Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC PROCESS SKILL LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS BASED ON DIFFERENT VARIABLES

Yıl 2011, Cilt 4, Sayı 1, 20 - 30, 02.05.2011

Öz

Among the main goals of science education are allowing students to improve their research, inquiry, and critical thinking skills and enabling them to become life-long learners. Scientific process skills are critical in developing students with above mentioned skills. Numerous variables play a role on the process through which students gain scientific process skills. The purpose of this study is to evaluate the impact of the variables of gender, grade, education level of parents, income level of the family, number of family members, possession of a computer and a study room on the dependent variable of scientific skill levels of secondary school students. Study is designed in the survey format, and the study population comprises the secondary school students (6th, 7th and 8th grade) enrolled in the secondary schools located in the city of Kayseri. Study sample comprises 234 students randomly selected from the study population. Data collection tools used in the study are an information sheet, and a Scientific Process Skills Test made up of 31 multiple choice questions. Reliability coefficient of the test was found to be α=0,76. As a result of the analyses conducted, it was concluded that the students had a moderate level of scientific process skills (success rate of 57,68%) and that there is a statistically significant variation between the level of scientific process skills of the students and the grade, education levels of parents, number of family members, and possession of a computer and a study room. 

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2011, Cilt 4, Sayı 1, 20 - 30, 02.05.2011

Öz

Öğrencilerin araştırma, sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlamak fen öğretiminin amaçlarının başında gelmektedir. Bu özelliklere sahip öğrenciler yetiştirmekte bilimsel süreç becerileri son derece önemlidir. Öğrencilerin bilimsel süreç becerileri kazanımlarında birçok değişkenin etkisi bulunmaktadır. Bu çalışma, ilköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin, bilimsel süreç becerilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, baba ve annenin eğitim durumu, ailenin gelir düzeyi, ailedeki birey sayısı, bilgisayar ve çalışma odasına sahip olma değişkenleri açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama (Survey) modelinde desenlenmiş olup araştırmanın evrenini Kayseri il merkezinde yer alan okullarda öğrenim gören ilköğretim ikinci kademedeki (6., 7. ve 8. sınıf) öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, evrenden rastgele örneklem yoluyla seçilen 234 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak bilgi formu ile birlikte çoktan seçmeli 31 soruluk bir Bilimsel Süreç Becerileri Testi kullanılmıştır. Verilerin analizi, SPSS 16.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Dağılımın özellikleri incelenerek uygun istatistik teknikleri kullanılmış ve veriler analiz edilmiştir. Testin güvenirlik katsayısı örneklem bölgesinde α=0,76 olarak bulunmuştur. Araştırma sonunda öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin orta düzeyde olduğu (başarı oranı, %57,7) öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ile sınıf düzeyi, baba ve annenin eğitim durumu, ailenin gelir düzeyi, ailedeki birey sayısı, bilgisayar ve çalışma odasına sahip olma değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmalar oluştuğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Fen Bilimleri
Yazarlar

Uğur BÖYÜK>


Nagihan TANIK>


Sibel SARAÇOĞLU>

Yayımlanma Tarihi 2 Mayıs 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Böyük, U. , Tanık, N. & Saraçoğlu, S. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . TÜBAV Bilim Dergisi , 4 (1) , 20-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubav/issue/21522/230923
ISSN: 1308 - 4941