Cilt: 11 Sayı: 2, 31.12.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

T.Ü. İİBF e- Dergisi, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin resmi yayın organıdır. Derginin temel amacı, iktisadi ve idari bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermektedir. Alanında özgün makaleleri yayınlayan bilimsel, hakemli ve açık erişim ilkesini taşıyan uluslararası bir dergi olarak literatüre katkı sağlamada aracılık işlevini üstlenmektedir.

Kapsam olarak İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Ekonometri, Uluslararası ilişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Sosyoloji, Hukuk Dalları alanlarında gönderilecek makalelere açıktır. Ayrıca bu disiplinler arasındaki multi-disipliner çalışmalara da açıktır.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ E-DERGİ
YAZIM KURALLARIDergimize gönderilecek olan yazılar, DergiPark sistemi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf) üzerinden gönderilmeli ve tüm işlemler DergiPark sisteminden yürütülmelidir. Değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm iletişim DergiPark sistemi ile gerçekleştirilir.

T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi’nde aşağıda belirtilen şartlara uyan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmaktadır. Yazarlara çalışmalarında Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu’na uyması tavsiye edilmektedir. Ayrıntılar için Yazım kılavuzu linki: http://www.tdk.gov.tr/tdk/kurumsal/yazim-kilavuzu/ ve Sözlük linki: https://sozluk.gov.tr/ adreslerinden ulaşılabilir. Makale gönderilmeden Word programında mevcut olan yazım ve dil bilgisi kontrolünün yapılması tavsiye edilmektedir.

Hakem değerlendirme sürecinin gecikmeye uğramaması ve sürecin başlatılabilmesi için yazarların dosyalarını aşağıda belirtildiği şekilde düzenlemesi ve yüklemesi önem arz etmektedir. Çalışmalarını dergimize gönderen yazarlardan,

1. İntihal/Benzerlik Raporu
2. Telif Hakkı Anlaşması Formu
3. Ana Makale Dosyası

talep edilmektedir.


1. İntihal / Benzerlik Raporu

 • Yazarlar hazırlamış oldukları çalışmalarının iThenticate benzerlik raporunu sisteme eklemelidir. Sisteme yüklenen tam metin dosyası ile intihal raporu alınan metin dosyası birbirinin aynısı olmalıdır. Kaynakça çıkarma işlemi iThenticate üzerinden bibliyografyayı (Exclude Bibliography) çıkar seçeneği ile yapılmalıdır. Buna uymayan yazılar süreçten çıkarılır. 
 • Dergimiz yayın politikası gereği çalışmaların benzerlik oranı en fazla %15’ olmalıdır, %15’in üzerinde benzerlik oranına sahip yazılar sürece dahil edilmez.

2. Telif Hakkı Anlaşması Formu

 • Kurum ve unvan bilgileri eksiksiz olmalı ve ORCID sistemindekiler ile uyuşmalıdır.
 • Katkı beyanında her yazarın katkısı oransal olarak değil yazar bazında ne katkı verdiği şeklinde yazılmalıdır (ÖRN: Ahmet A. – Yazım, gözden geçirme, Mehmet B. – Analiz, yazım, verilerin toplanması, gibi…).

3. Ana Makale Dosyası (Örnek Makale Dosyası)


 • Editörler Kurulu, yazım kurallarına uygun hazırlanmayan ya da gerekli dil ve yazım düzeltmelerinin yapılmadığı makaleleri hakemlere göndermeden ret kararı verme hakkına sahiptir.
 • Dergimizde kör hakemlik uygulaması yürütülmektedir. Hakem değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında ana makale dosyasında yazar/lara ait kurum, kimlik ve unvan bilgisi yer almamalıdır.
 • Ana makale dosyası Türkçe başlık, öz ve anahtar kelimeler, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler ile başlamalıdır. Çalışmanın İngilizce başlığı Türkçe başlığın altında yer almalıdır. İngilizce ve Türkçe özlerin altında çalışmanın içeriğini temsil eden, 3 adet Türkçe, 3 adet İngilizce anahtar kelime yer almalıdır. İlk sayfada sadece başlıklar, özetler ve anahtar kelimeler yer almalıdır. “Giriş” bölümü bir sonraki sayfadan başlamalıdır.
 • Çalışmalar 5000 - 10000 sözcük arasında olmalıdır.
 • Öz ve Abstract 130-180 kelime olacak şekilde, 12 punto Calibri yazı karakteriyle, tek satır aralığında yazılmalıdır.
 • Çalışmalar Word programına göre A4 kâğıt ölçüsünde, 12 punto, Calibri yazı karakteriyle, tek satır aralığında yazılmalıdır. Paragraf ayarları önce 0 ve sonra 6nk ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Sayfa yapısı alt 2,5cm, üst 2,5cm, sağ ve soldan 2 cm olmalı, cilt payı bırakılmamalıdır. Kenardan uzaklık alt bilgi 1 cm, üst bilgi 0,5 cm olmalıdır.
 • Tüm metin iki yana yaslı olmalıdır. Tablo, şekil vb. kenar boşluklarına uygun bir şekilde düzenlenmelidir.
 • Makalenin metin içindeki tüm başlıkları; bütün kelimelerin ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük olacak şekilde, kalın (bold), 12 punto, Calibri yazı tipinde ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Tüm başlıklar (Giriş’ten başlayarak Sonuç da dahil olacak şekilde) numaralandırılmalıdır.
 • Çalışmalarda tablo, grafik ve şekil gibi göstergeler ancak çalışmanın takip edilebilmesi açısından gereklilik arz ettiği durumlarda, numaralandırılarak, tanımlayıcı bir başlık ile birlikte verilmelidir. Tablo ve şekil başlığı, ortalı, kalın (bold) olmalı ve rakam ile sıralanmalıdır (“Tablo 1:” veya “Şekil 5:” gibi…). Tablo ve şekil başlıkları, tablo ya da şeklin üstünde olmalıdır (Örnek: Tablo 1: 1989-2016 Kamu Yatırım Harcamaları). Tablo ve şekiller ortalı ve metin kaydırma özelliği kapalı olmalıdır. Tablonun altına düşülen notlar ve kaynaklar Calibri yazı tipinde 9 punto ve ortalı olarak yazılmalıdır.
 • Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi, metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) kaynak sitilinin 7. edisyonunu benimser (Kılavuz ve Örnek Gösterim).
 • Kullanılan tüm kaynaklar metnin sonunda ayrı bir bölüm halinde yazar soyadlarına göre alfabetik olarak numaralandırılmadan verilmelidir. Kaynakça başlığı altında verilen kaynaklar APA 7 stiline uygun olmalıdır.
 • Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Tüm kaynaklar metinde belirtilmelidir.

Yayın Etiği Beyanı


    Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser; Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için adres: https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing
    Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığını beyan etmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir. Dergiye gönderilen yazılar, bir editör ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirme sürecine alınır. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.
    Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

Yazarların Sorumluluğu

 • Çalışmalarını dergiye göndermek isteyen yazarlar, çalışmalarının tamamen özgün olmasını sağlamalıdır ve literatürden elde edilen kelimeler ile cümleler uygun bir şekilde alıntılanmalıdır. Tüm çalışma Dergi Yazım Kuralları'na uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir.
 • Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
 • Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır.
 • Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler.
 • Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır. Yazarın, değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.

 • TR Dizin Etik Kurallarla ilgili AÇIKLAMA ve BİLGİLENDİRME: Kriterlerde geçmiş yıllarda yer alan Etik Kurallarla ilgili maddeler 2020 yılında açıklamalarla detaylandırılmış, araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu kriterlere eklenmişti.

 • Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:
 • 1) Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
 • 2) İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • 3) İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • 4) Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • 5) Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
 • Ayrıca;
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
 • 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
 • Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu tamamıyla yazara/yazarlarına aittir.

Editör ve Hakem Sorumlulukları

 • Editörler içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludurlar.
 • Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
 • Editörler, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirirler.
 • Editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Dergiye gönderilen makaleler daima, herhangi bir ön yargı olmaksızın değerlendirilmektedir.
 • Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti ederler.
 • Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve Dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.
 • Hakemler, karar verme aşamasında editörlere yardım ederler ve ayrıca metinlerin iyileştirilmesinde yazarlara yardımcı olabilmektedirler.
 • Hakemler ayrıca, kendi bilgileri dahilindeki yayınlanmış diğer herhangi bir makale ile dergiye gönderilen metin arasında herhangi önemli bir benzerlik veya örtüşme ile ilgili olarak editörü bilgilendirmelidir. 
 • Hakemler değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.
 • Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.
 • Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
 • Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.

Araştırma Etiği

 • Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi, araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
 • Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
 • Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.
 • Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
 • Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.
 • Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.
 • Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.
 • İnsan denekler ile yapılan deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.
 • Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.
 • İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Yayın Politikası

 • Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi her sayıda yayınlanacak makale sayısını 7 (yedi) adet ile sınırlandırmıştır. Makale sıralaması, gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinin sona erdiği tarihe göre yapılır. Yayınlanacak makale sayısına ulaşıldıktan sonra yayınlamaya uygun bulunan makaleler bir sonraki sayıda yayınlanmak üzere sıraya alınır.
 • Dergimize gönderilecek olan yazılar, Dergipark sistemi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf) üzerinden gönderilmeli ve tüm işlemler Dergipark sisteminden yürütülmelidir. Değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm iletişim Dergipark sistemi ile gerçekleştirilir.
 • Makaleler için başvuru ya da yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergiye gönderilen ya da yayına kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Derginin tüm giderleri Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından karşılanmaktadır.
 • Dergimizde, çift yönlü kör hakem uygulaması kullanılmaktadır. Yazarlar, hakemleri; hakemler, yazarları bilmemektedir.
 • Benzerlik oranı yazarlardan gelen Ithenticate raporlarıyla denetlenmekte olup çalışmanın özelliklerine göre değerlendirilerek, Editör Kurulu tarafından incelenmekte ve karar verilmektedir.
 • Dergiye gönderilen makaleler, öncelikle Editörler Kurulu tarafından bilimsel içerik ve şekil bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Derginin dil editörleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra hakem değerlendirme sürecine geçilir (Editörler Kurulu, yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı veya yazım kurallarına uygun hazırlanmayan ya da gerekli dil ve yazım düzeltmelerinin yapılmadığı makaleleri hakemlere göndermeden ret kararı verme hakkına sahiptir).
 • Değerlendirmeye alınabilecek olan makaleler, incelenmek üzere iki ayrı hakeme (kör hakem) gönderilir. İki hakemin görüşleri bir ret bir kabul şeklinde gerçekleşirse, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Editörler Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalelerin yayınlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir.
 • Ön kontrol aşamasındaki makaleler editör onayına gerek duyulmaksızın yazar tarafından sistemden geri çekilebilir. Ön kontrol aşamasını geçip değerlendirme aşamasında bulunan makalelerin geri çekilmesi mümkün değildir. Değerlendirme aşamasında yazar, makalesini geri çekme talebinde bulunduğu takdirde; makul ve kabul edilebilir gerekçeler sunmalı ve bunları belgelendirebilmelidir.
 • Makale için düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin editörlükçe belirtilecek süre içinde yapılarak yayın kuruluna ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışma editörlük olarak süreçten çıkarılacaktır.
 • Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin başvurusunda makalenin türü (Araştırma, olgu sunumu, derleme vb.) belirtilmelidir.
 • Akademik kendileşmenin (academic inbreeding) önüne geçebilmek amacıyla Trakya Üniversitesi mensuplarının yayınlanacak makale sayısı toplam makale sayısının %25'ni geçmeyecektir. Makale sayısına ulaşılması durumunda yazara bilgi verilir ve gelecek sayılar için seçenekler sunulur.

Makaleler için başvuru ya da yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergiye gönderilen ya da yayına kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Derginin tüm giderleri Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından karşılanmaktadır.

           Creative Commons Lisansı     Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png