Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of Articles Published in National and International Journals in Terms of Method Tendencies

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 28 - 39, 30.12.2023
https://doi.org/10.52797/tujped.1289052

Öz

This study aims to determine the methods of the articles published in two national and international journals in the fields of education and to analyze their trends in a certain time period comparatively. The study was carried out using the descriptive content method, which is one of the content analysis methods. As an international journal within the scope of the study, The Journal Science Education and Technology; As the national journal, the Journal of Education and Science was chosen according to the purposeful sampling. Scientific studies published in the journals between 2018 and 2021 were examined and a total of 505 studies were reached. The data obtained by examining the method, design and analysis type variables in the content of the studies were analyzed with descriptive analysis. According to the results of the analysis, while the research method was clearly explained in 202 out of 505 studies, the research method was not directly mentioned in 303 studies. The method information of these studies was obtained by examining the design or analysis of the research. In the articles in these two journals, it was determined that quantitative methods were preferred the most and mixed research methods were preferred the least. Another important finding of the study is that method information is given more place in studies with national content than studies with international content. Since the findings of the study showed that there was no certain standardization in scientific studies, this situation was evaluated as negatively affecting the intelligibility of the article contents. It is suggested that a journal creating its own standards will increase the usefulness of that journal for its readers.

Kaynakça

 • Akyürek, M. İ. (2021). Eğitim bilimleri alanında bilimsel dergilerde yayımlanan otantik liderlik konulu araştırmaların eğilimleri. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 4(2), 109-123. DOI: https://doi.org/10.52848/ijls.913993
 • Akyürek, M. İ. (2022). Eğitim yönetimi alanında yayımlanan araştırmaların eğilimleri: Betimsel içerik analizi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(33), 324-341. DOI: https://doi.org/10.35675/befdergi.774620
 • Altıparmak, M. & Nakiboğlu, M. (2005). Fen bilimleri eğitimi lisansüstü tez çalışmalarında uygulanan nitel ve nicel yöntemler. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 355-35.
 • Arık, R. S. & Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. Birinci Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 07-09 Mayıs 2015, Çanakkale, Türkiye.
 • Bacanak, A., Değirmenci, S., Karamustafaoğlu, S. & Karamustafaoğlu, O. (2011). E-dergilerde yayınlanan fen eğitimi makaleleri: Yöntem analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(1), 119-132.
 • Batdı, V. (2023). Yapılandırmacı yaklaşım uygulamalarının karma-meta yöntemiyle incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 48(213), 85-112. DOI: https://doi.org/10.15390/EB.2023.11774
 • Karamustafaoğlu, O., Boz, Ö. & Değirmenci, S. (2020). TR dizinli dergilerde yayınlanmış fen eğitimi makaleleri: 2015’ten günümüze yöntem analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39(1), 185-201.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2001). Research methods in education (5th ed.). Oxford: Routledge Falmer Publisher.
 • Creswell, J. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çalık, M. & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (5. Baskı). Trabzon: Çelepler Matbaacılık.
 • Demir, G. T. (2017). 1918-1938 yılları arasında yayınlanan eğitim gergilerindeki karşılaştırmalı eğitim makaleleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(1), 15-33.
 • Doğan, H., & Tok, T. N. (2018). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerin incelenmesi: Eğitim ve Bilim Dergisi örneği. Current Research in Education, 4(2), 94-109.
 • Geberew, T., Tigist, T. & Page, LA (2019). Metodolojik kusurlar: Örnek yüksek lisans tezlerinin gözden geçirilmesi. Eğitim, Toplum ve Davranış Bilimleri Dergisi, 31(1), 1-14.
 • Gül, H. & Maksüdünov, A. (2019). Manas sosyal araştırmalar dergisinde 2012-2018 yılları arasında yayınlanan makalelerin içerik analizi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 1459-1478.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71
 • Karamustafaoğlu, O. & Değirmenci, S. (2018). Eğitim fakültesi dergilerinde yayınlanan fen eğitimi makalelerinin yöntem eğilimlerinin analizi. Caucasian Journal of Science, 5(2), 50-64.
 • Lee, E. H. & Kim, W. K. (2015). A comparative analysis on research trends of statistics education between Korea and overseas. The Mathematical Education, 54(3), 241-259. DOI: https://doi.org/10.7468/MATHEDU.2015.54.3.241
 • Riazi, A. M., Ghanbar, H. & Fazel, I. (2020). The contexts, theoretical and methodological orientation of EAP research: Evidence from empirical articles published in the Journal of English for Academic Purposes. Journal of English for Academic Purposes, 48, 100925. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeap.2020.100925
 • Selçuk, Z., Palancı M., Kandemir, M. & Dündar, H. (2014). Eğitim ve Bilim Dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-453.
 • Yağan, S. A. (2022). Öğrenci merkezli yöntem, teknik ve stratejilerin öğrenci tutumuna etkisi: Bir meta analiz çalışması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(33), 294-323.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H.(2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makalelerin Yöntem Eğilimleri Bakımından İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 28 - 39, 30.12.2023
https://doi.org/10.52797/tujped.1289052

Öz

Bu çalışmanın amacı, eğitim bilim alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte iki dergide yayınlanan makalelerin yöntemlerini belirlemek ve belirli bir zaman aralığındaki eğilimlerini karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Çalışma içerik analiz yöntemlerinden biri olan betimsel içerik yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında uluslararası dergi olarak The Journal Science Education and Technology; ulusal dergi olarak ise Eğitim ve Bilim Dergisi amaçlı örneklemeye göre seçilmiştir. Dergilerde 2018-2021 yılları arasında yayınlanmış bilimsel araştırmalar incelenmiş ve toplam 505 çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmaların içeriklerinde yöntem, desen ve analiz çeşidi değişkenleri incelenerek elde edilen veriler betimsel analizle çözümlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, 505 çalışmadan 202 tanesinde araştırma yöntemi net olarak açıklanırken, 303 çalışmada araştırmanın yönteminden doğrudan bahsedilmemiştir. Bu çalışmaların yöntem bilgisine, araştırmanın deseni veya analizleri incelenerek ulaşılmıştır. Bu iki dergideki makalelerde en fazla nicel yöntemlerin, en az ise karma araştırma yöntemlerinin tercih edildiği belirlenmiştir. Araştırmanın bir başka önemli bulgusu, ulusal içerikli çalışmalarda yöntem bilgisine, uluslararası içerikli çalışmalara göre daha fazla yer verilmesidir. Araştırmanın bulguları bilimsel çalışmalarda belirli bir standartlaşma olmadığını gösterdiğinden, bu durumun makale içeriklerinin anlaşılırlığını olumsuz etkilediği şeklinde değerlendirilmiştir. Bir derginin kendi standartlarını oluşturmasının, o derginin okuyucuları açısından kullanışlılığı artıracağı önerilmektedir.

Teşekkür

Sayın danışmanım Prof. Dr. Süleyman YAMAN' a sonsuz teşekkürler.

Kaynakça

 • Akyürek, M. İ. (2021). Eğitim bilimleri alanında bilimsel dergilerde yayımlanan otantik liderlik konulu araştırmaların eğilimleri. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 4(2), 109-123. DOI: https://doi.org/10.52848/ijls.913993
 • Akyürek, M. İ. (2022). Eğitim yönetimi alanında yayımlanan araştırmaların eğilimleri: Betimsel içerik analizi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(33), 324-341. DOI: https://doi.org/10.35675/befdergi.774620
 • Altıparmak, M. & Nakiboğlu, M. (2005). Fen bilimleri eğitimi lisansüstü tez çalışmalarında uygulanan nitel ve nicel yöntemler. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 355-35.
 • Arık, R. S. & Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. Birinci Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 07-09 Mayıs 2015, Çanakkale, Türkiye.
 • Bacanak, A., Değirmenci, S., Karamustafaoğlu, S. & Karamustafaoğlu, O. (2011). E-dergilerde yayınlanan fen eğitimi makaleleri: Yöntem analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(1), 119-132.
 • Batdı, V. (2023). Yapılandırmacı yaklaşım uygulamalarının karma-meta yöntemiyle incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 48(213), 85-112. DOI: https://doi.org/10.15390/EB.2023.11774
 • Karamustafaoğlu, O., Boz, Ö. & Değirmenci, S. (2020). TR dizinli dergilerde yayınlanmış fen eğitimi makaleleri: 2015’ten günümüze yöntem analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39(1), 185-201.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2001). Research methods in education (5th ed.). Oxford: Routledge Falmer Publisher.
 • Creswell, J. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çalık, M. & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (5. Baskı). Trabzon: Çelepler Matbaacılık.
 • Demir, G. T. (2017). 1918-1938 yılları arasında yayınlanan eğitim gergilerindeki karşılaştırmalı eğitim makaleleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(1), 15-33.
 • Doğan, H., & Tok, T. N. (2018). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerin incelenmesi: Eğitim ve Bilim Dergisi örneği. Current Research in Education, 4(2), 94-109.
 • Geberew, T., Tigist, T. & Page, LA (2019). Metodolojik kusurlar: Örnek yüksek lisans tezlerinin gözden geçirilmesi. Eğitim, Toplum ve Davranış Bilimleri Dergisi, 31(1), 1-14.
 • Gül, H. & Maksüdünov, A. (2019). Manas sosyal araştırmalar dergisinde 2012-2018 yılları arasında yayınlanan makalelerin içerik analizi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 1459-1478.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71
 • Karamustafaoğlu, O. & Değirmenci, S. (2018). Eğitim fakültesi dergilerinde yayınlanan fen eğitimi makalelerinin yöntem eğilimlerinin analizi. Caucasian Journal of Science, 5(2), 50-64.
 • Lee, E. H. & Kim, W. K. (2015). A comparative analysis on research trends of statistics education between Korea and overseas. The Mathematical Education, 54(3), 241-259. DOI: https://doi.org/10.7468/MATHEDU.2015.54.3.241
 • Riazi, A. M., Ghanbar, H. & Fazel, I. (2020). The contexts, theoretical and methodological orientation of EAP research: Evidence from empirical articles published in the Journal of English for Academic Purposes. Journal of English for Academic Purposes, 48, 100925. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeap.2020.100925
 • Selçuk, Z., Palancı M., Kandemir, M. & Dündar, H. (2014). Eğitim ve Bilim Dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-453.
 • Yağan, S. A. (2022). Öğrenci merkezli yöntem, teknik ve stratejilerin öğrenci tutumuna etkisi: Bir meta analiz çalışması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(33), 294-323.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H.(2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayla Şerifoğlu 0000-0002-4715-6606

Süleyman Yaman 0000-0001-5152-4945

Erken Görünüm Tarihi 24 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 2 Mayıs 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Şerifoğlu, A., & Yaman, S. (2023). Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makalelerin Yöntem Eğilimleri Bakımından İncelenmesi. Turkish Journal of Primary Education, 8(2), 28-39. https://doi.org/10.52797/tujped.1289052

13642  Google Scholar