Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI VE ÖZ YETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKI İLİŞKİ

Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1, 94 - 113, 31.03.2017

Öz

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımları ve öz yeterlilik inançları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara il ve ilçelerinde görev yapmakta olan 519 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akpınar (2003) tarafından geliştirilen “Teknoloji Kullanım Ölçeği” ve Tschannen ve Hoy (2001) tarafından geliştirilen ve Türkçe için geçerlik ve güvenirlik çalışması Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından yapılan “Öğretmen Öz yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemlerinden frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis H-testi, Pearson Moments çift yönlü korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin teknoloji kullanımları ile cinsiyet, eğitim durumu ve mesleki kıdemleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı; öğretmenlerin öz yeterlilik inançları ile cinsiyet ve eğitim durumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada ayrıca teknoloji kullanımı ile öz yeterlilik inancı arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu ve teknoloji kullanımının öz yeterlilik inancını yordadığı sonuçlarına ulaşılmıştır


Kaynakça

  • Açıkgöz, K. Ü. (1996). Etkili öğrenme ve öğretmen. İzmir: Kanyılmaz.

Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1, 94 - 113, 31.03.2017

Öz

Kaynakça

  • Açıkgöz, K. Ü. (1996). Etkili öğrenme ve öğretmen. İzmir: Kanyılmaz.

Ayrıntılar

Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Sosyal Bilimler
Yazarlar

Ahmet Melih GÜNEŞ
0000-0002-7484-5685
Türkiye


Bekir BULUÇ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Güneş, A. M. & Buluç, B. (2017). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI VE ÖZ YETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKI İLİŞKİ . TÜBAV Bilim Dergisi , 10 (1) , 94-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubav/issue/27928/296808
ISSN: 1308 - 4941