Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 115 - 125 2019-11-01

Kültürel Değerlere Yönelik Destinasyon Seçimi: Çanakkale’ye Gelen Yerli Ziyaretçiler Üzerine Bir Araştırma

Şefik Okan MERCAN [1] , Merve KAZANCI [2]


Destinasyonlar birçok faktörü bünyesinde bulunduran farklı turistik ürün ve hizmetleri bir arada sunarak insanları kendilerine doğru çeken merkezler olarak nitelendirilmektedir. İnsanları belirli zamanda, belli bir destinasyonda tatilini geçirmeye yönelten motivasyonlar bulunmaktadır. Bu seyahat motivasyonları arasında destinasyonların sahip olduğu kültürel değerler, ülkelerin kültürel sermayesi niteliğindeki varlıklardır. Geçmişin tarihi ve kültürel boyutunun günümüze yansımasını ifade eden bu değerler tarihe ışık tutan bir ayna özelliği taşımaktadır.  Turizm sektöründe, sahip olduğu kaynaklar ve çekicilikler açısından, birbirine benzeyen çok sayıda destinasyon mevcuttur. Nadiren bulunan bu kültürel değerler destinasyonlar için önemli bir çekim unsuru olmakla birlikte destinasyonun benzer özelliklere sahip diğer destinasyonlar arasından sıyrılarak, tercih edilebilmesinde büyük önem taşımaktadır.  Bu çalışmada önemli kültürel değerlere sahip bir destinasyon olan Çanakkale iline yönelik seyahat motivasyonlarını belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmada verilerin analizinde istatistiksel yöntem olarak; kolerasyon ve regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda araştırma kapsamında oluşturulan hipotezlerin test edilmesiyle ziyaretçilerin seyahat motivasyonları ve kültürel değer algılarının destinasyon seçim imajını etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Destinasyon, Kültürel Değerler
 • Altunışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. & Yıldırım E. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, İstanbul.
 • Aslan, Z. & Çokal Z. (2016). Profesyonel Turist Rehberinin Kültürel Değerlere Katkısına İlişkin Turist Algılamaları, Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 4(1), 53-59.
 • Bilgehan, G. (2010). Türkiye’de Kültür Turizminin Ürün Yapısı ve Somut Kültür Varlıklarına Dayalı Ürün Farklılaştırma İhtiyacı, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(1), 99-118.
 • Çetin, B. (2015). Japon Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Turist Memnuniyeti ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Kapadokya Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Ersun, N. & Arslan K. (2011). Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar Ve Pazarlama Stratejileri, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(2), 229-248.
 • Göğebakan, Y. (2015). Dünya Üzerindeki Kültürel Varlıkların Turizme Ve Ekonomiye Katkısı, Anadolu Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 5(2), 48-71.
 • Gürbüz, A. (2005). Kastamonu’ya Kastamonu’ya Gelen Yerli Turist Profilini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama, Journal Of Commerce, 2, 75-92.
 • Kocaman, S. (2012). Destinasyon Yönetimi Kapsamında Marka Kimliğine Etki Eden Faktörlerin Marka İmajına Etkisi: Alanya Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Kozak, M. (2003). Measuring Tourist Satisfaction With Multiple Desrination Attribute, Tourism Analysis,7, 229-240.
 • Kozak, N., Kozak A. M. & Kozak M. (2015). Genel Turizm İlkeler Ve Kavramlar, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Köroğlu, Ö. & Güzel F. Ö. (2013). Kültürel Değerlerin Destinasyon İmajına Etkisi: Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentine Yönelik Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(4), 191-209.
 • Mlozi, S. & Pesämaa O. (2013). Adventure Tourist Destination Choice İn Tanzania, Current Issues In Tourism, 16(1), 63-95.
 • Özdemir, G. (2014). Destinasyon Yönetimi Ve Pazarlanması, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Ratz, T. & Puczko, L. (1999). A world hentage ındustry? Tourism at Hungarian world heritage sites, Cross Gazes At The Heritage Concept Worldwide At The End Of The 20th Century Symposium, Paris Iv- Sorbonne.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Tosun, C. & Carson L. J. (1996). Regional Planning Approaches to Tourism Development: The case of Turkey, Tourism Management, 17(7), 519-531.
 • Tüfekci, Ö. K. (2014). Spor Organizasyonlarında Destinasyon Pazarlaması İle Memnuniyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Anadolu Kupası Yüzme Müsabakalarında Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 233 - 249.
 • Ülker, E. (2010). Destinasyon Pazarlamasında Destinasyon Seçimi Karar Verme süreci Üzerine Bir Çalışma: Bozcaada Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Vela, M. R. (2009). Rural-Cultural Excursion Conceptualization: A Local Tourism Marketing Management Model Based On Tourist Destination Image Measurement, Tourism Management, 30(3), 419-428.
 • http://www.canakkalekulturturizm.gov.tr/TR,70466/genel-bilgiler.html (28.05.2017)
 • http://www.icomos.org/charters/tourism_e.pdf/InternationalCulturalTourismCharter (20.05.2017)
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2863.pdf/ Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (19.05.2017)
 • http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/somutkulturelmiras/somut_kulturel_miras.pdf (19.05.2017).
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1737-014X
Yazar: Şefik Okan MERCAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Merve KAZANCI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { touraj413695, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, issn = {1302-5759}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {115 - 125}, doi = {}, title = {Kültürel Değerlere Yönelik Destinasyon Seçimi: Çanakkale’ye Gelen Yerli Ziyaretçiler Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Mercan, Şefik Okan and Kazancı, Merve} }
APA Mercan, Ş , Kazancı, M . (2019). Kültürel Değerlere Yönelik Destinasyon Seçimi: Çanakkale’ye Gelen Yerli Ziyaretçiler Üzerine Bir Araştırma . Turizm Akademik Dergisi , 6 (2) , 115-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/50389/413695
MLA Mercan, Ş , Kazancı, M . "Kültürel Değerlere Yönelik Destinasyon Seçimi: Çanakkale’ye Gelen Yerli Ziyaretçiler Üzerine Bir Araştırma" . Turizm Akademik Dergisi 6 (2019 ): 115-125 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/50389/413695>
Chicago Mercan, Ş , Kazancı, M . "Kültürel Değerlere Yönelik Destinasyon Seçimi: Çanakkale’ye Gelen Yerli Ziyaretçiler Üzerine Bir Araştırma". Turizm Akademik Dergisi 6 (2019 ): 115-125
RIS TY - JOUR T1 - Kültürel Değerlere Yönelik Destinasyon Seçimi: Çanakkale’ye Gelen Yerli Ziyaretçiler Üzerine Bir Araştırma AU - Şefik Okan Mercan , Merve Kazancı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 125 VL - 6 IS - 2 SN - 1302-5759- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Kültürel Değerlere Yönelik Destinasyon Seçimi: Çanakkale’ye Gelen Yerli Ziyaretçiler Üzerine Bir Araştırma %A Şefik Okan Mercan , Merve Kazancı %T Kültürel Değerlere Yönelik Destinasyon Seçimi: Çanakkale’ye Gelen Yerli Ziyaretçiler Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Turizm Akademik Dergisi %P 1302-5759- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Mercan, Şefik Okan , Kazancı, Merve . "Kültürel Değerlere Yönelik Destinasyon Seçimi: Çanakkale’ye Gelen Yerli Ziyaretçiler Üzerine Bir Araştırma". Turizm Akademik Dergisi 6 / 2 (Kasım 2019): 115-125 .
AMA Mercan Ş , Kazancı M . Kültürel Değerlere Yönelik Destinasyon Seçimi: Çanakkale’ye Gelen Yerli Ziyaretçiler Üzerine Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi. 2019; 6(2): 115-125.
Vancouver Mercan Ş , Kazancı M . Kültürel Değerlere Yönelik Destinasyon Seçimi: Çanakkale’ye Gelen Yerli Ziyaretçiler Üzerine Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi. 2019; 6(2): 115-125.
IEEE Ş. Mercan ve M. Kazancı , "Kültürel Değerlere Yönelik Destinasyon Seçimi: Çanakkale’ye Gelen Yerli Ziyaretçiler Üzerine Bir Araştırma", Turizm Akademik Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 115-125, Kas. 2019