. & Sünbül, M.A. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 196-203.
 • Yiğit, N., Bütüner, S.Ö. & Dertlioğlu, K. (2008). Öğretim Amaçlı Örütbağ Sitesi Değerlendirme Ölçeği Geliştirme, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 38-51.

Ayrıntılar

Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat ÇUHADAR
0000-0003-0434-1550


Mehmet ALTINEL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { touraj285540, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, issn = {1302-5759}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2016}, volume = {3}, number = {2}, pages = {1 - 14}, title = {Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Analizi: Ortaöğretim Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Çuhadar, Murat and Altınel, Mehmet} }
APA Çuhadar, M. & Altınel, M. (2016). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Analizi: Ortaöğretim Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma . Turizm Akademik Dergisi , 3 (2) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/27139/285540
MLA Çuhadar, M. , Altınel, M. "Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Analizi: Ortaöğretim Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma" . Turizm Akademik Dergisi 3 (2016 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/27139/285540>
Chicago Çuhadar, M. , Altınel, M. "Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Analizi: Ortaöğretim Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma". Turizm Akademik Dergisi 3 (2016 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Analizi: Ortaöğretim Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma AU - Murat Çuhadar , Mehmet Altınel Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 3 IS - 2 SN - 1302-5759- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Analizi: Ortaöğretim Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma %A Murat Çuhadar , Mehmet Altınel %T Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Analizi: Ortaöğretim Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma %D 2016 %J Turizm Akademik Dergisi %P 1302-5759- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Çuhadar, Murat , Altınel, Mehmet . "Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Analizi: Ortaöğretim Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma". Turizm Akademik Dergisi 3 / 2 (Aralık 2016): 1-14 .
AMA Çuhadar M. , Altınel M. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Analizi: Ortaöğretim Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi. 2016; 3(2): 1-14.
Vancouver Çuhadar M. , Altınel M. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Analizi: Ortaöğretim Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi. 2016; 3(2): 1-14.
IEEE M. Çuhadar ve M. Altınel , "Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Analizi: Ortaöğretim Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", Turizm Akademik Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 1-14, Ara. 2016