Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER

Genel İlkeler

1. Makale değerlendirme süreçlerinde çift-kör hakemlik (double-blind peer review) sistemi benimsenmektedir. Böylece yazar ve hakemlerin anonim oluşları güvence altına alınmaktadır.

2. TRT Akademi Dergisi, açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir, kar amacı taşımamaktadır ve dergi içeriğine erişim ücretsizdir. Dergi, makale işlem ücreti veya başvuru ücreti almamaktadır. Sadece hakemlere değerlendirme ücreti ödenmektedir.

3. TRT Akademi Dergisi, makalelerin yayın haklarını saklı tutmamaktadır. Tüm yayın hakları yazarlara aittir. Bununla birlikte, dergide yayınlanan makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

4. TRT Akademi “Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” standartları ile birlikte “COPE” ile belirlenmiş standartlar temelinde etik sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt etmekte; editör, yazar ve hakemlerin de dergilere gönderilen bilimsel yazılarda bu sorumlulukların bilincinde olmasına özen göstermektedir

5. TRT Akademi Dergisi, olası bir kötüye kullanım ya da yayın etiği ihlali ile karşılaşılması durumunda da, yine COPE tarafından belirlenen yayın etiği akış şemalarını (https://publicationethics.org/resources/flowcharts) dikkate almaktadır.


Yazarların Etik Sorumlulukları

1. Dergiye gönderilecek bilimsel yazıların daha önce yayımlanmamış, bir programa dâhil edilmemiş veya başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirme sürecine girmemiş olması gerekmektedir. Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz.

2. Yazar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklere yönelik izin prosedürlerini gerçekleştirdiğini gösteren belgeye sahip olmalıdır.

3. Dergiye gönderilen yazılar özgün olmalıdır. Atıf ve kaynakça gösterimine özen gösterilmelidir. (APA kullanılmalıdır)

4. Yazıya katkı sağlayan tüm yazarların adına yer verilmelidir. Bunun yanında yazarların katkı oranları da yüzde olarak belirtilmelidir. Ayrıca çıkar çatuışması beyanı olmalıdır.

5. Yazıların yayınlanmasından sonra fark edilen hatalar ile ilgili dergi editöryal ekibi ile iletişime geçilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

6. Yazılarda kullanılan görseller için gerekli durumlarda telif hakları yazar tarafından alınmalıdır.

7. Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) mümkün değildir.

8. Etik Kurul Raporu gerektiren makaleler raporunu almalı ve dergi editör ekibine iletmelidir.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları

1. Değerlendirilen yazı ile ilgili tüm bilgiler saklı tutulmalıdır. Farklı mecralarda söz konusu yazılarla ilgili beyan, bilgi, müzakere yapılmamalıdır.

2. Hakemlik sürecini içeren belgeler dergi editöryal ekibi dışında paylaşılmamalıdır.

3. Değerlendirme süreçleri adil yürütülmelidir. Tarafsızlık ilkesine uyulmalıdır.

4. Hakemler yazıları verilen süre zarfında değerlendirmeli, süre aşımı yaparak yazının sürecini aksatmamalıdır.

5. Yazılar ile ilgili editörle iş birliği içinde olmalıdır. Uygun gördüğü uyarı ve ek bilgileri editöre aktarmalıdır.

6. Değerlendirme raporlarında kırıcı, aşağılayıcı ifadelere yer vermemelidir.

7. Yazardan talep edilen düzeltiler açık bir şekilde ifade edilmelidir

8. Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.


Editöryal Ekibin Yetkileri ve Etik Sorumlulukları

1. Editör, bir yazıyı ön inceleme aşamasında değerlendirmeye alıp almama konusunda karar verme yetkisine sahiptir.

2. Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

3. Editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

4. Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikâyetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür

5. Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen sorulara ilişkin açıklayıcı bilgiler vermekle yükümlüdür.


Yayın İlkeleri

•TRT Akademi Dergisi, TRT’nin ana hizmet alanına uygun olacak şekilde ağırlıklı olarak iletişim bilimini odağına alan ancak diğer sosyal bilim üretimlerine ve disiplinler arası çalışmalara da yer veren, yılda 3 defa (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanan akademik, hakemli bir dergidir.

• Her sayıda farklı bir dosya konusu tema olarak belirlenmekte ancak tema dışında da makaleler yayınlanabilmektedir. Derginin akademik literatüre katkı sağlayan, dinamik, etkin bir yayın olması ve referans niteliği taşıması hedeflenmektedir.

• TRT Akademi Dergisinde yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmaların, iletişim bilimi veya iletişim biliminin alt disiplinleriyle ya da iletişim bilimiyle disiplinler arası ilişki içinde bulunan bilim dalları çerçevesinde konuları ele alan, Türkçe ve İngilizce bilimsel, özgün araştırmalar ve / veya derlemeler, değerlendirme makaleleri, kitap eleştirileri veya çeviriler olması gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde dergide röportaj ve soruşturmalara da yer verilecektir.

• Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler için benzeşim raporu alınmaktadır. Benzeşim oranı yüksek çıkan çalışmalar iade edilmektedir.

• Gönderilen çalışmaların başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayınlanma aşamasında olmaması gerekmektedir.

• Çalışmalar; önce TRT Akademi Dergisi editör ekibi tarafından yazım kılavuzu ve yayın ilkeleri doğrultusunda incelenir, sonrasında (Kör hakemlik sisteminde olduğu gibi) değerlendirmesi için derginin sayı editörüne ve Yayın Kuruluna sunulur. Sayı editörünün ve Yayın Kurulunun onayını alan çalışmalar, uzmanlık alanlarına göre Hakem Kurulunda yer alan iki hakeme değerlendirmek üzere gönderilir. Çalışmalar gerek duyulması halinde üçüncü hakeme değerlendirmek üzere gönderilir. (Hakem değerlendirme zaman dilimi süreleri ve yazar revizyon zaman dilimi süreleri editör tarafından ilgililere iletilen zaman dilimleridir.)

• Gerekli durumlarda gerekçesi ile sayı editörü, yayın kurulu ve derginin editoryal ekibi makaleler için red ve iade verebilir.

• Düzeltme istenen yazıların, TRT Akademi Dergisinin belirttiği sürede düzeltmeler yapılmış bir şekilde editörlüğe gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen yazılar iade edilebilir veya TRT Akademi Dergisinin daha sonraki sayılarında yeniden değerlendirilmek üzere bekletilebilir veya kabul edilir.

• Yayınlanması uygun görülen veya görülmeyen çalışmalar geri gönderilmez. Yazar(lar)a sadece bilgi gönderilir.

• TRT Akademi Dergisinde hakemlik yapan akademisyenlere bir ücret ödemesi yapılmaktadır. Bunun yanında gerekli durumlarda röportaj, analiz ve değerlendirme yazılarına da ödeme yapılmaktadır.

• TRT Akademi Dergisinde yayınlanan her türlü içerik TRT Yayın İlkeleri çercevesinde değerlendirilmektedir.

• TRT yayın ilkeleri kapsamında, argo, müstehcen, hakaret, nefret söylemi, din, dil, ırk ve inanç ayrımı içeren ifadelerin yer aldığı çalışmalar ön değerlendirmede veya hakem süreçleri tamamlanmış olsa dâhi editöryal süreç çerçevesinde iade edilebilir.

                                                                      16115   16111        16112