Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Gıda Güvenliğine Yönelik Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 31.12.2021

Öz

Şüphesiz sağlıklı bir yaşamın gerekliliği ve sürekliliği için birincil husus; beslenme ihtiyacının yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanmasıdır. Ne yazık ki günlük beslenmemizde yer alan gıdaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenler ile kirlendiği, tüketilmesi durumunda ise insan sağlığını bozduğu bilinmektedir. Elbette gıdalar üzerinde yaşanan bu bozulmaların önlenmesi, insan sağlığının korunması açısından birincil hedeftir. Bu hedefin gerçekleşmesi de bir dizi gıda güvenliği uygulamaları ile mümkün olabilmektedir. Gerçekleşen gıda güvenliği uygulamalarının neticesinde, ilgili akademik çalışmalardan elde edilen bulgular da bizlere konuya dair önemli bilgiler aktarabilmektedir. Bu bağlamda gıda güvenliği konusu ile ilgili yapılmış olan akademik çalışmaların geçmişten günümüze kadar ki süreç içerisindeki seyri ve geldiği nokta, bu alana odaklanan araştırmacılar için ve de bireyler için önem arz etmektedir. Bu çalışmada 2010-2020 yılları arasında Ulusal Tez Merkezi’nde gıda güvenliği konusuna dair yazılan lisansüstü tezlerin, belli parametreler çerçevesinde bibliyometrik analizinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada 89 lisansüstü tez tür, dil, yıl, üniversite, ana bilim dalı, danışman unvanı gibi parametreler neticesinde değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara bakıldığında ise; gıda güvenliği konusu üzerine yazılan lisansüstü tezlerin büyük bir bölümünün 2019 yılında yayınlandığı (%25,8), yüksek lisans tezlerinin ağırlıkta olduğu (%82) ve gıda güvenliği konusunu ele alan tezlerin en fazla gıda mühendisliği ana bilim dalından (%25,8) yayınlandığı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akarca, G. (2010). Afyonkarahisar ilinde tüketime sunulan karınyağlarının (tereyağı) gıda güvenliği açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Akgül, C. (2017). Su ürünlerinde gıda güvenliği ve tüketimi konusunda Osmaniye ilindeki tüketicilerin bilgi düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Munzur Üniversitesi, Tunceli.
 • Akın, M. B., & Akın, M. S. (2020). Gıda güvenliği ve Covid-19. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 5(3), 268-277.
 • Akkaşoğlu, S., Akyol, C., Ulama, Ş., & Zengin, B. (2019). Tarım turizmine yönelik hazırlanan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1193-1218.
 • Aktaş, A. B. (2012). Gıda güvenliği hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve akreditasyon (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa. Akyüz, M. F. (2019). Türkiye'de üretilen hayvansal gıdalar için gıda güvenliği bilgi sistemi ile rasff'ın karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Alan, Y. (2014). Doğal Lactobacillus plantarum izolatlarının gıda güvenliği ve aromatik özelliklerinin araştırılması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Alsayed, R. (2019). Suriyeli mülteci ailelerin çocuklarının beslenme ve gıda güvenliği durumunun belirlenmesi 'İstanbul-Avcılar örneği' (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Altaş, O. (2010). Hazır yemek işletmesinde gıda güvenliği, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği entegre yönetim sistemleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • Aratoğlu, C. (2015). Mesleki ve teknik anadolu lisesinde ve meslek yüksekokulunda aşçılık eğitimi alan öğrencilerin gıda güvenliği konusundaki bilgi ve uygulama düzeyleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Aydın, G. (2011). Tüketicilerin gıda güvenliği bilinç düzeylerine etki eden faktörlerin analizi: Samsun ili kentsel alan örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Aydın, C. (2012). Tüketici satın alma karar sürecinde gıda güvenliği: GDO'suz etiketli ürünler üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.
 • Aydın, B. (2020). Sokak lezzetlerinin gıda güvenliği açısından değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gedik Üniversitesi, İstanbul.
 • Aydın-Eryılmaz, G., & Kılıç, O. (2020). Türkiye ve Avrupa Birliği’nde tüketicilerin gıda güvenliğiyle ilgili tutum ve davranışları. Food and Health, 6(1), 57-66.
 • Aytekin, A. (2017). Gıda üretim zincirinde uygulanan gıda güvenliği yönetimi sistemlerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Balcı, Ü. (2017). Kurumsal gıda hizmeti veren hazır yemek firmalarının gıda güvenliği yönetim sistemlerini uygulama durumu: Adana ili örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Görkem TEYİN (Sorumlu Yazar)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1959-2603
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Teyin, G. (2021). Gıda Güvenliğine Yönelik Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi . Turizm Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tucade/issue/67722/1015322