Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Cinsiyetli bir küresel kriz mi?: Covıd-19 salgını gölgesinde ekonomide küresel cinsiyet eşitsizliği

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 62 - 81, 30.06.2022
https://doi.org/10.47934/tife.11.01.05

Öz

2020 yılının ilk çeyreğinde tüm dünyada etkisi hissedilen COVID-19 salgını kısa sürede sosyoekonomik bir krize dönüşmüştür. Bu süreçte kadınlar hâlihazırdaki dezavantajları nedeniyle krizi daha derinden hissetmiştir. Kadınlar, tarihsel rolleri nedeniyle özel alanın başat aktörleri olarak kabul edilmektedir. Kriz dışı dönemlerde ücretsiz çalışma yükleri fazla olan kadınların salgın döneminde bu yükleri katlanarak artmıştır. Bunun yanı sıra kamusal alandaki ücretli çalışmaları erkeklere kıyasla daha fazla kesintiye uğramış ya da tamamen son bulmuştur. Bu süreçte salgının sosyoekonomik sonuçlarından kadınların orantısız bir şekilde etkilenmeleri, yaşanan küresel sağlık krizinin cinsiyetli bir kriz olup olmadığı sorularını akıllara getirmektedir. Bu çalışmada, COVID-19 salgınının ekonomide cinsiyet eşitsizliği üzerindeki etkilerinin açığa çıkarılması hedeflenmektedir. Güncel emek piyasası verileri incelendiğinde, COVID-19 salgınının küresel bağlamda ekonomide küresel cinsiyet eşitsizliğini artırdığı görülmektedir. Toplumsal cinsiyet körü politikaların yerine özel ve kamusal alanda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politikaların hızla benimsenmesi gerekmektedir.

Kaynakça

 • Acar-Savran, G. (2013). Beden emek tarih, diyalektik bir feminizm için (3.bs). İstanbul: Kanat Yayınları.
 • Adams-Prassl, A., Boneva, T., Golin, M. & Rauh, C. (2020, April). Inequality in the impact of the coronavirus shock: Evidence from real time surveys, Cambridge-INET Working Paper Series No: 2020/18, Cambridge Working Papers in Economics: 2032, University of Cambridge.
 • Akkan, B. ve Kesici, Z. (2021). Covid-19 salgını, iş ve aile yaşamını uzlaştırma ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler üzerine bir inceleme. Çalışma ve Toplum, 2021/4, 2813-2838. Erişim adresi: https://calismatoplum.org/makale/covid-19-salginiisve-aile-yasaminiuzlastirma-ve-toplumsal-cinsiyete-dayaliesitsizlikler-uzerine-birinceleme
 • Aksu Kocatürk, G. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde kadınların ev içi yükümlülükleri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Kış Sayısı, 240-253. http://dx.doi.org/10.48145/gopsbad.970414
 • Alon, T., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J. & Tertilt, M. (2020, April). The impact of covid-19 on gender equality. Working Paper Series, Working Paper-26947, Cambridge: National Bureau of Economic Research.
 • Andrew, A., Cattan, S., Costa Dias, M., Farquharson, C., Kraftman, L., Krutikova, S., Phimister, A. & Sevilla, A. (2020, May 27). Parents, especially mothers, paying heavy price for lockdown, Institute for Fiscal Studies, Retrieved from https://ifs.org.uk/publications/14861
 • Bezirgan Tanış, B. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde kadın emeğinin görünümleri. Sosyoloji Dergisi, 41-42, 263-283. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosder/issue/65879/1028667
 • Birleşmiş Milletler. (2020, April 9). Politika özeti: Covid-19’un kadınlar üzerindeki etkisi.
 • Butler, J. (2014). Cinsiyet belası feminizm ve kimliğin alt üst edilmesi (B. Ertür, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Chung, H. (2020, March 30). Return of the 1950s housewife? How to stop coronavirus lockdown reinforcing sexist gender roles. The Conversation. Retrieved from https://theconversation.com/return-of-the-1950s-housewife-how-to-stop-coronavirus-lockdown-reinforcing-sexist-gender-roles-134851
 • Çalış Duman, M. (2021, 1-2 Haziran). Covid-19 salgınında kırılgan taraf: Kadın çalışanlar [Konferans sunumu]. International Asian Congress on Contemporary Sciences-V, Azerbaijan Nakhchivan State University.
 • Demir, O. Ö. (2017). Nitel araştırma yöntemleri. İçinde K. Böke (Ed.), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (s.286-318). Alfa Yayınları.
 • Ecevit, Y. (2021). Türkiye’de katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesi projesi faz II- Toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel kavramları, Ankara: Ceid Yayınları.
 • Galasso, V. & Foucault, M. (2020). Working during covid-19: Cross-country evidence from real-time survey data. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No: 246.
 • Héritier, F. (2015). İnsanlığın şafağında (Y. Aşçı Dalar, Çev.). İçinde Francoise Héritier, Michelle Perrot, Sylviane Agacinski, & Nicole Bacharan (Eds.), Kadınların en güzel tarihi (s. 3-51). Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Hochschild, A. & Machung, A. (1989). The second shift: Working parents and the revolution at home. New York: Viking.
 • Hopyar, Z. (2021). Covid-19 sürecinde toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri: Birleşik Krallık örneği. Akademik Düşünce Dergisi, Sayı 4, Güz 2021, 90-106. http://dx.doi.org/10.53507/akademikdusunce.913572
 • International Labour Organization. (2017). World employment and social outlook – Trends for women 2017. International Labour Office, Geneva.
 • International Labour Organization. (2020a, April 7). Covid-19 and the world of work, second edition updated estimates and analysis.
 • International Labour Organization. (2020b, April 13). Women health workers: Working relentlessly in hospitals and at home, Comment, Retrieved from https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741060/lang--en/index.htm
 • International Labour Organization. (2021a, July). Building Forward Fairer: Women’s rights to work and at work at the core of the COVID-19 recovery, Policy Brief.
 • International Labour Organization. (2021b, January). ILO monitor: Covid-19 and the world of work. Seventh edition.
 • International Labour Organization. (2021c). World employment and social outlook: Trends 2021.
 • International Labour Organization. (2022). World employment and social outlook: Trends 2022, Geneva.
 • Kahraman, A. B. ve Özsoy, E. (2021). Covid-19 döneminde derinleşen kadın yoksulluğu. Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1-20. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2028722
 • Koca, D. (2021). Covid-19 döneminde çalışan kadınların ücretsiz bakım emeği sorununun seçilmiş ülkelerin çözüm mekanizmaları kapsamında değerlendirilmesi. Journal of Emerging Economies and Policy, 6(2), 333-351. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2014708
 • Koç, E. ve Yeniçeri, Z. (2021). Covid-19 pandemi sürecinin toplumsal cinsiyet eşit(siz)liğine etkileri. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, IV(1), 80-102. http://dx.doi.org/10.33708/ktc.899892
 • Mies, M. (2014). Cinsiyete dayalı işbölümünün toplumsal kökenleri (Y. Temurtürkan, Çev.). İçinde M. Mies, V. Bennholdt-Thomsen, & C. Von Werlhof (Eds.), Son sömürge: Kadınlar (s. 101-150). İletişim Yayınları.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). Tackling coronavirus (covid-19): Contributing to a global effort, Towards gender-inclusive recovery.
 • Sumbas, A. (2021). Türkiye’de covid-19 pandemisiyle mücadele politikalarında görünmeyenler: Kadınlar. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39(Covid-19 Özel Sayısı), 155-172. http://dx.doi.org/10.17065/huniibf.884445
 • Power, K. (2020). The covid-19 pandemic has increased the care burden of women and families. Sustainability: Science, Practice and Policy, 16(1), 67-73. http://dx.doi.org/10.1080/15487733.2020.1776561
 • Talay Keşoğlu, B. (2022, Şubat). Covid-19 pandemisini ‘cinsiyetli’ bir küresel kriz olarak deneyimledik!, [Basın Bülteni].
 • Topal, N. ve Kaya, S. (2021, 4-5 Kasım). Çalışan kadınların covid-19 pandemisi döneminde ev içi rollerindeki değişim: Emek sömürüsü [Konferans sunumu]. Uluslararası Kadın ve Aile Sempzoyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. http://ukas2021.com/Home/Page/44?slug=Tam%20Metin%20Kitab%C4%B1
 • Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu & United Nations Women. (2020, Kasım). Covid-19 salgınının kadın çalışanlar açısından etkileri.
 • United Nations. (2020, April 9). Policy brief: The impact of covid-19 on women.
 • United Nations Environment Programme, International Labour Organization, International Organisation of Employers & International Trade Union Confederation. (2008). Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world. Publishing Services Section United Nations Office, United Nations Environment Programme, Nairobi.
 • United Nations Development. (2020). Covid-19 küresel salgın sürecinde Türkiye’de bakım ekonomisi ve toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler, Araştırma Notu.
 • United Nations Women. (2020a). Adressing the economic fallout of covid-19: Pathways and policy options for a gender-responsive recovery, Policy Brief No. 15.
 • United Nations Women. (2020b). From insights to action: Gender equality in the wake of covid-19, New York, NY.
 • United Nations Women. (2020c). The economic and social impact of covid-19 on women and men: Rapid gender assessment of covid-19 implications in Turkey, Turkey: Ankara.
 • United Nations Women. (2021). Progress on the sustainable development goals the gender snapshot 2021.
 • University of Cambridge. (2020, April 21). Women bear brunt of coronavirus economic shutdown in UK and US. Retrieved from https://www.cam.ac.uk/research/news/women-bear-brunt-of-coronavirus-economic-shutdown-in-uk-and-us
 • Walby, S. (1986). Patriarchy at work. University of Minnesota Press.
 • World Economic Forum. (2019, March 8). An economist explains why women are paid less. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2019/03/an-economist-explains-why-womenget-paid-less/
 • World Economic Forum. (2021). Global gender gap report 2021.
 • Yaşar Dinçer, F. C. ve Yirmibeşoğlu, G. (2020). COVID-19’un ekonomik etkilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında değerlendirilmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, Special Issue, 780-792. http://dx.doi.org/10.21547/jss.787218
 • Yerlikaya, B. (2020). Türk Sineması’nın üretken kadınları: Öteki’den özne’ye (Toplumsal cinsiyet bağlamında 1980 sonrası Türk Sineması’nda kadın emeği). Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.

A gendered global crisis?: Global gender ınequality in the economy in the shadow of the covıd-19 pandemic

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 62 - 81, 30.06.2022
https://doi.org/10.47934/tife.11.01.05

Öz

The COVID-19 pandemic, the impact of which was felt all over the world in the first quarter of 2020, soon turned into a socioeconomic crisis. In this process, women felt the crisis more deeply due to their current disadvantages. Women are recognized as the leading actors of the private sphere due to their historical roles. During the epidemic period, these burdens have increased exponentially for women who have more burdens of unpaid work in non-crisis periods. In addition, their paid work in the public sphere has been interrupted or completely terminated more than men. In this process, the fact that women are disproportionately affected by the socioeconomic consequences of the pandemic raises questions about whether the global health crisis is a gender crisis. This study aims to reveal the effects of the COVID-19 pandemic on gender inequality in the economy. When current labor market data are examined, it is seen that the COVID-19 pandemic has increased global gender inequality in the economy in a global context. Instead of gender-blind policies, policies that are sensitive to gender equality in the private and public spheres should be adopted quickly.

Kaynakça

 • Acar-Savran, G. (2013). Beden emek tarih, diyalektik bir feminizm için (3.bs). İstanbul: Kanat Yayınları.
 • Adams-Prassl, A., Boneva, T., Golin, M. & Rauh, C. (2020, April). Inequality in the impact of the coronavirus shock: Evidence from real time surveys, Cambridge-INET Working Paper Series No: 2020/18, Cambridge Working Papers in Economics: 2032, University of Cambridge.
 • Akkan, B. ve Kesici, Z. (2021). Covid-19 salgını, iş ve aile yaşamını uzlaştırma ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler üzerine bir inceleme. Çalışma ve Toplum, 2021/4, 2813-2838. Erişim adresi: https://calismatoplum.org/makale/covid-19-salginiisve-aile-yasaminiuzlastirma-ve-toplumsal-cinsiyete-dayaliesitsizlikler-uzerine-birinceleme
 • Aksu Kocatürk, G. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde kadınların ev içi yükümlülükleri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Kış Sayısı, 240-253. http://dx.doi.org/10.48145/gopsbad.970414
 • Alon, T., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J. & Tertilt, M. (2020, April). The impact of covid-19 on gender equality. Working Paper Series, Working Paper-26947, Cambridge: National Bureau of Economic Research.
 • Andrew, A., Cattan, S., Costa Dias, M., Farquharson, C., Kraftman, L., Krutikova, S., Phimister, A. & Sevilla, A. (2020, May 27). Parents, especially mothers, paying heavy price for lockdown, Institute for Fiscal Studies, Retrieved from https://ifs.org.uk/publications/14861
 • Bezirgan Tanış, B. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde kadın emeğinin görünümleri. Sosyoloji Dergisi, 41-42, 263-283. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosder/issue/65879/1028667
 • Birleşmiş Milletler. (2020, April 9). Politika özeti: Covid-19’un kadınlar üzerindeki etkisi.
 • Butler, J. (2014). Cinsiyet belası feminizm ve kimliğin alt üst edilmesi (B. Ertür, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Chung, H. (2020, March 30). Return of the 1950s housewife? How to stop coronavirus lockdown reinforcing sexist gender roles. The Conversation. Retrieved from https://theconversation.com/return-of-the-1950s-housewife-how-to-stop-coronavirus-lockdown-reinforcing-sexist-gender-roles-134851
 • Çalış Duman, M. (2021, 1-2 Haziran). Covid-19 salgınında kırılgan taraf: Kadın çalışanlar [Konferans sunumu]. International Asian Congress on Contemporary Sciences-V, Azerbaijan Nakhchivan State University.
 • Demir, O. Ö. (2017). Nitel araştırma yöntemleri. İçinde K. Böke (Ed.), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (s.286-318). Alfa Yayınları.
 • Ecevit, Y. (2021). Türkiye’de katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesi projesi faz II- Toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel kavramları, Ankara: Ceid Yayınları.
 • Galasso, V. & Foucault, M. (2020). Working during covid-19: Cross-country evidence from real-time survey data. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No: 246.
 • Héritier, F. (2015). İnsanlığın şafağında (Y. Aşçı Dalar, Çev.). İçinde Francoise Héritier, Michelle Perrot, Sylviane Agacinski, & Nicole Bacharan (Eds.), Kadınların en güzel tarihi (s. 3-51). Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Hochschild, A. & Machung, A. (1989). The second shift: Working parents and the revolution at home. New York: Viking.
 • Hopyar, Z. (2021). Covid-19 sürecinde toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri: Birleşik Krallık örneği. Akademik Düşünce Dergisi, Sayı 4, Güz 2021, 90-106. http://dx.doi.org/10.53507/akademikdusunce.913572
 • International Labour Organization. (2017). World employment and social outlook – Trends for women 2017. International Labour Office, Geneva.
 • International Labour Organization. (2020a, April 7). Covid-19 and the world of work, second edition updated estimates and analysis.
 • International Labour Organization. (2020b, April 13). Women health workers: Working relentlessly in hospitals and at home, Comment, Retrieved from https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741060/lang--en/index.htm
 • International Labour Organization. (2021a, July). Building Forward Fairer: Women’s rights to work and at work at the core of the COVID-19 recovery, Policy Brief.
 • International Labour Organization. (2021b, January). ILO monitor: Covid-19 and the world of work. Seventh edition.
 • International Labour Organization. (2021c). World employment and social outlook: Trends 2021.
 • International Labour Organization. (2022). World employment and social outlook: Trends 2022, Geneva.
 • Kahraman, A. B. ve Özsoy, E. (2021). Covid-19 döneminde derinleşen kadın yoksulluğu. Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1-20. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2028722
 • Koca, D. (2021). Covid-19 döneminde çalışan kadınların ücretsiz bakım emeği sorununun seçilmiş ülkelerin çözüm mekanizmaları kapsamında değerlendirilmesi. Journal of Emerging Economies and Policy, 6(2), 333-351. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2014708
 • Koç, E. ve Yeniçeri, Z. (2021). Covid-19 pandemi sürecinin toplumsal cinsiyet eşit(siz)liğine etkileri. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, IV(1), 80-102. http://dx.doi.org/10.33708/ktc.899892
 • Mies, M. (2014). Cinsiyete dayalı işbölümünün toplumsal kökenleri (Y. Temurtürkan, Çev.). İçinde M. Mies, V. Bennholdt-Thomsen, & C. Von Werlhof (Eds.), Son sömürge: Kadınlar (s. 101-150). İletişim Yayınları.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). Tackling coronavirus (covid-19): Contributing to a global effort, Towards gender-inclusive recovery.
 • Sumbas, A. (2021). Türkiye’de covid-19 pandemisiyle mücadele politikalarında görünmeyenler: Kadınlar. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39(Covid-19 Özel Sayısı), 155-172. http://dx.doi.org/10.17065/huniibf.884445
 • Power, K. (2020). The covid-19 pandemic has increased the care burden of women and families. Sustainability: Science, Practice and Policy, 16(1), 67-73. http://dx.doi.org/10.1080/15487733.2020.1776561
 • Talay Keşoğlu, B. (2022, Şubat). Covid-19 pandemisini ‘cinsiyetli’ bir küresel kriz olarak deneyimledik!, [Basın Bülteni].
 • Topal, N. ve Kaya, S. (2021, 4-5 Kasım). Çalışan kadınların covid-19 pandemisi döneminde ev içi rollerindeki değişim: Emek sömürüsü [Konferans sunumu]. Uluslararası Kadın ve Aile Sempzoyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. http://ukas2021.com/Home/Page/44?slug=Tam%20Metin%20Kitab%C4%B1
 • Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu & United Nations Women. (2020, Kasım). Covid-19 salgınının kadın çalışanlar açısından etkileri.
 • United Nations. (2020, April 9). Policy brief: The impact of covid-19 on women.
 • United Nations Environment Programme, International Labour Organization, International Organisation of Employers & International Trade Union Confederation. (2008). Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world. Publishing Services Section United Nations Office, United Nations Environment Programme, Nairobi.
 • United Nations Development. (2020). Covid-19 küresel salgın sürecinde Türkiye’de bakım ekonomisi ve toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler, Araştırma Notu.
 • United Nations Women. (2020a). Adressing the economic fallout of covid-19: Pathways and policy options for a gender-responsive recovery, Policy Brief No. 15.
 • United Nations Women. (2020b). From insights to action: Gender equality in the wake of covid-19, New York, NY.
 • United Nations Women. (2020c). The economic and social impact of covid-19 on women and men: Rapid gender assessment of covid-19 implications in Turkey, Turkey: Ankara.
 • United Nations Women. (2021). Progress on the sustainable development goals the gender snapshot 2021.
 • University of Cambridge. (2020, April 21). Women bear brunt of coronavirus economic shutdown in UK and US. Retrieved from https://www.cam.ac.uk/research/news/women-bear-brunt-of-coronavirus-economic-shutdown-in-uk-and-us
 • Walby, S. (1986). Patriarchy at work. University of Minnesota Press.
 • World Economic Forum. (2019, March 8). An economist explains why women are paid less. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2019/03/an-economist-explains-why-womenget-paid-less/
 • World Economic Forum. (2021). Global gender gap report 2021.
 • Yaşar Dinçer, F. C. ve Yirmibeşoğlu, G. (2020). COVID-19’un ekonomik etkilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında değerlendirilmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, Special Issue, 780-792. http://dx.doi.org/10.21547/jss.787218
 • Yerlikaya, B. (2020). Türk Sineması’nın üretken kadınları: Öteki’den özne’ye (Toplumsal cinsiyet bağlamında 1980 sonrası Türk Sineması’nda kadın emeği). Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Burcu YERLİKAYA YARAN> (Sorumlu Yazar)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4837-2834
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 24 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 14 Nisan 2022
Kabul Tarihi 21 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yerlikaya Yaran, B. (2022). Cinsiyetli bir küresel kriz mi?: Covıd-19 salgını gölgesinde ekonomide küresel cinsiyet eşitsizliği . Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi , 11 (1) , 62-81 . DOI: 10.47934/tife.11.01.05