Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Beery-Buktenika Gelişimsel Görsel Motor Koordinasyon Testinin 36-79 Aylık Çocuklara Uyarlanması

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 18, 30.06.2018

Öz

Bu araştırma Beery-Buktenika Gelişimsel Görsel-Motor Koordinasyon
Testi-6 ve alt testlerinin 36-79 aylık Türk çocuklarına uyarlanması amacıyla
yapılmıştır. Test maddeleri ve yönergeler Türkçe’ye çevrilerek kapsam
geçerliliği uzman görüşleri doğrultusunda analiz edilmiştir. 419 çocuğa test
uygulanarak alt testler arasındaki korelasyon 
belirlenmiştir. Büyük yaş
grubundaki çocukların test puanlarının yüksek olduğu görülmüştür. Testin alt
boyutları arasındaki korelasyonlar istatistiksel olarak anlamlı ve iç
tutarlılık güvenirliği 0.70’in üzerinde bulunmuştur.
 Ayrıca
test-tekrar test analizleri zamana bağlı tutarlı sonuçlar vermiştir (r.87-.94).
Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel-Motor Koordinasyon Testi-6 ve alt testlerinin ölçüt geçerliliği
benzer ölçek karşılaştırması ile sağlanmıştır. Benzer ölçek olarak Frostig
Gelişimsel Görsel Algı Testi kullanılmıştır. Frostig ile Beery-Buktenica ve alt
testleri arasında yüksek oranda ilişki bulunmuştur (0.87-0.80). Testin yapı
geçerliliğini belirmek amacıyla bilinen grup karşılaştırması yöntemi uygulanmış
ve öğretmen değerlendirmeleri esas alınmıştır. Öğretmen değerlendirmelerine
dayanarak görsel motor koordinasyon gelişimi yeterli ve yetersiz olarak
belirlenen çocukların test sonuçlarının da farklı olduğu saptanmıştır. Elde
edilen bulgular doğrultusunda Beery VMI-6 Testinin 36-79 aylık çocuklar için
geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Akçin, N. 1993). Okuma becerisinin kazanılmasında görsel algısal gelişimin rolü. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Aral, N. & Erturan, N. (1999). Frostig görsel algı testi ve eğitim programına dayalı olarak dört sekiz yaş arası serebral palsili çocuklarda görsel algı davranışının incelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 2(3), 58-63.
 • Arıkök, İ. (2001). Beş-altı yaş çocuklarında görsel algı eğitiminin okuma olgunluğuna olan etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Brown, G.T., Rodger, S., Davis, A. (2003). Test of visual perceptual skills-revised: An overview and critique. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 10, 3-15.
 • Brown, G.T. & Gaboury, I. (2006). The measurement properties and factor structure of the test of visual perceptual skills revised: ımplications for occupational theraphy assessment and practise. The American Journal of Occupational Theraphy, 60(2), 182-193.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cengiz, Ö. (2002). 5 ve 6 yaş çocuklarının görsel algı gelişimini destekleyici eğitim programının etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Dankert, H.L., Davies, P.L. & Gavin, W.J. (2003). Occupational theraphy effects on visual-motor skills in preschool. The American Journal of Occupational Theraphy, 57(5), 542-549.
 • Duman, G. (2015). Okul öncesi eğitimde beden eğitimi ve oyun. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Morgan, C.T.(2011). Psikolojiye giriş. (Çev.: Karakaş S. & Eski R.). Konya: Eğitim Akademi.
 • Tuğrul, B., Aral, N., Erkan, S. & Etikan, İ. (2001). Altı yaşındaki çocukların görsel algı düzeylerine Frostig gelişimsel görsel algı eğitim programının etkisinin incelenmesi. https://disleksiakademi.files.wordpress.com/2011/05/gc3b6rsel-alginin-c3b6nemi1.pdf
 • Windsor, M.M. & Cemark, S. (2001). Handwriting readiness: locatives and visiomotor skills in the kindergarden year. Early Childhood Research and Practise, 3(1), 1-16.

Adaptation of the Beery-Buktenica Developmental Test of Visual Motor Coordination 36-79 Months Children

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 18, 30.06.2018

Öz

The purpose of this study was to adaptation of
Beery-Buktenika Developmental Visual-Motor Coordination Test and its sub-tests for 36-79 months old Turkish children. Test
items and instructions were translated into Turkish and content validity were
analyzed using expert views. Test was applied to 419 children and correlations
among sub-tests were determined. Children’s test scores were higher in older
age groups. Correlations were statistically meaningful among sub-dimensions of
the test and internal consistency reliability was above .70. Besides, test
re-test analyses indicated timely consistent results (r.87-94). Beery-Buktenika
Developmental Visual-Motor Coordination Test and criterion validity of
sub-tests have been provided with similar comparable scales. Frostig
Developmental Visual Perception Test was used as a comparable scale. A high
correlation has been detected in and sub-tests between Frostig and
Beery-Buktenika tests (0.87-0.80). In order to determine the validity of the
test structure, comparison method was applied among the debated group, and
finally the teacher’s assessments have been taken into consideration.
Therefore, the children’s visual motor coordination development testing
sufficiency or insufficiency results were detected based on the teacher’s
assessments. Results indicated that Beery VMI testing has been noticed as a
reliable and valid measuring tool for children among 36-79 months. 

Kaynakça

 • Akçin, N. 1993). Okuma becerisinin kazanılmasında görsel algısal gelişimin rolü. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Aral, N. & Erturan, N. (1999). Frostig görsel algı testi ve eğitim programına dayalı olarak dört sekiz yaş arası serebral palsili çocuklarda görsel algı davranışının incelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 2(3), 58-63.
 • Arıkök, İ. (2001). Beş-altı yaş çocuklarında görsel algı eğitiminin okuma olgunluğuna olan etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Brown, G.T., Rodger, S., Davis, A. (2003). Test of visual perceptual skills-revised: An overview and critique. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 10, 3-15.
 • Brown, G.T. & Gaboury, I. (2006). The measurement properties and factor structure of the test of visual perceptual skills revised: ımplications for occupational theraphy assessment and practise. The American Journal of Occupational Theraphy, 60(2), 182-193.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cengiz, Ö. (2002). 5 ve 6 yaş çocuklarının görsel algı gelişimini destekleyici eğitim programının etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Dankert, H.L., Davies, P.L. & Gavin, W.J. (2003). Occupational theraphy effects on visual-motor skills in preschool. The American Journal of Occupational Theraphy, 57(5), 542-549.
 • Duman, G. (2015). Okul öncesi eğitimde beden eğitimi ve oyun. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Morgan, C.T.(2011). Psikolojiye giriş. (Çev.: Karakaş S. & Eski R.). Konya: Eğitim Akademi.
 • Tuğrul, B., Aral, N., Erkan, S. & Etikan, İ. (2001). Altı yaşındaki çocukların görsel algı düzeylerine Frostig gelişimsel görsel algı eğitim programının etkisinin incelenmesi. https://disleksiakademi.files.wordpress.com/2011/05/gc3b6rsel-alginin-c3b6nemi1.pdf
 • Windsor, M.M. & Cemark, S. (2001). Handwriting readiness: locatives and visiomotor skills in the kindergarden year. Early Childhood Research and Practise, 3(1), 1-16.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Özkür Demirler 0000-0002-6188-5928

M.meziyet Arı

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 12 Şubat 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özkür Demirler, F., & Arı, M. (2018). Beery-Buktenika Gelişimsel Görsel Motor Koordinasyon Testinin 36-79 Aylık Çocuklara Uyarlanması. Turkish Journal of Primary Education, 3(1), 1-18.

13642  Google Scholar