Cilt: 18 - Sayı: 2

Yıl: 2015

Araştırma Makalesi

2. UTERUSUN MALİGNİTE POTANSİYELİ BELİRSİZ DÜZ KAS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİ, TAKİP VE REKÜRRENS AÇISINDAN RETROSPEKTİF ANALİZİ

6. SERVİKAL BİOPSİLERDE ENFEKSİYON TANISI

Olgu Sunumu

7. ENDOMETRİAL POLİPTE ATİPİK STROMAL HÜCRELER: OLGU SUNUMU

8. STRUMA OVARİİ: NADİR BİR OLGU SUNUMU