Toplantı Özeti
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 3, 129 - 202, 28.12.2018

Öz

 1. Biyokimya Laboratuvarında Yeni Uygulamalar ve Klinisyenlerin Farkındalığı
 2. Tiroid Ameliyatı Sonrası Hemşirelik Bakımı: Soğuk Buhar Uygulamasının Etkinliği
 3. Parathormon Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hashimato Tiroidit Hastasında Yeni Gelişen Çölyak Hastalığı: Olgu Sunumu
 4. Gebeliğin Ilk Trimestirinde Ortaya Çıkan Subakut Tiroiditli Bir Olgu
 5. Eruptif Ksantomla Ortaya Çıkan Tip 2 Diabetes Mellitus ve Obeziteli Bir Ağır Hipertrigliseridemi Olgusu
 6. Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Hipoglisemi Ile Ortaya Çıkan Bir Hirata Hastalığı Olgusu
 7. Büyüme Hormonu Eksikliği Tanısı Alan Çocukluk Başlangıçlı Ağır Obezite ve Tip 2 Diabetes  Mellituslu Bir Olgu
 8. Paratiroid Sintigrafisinde Lokalize Edilemeyen Sonografi Eşliğinde Parathormon Örneklemesi ile  Lezyonun Yerinin Tespit Edildiği Primer Hiperparatiroidizmli Bir Olgu
 9. Adrenokortikal Karsinom Tanısıyla Mitotan Tedavisi Altındayken Gelişen Bir Gebelik Olgusu
 10. Bilateral Adrenal Glandların Etkilendiği Akciğer Dışı Multiple Organ Tutulumlu Bir Sarkoidoz Olgusu
 11. Görme Kaybı Sonrası ACTH Salgılayan Pitüiter Karsinomu Tanısı Alan Diabetes Mellituslu Bir Olgu
 12. Belirgin Hipokalemi ile Prezente Aldosteron/Kortizol Üreten Adrenokortikal Neoplazi: Olgu Sunumu
 13. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Kahvaltı Yapma Alışkanlığının Okul Başarısı Üzerine Etkisi
 14. Ikinci Bariatrik Cerrahi Uygulanan Bir Morbid Obezite Olgusu
 15. Trakeostomi Ihtiyacı Duyulan Bilateral Vokal Kord Paralizili Bir Akromegali Olgusu
 16. Erektil Disfonksiyonda Endokrinolojik Değerlendirmenin Önemi
 17. Tiroid Ince Iğne Aspirasyonlarında Önemi Belirsiz Atipi Tanısı Alan Olguların Sitolojik Özelliklerinin  Tahmini Malignite Riski Ile Karşılaştırılması
 18. Yaşlılarda Diyabet Yükü ve Ilişkili Faktörler
 19. Hiatal Hernisi Olan Morbid Obezlerde Laparoskopik Sleeve Gastrektomi ve  Krurografi Erken Dönem Sonuçlarımız
 20. TSH Yüksekliği Cerrahi Öncesi Hazırlık Süresini Anlamlı Olarak Uzatır
 21. Total Tiroidektomi Sonrası Papiller Tiroid Karsinomu ve Mikrokarsinomu Tanısı Alan Hastaların  Tümör Özelliklerinin Retrospektif Analizi
 22. Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Kalp ve Iskelet Kası Nrf2 Yapımı ve Oksidatif Stres Üzerine  Melatoninin Etkisinin Incelenmesi
 23. Cerrah Tarafından Yapılan Ultrasonografi Rehberliğinde Tiroid Ince Iğne Aspirasyon  Biyopsilerinin Tanısal Yeterliliği
 24. Primer Hiperparatiroidizimde Sono-Sintigrafik Korelasyonun Minimal Invaziv Cerrahi  Başarısına Etkisi
 25. Ilk Trimesterdeki TSH Değerlerine Göre Gebelik Sonuçları
 26. Morbid Obezitenin Cerrahi Tedavisinde Sleeve Gastrektominin Yandaş Hastalıklar olan Hipertansiyon  ve Diyabet Üzerine Etkisi
 27. Yetişkin Polikistik Over Sendromu ile Ilişkilendirilen Inflamatuar Belirteçlerinin Adolesan Polikistik  Over Sendromu ile Ilişkisi
 28. Metabolik Sendrom ve Koroner Yavaş Akım Fenomeni Arasındaki İlişki
 29. Cerrahi Uygulanmamış Primer Baş-Boyun Bölgesi Malignitelerinde Radyoterapi Sonrası Tiroid  Fonksiyon Bozukluğu Gelişiminin Değerlendirilmesi
 30. Hipertiroidi ve Radyoaktif Iyot 131: Ne Kadar Başarılı Olabildik?
 31. Diyabet Nedeniyle Amputasyon Cerrahisi Geçirmiş Hastalarda Hastane Içi Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
 32. Meme Kanserli Hastalarda Postoperatif Radyoterapi Sonrası Hipotiroidi Sıklığı
 33. Zonguldak Ili Ortaokul Öğrencilerinde Obezite ile Mücadele Eylem Planı: Batı Karadeniz Bölgesi Zonguldak Genelinde 9-14 Yaş Adölesanlarda Obezite Prevelansı
 34. Tiroidektomi Uygulanan Hastaların Ince Iğne Aspirasyon Biyopsi Sonuçları Ile Histopatolojik Inceleme Sonuçlarının Karşılaştırmalı Analizi
 35. Primer Hiperparatiroidizm için Cerrahi Yapılan Hastalarda Paratiroid Karsinomu
 36. Intermittan Rekürren Laringeal Sinir Monitörizasyonun Tiroidektomi ve Paratiroidektomi Planlanan Hastalarda Operatif Algoritme Etkisi 
 37. Total Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişmesinde Etkili Faktörler
 38. Paratiroid Adenomlarının Preoperatif Lokalizasyonunun Belirlenmesinde Parathormon Yıkama Işleminin Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi
 39. Tedaviye Dirençli TSH Yüksekliği Olan Hastalarda LT4 Absorbsiyon Testi Sonuçlarımız
 40. Tiroit Disfonksiyonu ile Akut-Subakut Derin Ven Trombozu Birlikteliğinin Incelenmesi
 41. Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi-Zonguldak Genelinde-Diabetes Mellitus ve Risk Faktörleri: Zonguldak Merkezi Önsonuçları
 42. Hashimoto Tiroiditli Hastalarda TEKHARF Puanlama Sistemine Göre Kardiyovasküler Hastalık Risk Durumu
 43. Obez Hastalarda HOMA-Insülin Rezistans Indeksi ve Vücut Kitle Indeksinin Yakın Ilişkisi
 44. Bozulmuş Açlık Glukozu Olan Hastalarda Bozulmuş Glukoz Toleransı ve Diyabet Sıklığının Oral Glukoz Tolerans Testi ile Araştırılması
 45. Endokrin Polikliniğine Başvuran Adrenal Insidentaloma Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
 46. Eritropoietin Kullanan Diyaliz Hastalarında Serum Tiroid Uyarıcı Hormon Düzeyleri ile Anemi Parametreleri Arasındaki Ilişkinin Değerlendirilmesi
 47. Insülin Degludec/Insülin Aspart Tedavisinin Hemoglobin A1c Üzerine Etkisi

Kaynakça

 • Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi

III. Zonguldak Endocrine Days International and National Symposium on Multidisciplinary Current Approaches

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 3, 129 - 202, 28.12.2018

Öz

Kaynakça

 • Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Diğer
Yazarlar

İii. Zonguldak Endokrin Günleri ULUSLARARASI VE ULUSAL KATILIMLI MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @toplantı Özeti { tudod505001, journal = {Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi}, issn = {2587-0335}, eissn = {2587-0572}, address = {Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi İncivez Mah. Milli Egemenlik Cad. Kozlu Sahil Yolu No: 154 Merkez/ZONGULDAK}, publisher = {Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, number = {3}, pages = {129 - 202}, title = {III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri}, key = {cite}, author = {Uluslararası Ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri, İii. Zonguldak Endokrin Günleri} }
APA Uluslararası Ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri, İ. Z. E. G. (2018). III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri . Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi , 2 (3) , 129-202 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod/issue/41850/505001
MLA Uluslararası Ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri, İ. Z. E. G. "III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri" . Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi 2 (2018 ): 129-202 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod/issue/41850/505001>
Chicago Uluslararası Ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri, İ. Z. E. G. "III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri". Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi 2 (2018 ): 129-202
RIS TY - JOUR T1 - III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri AU - İii. Zonguldak Endokrin GünleriUluslararası Ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 202 VL - 2 IS - 3 SN - 2587-0335-2587-0572 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri %A İii. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası Ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri %T III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri %D 2018 %J Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi %P 2587-0335-2587-0572 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Uluslararası Ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri, İii. Zonguldak Endokrin Günleri . "III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri". Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi 2 / 3 (Aralık 2018): 129-202 .
AMA Uluslararası Ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri İ. Z. E. G. III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri. Turk J Diab Obes. 2018; 2(3): 129-202.
Vancouver Uluslararası Ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri İ. Z. E. G. III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi. 2018; 2(3): 129-202.
IEEE İ. Z. E. G. Uluslararası Ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri , "III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu Bildirileri", Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, c. 2, sayı. 3, ss. 129-202, Ara. 2018

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayım organıdır.

Web: https://obdm.beun.edu.tr/  Twitter: https://twitter.com/obezite_diyabet     Instagram: https://www.instagram.com/zbeuobezitediyabet/