Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 4, Sayfalar 696 - 707 2019-12-20

Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Ödev Destekli Öğretim Üzerine Görüşleri

Vedat ŞAHİN [1] , Ziya İNCE [2]


Ödevler, öğrencilerin üzerinde çalışmaları için verilen ve bir konu veya sorun üzerinde düşünmelerini, davranış geliştirmelerini ve öğrenmelerini amaçlar. Ödevler, öğrencinin sorunlu tutularak çoğunlukla sınıf ortamının dışında yerine getirilmesinin sağlandığı vazifelerdir. Ödev, öğretimin her kademesinde öğretimin bir parçası olarak başvurulan bir yöntem olduğu gibi yükseköğretim düzeyinde de başvurulan bir araçtır. Ödevler ansiklopedi, ders kitabı, dergi ve istatistik verileri gibi çeşitli kayanlardan yararlanarak yapılabilmektedir. Günümüzde öğrenciler kaynaklara ulaşımının hem  kolay olması, hem de çok fazla verinin bulunması nedeniyle internetten yoğun bir şekilde yararlanmaktadır. Bu çalışmada da lisans düzeyindeki coğrafya bölümü öğrencilerinin verilen ödevlerine yönelik tutumları incelenmiştir. Çalışmada uygulanan 34 maddelik anketin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı 0,802 çıkmıştır. Araştırma neticesinde ödevlerin araştırmaya yönelik ve öğrencilerin öğrenmesine katkı sağlayıcı nitelikte olması gerektiğine ulaşılmıştır. Ayrıca ödevlerin çok fazla ve çok zor olmasının öğrencileri olumsuz etkilediği bulgularına ulaşılmıştır. 
ödev, öğrenci, coğrafya eğitimi, yükseköğretim
  • Aladağ, C. & Doğu, S. (2009), Fen ve teknoloji dersinde verilen ödevlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmes., Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 16-23.Arıkan, Y.D., & Altun, E. (2007). Sınıf ve okulöncesi öğretmen adaylarının çevrimiçi ödev sitelerini kullanımına yönelik bir araştırma. İlköğretim Online, 6(3), 366-376.Aydın, F. (2011). Coğrafya dersinde verilen ev ödevlerine ilişkin öğrenci görüşler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 27-41.Bal, A. P. (2012). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi performans görevi hazırlama sürecine ilişkin görüşleri ve yaşadıkları sorunlar. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2 (1), 11-24.Baş, T., & Akturan, U. (2017). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Benli E., & Sarıkaya M. (2012). Fen ve teknoloji dersinde verilen ödevlere yönelik ilköğretim ıı. kademe öğrencilerinin sınıf düzeyleri ve cinsiyete göre görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 489-502.Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (2), 133-151.Calp Ş. (2012). İlköğretimde ev ödevi beşinci sınıf öğrencilerinin algıları. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi – USBED, l (2), 120-136.Cooper, H., Lindsay, J.J., & Nye, B. (2000). Homework in the home: how student, family, and parenting-style differences relate to the homework process. Contemporary Educational Psychology, 25, 464-487.Doğanay, H. (2002). Coğrafya öğretim yöntemleri, İstanbul: Aktif Yayınları.Durmuş, B., Yurtkoru, E. S., & Çinko, M. (2016). Sosyal bilimlerde spss ile veri analizi, İstanbul: Beta.Duru, S., & Çöğmen, S. (2017). İlkokul ve ortaokul öğrencileri ile velilerin ev ödevlerine yönelik görüşleri, İlköğretim Online, 16(1), 354-365.Ekici, G., & Akdeniz, H. (2018). Lise öğrencilerinin ödev kavramına ilişkin metaforik algılarının incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (25), 135-16.Ektem, I. Ş., & Yıldız, S. B. (2017). İngilizce ev ödevlerine yönelik öğretmen görüşleri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26 ( 3), 78-91.Ergün, M., & Özdaş, A. (1997). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Kaya Matbaacılık.Ersoy, A., & Anagün, Ş. S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3 (1), 58-79.Gedik, N., Altıntaş, E., & Kaya, H. (2011). Fen ve teknoloji derslerinde verilen ev ödevleri hakkındaki öğrenci görüşleri. Jurnal of European Education, (1), 6-13.Güneş, F. (2014). Eğitimde ödev tartışmaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, (2), 1 - 25.Güneş, H., (2015). Eğitim bilimleri terimleri sözlüğü. Ankara: Ütopya Yayınevi.Hong, E., & Mılgram, R. M. (2000). Homework: motivation and learning preference. London: Bergin & Garvey Publication.Ilgar, Ş. (2005). Ev ödevlerinin öğrenci eğitimi açısından önemi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 , 119-134.Kapıkıran, Ş., & Kıran, H. (1999). Ev ödevinin öğrencinin akademik başarısına etkisi. PAÜ, Eğitim Fakültesi .Dergisi, 5, 54-60.Küçük, O. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Bursa: Ekin Yayınevi.Özdemir, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerinde okul tükenmişliği: ödev, okula bağlılık ve akademik motivasyonun rolü. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 27-35.Öztürk, M. (2014). Coğrafya Eğitiminde Araştırma. Ankara: Pegem Akademi.Painter, L. (2003). Homework. Newyork: Oxford University Press.Sarısöz, O. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin kimya derslerinde verilen ev ödevleri hakkındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi. Electronic Journal Of Vocational Colleges, 2, 80-87.Şeref İ., & Varışoğlu B., (2015). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin türkçe dersi ödevleri hakkında görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (4), 93-105.Tertemiz, N. I. (1991). Ödevin başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 81, 33-45.Turanlı, A. S. (2007). Gerçek bir ikilem: ödev vermek ya da vermemek. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 136-154.Ünlü, M. (2014). Coğrafya öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.Vatterott, C. (2009). Rethinking homework: best practices that support diverse needs. Newyork: Ascd.Yücel, A. S. (2004). Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin kimya derslerinde verilen ev ödevlerine karşı tutumlarının incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1), 147-159.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5502-5219
Yazar: Vedat ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7389-8083
Yazar: Ziya İNCE
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Aralık 2019

APA Şahin, V , İnce, Z . (2019). Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Ödev Destekli Öğretim Üzerine Görüşleri . Trakya Eğitim Dergisi , Trakya Eğitim Dergisi Aralık 2019 Ek Sayısı , 696-707 . DOI: 10.24315/tred.518571