Yazım Kuralları

TÜBAR, 50. sayısı itibariyle MLA atıf sistemi 9. sürümünün yazım kurallarını uygulamaya başlayacaktır. Alıntılamalar ve kaynak gösterimleri aşağıda örnekleriyle verilmiştir. Örneği bulunmayan kaynak gösterimleri için MLA atıf sisteminin 9. sürümü (https://style.mla.org/) esas alınmalıdır. Yazarların çalışmalarını DergiPark’a yüklemeden önce kaynak gösterimlerini TÜBAR’ın benimsediği ve belirttiği usullere göre düzenlediklerinden emin olmaları beklenmektedir. Aksi hâlde makaleler yazarlarına iade edilecek, istenen düzenlemeler giderilmeden hakem değerlendirme süreçleri başlatılmayacaktır.

Türklük Bilimi Araştırmaları (Journal of Turkology Research) 1995’te kurulmuş yılda iki sayı yayımlanan (biannual) uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.


A. Amaç ve Kapsam
TÜBAR, Türk dünyasının ve Türk kültür hayatının değerlerini ve sorunları bilimsel ölçütler çerçevesinde uluslararası alana taşımak; bu değerleri geliştirmek için yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaşarak akademiye katkı sağlamak amacıyla 1995’te kurulan uluslararası hakemli bir dergidir.

TÜBAR, Türk Dili ve Edebiyatı başta olmak üzere Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Dilbilimi, Halkbilimi, Sanat Tarihi gibi kültür bilimlerinin çeşitli alanlarında yapılan bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkmış araştırma makalelerine yer verir. Bununla birlikte aynı alan-larda yapılmış kitap hacmindeki bilimsel çalışmaların tanıtımları da dergide yer alır.


B. Etik Beyan
Yazarlık ve telif hakkı konusundaki sorumsuzluklar, intihal (plagiarism), uydurmacılık (fabrication), çoklu yayın (duplication), bölerek yayımlama (salamization), insan-hayvan etiğine saygısızlık, kaynakların taraflı seçilmesi ve çıkara dayanan taraflı yayın yapmak; akademik etik kurallarını ihlal etmenin en sık karşılaşılan biçimleridir.
TÜBAR’da bilimsel makaleleriyle yer alan yazarlar, çalışmalarındaki bütün bilgileri etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde ettiklerini, kendilerine ait olmayan her türlü ifade, bilgi ve bulgunun kaynağına eksiksiz atıfta bulunduklarını kabul etmiş sayı-lırlar. Kabul edilen bu durumun aksi ortaya çıktığında oluşacak her türlü yasal sorumluluk yazara aittir.
İnsanlarla yapılacak sosyal deney ve anket uygulamalarında ki-şilerin rızası esastır. Rızanın alınamayacağı durumlarda ilgilinin bağlı olduğu kurum / kuruluşlardan etik beyan onayı almaları ve bunu çalışmalarıyla birlikte ibraz etmeleri gerekir.
Dergimiz; editörleri, kurul üyeleri, hakemleri ve yazarlarının her türlü akademik faaliyetinde COPE (Committee on Publication Ethics)'un ölçütlerinin esas alınmasını önermektedir (https://publicationethics.org/).


C. Yazıların Gönderilmesi ve Takibi
1. Aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmış yazılar, http://dergipark.gov.tr/tubar adresi üzerinden gönderilebilir. Dergipark sistemine kayıt olmak ve sistemi kullanmakla ilgili öğretici metin ve videolar yine http://dergipark.gov.tr/ sitesinde mevcuttur.
2. Gelen her yazı, yazarla yayın sözleşmesi yapıldıktan sonra, öncelikle editörlük tarafından muhteva ve şekil bakımından -ana il-kelere uygunluk açısından- incelendikten sonra geciktirilmeden üç hakeme gönderilir. Gelen hakem raporlarında düzeltme teklifi varsa durum yazara bildirilir. Üç hakemin ikisinden olumlu rapor alan ve varsa hakem düzeltmeleri tamamlanarak iki olumluya tamamlanan yazılar “yayına hazır yazı” kabul edilir. Hakem süreci tamamlanan yazıların durumu (ister olumlu ister olumsuz olsun) yazarlara bildiri-lir. Yayına hazır yazılar yayımlanmak üzere sıraya konur. Sıralamada yer alan yazıların yayımlanması belirli bir süre alabilir. Dolayısıyla kabul edilen yazıların, müteakip sayıda yayımlanması garanti edilmez. Bununla birlikte yayın kurulunun, hakemler tarafından kabul edilmiş yazıların yayımlanmamasına veya ertelenmesine karar verme yetkisi bulunmaktadır. Hakem adları ve yazar adları karşılıklı olarak dergimizde mahfuzdur ve açıklanmaz.
3. Yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarına aittir.
4. TÜBAR, yayımlandığı ilk günden bu yana basılan bir dergi-dir ve elektronik ortamlarda var olduğu kadar basılı olarak var olmayı da bir yayın politikası olarak kabul etmektedir. TÜBAR’ın basılarak yayımlanan sayıları Türkiye’nin çeşitli kütüphanelerine gönderilir. Bununla birlikte makalesi yayımlanan yazarlara, derginin ilgili sayısı (2 adet) ve yazarın makalesinin ayrı basımı (20 adet) gönderilir. Dergiye gönderilen tüm aday makalelerin sahipleri, yazılarının değerlen-dirme sürecine girmeden önce 250TL katılım ücreti öderler. Aday makale sahiplerinden toplanan katılım ücreti; derginin basım, dizim, yayım ve dağıtım işlerinde oluşan giderleri karşılamak için kullanılır. Herhangi bir hak mahrumiyeti veya ayrımcılığa sebebiyet vermemek için aday makale sahiplerinden toplanan katılım ücretleri, çalışma yayımlansa da yayımlanmasa da geri ödenmez. Katılım ücretinin ödenmesi, aday makalenin yayımlanacağı anlamına gelmez.


D. Yazım Kuralları
1. Başlık: Yazının içeriğini yansıtır nitelikte olmalı, BÜYÜK HARFLERLE ve koyu karakterlerle 11 punto ile yazılmalıdır. (Hiza-lama: soldan – girinti yok – aralık: önce 0 nk - sonra 6 nk – satır aralığı: tek)
2. Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Başlıktan sonra sola dayalı, soyadın tamamı büyük harfle olmak üzere unvanıyla (11 punto) bir-likte yazılmalıdır. (Hizalama: soldan – aralık: önce ve sonra 6 nk – satır aralığı: tek) Yazarın kurumu (okulu, fakültesi, bölümü), e-posta adresi ve ORCID numarası dipnot (*) olarak (9 punto) gösterilmelidir.
3. Öz: 10 punto ile yazının başında, konuyu kısa ve öz bir bi-çimde ifade eden en az 150, en fazla 200 kelimelik bir özet bulun-malı; özetin bir satır altına, 3-5 kelimeden oluşan “Anahtar Kelime-ler” yazılmalıdır. Türkçe başlık, öz ve anahtar kelimelerin altına İngilizce başlık, öz (Abstract) ve anahtar kelimeler (Keywords) eklenmelidir. (Hizalama: iki yana yaslı – soldan 1 cm girinti – aralık: önce ve sonra 6 nk – satır aralığı: tek – 10 punto)
4. Başlık: Ana başlıkların tamamı büyük harfle, koyu, ara baş-lıkların ilk harfleri büyük harfle; alt başlıklar küçük harfle yazılmalı, sonuna iki nokta (:) konularak karşısından devam edilmelidir. Hiçbir başlıkta otomatik başlıklandırma, otomatik numaralandırma veya benzeri işaretleme kullanılmamalıdır! Başlıklar numaralandırılmak is-teniyorsa bu, el ile yapılmalıdır.
Ana, ara ve alt başlıklar aşağıdaki gibi olmalıdır. Hiçbir başlıkta otomatik başlıklandırma, otomatik numaralandırma veya benzeri işaretleme kullanılmamalıdır! Başlıklar numaralandırılmak isteniyorsa bu, el ile yapılmalıdır.

ANA BAŞLIK
Ara Başlık
Alt başlık:

5. Ana metin:
a. Mümkünse 16,5 cm (en) x 24,7cm (boy) ile özel ölçeklendi-rilmiş sayfa boyutuyla (değilse standart A4 boyutuyla), kenar boşluk-ları üst-alt-sağ ve soldan 2,5cm olacak şekilde, Microsoft Word 2010 veya üstü programlarla yazılmış (ve mutlaka. docx formatında kay-dedilmiş) olmalıdır. Metnin gerektirdiği durumlarda, fontlar ayrıca bir dosya hâlinde verilmek kaydıyla, transkripsiyon harfleri kullanılabilir (Hizalama: iki yana yaslı – girinti yok – ilk satır soldan 1 cm – aralık önce 6 nk - sonra 6 nk – satır aralığı: tek – times new roman 11 pun-to).
Metne otomatik sayfa numarası ve herhangi bir alt-üst bilgi ek-lenmemelidir! Metin gövdesinde hiçbir otomatik işlem komutu (dizin girdisi öğesi, otomatik içindekiler, otomatik başlıklandırma, otomatik numaralandırma, otomatik biçimlendirme, otomatik kaynak gösterme veya makro gibi) bırakılmamalıdır!
b. Gönderilen makalenin uzunluğu; özet, anahtar kelimeler, metin ve kaynakça dâhil 7000 (yedi bin) kelimeyi geçmemelidir.
c. “Giriş”, “Sonuç” gibi başlıklar kullanıp kullanmama, yazarın tercihine ve konunun gereğine bağlıdır. Sistematik bir düzen sağlamak maksadıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.
ç. Çizelge, tablo, fotoğraf vb. malzeme, bilimsel kurallara uy-gun olarak hazırlanmalı; kolay anlaşılır, yalın ve yeterli açıklamayı haiz olmalıdır. Tablo içindeki yazılar 9 punto karakter ile yazılmalı ve düzenlemeye elverişli olmalıdır. Tabloların adlandırılması ve nu-maralandırılmasında, Word’ün otomatik işlem komutları kullanılmamalıdır!


E. İmlâ, Dil ve Üslûp
Özel imlâ gerektirmeyen durumlarda, TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır. Dil ve ifade yönünden, bilimsellik dışı unsurlar bulunmamalıdır.


F. Kaynak Gösterme (Atıf):
1. Metin içi alıntılar “tırnak içinde” yazılmalı; italik karakter kullanılmamalıdır! Üç satırı geçen alıntılar, tırnak içine alınmadan, soldan 1 cm daha içeriden, yazıdan bir punto küçük olarak verilmelidir (blok alıntı). Zorunluluk olmadıkça koyu karakter kullanılmama-lıdır! Sadece zorunlu açıklamalarda dipnot kullanılmalı, diğer atıflar metin içinde gösterilmelidir. Yazarın adı veya soyadı alıntıdan önce zikredilmediyse, alıntının ardından parantez içinde yazılmalıdır (Soyad XX). Zikredildiyse yalnızca sayfa numarasıyla yetinilmelidir. Numaradan önce “s.” gibi bir kısaltma kullanmaya gerek yoktur. Alıntıyı takip eden cümlenin noktalama işareti, parantez içi verilen bilgilerden sonra kullanılmalıdır.
Örnek: (Kut 16)
Yazar eserini Soyadı Kanunu’ndan önce vermişse yazar adı yazılmalıdır.
Örnek: (Muallim Naci 213)
2. Aynı konuda birden fazla kaynağa atıf yapılacaksa, aralara noktalı virgül (;) konulmalıdır.
Örnek: (Okay 194; Köksal 87)
3. İki yazarlı çalışmalara değinilirken arada ve bağlacı kulla-nılmalıdır.
Örnek: (Koraş ve Baykoca 211)
4. İkiden fazla yazarlı kaynaklarda ise birinci yazarın soyadın-dan sonra (vd.) kısaltması konulmalıdır.
Örnek: (Kaplan vd. 532)
5. Aynı yazara ait, aynı yıl yayımlanmış birden fazla esere atıf yapılacaksa eser ismi ve sayfa numarası biçiminde gösterilmelidir:
Örnek: (Karakışla, Osmanlı Kadın Telefon Memureleri 105), (Karakışla, Osmanlı Hanımları ve Hizmetçi Kadınlar 52).
6. Aynı soyada sahip yazarların yayınlarında, yazar adı kısaltılarak yazılmalıdır:
Örnek: (H. Yıldız 45)
(A.Yıldız 120)
7. Dipnot açıklamalarında atıf yapılacaksa orada da aynı usul takip edilmelidir.
Örnek: Bu konuda geniş bilgi için bkz. Levend 189-207; Dilçin 296; Kut 87-93.
8. Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kay-nağın sadece sayfa numarası yazılmalıdır:
Örnek: Aktaş (69), bu hususu…
9. İkincil kaynaklardan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belir-tilmelidir:
Örnek: Süleyman Nazif (40, Bilgegil 27’den).
10. Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmelidir.
11. İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa erişim tarihi be-lirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir.
12. Yazarı belirtilmeyen ansiklopedi ve benzeri yayınlarda ese-rin ismi kullanılmalı, ismin çok uzun olduğu örneklerde ilk iki kelimeyle yetinilmelidir.


G. Kaynakça (Bibliyografya) Düzenleme
1. Metnin sonunda, yazarların soyadına göre sıralanmalıdır. Soyadı Kanunu’ndan önceki eserlerde yazarın adı esas alınmalıdır. (Hizalama: İki Yana Yaslı – 10 punto, Asılı: 1 cm)
2. Bir yazarın birden fazla eserine yer verilecekse yayım tarihi eski olandan yeni olana doğru sıralanmalıdır.
3. Makaleler, bildiriler ve ansiklopedi maddeleri için: Yazar soyadı, adı, kaynağın yayın tarihi -yazar adıyla tarih arasına virgül konulmaksızın- (parantez içinde), makale / bildiri / madde başlığı (“tırnak içinde”); süreli yayın / bildiri kitabı / ansiklopedi adı (italik), belliyse cilt (c), sayı (no), sayfa(lar) (ss.). Yayımlanmış bildirilerde de bildiri kitabının basım tarihi (yıl) ile birlikte sempozyum / kongre vb. toplantının düzenleniş tarihi de bulunmalıdır. Yayımlanmamış bildirilerde bildirinin sunum tarihi, toplantıyı düzenleyen kurum, toplantının düzenleniş günleri belirtilmelidir.
4. El yazması eserler için eserin yazarı belliyse önce yazar adı, parantez içinde “yazma” kısaltması olarak (yz.) ibaresi, sonra sırasıy-la eserin adı (italik), bulunduğu kütüphane, koleksiyon ve numarası ve -gerekiyorsa- sayfa numaraları yazılmalıdır.


Kitap kaynakçası örneği:
Tek yazarlı:
Aktaş, Şerif. Şiir Tahlili - Teori ve Uygulama. Akçağ Yayınları, 2009.
İki yazarlı:
Enginün, İnci, ve Zeynep Kerman. Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa. Dergâh Yayınları, 2007.


Makale kaynakçası örneği:
Tek yazarlı:
Korkmaz, Zeynep. “Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Dayandığı Temeller.” Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten, c. 55, no. 1, 2007, ss. 87-110.
İki yazarlı:
Esen, Ülkühan Bike, ve Özlem Atay. “Türkiye’nin Yaratıcı Şehirleri.” bilig, no. 92, 2020, ss. 29-54.
Üç veya daha fazla yazar tarafından kaleme alınan kitap ve makalelerde, ilk yazarın soyadı ve adı; sonra “vd.” kısaltması gösterilmelidir:
Eker, Gülin Öğüt, vd. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar. Millî Folklor Yayınları, 2006.


Bildiri kaynakçası örneği:
Koz, M. Sabri. “Belli Mahlaslar Üzerinden Şiir Söyleme Geleneği ve Türkiye’de Yazılan Alevi-Bektaşi Cönk ve Mecmualarındaki Hatâî Mahlaslı Şiirler.”, I. Uluslararası Şah İsmail Hatâyî Sempozyumu Bildirileri, 9-11 Ekim 2003, Hazırlayan Gülağ Öz, ATO Yayını, 2004, ss. 184-217.


Ansiklopedi maddesi örneği:
Akün, Ömer Faruk. “Divan Edebiyatı.” İslâm Ansiklopedisi, 9. cilt, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1994, ss. 389-427.


Tez örneği:
Yaygın, E. Özlem. Pul Mecmuası’nda Edebî ve Kültürel Hareketlilik. 2019. Gazi Ü, Yüksek lisans tezi.
Okay, Cüneyd. An Intellectual of the Second Constitutional Period: Nüzhet Sabit His Life Personality and Views. 2000. Boğaziçi Ü, Doktora tezi.


El yazması eser örneği:
Âlî b. Mustafa, Nasîhatü’s-Selâtîn, Millet Kütüphanesi, Ali Emirî Efendi, Şer’iyye, No. 611, vr. 5b.


Not: Eseri çeviren, yayıma hazırlayan ya da esere editörlük yapanların ismine yazar ve eser bilgisinden sonra yer verilmelidir. Bu sıfatlar kullanılırken kısaltmaya (Ed. Haz. Çev. gibi) başvurulmamalıdır:
Vassaf Kadri, ve Süleyman Sûdî. Millî Cinâyât Koleksiyonu. Hazırlayan Didem Ardalı Büyükarman, Ötüken Yayınları, 2021.
Zweig, Stefan. İnsanlığın Yıldızının Yükseldiği Anlar. Çeviren İlknur İgan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019.