Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Büyük Frederik Döneminin Stratejik Yönetim Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 2, 86 - 97, 31.12.2021
https://doi.org/10.47934/tife.10.02.02

Öz

Bu makalede, 1740-1786 yılları arasında Prusya hükümdarlığı yapan Büyük Frederik’in yönetim anlayışı, teorik açıdan değerlendirilmektedir. Makalenin önermesiyle araştırma sorusundan yola çıkılarak literatür incelemesi yürütülmüştür. Stratejik yönetim kapsamına giren anlatımlara yer veren kaynaklara odaklanılarak, belirli çıkarsamalar yapılmıştır. Hem stratejik yönetim hem de Büyük Frederik dönemini ele alan kaynaklara bağlı olarak gerçekleştirilen incelemeler ekseninde değerlendirmelerde bulunulmuştur. Büyük Frederik’in yönetimsel deneyimlerine konu olan hususların sistemli bir biçimde betimlenmesine çalışılmıştır. Nitel araştırma kapsamında yer verilen yorumlayıcı fenomenoloji olarak ifade edilen anlayış benimsenerek Büyük Frederik’in yönetsel faaliyetleri, stratejik yönetim kavram ve teorileri esas alınarak değerlendirilmiştir. Uzun vadeli düşünme biçimini, kendi yönetsel anlayışına uyarladığı ve mekanik nitelikteki birtakım uygulamaları, kişisel yönetim yaklaşımına uyarladığına ilişkin bulgular analiz edilmiştir. Gelecek çalışma önerisi olarak ise yönetim biliminin farklı alt alanları ile Büyük Frederik’in yönetsel faaliyetlerini ilişkilendirilebilecek hususlara değinilmiştir.

Kaynakça

 • Akad, M. T. (2003). Strateji Üzerine. İstanbul: Kastaş Yayınları.
 • Akarsu, B. (1994). Çağdaş Felsefe Kant’tan Günümüze Felsefe Akımları. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Bebel, A. (2019). Hz. Muhammed ve Arap-İslam Kültürü Dönemi. Çev. Veysel Atayman, İstanbul: Bordo Siyah Yayınları.
 • Bouthoul, G. (1997). Politika Sanatı. Çev. Sabahattin Eyüboğlu ve Vedat Günyol, İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Büyük Frederik (2016). Anti-Makyavel Nikola Makyavel’in “Prens” Adlı Eserine Dair Bir Eleştiri Denemesi. Çev. Nilüfer Epçeli, İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
 • Carlyle, T. (1990). History of Friedrich II of Prussia, called Frederick The Great. London: Elibron.
 • Chaix-Ruy, J. (2001). Nietzsche Yaşamı ve Felsefesi. Çev. N. Berna Serveryan, İstanbul: Çiviyazıları Yayıncılık.
 • Clausewıtz, C. v. (1999). Savaş Üzerine. Çev. H. Fahri Çeliker, İstanbul: Özne Yayınları.
 • d’Alambert, J. l. R. (2018). Felsefenin Öğeleri ya da İnsan Bilgilerinin İlkeleri Üstüne Deneme. Çev. Hüseyin Köse, Ankara: Pharmakon Yayınevi.
 • Daudet, A. (1998). Pazartesi Öyküleri I. Çev. Sabri Esat Siyavuşgil, Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık.
 • Descartes, R. (2019). Ruhun Tutkuları. Çev. Murat Erşen, İstanbul: Say Yayınları.
 • Dilthey, W. (2004). Alman Ruh Tarihine Dair Tetkikler. Çev. Hasan Cemil, İstanbul: Yeni Zamanlar Yayınları.
 • Dorn, W. L. (1931). The Prussian Bureaucracy in the Eighteenth Century, Political Science Quarterly, V.46, N.3, pp. 403-423.
 • Duffy, C. (1985). Frederick the Great: A Military Life. New York: Routledge.
 • Geiger, M. (2015). Estetik Anlayış. Çev. Tomris Mengüşoğlu, Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Glendinning, S. (2014). Derrida. Çev. Nursu Örge, Ankara: Dost Kitabevi.
 • Gorki, M. (2020). Tolstoy’dan Anılar. Çev. Akşit Göktürk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Gülboy, B. (2015). Redefining the First World War within the Context of Clausewitz’s “Absolute War” Dystopia, Perception, V.XX, N.2-3, pp. 7-22.
 • Hegel, G. W. F. (2011a). Tarih Felsefesi – 1. Çev: Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Hegel, G. W. F. (2011b). Tarih Felsefesi – 4. Çev: Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Kant, I. (2015). Seçilmiş Yazılar. Çev. Nejat Bozkurt, İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Karabulut, A. ve Değer, F. (2015). Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı ve Realist Yaklaşım’a Genel Bakış, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.2, S.2.
 • Karaosmanoğlu, A. L. (2007). Muhteşem Ortaklık: Kant ve Clausewitz, Uluslararası İlişkiler, C.4, S.14, s.161-183.
 • Kılıç, T. (2019). Güncel Yönetim Paradigmaları. İstanbul: AZ Yayıncılık.
 • King, J. E. (1977). On Clausewitz: Master Theorist of War. Naval War Collage Review, V.30, N.2, pp. 3-36.
 • McNeill, W. H. (2005). Dünya Tarihi. Çev. Alaeddin Şenel, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Mesnaric, C. (2011). Yöneticiler İçin Aristoteles. Çev. E. Kayaoğlu, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Mettrie, J. O. d. L. (1985). İnsan Bir Makina. Çev. Zehra Bayramoğlu, İstanbul: Süreç Yayıncılık.
 • Morgan, G. (1998). Örgüt ve Yönetim Teorilerinde Metafor. Çev. Gündüz Bulut, İstanbul: MESS Yayınları.
 • Morris, W. (2016). Faydalı İşler Faydasız Uğraşlar. Çev. Murat Can Mutlu, 1984 Yayınevi, İstanbul.
 • Musashi, M. (2015). Beş Çember Kitabı. Çev. Sibel Özbudun, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Nietzsche, F. (2020). Putların Alacakaranlığı. Çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Oetinger, V. B., Ghyczy, V. T. ve Bassford, C. (Ed.). (2002). Clausewitz ve Strateji. Çev. Zülfü Dicleli, İstanbul: Türk Henkel Dergisi Yayınları.
 • Özlem, D. (2019). Hermeneutik ve Şiir. İstanbul: Notus Kitap Yayıncılık.
 • Plotinus (2021). Plotinus’un Eksiksiz Külliyatı. Çev. Ahmet Ceylan, İstanbul: Gece Kitaplığı.
 • Rifat, M. (2020). Sait Faik’i Yorumlayanlar Eleştirinin Eleştirisi. İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Ritter, G. (1974). Frederick the Great: A Historical Profile, University of California Press.
 • Sartre, J-P. (2017). Varoluşçuluk. Çev. Asım Bezirci, İstanbul: Say Yayınları.
 • Schieder, T. (2000). Frederick the Great. Translated and edited by Sabina Berkeley and H. M. Scott. New York: Longman.
 • Showalter, D. E. (1996). The Wars of Frederick the Great. London: Longman.
 • Störig, H. J. (2013). Vedalardan Tractatus’a Dünya Felsefe Tarihi. Çev. Nilüper Epçeli, İstanbul: Say Yayınları.
 • Strathern, P. (2016). 90 Dakikada Foucault. Çev. Dilara Dilmen, İstanbul: Zeplin Kitap.
 • Sun Tzu. (1996). Savaş Sanatı. Çev. Sibel Özbudun ve Zeynep Ataman, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Timuçin, A. (1997). Düşünce Tarihi. İstanbul: İnsancıl Yayınları.
 • Topdemir, H. G. (2008). İbn El-Heysem ve Yeni Optik. Ankara: Lotus Yayınevi.
 • Tuğcu, T. (2001). Immanuel Kant ve Transendental İdealizm. Ankara: Alesta Yayınları.
 • Waldron, A. ve Huang, J.H. (2018). Sun Tzu: The New Translation of the Art of War, Naval War College Review, Vol.47, N.4.
 • Wei, Q. (2017). Chinese Culture Teaching for English Majors – A Case Study of Sun Tzu Culture, Theory and Practice in Language Studies, Vol.7, No.3, pp. 209-218.
 • Wilson, R. (2018). Sun Tzu and the Art of Cyberwar, Defence AT&L, Vol.47, Is.1.
 • Wilson, W. (2018). İdarenin İncelenmesi. Çev. Nur Şat, Ankara: Librete Yayınları.
 • Voltaire, (2018). Candide ya da İyimserlik ve Micromegas. Çev. S. İpek Ortaer Montanari, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Yılmaz, M. L. (2009). İlk 500’de Faaliyet Gösteren Konya’daki İşletmelerin Stratejik Yönetime Bakış Açıları, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8 (16), 159-178.

Evaluation of Frederich the Great Period in terms of Strategic Management

Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 2, 86 - 97, 31.12.2021
https://doi.org/10.47934/tife.10.02.02

Öz

In this article, the management understanding of Friedrich the Great, who ruled Prussia between 1740-1786, is evaluated theoretically. Based on the proposal of the article, a literature review was conducted based on the research question. Certain inferences have been made by focusing on the sources that include the narratives within the scope of strategic management. Evaluations were offered on the basis of the investigations carried out depending on the sources dealing with both strategic management and the period of Friedrich the Great. The issues that are subject to the managerial experiences of the Friedrich the Great have been tried to be described in a systematic way. By adopting the understanding expressed as interpretive phenomenology included in the qualitative research, the managerial activities of Friedrich the Great were evaluated on the basis of strategic management concepts and theories. The findings that he adapted his long-term thinking style to his own managerial understanding and some mechanical applications to his personal management approach were analyzed. As a future study proposal, the issues that can be associated with the different sub-fields of management science and the managerial activities of Friedrich the Great are mentioned.

Kaynakça

 • Akad, M. T. (2003). Strateji Üzerine. İstanbul: Kastaş Yayınları.
 • Akarsu, B. (1994). Çağdaş Felsefe Kant’tan Günümüze Felsefe Akımları. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Bebel, A. (2019). Hz. Muhammed ve Arap-İslam Kültürü Dönemi. Çev. Veysel Atayman, İstanbul: Bordo Siyah Yayınları.
 • Bouthoul, G. (1997). Politika Sanatı. Çev. Sabahattin Eyüboğlu ve Vedat Günyol, İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Büyük Frederik (2016). Anti-Makyavel Nikola Makyavel’in “Prens” Adlı Eserine Dair Bir Eleştiri Denemesi. Çev. Nilüfer Epçeli, İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
 • Carlyle, T. (1990). History of Friedrich II of Prussia, called Frederick The Great. London: Elibron.
 • Chaix-Ruy, J. (2001). Nietzsche Yaşamı ve Felsefesi. Çev. N. Berna Serveryan, İstanbul: Çiviyazıları Yayıncılık.
 • Clausewıtz, C. v. (1999). Savaş Üzerine. Çev. H. Fahri Çeliker, İstanbul: Özne Yayınları.
 • d’Alambert, J. l. R. (2018). Felsefenin Öğeleri ya da İnsan Bilgilerinin İlkeleri Üstüne Deneme. Çev. Hüseyin Köse, Ankara: Pharmakon Yayınevi.
 • Daudet, A. (1998). Pazartesi Öyküleri I. Çev. Sabri Esat Siyavuşgil, Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık.
 • Descartes, R. (2019). Ruhun Tutkuları. Çev. Murat Erşen, İstanbul: Say Yayınları.
 • Dilthey, W. (2004). Alman Ruh Tarihine Dair Tetkikler. Çev. Hasan Cemil, İstanbul: Yeni Zamanlar Yayınları.
 • Dorn, W. L. (1931). The Prussian Bureaucracy in the Eighteenth Century, Political Science Quarterly, V.46, N.3, pp. 403-423.
 • Duffy, C. (1985). Frederick the Great: A Military Life. New York: Routledge.
 • Geiger, M. (2015). Estetik Anlayış. Çev. Tomris Mengüşoğlu, Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Glendinning, S. (2014). Derrida. Çev. Nursu Örge, Ankara: Dost Kitabevi.
 • Gorki, M. (2020). Tolstoy’dan Anılar. Çev. Akşit Göktürk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Gülboy, B. (2015). Redefining the First World War within the Context of Clausewitz’s “Absolute War” Dystopia, Perception, V.XX, N.2-3, pp. 7-22.
 • Hegel, G. W. F. (2011a). Tarih Felsefesi – 1. Çev: Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Hegel, G. W. F. (2011b). Tarih Felsefesi – 4. Çev: Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Kant, I. (2015). Seçilmiş Yazılar. Çev. Nejat Bozkurt, İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Karabulut, A. ve Değer, F. (2015). Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı ve Realist Yaklaşım’a Genel Bakış, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.2, S.2.
 • Karaosmanoğlu, A. L. (2007). Muhteşem Ortaklık: Kant ve Clausewitz, Uluslararası İlişkiler, C.4, S.14, s.161-183.
 • Kılıç, T. (2019). Güncel Yönetim Paradigmaları. İstanbul: AZ Yayıncılık.
 • King, J. E. (1977). On Clausewitz: Master Theorist of War. Naval War Collage Review, V.30, N.2, pp. 3-36.
 • McNeill, W. H. (2005). Dünya Tarihi. Çev. Alaeddin Şenel, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Mesnaric, C. (2011). Yöneticiler İçin Aristoteles. Çev. E. Kayaoğlu, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Mettrie, J. O. d. L. (1985). İnsan Bir Makina. Çev. Zehra Bayramoğlu, İstanbul: Süreç Yayıncılık.
 • Morgan, G. (1998). Örgüt ve Yönetim Teorilerinde Metafor. Çev. Gündüz Bulut, İstanbul: MESS Yayınları.
 • Morris, W. (2016). Faydalı İşler Faydasız Uğraşlar. Çev. Murat Can Mutlu, 1984 Yayınevi, İstanbul.
 • Musashi, M. (2015). Beş Çember Kitabı. Çev. Sibel Özbudun, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Nietzsche, F. (2020). Putların Alacakaranlığı. Çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Oetinger, V. B., Ghyczy, V. T. ve Bassford, C. (Ed.). (2002). Clausewitz ve Strateji. Çev. Zülfü Dicleli, İstanbul: Türk Henkel Dergisi Yayınları.
 • Özlem, D. (2019). Hermeneutik ve Şiir. İstanbul: Notus Kitap Yayıncılık.
 • Plotinus (2021). Plotinus’un Eksiksiz Külliyatı. Çev. Ahmet Ceylan, İstanbul: Gece Kitaplığı.
 • Rifat, M. (2020). Sait Faik’i Yorumlayanlar Eleştirinin Eleştirisi. İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Ritter, G. (1974). Frederick the Great: A Historical Profile, University of California Press.
 • Sartre, J-P. (2017). Varoluşçuluk. Çev. Asım Bezirci, İstanbul: Say Yayınları.
 • Schieder, T. (2000). Frederick the Great. Translated and edited by Sabina Berkeley and H. M. Scott. New York: Longman.
 • Showalter, D. E. (1996). The Wars of Frederick the Great. London: Longman.
 • Störig, H. J. (2013). Vedalardan Tractatus’a Dünya Felsefe Tarihi. Çev. Nilüper Epçeli, İstanbul: Say Yayınları.
 • Strathern, P. (2016). 90 Dakikada Foucault. Çev. Dilara Dilmen, İstanbul: Zeplin Kitap.
 • Sun Tzu. (1996). Savaş Sanatı. Çev. Sibel Özbudun ve Zeynep Ataman, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Timuçin, A. (1997). Düşünce Tarihi. İstanbul: İnsancıl Yayınları.
 • Topdemir, H. G. (2008). İbn El-Heysem ve Yeni Optik. Ankara: Lotus Yayınevi.
 • Tuğcu, T. (2001). Immanuel Kant ve Transendental İdealizm. Ankara: Alesta Yayınları.
 • Waldron, A. ve Huang, J.H. (2018). Sun Tzu: The New Translation of the Art of War, Naval War College Review, Vol.47, N.4.
 • Wei, Q. (2017). Chinese Culture Teaching for English Majors – A Case Study of Sun Tzu Culture, Theory and Practice in Language Studies, Vol.7, No.3, pp. 209-218.
 • Wilson, R. (2018). Sun Tzu and the Art of Cyberwar, Defence AT&L, Vol.47, Is.1.
 • Wilson, W. (2018). İdarenin İncelenmesi. Çev. Nur Şat, Ankara: Librete Yayınları.
 • Voltaire, (2018). Candide ya da İyimserlik ve Micromegas. Çev. S. İpek Ortaer Montanari, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Yılmaz, M. L. (2009). İlk 500’de Faaliyet Gösteren Konya’daki İşletmelerin Stratejik Yönetime Bakış Açıları, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8 (16), 159-178.
Toplam 52 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Uğur Keskin 0000-0003-2740-4120

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 9 Mayıs 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Keskin, U. (2021). Büyük Frederik Döneminin Stratejik Yönetim Açısından Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 10(2), 86-97. https://doi.org/10.47934/tife.10.02.02

           Creative Commons Lisansı     Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png