Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

From the Industrial Revolution to classical management thought: an evaluation by Sir Richard Arkwright

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 31 - 41, 30.06.2022
https://doi.org/10.47934/tife.11.01.03

Öz

The management, which is as old as the history of humanity, has undergone a change along with important events in almost every period of history. However, although it is easier to reach historical evidence with important events such as the invention of writing, the absence/insufficiency of previous evidence makes it difficult to establish a starting point for management. With the Industrial Revolution, which is one of the most important social developments in the history of humanity, the traditional living conditions have changed radically and humans had to lead a life in accordance with the newly developing technology. In this context, technological innovations have changed the traditional way of doing business and some of the employees who are afraid of losing their jobs have encountered resistance up to the newly developed devices. In this period, the invention “Water Frame”, developed by Sir Richard Arkwright, broke new ground in the textile and weaving industry and formed the starting point of mechanization and factory tradition. Within the scope of the study, the changing management perception with the Industrial Revolution was discussed and the contributions of the Industrial Revolution and Sir Richard Arkwright to the management thought, which has changed and developed until today, have been tried to be explained. In the final analysis, it has been discussed whether the aforementioned period and the person contributed to the ontological origin of the management thought. According to the findings, although there are parallels between Sir Richard Arkwright’s activities and classical management thought, the tendency of classical management thought to put the human element in the background was not seen in Sir Richard Arkwright’s activities, but in terms of production and efficiency, classical management thought was more in line with periodic technological possibilities it can be said to be successful.

Kaynakça

 • Alan, H. (2018). Bilginin epistemolojik ve ontolojik boyutları: Örtülü bilginin örgütler için rolü ve önemi. Araştırmalar ışığında yönetimde güncel konular (1. Baskı) içinde (s. 43-58). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Bakkalbaşı, İ.O. (2017). Yönetim biliminin doğuşu ve ilk temsilcileri hakkında bir tartışma. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 39(2), 431-452.
 • Barkin, S. (1981). Management and ownership in the new England cotton textile industry. Journal of Economic Issues, 15(2), 463-475. http://dx.doi.org/10.1080/00213624.1981.11503868
 • Berber, A. (2013). Klasik yönetim düşüncesi geleneksel ve klasik paradigmalarla klasik ve neo-klasik örgüt teorileri (1. Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
 • Black, J. (2022, February 16). Defending our heritage: Richard Arkwright. Retrieved from https://historyreclaimed.co.uk/defending-our-heritage-richard-arkwright/
 • Cooke, A.J. (1979). Richard Arkwright and the Scottish cotton industry. Textile History, 10(1), 196-202. http://dx.doi.org/10.1179/004049679793691394
 • Coşkun, R. (2020). Klasik yönetim ve kapalı sistem mi? 1925 yılından önce yazılmış yönetim ders kitaplarında açık sistem imaları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 119-140.
 • Cromford Mills (2022, January 20). Main page. Retrieved from https://www.cromfordmills.org.uk/
 • Crowley, G.R. & Sobel, R.S. (2010). Adam Smith: managerial insights from the father of economics. Journal of Management History, 16(4), 504-508. http://dx.doi.org/10.1108/17511341011073979
 • Demirci, A. (2014). Literatür taraması. Y. Arı ve İ. Kaya (Eds.), Coğrafya araştırma yöntemleri kitabı içinde (s. 73-109). Balıkesir: Coğrafyacılar Derneği.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe-yöntem-analiz (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürkan, E.S. (2022). Ezbere yaşayanlar vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızın kökenleri (1. Baskı). İstanbul: Kronik Kitap.
 • Hill, D.W. (1969). Richard Arkwright and the water frame. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 184(1), 1175-1178.
 • Hills, R.L. (1970). Sir Richard Arkwright and his patent granted in 1769. Notes and Records of the Royal Society of London, 24(2), 254-260.
 • Idowu, S.O. & Towler, B.A. (2004). A comparative study of the contents of corporate social responsibility reports of UK companies. Management of Environmental Quality: An Internatinal Journal, 15(4), 420-437. http://dx.doi.org/10.1108/14777830410540153
 • Karaboğa, T. ve Zehir, C. (2020). Henri Fayol ve yönetim alanına katkıları üzerine bir inceleme. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2020(7), 53-68.
 • Kazak, İ.E. (1992). İşçi sendikalarının tarihi gelişimi: İngiltere örneği. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2012(37-38), 63-81.
 • Keskin, N.E. (2008). Türkiye’de yönetim biliminin gelişimi: 1870-1910. Amme İdaresi Dergisi, 41(4), 1-22.
 • Keskin, N.E. (2010). Yönetim olgusu üzerine 1909 tarihli bir makale: “Sosyal bilimler ve yönetim bilimi”. Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, 5(12), 181-200.
 • Koenig, P.C. & Waters, R.C. (2002). Adam Smith on management. Business and Society Review, 107(2), 241-253.
 • Kutlu, İ. (2016, Eylül). Hangi kesin bilgi? Bilimsel bilginin belirsizliği üzerine bir deneme [Öz]. Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences International Conference’de sunulan bildiri, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Leblebici, D.N. (2008). Yönetim bilimi açısından klasik dönemi hatırlamaya ilişkin bir çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2008(21), 99-118.
 • Martins, L.-P. (2009). The nature of the changing role of first-tier managers: a long-cycle approach. Journal of Organizational Change Management, 22(1), 92-123. http://dx.doi.org/10.1108/09534810910933924
 • Mueller, F.H. (1988). Economic history and history of economics. Review of Social Economy, 46(2), 164-179. http://dx.doi.org/10.1080/00346768800000026
 • Nasmith, F. (1932). Richard Arkwright. Transactions of the Newcomen Society, 13(1), 51-53. http://dx.doi.org/10.1179/tns.1932.003
 • Nişancı, Z.N. (2015). Geçmişten günümüze yönetim düşüncesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(25), 257-294.
 • Nişancı, Z.N. ve Usta, A. (2021). Covid-19 döneminde uzaktan çalışmanın iş ve özel yaşama yansımaları üzerine bir değerlendirme. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 94-109.
 • Piercy, N. (2012). Business history and operations management. Business History, 54(2), 154-178. http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2011.631121
 • Stead, J.J. (1907). Rawfolds Mill: at the time of the Luddite riots. Brontë Society Transactions, 4(17), 40-40. http://dx.doi.org/10.1179/030977607798888463
 • Tann, J. (1973). Richard Arkwright and technology. History, 58(192), 29-44.
 • Toplu Yaşlıoğlu, D. ve Yaşlıoğlu, M. (2021). İş bölümünün evrimi: antik çağdan klasik yönetim düşüncesine bir inceleme. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 181-191.
 • Wellington, D.C. (1993). Sir Richard Arkwright: premier crook in the industrial revolution. International Journal of Social Economics, 20(12), 37-49.
 • Wren, D.A. & Bedeian, A.G. (2018). The Evolution of Management Thought (7th Edition). New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

Sanayi Devrimi’nden klasik yönetim düşüncesine: Sir Richard Arkwright üzerinden bir değerlendirme

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 31 - 41, 30.06.2022
https://doi.org/10.47934/tife.11.01.03

Öz

İnsanlık tarihi kadar eski olan yönetim, tarihin hemen her döneminde önemli olaylarla birlikte değişim göstermiştir. Ancak yazının bulunması gibi önemli olaylarla birlikte tarihe ilişkin kanıtlara ulaşmak kolaylaşsa da öncesindeki kanıtların yokluğu/azlığı yönetimle ilgili bir başlangıç noktası belirlemeyi zorlaştırmaktadır. İnsanlık tarihinin en önemli toplumsal gelişmelerinden biri olan Sanayi Devrimi ile birlikte geleneksel yaşam koşulları köklü şekilde değişen insan, yeni gelişen teknolojiye uygun bir hayat sürmek zorunda kalmıştır. Bu kapsamda, teknolojik yenilikler geleneksel iş yapma şekillerini değiştirmiş, işini kaybetme korkusu taşıyan çalışanların bir bölümünde yeni geliştirilen cihazlara düşmanlığa varan bir dirençle karşılaşmıştır. Bu dönemde, Sir Richard Arkwright tarafından geliştirilen “Water Frame” isimli icat tekstil ve dokuma endüstrisinde adeta çığır açmış, makineleşme ve fabrikalaşmanın başlangıç noktasını oluşturmuştur. Çalışma kapsamında Sanayi Devrimi ile değişen yönetim anlayışı ele alınmış, günümüze dek değişerek ve gelişerek ulaşan yönetim düşüncesine Sanayi Devrimi ve Sir Richard Arkwright’ın katkıları açıklanmaya çalışılmıştır. Son tahlilde, anılan dönem ve kişinin yönetim düşüncesinin ontolojik kökenine katkı sunup sunmadığı tartışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Sir Richard Arkwright’ın faaliyetleri ile klasik yönetim düşüncesi arasında paralellikler bulunmakla birlikte, klasik yönetim düşüncesinin insan unsurunu ikinci plana atma eğiliminin Sir Richard Arkwright’ın faaliyetlerinde görülmediği, ancak üretim ve verimlilik noktasında klasik yönetim düşüncesinin dönemsel teknolojik imkanlar doğrultusunda daha başarılı olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Alan, H. (2018). Bilginin epistemolojik ve ontolojik boyutları: Örtülü bilginin örgütler için rolü ve önemi. Araştırmalar ışığında yönetimde güncel konular (1. Baskı) içinde (s. 43-58). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Bakkalbaşı, İ.O. (2017). Yönetim biliminin doğuşu ve ilk temsilcileri hakkında bir tartışma. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 39(2), 431-452.
 • Barkin, S. (1981). Management and ownership in the new England cotton textile industry. Journal of Economic Issues, 15(2), 463-475. http://dx.doi.org/10.1080/00213624.1981.11503868
 • Berber, A. (2013). Klasik yönetim düşüncesi geleneksel ve klasik paradigmalarla klasik ve neo-klasik örgüt teorileri (1. Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
 • Black, J. (2022, February 16). Defending our heritage: Richard Arkwright. Retrieved from https://historyreclaimed.co.uk/defending-our-heritage-richard-arkwright/
 • Cooke, A.J. (1979). Richard Arkwright and the Scottish cotton industry. Textile History, 10(1), 196-202. http://dx.doi.org/10.1179/004049679793691394
 • Coşkun, R. (2020). Klasik yönetim ve kapalı sistem mi? 1925 yılından önce yazılmış yönetim ders kitaplarında açık sistem imaları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 119-140.
 • Cromford Mills (2022, January 20). Main page. Retrieved from https://www.cromfordmills.org.uk/
 • Crowley, G.R. & Sobel, R.S. (2010). Adam Smith: managerial insights from the father of economics. Journal of Management History, 16(4), 504-508. http://dx.doi.org/10.1108/17511341011073979
 • Demirci, A. (2014). Literatür taraması. Y. Arı ve İ. Kaya (Eds.), Coğrafya araştırma yöntemleri kitabı içinde (s. 73-109). Balıkesir: Coğrafyacılar Derneği.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe-yöntem-analiz (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürkan, E.S. (2022). Ezbere yaşayanlar vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızın kökenleri (1. Baskı). İstanbul: Kronik Kitap.
 • Hill, D.W. (1969). Richard Arkwright and the water frame. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 184(1), 1175-1178.
 • Hills, R.L. (1970). Sir Richard Arkwright and his patent granted in 1769. Notes and Records of the Royal Society of London, 24(2), 254-260.
 • Idowu, S.O. & Towler, B.A. (2004). A comparative study of the contents of corporate social responsibility reports of UK companies. Management of Environmental Quality: An Internatinal Journal, 15(4), 420-437. http://dx.doi.org/10.1108/14777830410540153
 • Karaboğa, T. ve Zehir, C. (2020). Henri Fayol ve yönetim alanına katkıları üzerine bir inceleme. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2020(7), 53-68.
 • Kazak, İ.E. (1992). İşçi sendikalarının tarihi gelişimi: İngiltere örneği. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2012(37-38), 63-81.
 • Keskin, N.E. (2008). Türkiye’de yönetim biliminin gelişimi: 1870-1910. Amme İdaresi Dergisi, 41(4), 1-22.
 • Keskin, N.E. (2010). Yönetim olgusu üzerine 1909 tarihli bir makale: “Sosyal bilimler ve yönetim bilimi”. Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, 5(12), 181-200.
 • Koenig, P.C. & Waters, R.C. (2002). Adam Smith on management. Business and Society Review, 107(2), 241-253.
 • Kutlu, İ. (2016, Eylül). Hangi kesin bilgi? Bilimsel bilginin belirsizliği üzerine bir deneme [Öz]. Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences International Conference’de sunulan bildiri, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Leblebici, D.N. (2008). Yönetim bilimi açısından klasik dönemi hatırlamaya ilişkin bir çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2008(21), 99-118.
 • Martins, L.-P. (2009). The nature of the changing role of first-tier managers: a long-cycle approach. Journal of Organizational Change Management, 22(1), 92-123. http://dx.doi.org/10.1108/09534810910933924
 • Mueller, F.H. (1988). Economic history and history of economics. Review of Social Economy, 46(2), 164-179. http://dx.doi.org/10.1080/00346768800000026
 • Nasmith, F. (1932). Richard Arkwright. Transactions of the Newcomen Society, 13(1), 51-53. http://dx.doi.org/10.1179/tns.1932.003
 • Nişancı, Z.N. (2015). Geçmişten günümüze yönetim düşüncesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(25), 257-294.
 • Nişancı, Z.N. ve Usta, A. (2021). Covid-19 döneminde uzaktan çalışmanın iş ve özel yaşama yansımaları üzerine bir değerlendirme. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 94-109.
 • Piercy, N. (2012). Business history and operations management. Business History, 54(2), 154-178. http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2011.631121
 • Stead, J.J. (1907). Rawfolds Mill: at the time of the Luddite riots. Brontë Society Transactions, 4(17), 40-40. http://dx.doi.org/10.1179/030977607798888463
 • Tann, J. (1973). Richard Arkwright and technology. History, 58(192), 29-44.
 • Toplu Yaşlıoğlu, D. ve Yaşlıoğlu, M. (2021). İş bölümünün evrimi: antik çağdan klasik yönetim düşüncesine bir inceleme. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 181-191.
 • Wellington, D.C. (1993). Sir Richard Arkwright: premier crook in the industrial revolution. International Journal of Social Economics, 20(12), 37-49.
 • Wren, D.A. & Bedeian, A.G. (2018). The Evolution of Management Thought (7th Edition). New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali Davut ALKAN> (Sorumlu Yazar)
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-9463-8683
Türkiye


Salim KURNAZ>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
0000-0002-8060-5151
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 24 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 10 Şubat 2022
Kabul Tarihi 1 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Alkan, A. D. & Kurnaz, S. (2022). Sanayi Devrimi’nden klasik yönetim düşüncesine: Sir Richard Arkwright üzerinden bir değerlendirme . Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi , 11 (1) , 31-41 . DOI: 10.47934/tife.11.01.03