Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Substance Use Stigma Mechanism Scale: Study of Validity and Reliability

Yıl 2021, Cilt 32, Sayı 1, 141 - 172, 28.01.2021
https://doi.org/10.33417/tsh.798982

Öz

This study aims to adapt the “Substance Use Stigma Mechanism Scale” designed to learn or measure the stigmatization status of individuals who are substance users or addicts. In line with this general purpose, the study has two objectives. The study was carried out in the survey model. Four different analyses were made for validity. These are: Kendall Coefficientof Concordance, Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Pearson Moments Product Correlation Coefficient Analysis. For Kendall's Coefficient of Concordance Analysis, “expert assessment opinion” was received from ten experts. A total of 305 substance users and addicts were reached for CFA. For criterion validity, 305 participants were subjected to the Substance Use Stigma Mechanism Scale along with the Positive and Negative Affect Scale. Item statistics for reliability were performed by using test split-half, Cronbach Alpha Coefficient and Varimax Post-Rotation Values methods. As part of the study, the Substance Use Stigma Mechanism Scale, whose validity and reliability was proven by Smith et al. (2016) was adapted and it was found that the scale was valid and highly reliable in terms of language, structure and similar scale. The scale, which was adapted within the scope of the study, can be used for individuals who are alcohol and substance users and alcohol and substance. At the same time, it can be applied to the whole population who has had alcohol and substance experience, who wants to be treated, who cannot be treated or who is currently being treated.

Kaynakça

  • Büyüköztürk, Ş.,Akgün, Ö. E., Özkahveci, Ö. & Demirel F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.
  • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
  • Smith, L.R., Earnshaw, V. A., Copenhaver, M. M. & Cunningham, C. O. (2016). Substance use stigma: Reliability and validity of a theory-based scale for substance-using populations. Drug and alcohol dependence, 162, 34-43.
  • Smith, L. R., Mittal, M. L., Wagner, K., Copenhaver, M. M., Cunningham, C. O., & Earnshaw, V. A. (2019). Factor structure, internal reliability and construct validity of the methadone maintenance treatment stigma mechanisms scale. Society for the Study of Addiction, 115 (2), 354-367.

Madde Kullanımı Damgalama Mekanizması Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2021, Cilt 32, Sayı 1, 141 - 172, 28.01.2021
https://doi.org/10.33417/tsh.798982

Öz

Bu çalışma madde kullanıcısı ve bağımlısı birey ya da bireylerin damgalama durumlarını öğrenmek veya ölçebilmek için tasarlanmış “Madde Kullanımı Damgalama Mekanizması Ölçeği”nin uyarlanması amacını taşımaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. Araştırma, tarama modelinde yapılmıştır. Geçerlilik için dört farklı analiz yapılmıştır. Bunlar: Kendall Uyuşum Katsayısı, Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Analizi'dir. Kendall Uyuşum Katsayısı Analizi için on uzmandan “uzman değerlendirme görüşü” alınmıştır. DFA için toplamda 305 madde kullanıcısı ve bağımlısı bireye ulaşılmıştır. Ölçüt geçerliliği için 305 katılımcıya Madde Kullanımı Damgalama Mekanizması Ölçeği ile birlikte Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği uygulanmıştır. Güvenirlik için madde istatistikleri, testi yarılma, Cronbach Alpha Katsayısı ve Varimax Döndürme Sonrası Değerler yöntemlerinden faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında Smith ve arkadaşları (2016) tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılmış Madde Kullanımı Damgalama Mekanizması Ölçeği’nin uyarlaması yapılmış olup ölçeğin hem dil hem yapı hem de benzer ölçek bakımından geçerli ve oldukça güvenilir olduğu saptanmıştır. Araştırma kapsamında uyarlanan ölçeğin alkol madde kullanıcısı ve alkol, madde bağımlısı birey ya da bireylere uygulanabilir özelliktedir. Aynı zamanda tedavi olmak isteyen, olamayan ya da hali hazırda tedavi olan alkol ve madde deneyimi olan bütün popülasyona uygulanabilmektedir.

Kaynakça

  • Büyüköztürk, Ş.,Akgün, Ö. E., Özkahveci, Ö. & Demirel F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.
  • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
  • Smith, L.R., Earnshaw, V. A., Copenhaver, M. M. & Cunningham, C. O. (2016). Substance use stigma: Reliability and validity of a theory-based scale for substance-using populations. Drug and alcohol dependence, 162, 34-43.
  • Smith, L. R., Mittal, M. L., Wagner, K., Copenhaver, M. M., Cunningham, C. O., & Earnshaw, V. A. (2019). Factor structure, internal reliability and construct validity of the methadone maintenance treatment stigma mechanisms scale. Society for the Study of Addiction, 115 (2), 354-367.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Çalışma
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rasim BABAHANOĞLU (Sorumlu Yazar)
Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
0000-0002-6538-0329
Türkiye


Serap DAŞBAŞ
Selçuk Üniversitesi
0000-0003-0969-6393
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Ocak 2021
Başvuru Tarihi 23 Eylül 2020
Kabul Tarihi 26 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 32, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Babahanoğlu, R. & Daşbaş, S. (2021). Madde Kullanımı Damgalama Mekanizması Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması . Toplum ve Sosyal Hizmet , 32 (1) , 141-172 . DOI: 10.33417/tsh.798982