Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

In-service Training Activities of MoNE General Directorate of Teacher Training: Participants, Educational Status, Training Subjects

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1, 183 - 193, 31.01.2020
https://doi.org/10.24315/tred.562063

Öz

The aim of the study is to investigate the inservice training plans for teachers run by the General Directorate of Teacher Training and Development in Turkey according to a variety of variables. These variables were participant profile, activity location, teaching form, education categories and topics related to inservice teacher training. This study was designed according to the case study method from the qualitative research methods. The population of the study was the 2001-2018 inservice training plans. This study used the easily accessible sample method from among targeted sampling methods to choose the 2018 inservice training plan. Data for the study were collected with document analysis of the 2018 inservice training plant document. This study included 284 inservice training plans. The data collected had the content analysis technique used. Finally, inservice training activities organized for personal, professional and managerial areas were observed according to training category. Inservice training programs for teachers were mainly completed with face-to-face teaching style; however low numbers of participatant teachers were observed. Additionally, inservice training activities for teachers were observed to have varied distribution according to educational region. In parallel with changes experienced by teachers in the training field, it is necessary to develop personal and professional traits along with management skills.

Kaynakça

  • Aslan, A., Göksu, İ., Karaman, S. (2018). Uyarlanabilir Uzaktan Hizmetiçi Eğitimin Başarı ve Eğitimin Tamamlama Süresine Etkisi ile Öğretmen Görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (45), 103-115.Aykaç, N. (2018). Investigation of the In-service Teacher Training Programs in the United States and Recommendations for Turkey: The Case of Kent Education Excellence Partnership (KEEP). Journal of Education and Future, (14), 181-197.Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., & Karadeniz, Ş. Demirel Funda (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.Can N., & Kösel, A., (2015). İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitim ve Geliştirme Kavramlarına İlişkin Görüşleri ve Beklentileri. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 12(2), 85-118. Cemaloğlu, N., Kukul, V., Üstündağ, M. T., Güneş, E., & Arslangilay, A. S. (2018). Eğiticilerin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Bilecik İli Örneği. Electronic Turkish Studies, 13(11), 399-420.Ceylan, M., & Özdemir, S. (2016). Türkiye ve İngiltere’deki Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişime İlişkin Görüşlerinin ve Katılım Durumlarının İncelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 397-417.Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (2018, 10 Temmuz). Resmi Gazete. (Sayı: 30474). 17.04.2019 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf. adresinden alınmıştır.Demirel, I. N. (2018). The Opinions of Administrators about In-Service Training Related to the Administration and Investigation. International Journal of Higher Education, 7(2), 76-83.Gökdere, M., & Çepni, S. (2004). Üstün yetenekli öğrencilerin fen öğretmenlerinin Hizmetiçi ihtiyaçlarının değerlendirilmesine yönelik bir çalışma bilim sanat merkezi örneklemi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 1-14.Higgins, J., & Eden, R. (2015). Practice-Based Inservice Teacher Education: Generating Local Theory about the Pedagogy of Group Work. Mathematics Teacher Education and Development, 17(2), 84-97.Karasolak, K., Tanrıseven, I., & Konokman, G. Y. (2012). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim etkinliklerine ilişkin tutumlarinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 997-1010.Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.Köksal, M. S., & Southerland, S. (2018). Pedagojik Hoşnutsuzluk Yaşayan Fen Bilgisi Öğretmenleri İçin Araştırma-İncelemeye Dayalı Öğretime Yönelik Reform Odaklı Hizmet-içi Öğretmen Eğitimi Girişimlerinin Değeri: Bir Beklenti-Değer Bakış Açısı. Eğitim ve Bilim, 43(194).157-184.Mede, E., & Işık, M. (2016). The Needs of Primary English Teachers for an In-Service Teacher Training Program. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(2), 1-30.O’Dwyer, J. B., & Atlı, H. H. (2015). A study of in-service teacher educator roles, with implications for a curriculum for their professional development. European journal of teacher education, 38(1), 4-20.Osamwonyi, E. F. (2016). In-Service Education of Teachers: Overview, Problems and the Way Forward. Journal of Education and Practice, 7(26), 83-87.Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M., & Gürdal, A. (2009). Hizmetiçi eğitimin öğretmenlerin öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgilerine etkisi: ÖPYEP örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 9-23.ÖYGM (2019a). Hizmetiçi Eğitim Enstitüleri. 17.04.2019 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/www/tanitim/icerik/633 adresinden alınmıştır.ÖYGM (2019b). Geliştirilen ve Güncellenen Standart Kriterlere Uygun olarak hazırlanan Örnek Hizmetiçi Eğitim Programları. 17.04.2019 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/dosyalar/StPrg/ adresinden alınmıştır.Özavcı E., Çelikten M. (2017). Öğretmen Görüşlerine Göre Uzaktan Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm. Turkish Journal of Educational Studies, 4 (2),39-76.Özbek, R., Susam, E., Onat, M. C., & Özbek, N. (2018). Ortaokul Öğretmenlerinin MEB Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkililiğine ve Bu Faaliyetlerin Yapıldığı Yerlere İlişkin Görüşleri (Siirt İli Örneği). The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4(2), 126-134.Özcan, Ş., & Bakioğlu, A. (2010). Bir Meta Analitik Etki Analizi: Okul Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitim Almalarının Göreve Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 201-212.Öztürk, M. (2019). An Evaluation of an Innovative In-Service Teacher Training Model in Turkey. International Journal of Higher Education, 8(1), 23-36.Öztürk, M., & Sancak, S. (2007). Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri. Journal of Yaşar University, 2(7), 761-794.Öztürk, Ö., & Öztürk, G. (2019). Music Teachers' Status of Participation in In-Service Training Programs and Their Expectations. Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 246-257.Sakkoulis, D. P., Asimaki, A., & Vergidis, D. K. (2018). In-Service Training as a Factor in the Formation of the Teacher's Individual Theory of Education. International Education Studies, 11(3), 48-60.Şahin, Ü., & Türkoğlu, A. (2017) Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Model Önerisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(37), 90-104.Ulla, M. B., & Winitkun, D. (2018). In-service Teacher Training Program in Thailand: Teachers' Beliefs, Needs, and Challenges. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 26(3), 1579-1594.Uysal, H. H. (2012). Evaluation of an in-service training program for primary-school language teachers in Turkey. Australian Journal of Teacher Education, 37(7), 14-29.Uzunöz, Y. A. A. (2012). Trabzon’da görev yapmakta olan coğrafya öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yeterliliği ile ilgili düşünceleri. Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 12(12), 189-202.Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Yılmaz, H., & Kocasaraç, H. (2010). Hizmetiçi öğretmen eğitiminde yeni bir yaklaşım: yenilikçi öğretmenler programı ve değerlendirmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 51-64.Yolcu, H., & Kartal, S. (2017). Evaluating of In-Service Training Activities for Teachers in Turkey: A Critical Analysis. Universal Journal of Educational Research, 5(6), 918-926.

MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri: Katılımcılar, Eğitim Durumları, Eğitim Konuları

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1, 183 - 193, 31.01.2020
https://doi.org/10.24315/tred.562063

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim planlarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Bu değişkenler hizmetiçi öğretmen eğitimine ilişkin katılımcı profili, faaliyet yeri, öğretim biçimi, eğitim kategorileri ve konularıdır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemine göre desenlenmiştir. Bu çalışmanın evreni 2001-2018 yılı Hizmetiçi eğitim planıdır. Bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre 2018 yılı hizmetiçi eğitim planı seçilmiştir. Bu çalışmanın verileri 2018 yılı Hizmetiçi eğitim planı belgesinden doküman analizi yöntemi ile toplanmıştır. Bu çalışma 284 hizmetiçi eğitim planı içermektedir. Toplanan verilerin analizinde içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak eğitim kategorilerine göre kişisel, mesleki ve yönetim alanına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlediği gözlenmiştir. Öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim programları öğretim şekillerine göre yüz yüze öğretim şekli ile yoğunlukla gerçekleştirildiği fakat katılımcı öğretmenlerinin sayısının düşük olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin eğitim bölgelerine göre dağılımının çeşitlendiği gözlemlenmiştir. Öğretmenlerin eğitim sahasında yaşanan değişimlere paralel kişisel, mesleki özelliklerinin yanında yönetim becerilerinin geliştirilmesi gerekir

Kaynakça

  • Aslan, A., Göksu, İ., Karaman, S. (2018). Uyarlanabilir Uzaktan Hizmetiçi Eğitimin Başarı ve Eğitimin Tamamlama Süresine Etkisi ile Öğretmen Görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (45), 103-115.Aykaç, N. (2018). Investigation of the In-service Teacher Training Programs in the United States and Recommendations for Turkey: The Case of Kent Education Excellence Partnership (KEEP). Journal of Education and Future, (14), 181-197.Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., & Karadeniz, Ş. Demirel Funda (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.Can N., & Kösel, A., (2015). İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitim ve Geliştirme Kavramlarına İlişkin Görüşleri ve Beklentileri. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 12(2), 85-118. Cemaloğlu, N., Kukul, V., Üstündağ, M. T., Güneş, E., & Arslangilay, A. S. (2018). Eğiticilerin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Bilecik İli Örneği. Electronic Turkish Studies, 13(11), 399-420.Ceylan, M., & Özdemir, S. (2016). Türkiye ve İngiltere’deki Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişime İlişkin Görüşlerinin ve Katılım Durumlarının İncelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 397-417.Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (2018, 10 Temmuz). Resmi Gazete. (Sayı: 30474). 17.04.2019 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf. adresinden alınmıştır.Demirel, I. N. (2018). The Opinions of Administrators about In-Service Training Related to the Administration and Investigation. International Journal of Higher Education, 7(2), 76-83.Gökdere, M., & Çepni, S. (2004). Üstün yetenekli öğrencilerin fen öğretmenlerinin Hizmetiçi ihtiyaçlarının değerlendirilmesine yönelik bir çalışma bilim sanat merkezi örneklemi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 1-14.Higgins, J., & Eden, R. (2015). Practice-Based Inservice Teacher Education: Generating Local Theory about the Pedagogy of Group Work. Mathematics Teacher Education and Development, 17(2), 84-97.Karasolak, K., Tanrıseven, I., & Konokman, G. Y. (2012). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim etkinliklerine ilişkin tutumlarinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 997-1010.Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.Köksal, M. S., & Southerland, S. (2018). Pedagojik Hoşnutsuzluk Yaşayan Fen Bilgisi Öğretmenleri İçin Araştırma-İncelemeye Dayalı Öğretime Yönelik Reform Odaklı Hizmet-içi Öğretmen Eğitimi Girişimlerinin Değeri: Bir Beklenti-Değer Bakış Açısı. Eğitim ve Bilim, 43(194).157-184.Mede, E., & Işık, M. (2016). The Needs of Primary English Teachers for an In-Service Teacher Training Program. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(2), 1-30.O’Dwyer, J. B., & Atlı, H. H. (2015). A study of in-service teacher educator roles, with implications for a curriculum for their professional development. European journal of teacher education, 38(1), 4-20.Osamwonyi, E. F. (2016). In-Service Education of Teachers: Overview, Problems and the Way Forward. Journal of Education and Practice, 7(26), 83-87.Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M., & Gürdal, A. (2009). Hizmetiçi eğitimin öğretmenlerin öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgilerine etkisi: ÖPYEP örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 9-23.ÖYGM (2019a). Hizmetiçi Eğitim Enstitüleri. 17.04.2019 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/www/tanitim/icerik/633 adresinden alınmıştır.ÖYGM (2019b). Geliştirilen ve Güncellenen Standart Kriterlere Uygun olarak hazırlanan Örnek Hizmetiçi Eğitim Programları. 17.04.2019 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/dosyalar/StPrg/ adresinden alınmıştır.Özavcı E., Çelikten M. (2017). Öğretmen Görüşlerine Göre Uzaktan Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm. Turkish Journal of Educational Studies, 4 (2),39-76.Özbek, R., Susam, E., Onat, M. C., & Özbek, N. (2018). Ortaokul Öğretmenlerinin MEB Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkililiğine ve Bu Faaliyetlerin Yapıldığı Yerlere İlişkin Görüşleri (Siirt İli Örneği). The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4(2), 126-134.Özcan, Ş., & Bakioğlu, A. (2010). Bir Meta Analitik Etki Analizi: Okul Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitim Almalarının Göreve Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 201-212.Öztürk, M. (2019). An Evaluation of an Innovative In-Service Teacher Training Model in Turkey. International Journal of Higher Education, 8(1), 23-36.Öztürk, M., & Sancak, S. (2007). Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri. Journal of Yaşar University, 2(7), 761-794.Öztürk, Ö., & Öztürk, G. (2019). Music Teachers' Status of Participation in In-Service Training Programs and Their Expectations. Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 246-257.Sakkoulis, D. P., Asimaki, A., & Vergidis, D. K. (2018). In-Service Training as a Factor in the Formation of the Teacher's Individual Theory of Education. International Education Studies, 11(3), 48-60.Şahin, Ü., & Türkoğlu, A. (2017) Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Model Önerisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(37), 90-104.Ulla, M. B., & Winitkun, D. (2018). In-service Teacher Training Program in Thailand: Teachers' Beliefs, Needs, and Challenges. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 26(3), 1579-1594.Uysal, H. H. (2012). Evaluation of an in-service training program for primary-school language teachers in Turkey. Australian Journal of Teacher Education, 37(7), 14-29.Uzunöz, Y. A. A. (2012). Trabzon’da görev yapmakta olan coğrafya öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yeterliliği ile ilgili düşünceleri. Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 12(12), 189-202.Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Yılmaz, H., & Kocasaraç, H. (2010). Hizmetiçi öğretmen eğitiminde yeni bir yaklaşım: yenilikçi öğretmenler programı ve değerlendirmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 51-64.Yolcu, H., & Kartal, S. (2017). Evaluating of In-Service Training Activities for Teachers in Turkey: A Critical Analysis. Universal Journal of Educational Research, 5(6), 918-926.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Ocak 2020
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Metin KAYA (Sorumlu Yazar)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-8287-4929
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kaya, M. (2020). MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri: Katılımcılar, Eğitim Durumları, Eğitim Konuları . Trakya Eğitim Dergisi , 10 (1) , 183-193 . DOI: 10.24315/tred.562063