Yıl 2012, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 99 - 115 2012-10-18

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Eylem Araştırması Yaklaşımının Kullanılması: Bir Model Önerisi

İbrahim Öztürk [1]


Özet: Bu makalede, eylem araştırması yaklaşımının tarih öğretmeni eğitimi alanında kullanımı incelenmektedir. Eylem araştırması, Türkiye’de eğitim araştırmaları alanında son yıllarda oldukça yaygın hale gelse de, bu konudaki metodolojik yaklaşımlar ve sorunlar pek tartışılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, hizmet öncesi tarih öğretmeni eğitiminde eylem araştırmasının sunduğu eğitimsel ve metodolojik perspektifleri incelemektir. Makalede, yazarın kendi araştırmalarında kullandığı metodolojik yaklaşım, ilgili bilimsel literatür ışığında değerlendirilmekte ve bir model önerisi sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eylem Araştırması, Araştırma Metodolojisi, Tarih Öğretimi, Öğretmen Eğitimi

Abstract: This paper analyzes the use of action research design in history teacher education. Although action research is quite common in the field of educational researches in Turkey, the methodological approaches and problems have not been discussed much. The aim of this study is to analyze educational and methodological perspectives provided by the action research in pre-service history teacher education. The methodological approach, used by the author in his research practices, is evaluated in the light of the relevant scientific literature and a proposal of a model is presented.

Keywords: Action Research, Research Methodology, History Education, Teacher Education

Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma ve İnceleme Makaleleri
Yazarlar

Yazar: İbrahim Öztürk

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Ekim 2012

APA Öztürk, İ . (2012). Tarih Öğretmeni Eğitiminde Eylem Araştırması Yaklaşımının Kullanılması: Bir Model Önerisi. Turkish History Education Journal , 1 (1) , 99-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuhed/issue/17716/185555