Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 9, Sayfalar 356 - 375 2020-01-23

Endüstriyel Futbol ve Futbolda Teknoloji Kullanımı
Industrial Football and the Use of Technology in Football

Müge DEMİR [1]


Futbol endüstrisi, yıllar boyunca bazı stratejik ve sistemli adımların atılması sonucunda meydana gelmiştir. Bu bağlamda, profesyonelliğin kabul edilme-si, büyük stadyumların inşa edilmesi, iktidarların oyuna yönelik ilgisi, futbo-lun ulus devletlerin simgelerinden birine dönüşmesi, futbolla bağlantılı olan yeni endüstrilerin gelişmesi (bahis, spor malzemelerinin popülerleşmesi, medyaya ilginin artması vs.) gibi birçok faktör oyunun ekonomik değerinin yükselmesinin nedenleri arasında sayılabilir (Arık, 2008). Futbolun endüstrileşme süreci hızlandıkça, futbol ekonomisi büyümüş; acımasız bir rekabet ortamının varlığı, futbol sahaları için de geçerli olmuş; artık sadece oynamak ve haz almak değil, kazanmak ve başarmak ön plana çıkmıştır. Endüstriyelleşmeyle birlikte bir yatırım alanına dönüşen futbol, artık salt sonuç ve sonuç üzerinden elde edilecek rant için oynanır hâle gelmiştir. Futbol sonuç odaklı bir oyuna dönüştükçe hataları en aza indirmek için yeni uygulamalar devreye sokulmuştur. Bu makalede ikincil kaynaklardan elde edilmiş literatür taraması yapılmıştır. “Çok sayıda sektörü içinde barından ve 21. yüzyılın başından itibaren dev bir endüstri haline gelen futbolun, ekonomik değerini koruyabilmesi için teknolojiyi kullanması zorunludur,” önermesi açıklanmaya çalışılmıştır. Not: TRT Akademi Dergisi'nin 7.sayısında yer alan "Endüstriyelleşmiş Futbol ve Futbolda Teknoloji Kullanımı" başlıklı makalenin içerisinde gerçekleşen bazı atıf hatalarının fark edilmesi üzerine makalenin revizesi, ERRATUM olarak, TRT Akademi Dergisi'nin Ocak 2020 sayısında tekrar yayınlanmaktadır.
Football industry has been developed as a result of taking some strategic and systematic steps over the years. In that context, many factors including the recognition of professionalism, the construction of big stadiums, the interest of governments in football, the transformation of football into a symbol of nation-states, the development of new and football-related industries (betting, popular sports supplies, increased interest in the media, etc.) may be consid-ered among the reasons of increased economic value of football (Arık, 2008). As football has become more rapidly industrialized, football economy has also grown; a fierce competition environment dominated the football fields, and winning and being successful took higher priority than just playing and enjoying the game. Along with industrialization, football turned into an area of investment and has now been focused merely on achieving the result and having an income based on this result. As football turned into a resultoriented game, new practices emerged to minimize the mistakes. In this article, the literature search from secondary sources was done. "It is necessary to use technology in order to protect the economic value of soccer, which has become a giant industry since the beginning of the 21st century, in many sectors." Note:Due to being noticed some of the citation errors in this article, revision (ERRATUM) of the article is re-published in January 2020 issue of TRT Akademi.
 • Akkaya, C. (2008). “Küreselleşme ve Futboldaki Dönüşüm”. ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Temmuz 2008, Sayı: ¼.
 • Akşar, T. (2005). Endüstriyel Futbol. İstanbul: Literatür.
 • Arık, B. (2004). Top Ekranda. İstanbul: Salyangoz.
 • Bourdieu, P. (1997). Toplumbilim Sorunları. İ. Ergüden (Çev.) İstanbul: Kesit.
 • Gökalp, E. (2005). “Medya ve Spor ya da Spor/Futbol Medyası”. Toplum ve Bilim, Sayı: 103, s. 121138.
 • Demir, M. ve Talimciler, A. (2015). Şiddet, Şike ve Medya Kıskacında Futbol ve Taraftarlık. Konya: Literatürk Kitabevi.
 • Demir, M. (2017). “EURO 2016 ve Yeni Medya Kullanımı”, Berrin Kalsın (Ed. ve Der.). Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği içinde. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Demir, M. (2018). “The Role of the Media in the Process of Industrialization of Football”. International Paris Congress on Social Sciences 1, April 1013, 2018, Paris France.
 • Kurt, M., Atayman, V. ve Kurultay, T. (1997). Modern Sporun Dünü ve Bugünü. İstanbul: Sorun.
 • Stemmler, T. (2000). Futbolun Kısa Tarihi. N. Aça (Çev.). Ankara: Dost.
 • Talimciler, A. (2008). “Futbol değil iş: endüstriyel futbol”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı: 26, KışBahar 2008, s.89114
 • http://euro2016.sporx.com/euro2016yasosyalmedyadabuyukilgiSXHBQ555728SXQ
 • http://www.dw.com/tr/euro2016n%C4%B1ng%C3%B6r%C3%BCnmeyeny%C3%BCz%-C3%BC/a19321195
 • http://www.medyaege.com.tr/futbolteknolojiyevarimdiyor35270h.htm
 • https://mediatrend.mediamarkt.com.tr/dahaiyifutbolicinteknoloji/
 • http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberlermakaleler/yonetim/121meteikiz/363birenduestriolarakfutbol.html
 • https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/consumerindustrialproducts/articles/deloittefootballmoneyleague2018.html
 • https://www.btnet.com.tr/antrenmanmukemmellestiriyorsateknolojikusursuzlastiriyor/
 • http://www.youtube.com/watch?v=08Qf15Fz8Ek[/youtube
 • http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberlermakaleler/genel/265laleorta/4075futbolveteknoloji.html
 • http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/superfinaller28108059
 • https://tr.sputniknews.com/worldcup2018-archive/201805111033409618-rusya-dunyakupasiilkler/
 • http://www.haberturk.com/dunya2018dunyakupasinicanlivideodanseyrediyor2020342ekonomi
 • http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberlermakaleler/hukuk/264ahmettalimciler/1267spordaiddetsadeceyasaleoenlenmez.html
 • https://www.evrensel.net/yazi/76712/futbolveteknoloji
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Düzeltme / Erratum
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0655-5272
Yazar: Müge DEMİR
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Mayıs 2018
Kabul Tarihi : 5 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 23 Ocak 2020

APA Demir, M . (2020). Endüstriyel Futbol ve Futbolda Teknoloji Kullanımı . TRT Akademi , 5 (9) , 356-375 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/52035/678195