Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 185 - 202 2020-12-31

PERCEPTION OF VISUAL IDENTITY ELEMENTS IN CITY BRANDING BY TOURISM SECTOR EMPLOYEES: THE CASE OF EDIRNE PROVINCE
KENT MARKALAŞMASINDA GÖRSEL KİMLİK UNSURLARININ TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ALGILANMASI: EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ

Aslıhan ŞAYİN [1] , Gülüm Burcu DALKIRAN [2]


Visual identity elements, which play an important role in city branding, can enable cities to be recognized beyond local borders and to receive a higher share from tourism revenues. The factors that serve the purpose of marketing cities as a touristic product are among the important targets of both political authorities and tourism sector stakeholders. However, in achieving this goal, it is essential that the city residents have sufficient knowledge of the city they live in. The aim of the study from this point; It is to reveal the knowledge level of tourism sector employees about urban visual identity components as the people with whom foreigners coming to the city communicate the most. In the case of Edirne province selected for this purpose, the city visual identity inventory of Edirne was created firstly by making a literature review. In-depth face-to-face interviews were conducted using a semi-structured interview form in order to determine how the inventory components are perceived by tourism sector employees. The data obtained from the interviews held with a total of 80 tourism sector employees in April and May 2019 were analyzed using content analysis method. The fact that Edirne tourism sector employees have limited knowledge of the city to the most well-known visiting points are negative, and their perception of the prominent problems in urban tourism is among the results that can have a positive effect on city branding.
Kent markalaşmasında önemli rol oynayan görsel kimlik unsurları, kentlerin yerel sınırlardan çıkarak tanınmasını ve turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmesini sağlayabilmektedir. Kentlerin turistik bir ürün olarak pazarlanabilmesi amacına hizmet eden unsurlar ise hem siyasi otoritelerin hem de turizm sektörü paydaşlarının önemli hedefleri arasındadır. Ancak bu hedefe ulaşmada öncelikli olarak kent sakinlerinin yaşadıkları kente dair bilgi düzeylerinin yeterli olması önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı; kente gelen yabancıların en çok iletişim kurdukları kişiler olarak turizm sektörü çalışanlarının kent görsel kimlik bileşenlerine yönelik bilgi düzeylerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla seçilen Edirne ili örneğinde, literatür taraması yapılarak öncelikle Edirne ili kent görsel kimlik envanteri oluşturulmuştur. Envanter bileşenlerinin turizm sektörü çalışanlar tarafından nasıl algılandıklarını tespit etmek amacıyla, yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak derinlemesine yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı Nisan ve Mayıs aylarında toplam 80 turizm sektörü çalışanı ile gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Edirne turizm sektörü çalışanlarının, kente yönelik bilgi düzeylerinin, herkes tarafından en çok bilinen ziyaret noktalarıyla sınırlı kalması olumsuz, kent turizminde öne çıkan sorunlara yönelik algılarının yeterli seviyede olması ise kent markalaşması üzerinde olumlu etkide bulunabilecek sonuçlar arasındadır.
 • Ayyıldız, S., ve Ertürk, F. (2017). “Kentsel Kimlik Bileşenleri İle Yerel Kimliğin İzlerini Sürmek: Kapanca Sokak Örneği”. Journal of Architectural, 2(1), 65-88.
 • Banger, G. (2010), Eskişehir: Marka Olur Mu?, https://gurcanbanger.wordpress.com/tag/yer-markaciligi, Erişim Tarihi: 10.04.2018.
 • Boduroğlu, Ş. (2001). Kentsel Dış Mekân Aydınlatmasının Kentsel Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.
 • Braun, E. (2008). City Marketing: Towards an Integrate Dapproach (No.EPS-2008-142-ORG). Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Demir, H. (2014). Açık Hava Reklamları: Kentsel Kimlik Mi Kentsel Kirlilik Mi?. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (36), 97-106.
 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Erdoğan, E., (2006). Çevre ve Kent Estetiği. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:8 (9), 68-77.
 • Güngör, S. (2017). Şehir Marka Kimliği ve KKTC İçin Uygulama Çalışması, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Lefkoşa.
 • Hatipler, M. (2016). Ekonomik Boyutlarıyla Görsel Kültür ve Kültür Endüstrisi. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Haven-Tang, C. Ve Jones, E. (2006). Using Local Food And Drink To Different İate Tourism Destinations Through a Sense of Place: A Storyfromwales-Dining At Monmouthshire's Greattable. Journal of Culinary Science & Technology, 4(4), 69-86.
 • Karagüler, S. ve Korgavuş, B. (2014). Kent Kimliğinin Kent Peyzajı Üzerinde Oluşturduğu Etkiler, Silüetler, Görünümler ve Dengeleri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 2(2), 203-212.
 • Kavaratzis, M. ve Ashworth, G. J. (2006). City Branding: An Effective Assertion Of Identity Or a Transitory Marketing Trick?. Place Branding, 2 (3), 183- 194.
 • Kaypak, Ş. (2010). Antakya'nın Kent Kimliği Açısından İrdelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7 (14), 373 – 392, Hatay.
 • Kızıltaş, S. (2017). Mekan Pazarlama Yaklaşımıyla Ülke Ve Şehir Logolarının Analizi. Medeniyet Sanat, 3(2), 214-229.
 • Kurtay, N. (1994). Yıldız Sarayı üzerine yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Nakip, M. Ve Yaraş, E. (2017). SPSS Uygulamalı Pazarlamada Araştırma Teknikleri (4. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Özdemir, M. (2019). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343 Özer, M. N. (1998). Planlı Ve Tasarlı Yaşam Alanlarının Kent Kimliği Üzerindeki Etkileri: Antalya Örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Ankara.
 • Özkaya, B. (2018). Kent Markalaşması Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma: Karşıyaka/İzmir Örneği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Peker, A.E. (2006). Kentin Markalaşma Sürecinde Çağdaş Sanat Müzelerinin Rolü; Kent Markalaşması ve Küresel Landmark, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Povey, G. (2011). “Research Themes for Tourism”, Gastronomy and Tourism, Chapter 17. CAB International.
 • Selçuk, S. A. ve Akan, A. E.(2005). "Bir Şehir İkonu Olma Yolunda Yaya Üst Geçitleri ve Aydınlatmaları: ODTU Yaya Üst Geçiti Örneği" 3.Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, Ankara.
 • Şerefhanoğlu Sözen, M. (2000). “Aydınlatma ve Kent Güzelleștirme”, 3. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Topay, M. ve Gül, A., (2009). “The Role of Urban Landscape Designın Urban İmageand Urban İdentity (Kentsel Peyzaj Düzenlemelerinin Kentsel İmge ve Kentin Kimlik Kazanmasındaki Rolü)”, International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, 24-27 September, Isparta, s:680-691.
 • Tuncer, A. S. (2010). Piktogramdan İdeograma Amblem ve Logo. Grafik Tasarım Dergisi, Haziran-Temmuz Sayısı.
 • Uzun, G., (1990). Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, Yayın No:48, Adana.
 • Yayınoğlu, E.P. ve Susar A.F. (2008). Kent, Görsel Kimlik ve İletişim. İzmit-Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Zengin, B., Uyar, H. ve Erkol, G. (2014). “Gastronomi Turizmi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”, 15. Uusal Turizm Kongre Kitabı, 511-524.
 • Özdemir, M. (2019). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6852-5650
Yazar: Aslıhan ŞAYİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7396-8771
Yazar: Gülüm Burcu DALKIRAN
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 4 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Şayin, A , Dalkıran, G . (2020). KENT MARKALAŞMASINDA GÖRSEL KİMLİK UNSURLARININ TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ALGILANMASI: EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ . Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 185-202 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf/issue/58472/824465