Cilt: 6 Sayı: 2, 31.10.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makalesi

Türk Spor Bilimleri Dergisi’nin temel amacı; spor bilimlerinin kuramsal ve uygulamalı alanlarına katkıda bulunmak ve bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal düzeyde katkıda bulunmaktır.

Türk Spor Bilimleri Dergisi’nde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derleme türü yayınlara (en son literatürü kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları, tartışmalar vb.) yer verilir. Ayrıca özel bölümlerin (Başyazı, editöre mektup, sporda sorunlar çözümler, spor bilimleri toplantı haberleri/izlenimleri, spor bilimleri dernek haberleri, web siteleri tanıtımı, kitap tez tanıtımı) yayınlandığı online (çevrimiçi) ve açık erişim politikasını benimseyen bir dergidir.

TSBDAPA 6. sürüm atıf formatını kullanmaktadır. TSBD’ne gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.

Yazı Türleri

Araştırma Makaleleri: Sözcük sayısı özet ile birlikte 10.000’i aşmamalıdır. 

Derlemeler: Özet ile birlikte sözcük sayısı 5000’i aşmamalıdır. Yeni ve güncel bilgiler içermelidir. Yazar sayısı üçü geçmemelidir.

Olgu sunumları: Sözcük sayısı 1500’ü aşmamalıdır.

Editöre Mektuplar: Özet içermemelidir. Sözcük sayısı 500’ü aşmamalıdır.

Derlemeler; Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir. Giriş, Konu ile ilgili başlıklar, Kaynaklar, Tablolar-Şekiller-Grafikler- Fotoğraflar bölümlerinden oluşmalıdır.

Olgu sunumları; yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. Özetler dışında ana metinde sırayla; Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar bölümleri yer almalıdır.

Editöre Mektup, son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimeden oluşan yazılardır. Başlık ve özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.

Makale, dergiye yazarlar tarafından imzalanmış "YayınHakkı Devir Formu" ile birlikte sunulmalıdır.

Etik Kurulu olmayan makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Makale gönderiminde benzerlik raporu zorunludur raporunun (%20 den az olmalıdır). Daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuş, özeti-geniş özeti basılmış ya da herhangi bir tezden üretilmiş yayınlarda yazarın bunu mutlaka sisteme yüklerken editöre not kısmında belirtmesi gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir eksiklikten dolayı dergi sorumlu tutulamaz. Dergimizde yayınlanma süreci hakemlerin değerlendirme hızlarına ve makale yoğunluğuna göre değişmektedir. Çalışmanızı gönderirken bu hususları lütfen dikkate alınız.

TSBD’ne gönderilen makalelerin, "TSBD Makale Şablonu" indirilerek aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir. Eğer aşağıdaki kurallara uymayan bir durum ön kontrol aşamasında tespit edilirse makale hakemlere gönderilmeden yazara geri iade edilir ve aşağıdaki kurallar çerçevesinde düzenlemesi talep edilir:

1. Başlık:

Başlık içerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve koyu harflerle ortalanmış şekilde ilk harfleri büyük, 15 kelimeyi geçmeyen, Garamond yazı karakterinde ve 14 punto ile yazılmalıdır. Çalışma hakkındaki bilgi veya açıklama varsa (yüksek lisans veya doktora tezinden özetlenmiş ve/veya kongrede sunulmuş ise belirtilmelidir (Garamond - 8 punto).

2. Yazar ad(lar)ı ve adresi:

Yazarın unvanı, adı, görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-posta adresi buradaki sıra ile belirtilmelidir. Garamond, ortalı, 8 punto yazar isimleri italik ve bold yazılmalıdır.

3. Özet:

Türkçe ve İngilizce özetler, aynı sayfalarda (ikiye bölünmüş bknz TSBD makale şablonu) olmak üzere araştırma makalelerinde 250 kelimeyi, olgu sunumlarında 150 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Özet Garamond 8 punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve tek paragraf olmalıdır

Özette kısaltma kullanılmamalı, şekil ve çizelge numaraları bulunmamalı ve kaynak gösterimi yapılmamalıdır. Özetlerde sırayla; Amaç, denekler ya da araştırma grubu, veri toplama araçları, işlem yolu, verilerin analizi, kısaca bulgular, kısa bir sonuç özet metni içinde yer almalı ancak başlıklar halinde verilmemelidir.

Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir (Garamond - 8 punto).

4. Ana Metin:

Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerini içermelidir (Başlıklar Garamond yazı karakteri ile 12 punto). Kısaltmalar kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır.

TSBD’ne sunacağınız çalışmanız;

§  Microsoft Office Word programında,

§  Garamond yazı karakteri ile,

§  11 punto,

§  1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Sayfa kenarlarında boşluk bırakılmamalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar 10.000 kelimeyi geçmemelidir. 10.000 kelimeyi geçen istisnai durumlarda çalışmanın basımı konusunda yayın kurulu yetkilidir.

5. Tablolar ve Şekiller:

Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler ise sadece tablo içindeki alt başlıkları birbirinden ayırmak için kullanılmalıdır.

Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak yazılmalı; tablo adı ise tablo numarasından sonra konulan nokta(.)nın devamında, tam sola dayalı, her sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Tablo başlığı kalın veya eğik yazı şeklinde olmamalıdır

Tablolar, şekiller ve resimler, metin içinde geçiş sırasına göre rakamlarla (Tablo 1., Tablo 2./Şekil 1., Şekil 2.,/Resim 1., Resim 2.…) numaralandırılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır.

Tablo numarası,  başlığı ve yazı karakteri Garamond yazı karakteri ile yazılması gerekir. Numara ve başlığı 11 punto ve tek satır aralığı olmalı, Tablo yazı karakteri ise 10 punto ve tek aralık olmalıdır.

Şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası Garamond yazı karakteri ile yazılmalıdır. Hemen yanından sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı yazılmalıdır.

6. Alıntı ve Göndermeler:

Yazarlar mümkün olduğunca dipnot kullanımından kaçınmalıdırlar. Dipnotlar sadece açıklayıcı mahiyette olmalı ve düzenli olarak numaralandırılmalıdır.

TSBD, sonnot kullanmamaktadır. Fakat istisnai ve zorunlu durumlarda sonnotlar sadece açıklama için kullanılabilir ve metnin sonunda yer almalıdır.

Alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1,5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığıyla 1 punto küçük (10 punto) yazılmalıdır.

Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa (yazar/yazarların soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örnek: (Şirin, 2016).

Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış veya ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmış ise kaynak, sayfa numarasıyla beraber yazılır. Örnek: (Yetim, 2011, s. 67)

Atıf Verme Tablosu

Atfın cinsi

Esere yapılan ilk atıf

Aynı esere yapılan diğer atıflar

Parantez formatında metinde esere yapılan ilk atıf

Parantez formatında aynı esere yapılan diğer atıflar

Bir yazarlı

Yetim (2011)

Yetim (2011)

(Yetim, 2011)

(Yetim, 2011)

İki yazarlı

Saracaloğu ve Küçükoğlu (2016)

Saracaloğu ve Küçükoğlu (2016)

(Saracaloğu ve Küçükoğlu, 2016)

(Saracaloğu ve Küçükoğlu, 2016)

Üç-dört-beş yazarlı*

Şirin, Bektaş ve Duman (2012)

Şirin vd. (2012)

(Şirin, Bektaş ve Duman, 2012)

(Şirin vd., 2012)

Altı veya daha fazla yazarlı

Şirin vd. (2008)

Şirin vd. (2008)

(Şirin vd., 2008)

(Şirin vd., 2008)

Yazar grupları (kısaltmayla anlaşılan)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2015)

TÜİK (2015)

(Türkiye İstatistik Kurumu, 2015, s. 7)

(TÜİK, 2015, s.7)

Yazar grupları (kısaltmasız)

Gençlik ve Spor Bakanlığı (2016)

Gençlik ve Spor Bakanlığı (2016)

(Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2016)

(Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2016)

* Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk göndermede tüm isimler yazılır, daha sonra sadece ilk yazarı belirtmek yeterlidir.

Aynı parantez içinde birden fazla esere atıf yapılıyorsa, kaynakçada önce yazılacak olan ilk olarak yazılır.

İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir: (Maslach ve Jackson (1981) aktaran Şirin, 2009). Bu durumda Maslach ve Jackson’ın çalışmasının kaynakçada yer almasına gerek yoktur.

Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk göndermede tüm isimler yazılır, daha sonra sadece ilk yazarı belitmek yeterlidir. Örneğin, kaynak ilk geçtiğinde (Şirin, Bektaş ve Duman, 2012) sonraki geçişinde (Şirin vd., 2012) olarak yer alır.

Yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa o zaman ilk kullanımda da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır (Şirin vd., 2008).

Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmesine gerek yoktur. (Asuman Seda Saracaloğlu, kişisel görüşme, 10 Haziran 2016)

İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir:

www.tcgsb.gov.tr/bülten (20.07.2015)

Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Şirin, 2009a) ve (Şirin, 2009b). 

7. Kaynaklar/Kaynakça:

Çalışma esnasında kullanılan ve atıf yapılan tüm kaynaklar (klasik metinler ve kişisel görüşmeler hariç) Kaynakçaya eklenir. Çalışmada atıf yapılmayan eserlere Kaynakçada yer verilmez.

Kaynakça, APA 6 Publication Manual yayın ilkelerine (Aşağıdaki ilkelere bakınız) uygun olarak hazırlanmalıdır. Daha fazla bilgi için; http://www.apa.org bakınız. Kaynaklar başlık 12 punto ve kaynaklar 9 punto ile tek satır aralığında hiç boşluk bırakmadan alfabetik sıralı yazılmalıdır. Paragraf girintisi asılı 1,25 cm’dir. Her kaynakçanın bu metinde gösterildiği şekilde ikinci ve daha sonraki satırlar içe 1.25 cm girintili olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki şekillerden birinde yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (1995a, 1995b) şeklinde gösterilmelidir. Atıf yapılan kaynağın varsa DOI numaraları sona yazılır.

1. Kitaplar “Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, yayının yılı (parantez içinde), yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle büyük ve eğik harflerle yazılır.

a. tek yazarlı ya da editörlü kitap

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

 

b. iki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri. ve İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri., İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Üçüncü Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

c. yazarı belirsiz kitaplar

Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde. (Yıl). Yer: Yayınevi.

ç. iki ya da daha fazla ciltten oluşan kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde (x. cilt). Baskı Yeri: Yayınevi.

d. çeviri kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

e. derlenmiş bir kitaptaki yazı Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

f. derlemede yer alan bir yazı ya da bölüm Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Editörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde. (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

g. başvuru kitaplarındaki bölüm ya da yazı Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

2. Makaleler

Dergi Makaleleri için:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi: xxxxxx

3. Diğer Kaynaklar a. film Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi ismi.

b. internet kaynakları Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

c. yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezleri

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

d. bildiriler

Yayımlanmamış olan bildiri/poster sunumları veya sempozyuma yapılan katkılar için kaynakçada toplantının/sempozyumun ay ve yıl bilgileri verilir.

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, Ay). Bildirinin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Sempozyumun Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde,Yer bilgisi.

 

Daha fazla bilgi için: http://www.apastyle.org

 

ETİK İLKELER
The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD) "spor bilimleri" alanındaki nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD)'nin ana amaçlarından birisi, yayımlanan çalışmaların niteliğinin arttırılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda çalışmaların dergimizde yayımlanmasında dikkate alınacak ana ölçüt COPE (Committe on Publication Ethics) tarafından oluşturulan Uluslar Arası Standartlardır. The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD)’ne gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergimiz her sayıyı yayınladıktan sonra o sayıda yayımlanan makaleleri değerlendiren hakemleri ve ilgili sayının değerlendirildiği süreçte red alan makaleleri değerlendiren hakemleri içeren hakem listesini yayınlamaktadır. Aşağıda yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır. Ayrıca The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD)‘nde intihal ve etik dışı davranışlar olarak kabul edilen durumlara ilişkin bilgi verilmiştir.
Yazarlar İçin Etik Sorumluluklar
1. The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD)’ne gönderilen makalelerin spor bilimleri alanındaki özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
2. The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD)’ne gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla gönderilmemiş olmalıdır. Bununla birlikte Telif Hakkı Devir Formu doldurularak gönderilmelidir.
3. Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir.
4. Makaleler sisteme yüklenirken yazar isimleri, adresleri ve yazarları tanıtıcı tüm bilgiler silinerek yüklenmelidir.
5. Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
6. Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
7. Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar. Yazarlar, yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler.
8. Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.
9. The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD)’ne gönderilen tüm makalelerin yöntem bölümünde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. Etik izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde yer verilmelidir.
10. “Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler”in, geçmiş yıllarda gönderilmiş, değerlendirme sürecinde ya da kabul edilmiş olan çalışmalar için uygulanması beklenmemektedir. Süreci 2021 yılında başlayan yayınlar için zorunlu olacaktır.
Bu maddeleri sağlamayan çalışmalar yazarlarına iade edilecektir.
Hakemler İçin Etik Sorumluluklar
The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD)’nde çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Bu nedenle hakemler değerlendirdikleri çalışmalarda kendilerini tanımlayıcı ifadelere yer vermemelidir. Dergimizde hakemler yazarları göremez ve yazarlar ile doğrudan iletişime geçemezler. Değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi (alan editörü) aracılığıyla iletilir. The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD)’nin hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:
1. Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.
2. Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.
3. Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.
4. Hakemler Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
5. Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmekte, çift taraflı kör hakemlik sürecine zarar vermemek için düzeltme önerileri dosyasında isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de Hakem Değerlendirme Formunda belirtmeleri gerekmektedir.
6. Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.
Editörler İçin Etik Sorumluluklar
The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD)’nde çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Genel Sorumluluklar
1. Editör derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür.
2. Çalışmada yazarların ve hakemlerin birbirleri tanımamalarını sağlamakla sorumludur.
3. Yazarlar ile hakemlerin aynı kurumdan seçilmemesi sağlamalıdır. Aynı çalışmanın gönderildiği hakemlerin aynı üniversitelerden olmamasını sağlamaktan sorumludur.
Hakemlerle İlişkiler
1. Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
2. Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir.
3. Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmemelidir.
4. Editör, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir.
5. Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır.
6. Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir.
Yazarlarla İlişkiler
1. Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir.
2. Editör dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir.
3. Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihleri yer almalıdır.
4. Yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi verilmelidir.
İntihal ve Etik Dışı Davranışlar
İntihal (aşırma) kasti olup olmaması önemsenmeksizin, bir etik ihlalidir. Çalışmaların başka kaynaklarla, referans gösterilmeden benzeşmesi ve bu haliyle yayına alınması etik olmamasının yanında suçtur ve kabul edilemez. The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD) sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır. Ayrıca yayın Kurulu, dergiye gönderilen çalışmalarla ilgili aşırma, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket eder.
The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD)'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda erkanfaruk@yahoo.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.
DERGİ POLİTİKASI
The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD)'ne gönderilen çalışmalar öncelikle editör tarafından ön incelemeye alınır sonrasında editörler grubunun (yöntem editörü, alan editörü ve biçimsel açıdan inceleyen ön kontrol ekibi) ve yayın kurulunun görüşleri alınarak çalışma uygun bulunursa alan editörü tarafından ilgili yayının konusunda uzman iki hakeme gönderilir. İki hakemin de olumlu görüş vermesi ve yayın kurulunun olumlu görüş belirtmesi durumunda makale, editör ve yayın kurulunun belirlediği sayıda yayımlanır. Bir hakemin olumsuz görüş belirtmesi durumunda çalışma, konu alanında uzman üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakem görüşü olumlu ise hakem görüşleri dikkate alınarak çalışmanın yayınlanması konusunda bir karara varılır. Üçüncü hakem görüşü olumsuz ise çalışma red edilir. İki hakemin de olumsuz görüş belirttiği çalışmalar üçüncü bir hakeme gönderilmeden red edilir.

The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD), açık erişim (open access) sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin yayılmasını hızlandırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Bu bağlamda dergi, yazarlardan devraldığı ve yayımladığı içerikle ilgili bilimsel içeriğe evrensel açık erişimin (open access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi ve içeriğin korunması koşuluyla paylaşımına izin vermektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirilmesi veya basımı için yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergi yazarlara ön kontrol aşamasında makalesini geri çekme hakkı tanımaktadır. Değerlendirme ve Düzenleme aşamasında makalelerin geri çekilmesi için yazar editör ile olan yazışma sayfasından geri çekme isteğini ve gerekçesini bildirmelidir. Aynı anda başka bir dergiye de aynı makaleyi göndererek kabul aldığı için makalesini geri çekmek isteyen ya da verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir.

The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD) açık erişimli dergi politikasını benimsemektedir. Bu sebeple yayımladığı tüm içeriği doğrudan açık erişime sunarak bu anlamda bilimin desteklenmesine katkı sunmayı ilke edinmiştir. Ayrıca The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD)'e gönderilen makalelerden hiçbir aşamada herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK bünyesinde kurulan Türk Spor Bilimleri Dergisi Doçentlik başvurusu Ulusal Makale b maddesi kapsamındadır.