Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TRT Radios in the Context of Public Broadcasting: Example of TRT Radio 1 and TRT FM

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 9, 52 - 85, 23.01.2020

Öz

Public broadcasting; education of society-culture, entertainment, news, promotion of goods and services-advertising, etc. it is a type of publishing that seeks to ensure that its needs are met, in the public interest. The purpose of Public Broadcasting is to shape the content of broadcasting in line with the needs of society. At this point, the content produced passes through a control mechanism as an important indicator of Public Broadcasting's responsibility to society. The first part of the study focused on public broadcasting and its qualifications and the policies that TRT, the representative of public broadcasting in our country, is expected to follow in its publications.

In the second chapter, TRT Radio 1 and TRT-FM radio channel's “2014-2018 of the Annual Report”, 2014-2018 Program Proposal Form’s from TRT radio and the Radio and Television Supreme Council (RTUK)’s radio listening trends (2014) qualitative and quantitative analysis from measurements obtained from the public survey to be made “with the understanding considering TRT radio stations, public broadcasting radio shows on the audience's existing opinions and reviews of published programs” will be presented.

How the contents of the Program are reflected in the “planned and realized” ratios in the annual reports will be examined using the proposal forms. In addition, “Radio Listening Services Organization promotion and Broadcasting Joint Stock Company (RIAK) 2019 audience measurement results” will be compared with the findings and will focus on where public broadcasting in our country is in meeting the needs of society and the necessity and importance of Public Broadcasting. In this respect, data will be made sense by determining which direction listeners ' needs are gaining weight in the new media environment.

The aim of the study is to determine whether TRT radios adapt to the new broadcasting concepts that emerged during the development/change process of the media, and in a sense it is a preliminary study on the future of Public Broadcasting.

Kaynakça

 • Akgüner, T. (1998). Kamu Hizmeti Yayıncılığı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal , 0 (7), s. 285-296. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuifd/issue/22884/244808
 • Aksüt, A. (2011). Kamu Yayıncılığı Açısından TRT Haberciliği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Konya. (Tez No: 294641).
 • Aziz, A. (2018). Program Yayıncılığı. Ankara: Nobel Akademik.
 • İrvan, S. (Der.) (2014). Medya Kültür Siyaset. Ankara: Pharmakon.
 • İşbir, B. (2007). Kamu Hizmeti İlkeleri Işığında Özel Radyo-Televizyon Yayıncılığının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XI, Sayı: 1-2, s. 815-835.
 • Özbek, M. (Der.) (2004). Kamusal Alan. İstanbul: Hil. https://www.academia.edu/29746174/Meral_Özbek_Kamusal_Alan.pdf, (Erişim tarihi: 25.10.2019) Radyo Programları Öneri Formu (2014-2018)
 • RİAK. Radyo Dinleyici Ölçümü. http://riak.com.tr/radyo-dinleyici-olcumu, (Erişim Tarihi: 17.10.2019)
 • RTÜK. Radyo Dinleme Eğilimleri. (2014). https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/15-12-radyo-dinleme-egilimleri-3-rapor0111-1.pdf, (Erişim Tarihi: 15.10.2019)
 • Saraç, O. (2002). Kamu Yararı Kavramı. Maliye Dergisi, sayı: 139, s. 16-26.
 • TRT Faaliyet Raporları (2014-2018).
 • TRT Haber. (24 Ekim 2019). https://www.trthaber.com/haber/turkiye/trt-genel-muduru-eren-uluslararasi-bir-marka-olarak-devam-etmek-istiyoruz-437420.html, (Erişim Tarihi: 28.10.2019)
 • TRT Radyo. http://radyo.trt.net.tr/Icerik.aspx?OID=901a5da1-caf9-4438-83a2-f7be73dcf295, (Erişim Tarihi: 30.10.2019)
 • TRT. http://www.trt.net.tr/Kurumsal/RadyoTanitim.aspx, (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
 • TRT. https://www.trt.net.tr/kurumsal/tarihce.aspx, (Erişim Tarihi: 21.12.2019)
 • Türkiye Radyo Televizyon Kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2954.pdf, (Erişim Tarihi: 29.10.2019)
 • Uslu, İ. (2011). Televizyon Yayıncılığında Kamu Hizmeti Yayıncılığı. Radyo Televizyon Üst Kurulu Uzmanlık Tezi.
 • Ünlü, B. (2015). TRT’nin Televizyon Yayınlarının Kamu Yayıncılığı Açısından Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, İstanbul. (Tez No: 396804).
 • Yıldız, E. (2012). Kamu Yayıncılığı ve TRT. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, İstanbul. (Tez No: 325914).

Kamu Yayıncılığı Bağlamında TRT Radyolarına Bakış: TRT Radyo 1 ve TRT FM Örneği

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 9, 52 - 85, 23.01.2020

Öz

Kamu yayıncılığı; toplumun eğitim – kültür, eğlence, haber alma, mal ve hizmetlerin tanıtılması – reklam vb. ihtiyaçlarının karşılanmasını, kamu yararına sağlamaya çalışan bir yayıncılık türüdür. Kamu yayıncılığının amacı, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yayın içeriklerini şekillendirmektir. Bu noktada üretilen içerikler, kamu yayıncılığının topluma karşı sorumluluk üstlendiğinin önemli bir göstergesi olarak bir denetim mekanizmasından geçmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde, kamu yayıncılığı ve nitelikleri ile kamu yayıncılığının ülkemizdeki temsilcisi TRT’nin, yayınlarında izlemesi beklenen politikalar üzerinde durulmuştur.

İkinci bölümde ise TRT radyo kanallarından Radyo 1 ve TRT FM’in “2014 – 2018 faaliyet raporlarından”, 2014 – 2018 TRT Radyo Program Öneri Formları’ndan ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’nun Radyo Dinleme Eğilimleri (2014) kamuoyu araştırmasından elde edilmiş ölçümlerden yapılacak nicel ve nitel analizlerle “TRT Radyolarında kamu yayıncılığı anlayışı dikkate alınarak yayınlanan programlar, dinleyicilerin mevcut radyo programları ile ilgili kanaatleri ve değerlendirmeleri” ortaya konulacaktır.

Program içeriklerinin, faaliyet raporlarındaki “planlanan ve gerçekleşen” oranlara nasıl yansıdığı sorunsalı; öneri formlarından hareketle irdelenecektir. Bunun yanında, “Radyo Dinleme Hizmetleri Organizasyon Tanıtım ve Yayıncılık Anonim Şirketi (RİAK) 2019 Dinleyici Ölçüm Sonuçları” elde edilen bulgularla karşılaştırılarak ülkemizdeki kamu yayıncılığının toplumun ihtiyaçlarını karşılamada hangi noktada olduğu ve kamu yayıncılığının gerekliliği ve önemi üzerinde durulacaktır. Bu doğrultuda yeni medya ortamında dinleyici ihtiyaçlarının hangi yönde ağırlık kazandığının tespit edilmesiyle de verilerin anlamlandırılması sağlanacaktır. TRT radyolarının medyanın gelişim/ değişim sürecinde ortaya çıkan yeni yayıncılık anlayışlarına uyum sağlayıp sağlamadığının ortaya konulmasının hedeflendiği çalışma, bir anlamda kamu yayıncılığının geleceği hakkında da bir ön çalışma niteliği taşımaktadır. 

Kaynakça

 • Akgüner, T. (1998). Kamu Hizmeti Yayıncılığı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal , 0 (7), s. 285-296. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuifd/issue/22884/244808
 • Aksüt, A. (2011). Kamu Yayıncılığı Açısından TRT Haberciliği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Konya. (Tez No: 294641).
 • Aziz, A. (2018). Program Yayıncılığı. Ankara: Nobel Akademik.
 • İrvan, S. (Der.) (2014). Medya Kültür Siyaset. Ankara: Pharmakon.
 • İşbir, B. (2007). Kamu Hizmeti İlkeleri Işığında Özel Radyo-Televizyon Yayıncılığının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XI, Sayı: 1-2, s. 815-835.
 • Özbek, M. (Der.) (2004). Kamusal Alan. İstanbul: Hil. https://www.academia.edu/29746174/Meral_Özbek_Kamusal_Alan.pdf, (Erişim tarihi: 25.10.2019) Radyo Programları Öneri Formu (2014-2018)
 • RİAK. Radyo Dinleyici Ölçümü. http://riak.com.tr/radyo-dinleyici-olcumu, (Erişim Tarihi: 17.10.2019)
 • RTÜK. Radyo Dinleme Eğilimleri. (2014). https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/15-12-radyo-dinleme-egilimleri-3-rapor0111-1.pdf, (Erişim Tarihi: 15.10.2019)
 • Saraç, O. (2002). Kamu Yararı Kavramı. Maliye Dergisi, sayı: 139, s. 16-26.
 • TRT Faaliyet Raporları (2014-2018).
 • TRT Haber. (24 Ekim 2019). https://www.trthaber.com/haber/turkiye/trt-genel-muduru-eren-uluslararasi-bir-marka-olarak-devam-etmek-istiyoruz-437420.html, (Erişim Tarihi: 28.10.2019)
 • TRT Radyo. http://radyo.trt.net.tr/Icerik.aspx?OID=901a5da1-caf9-4438-83a2-f7be73dcf295, (Erişim Tarihi: 30.10.2019)
 • TRT. http://www.trt.net.tr/Kurumsal/RadyoTanitim.aspx, (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
 • TRT. https://www.trt.net.tr/kurumsal/tarihce.aspx, (Erişim Tarihi: 21.12.2019)
 • Türkiye Radyo Televizyon Kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2954.pdf, (Erişim Tarihi: 29.10.2019)
 • Uslu, İ. (2011). Televizyon Yayıncılığında Kamu Hizmeti Yayıncılığı. Radyo Televizyon Üst Kurulu Uzmanlık Tezi.
 • Ünlü, B. (2015). TRT’nin Televizyon Yayınlarının Kamu Yayıncılığı Açısından Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, İstanbul. (Tez No: 396804).
 • Yıldız, E. (2012). Kamu Yayıncılığı ve TRT. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, İstanbul. (Tez No: 325914).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Makale
Yazarlar

Kenan BÖLÜKBAŞ (Sorumlu Yazar)
TRT İstanbul Müdürlüğü/ Yeni Yüzyıl Üniversitesi
0000-0002-4710-0039
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Ocak 2020
Başvuru Tarihi 4 Kasım 2019
Kabul Tarihi 23 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 9

Kaynak Göster

APA Bölükbaş, K. (2020). Kamu Yayıncılığı Bağlamında TRT Radyolarına Bakış: TRT Radyo 1 ve TRT FM Örneği . TRT Akademi , 5 (9) , 52-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/52035/642241

                                                                      16115   16111        16112