Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

EXAMINATION OF ADIYAMAN CUISINE WITHIN THE SCOPE OF GASTRONOMY TOURISM

Yıl 2023, Cilt: 12 Sayı: 2, 6 - 43, 27.12.2023

Öz

Gastronomy tourism is a type of tourism focused on food and, beverage. The fact that
gastronomy tourism is based on food and, beverage is of great importance within the
scope of tourism diversification. Within the scope of this type of tourism, many touristic
activities are provided both internationally and nationally. Thanks to gastronomy tourism,
high rates of economic income are obtained. This economic revenue has the potential to
increase over time. Regarding gastronomy tourism, region and, area cuisines have
different touristic potential. Uncovering this potential is beneficial for the practice of
gastronomy tourism. Starting from this point; a study was conducted on Adıyaman, which
has a rich region cuisine. In this study, it is aimed to examine Adıyaman cuisine within
the scope of gastronomy tourism. The study is important in terms of gastronomy tourism
in Adıyaman province. The study is a traditional compilation. In the study, it was found
that Adıyaman cuisine has great importance, potential, attractiveness and, diversity in
terms of gastronomy tourism. The study revealed that Adıyaman has a rich culinary
structure and, culture. As a result, it is recommended to evaluate the place of Adıyaman
gastronomy in Turkish gastronomy.

Kaynakça

 • Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2023a). Adıyaman. https://adiyaman.ktb.gov.tr/Eklenti/104982,ilbrosurleriadiyamantrpdf.pdf?0. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2023b). Adıyaman mutfağı. https://adiyaman.ktb.gov.tr/TR-61353/adiyaman-mutfagi.html. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2023c). Festivaller. https://adiyaman.ktb.gov.tr/TR-61384/festivaller.html. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Adıyaman Valiliği (2016). Genel durum. http://www.adiyaman.gov.tr/genel-durum. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Ahen, S. (2022). Adıyaman Gastronomi Rehberi. https://www.neredekal.com/blog/adiyaman-gastronomi-rehberi/. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Akgöl Y. (2012). Gastronomi turizmi ve Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin gastronomi deneyimlerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Mersin Üniversitesi.
 • Aksoy, İ. (2021). Batman yerel mutfağının gastronomi turizmine kazandırılmasına yönelik bir araştırma [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Batman Üniversitesi.
 • Aksoy, M., Sezgi, G. (2015). Gastronomi turizmi ve güneydoğu Anadolu bölgesi gastronomik unsurları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3), 79-89.
 • Alkan, S. (2019). Nevşehir gastronomi turizminin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
 • Altıntaş, V., Hazarhun, E. (2020). İzmir’in gastronomi turizmi potansiyeline turist rehberlerinin bakış açıları. International Journal of Applied Economic and Finance Studies, 5(2), 13-36.
 • Aras, N, (2007). Yörelerimizden, Adıyaman. Gastro Türkiye’nin En Lezzetli Dergisi, (42), 5-37.
 • Arıca, R., Çorbacı, A. (2019). Turizm sektöründe müşterilerin bilgi üretici rolü: Adıyaman'daki turistik çekiciliklere yönelik TripAdvisor sitesinde yer alan yorumlar üzerine bir araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(3), 437-455.
 • Aslan, H., Aktaş, N. (2011). Turizm ön lisans öğrencilerinin gastronomi turizmine yönelik tutumları ve gastronomi davranışlarının belirlenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(3), 363–373.
 • Aydoğdu, A., Duman, S. (2017). Destinasyon çekicilik unsuru olarak gastronomi turizmi: Kastamonu örneği. Turizm ve Araştırma Dergisi, 6(1), 4–23.
 • Bakkaloğlu, Z. (2023). Türkiye’deki bağ ve şarap rotalarına dair bir yolculuk. Y. Yıldırım (Ed.). Gastronominin disiplinlerarası yolculuğu içinde (s. 59-93). Kriter Basım Yayın Dağıtım.
 • Bekar, A., Belpınar, A. (2015). Turistlerin gastronomi turizmine ilişkin görüşlerinin milliyetlerine göre değerlendirilmesi. Journal of Yasar University, 10(38), 6519–6530.
 • Belber, B. G., Kamış, M. D. (2022). Gastronomi turizminin sürdürülebilirliğinde gastronomi rotalarının önemi. Cukurova 8th International Scıentific Researches Conference, 15-17 Nisan 2022, Adana.
 • Belpınar, A. (2014). Gastronomi turizmine yönelik turist görüşlerinin kültürler arası karşılaştırılması: Kapadokya örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Bezirgan, M., Koç, F. (2014). Yerel mutfakların destinasyona yönelik aidiyet oluşumuna etkisi: Cunda Adası örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 917-928.
 • Bucak, T., Ateş, U. (2014). Gastronomi turizminin il turizmine etkisi: Çanakkale örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, (28), 315–328.
 • Buluk, B. (2016). Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyeli ve turizm açısından kullanılabilirliği. O. Bahar (Ed.). 17. Ulusal Turizm Kongresi bildiriler kitabı (s. 995-1002). 20-23 Ekim 2016. Detay Yayıncılık.
 • Canbolat, E., Çakıroğlu, F. P. (2023). Gastronomi turizmi ve coğrafi işaretleme: Samsun mutfağına yönelik bir değerlendirme. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 8(2), 937-957.
 • Cebe, A. (2016). Adıyaman ilinin turizm coğrafyası [Yayımlanmış yüksek lisans tezi]. Harran Üniversitesi.
 • Cihan, A. Yılmaz, H., Denktas, S. (2017). Afyonkarahisar’ın gastronomi turizmi açısından tanıtılmasında geleneksel ve yenilikçi gıda ürünlerinin kullanılması. Eurasian Academy of Sciences Social Science Journal, (Özel Sayı), 219-233.
 • Civan, M. (2022). Tarih ve gastronominin birleştiği şehir: Adıyaman. https://www.haber7.com/seyahat/haber/3226052-tarih-ve-gastronominin-birlestigi-sehir-adiyaman. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Çağlı, I. B. (2012). Türkiye’de yerel kültürün turizm odaklı kalkınmadaki rolü: gastronomi turizmi örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Çakıcı, N., Eser, S. (2016). Yabancı mutfak şefleri gözüyle türk mutfağına ilişkin bir değerlendirme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(Special Issue), 215-227.
 • Çam, O., Çılgınoğlu, H. (2021a). Yöresel mutfakların gastronomi turizmindeki önemi: Kastamonu mutfağı örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 176-192.
 • Çam, O., Çılgınoğlu, H. (2021b). Tosya ilçesinin turizm potansiyeli. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 156-175.
 • Çelik, M., Aksoy, M. (2017). Şanlıurfa’da özel günlerde yapılan yemeklere yönelik bir araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(1), 136-144.
 • Çelik, S. (2018). Şırnak ilinin gastronomi turizmi potansiyeli. International Journal of Contemporary Tourism Research, 2(2), 41-51.
 • Çelik, S., Ersoy, N., Besen, S. (2020). Restoran işletmelerinin yöresel yemeklere yönelik farkındalıkları: Şırnak ili örneği. Tourism and Recreation, 2(1), 31-37.
 • Çılgınoğlu, H., Çam, O. (2021). Gastronomi turizmi ve kültür ilişkisi. S. Kılıç (Ed.). Halkbilimi bağlamında Türkiye’de yeme-içme kültürü içinde (s. 135-166). Eğitim Yayınevi.
 • Çılgınoğlu, H., Çılgınoğlu, Ü. (2022). Nörogastronomi ve duyuların lezzet algısına etkisinin yarı yapılandırılmış görüşmelerle analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(2), 837-855.
 • Çılgınoğlu, H., Güner, D. (2021). Kastamonu gastronomik ürünlerinin Nuh’un Ambarı Projesi kapsamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(4), 2874-2892.
 • Çiçek, A. Erdal, H. Ayyıldız, B. Ayyıldız, M., Erdal, G. (2018). Adıyaman ili besni ilçesinde üzüm yetiştiriciliğinin teknik ve ekonomik özellikleri. International Congress on Agricultural and Animal Science, 7-9 Kasım 2018, Antalya, 310-319.
 • Çildam, S. Y. (2021). Kültürel coğrafya denemesi olarak Siirt mutfak kültürü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 305-325.
 • Çirişoğlu, E., Olum, E. (2019). Türk mutfağındaki fonksiyonel gıdaların gastronomi turizmi açısından önemi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1659-1680.
 • Dalahmetoğlu, K. B., Avcı, M. (2021). COVID-19 salgınının gastronomi turizm üzerine etkisi: Kastamonu örneği. Journal of Humanities and Tourism Research, 11(4), 645-668.
 • Daşdemir, A. (2021). Van ili mutfak kültürünün gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesi. Journal of Silk Road Tourism Research, 1(1), 62-75.
 • Daşdemir, A., Madenci, A. B., Pekerşen, Y. (2021). Erzurum ilinin gastronomi turizmi açısından potansiyelinin değerlendirilmesi. A. Kaya, M. Yılmaz, S. Yetimoğlu (Ed.). Gastronomide alternatif yaklaşımlar (s. 207-219). Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları: 111.
 • Derinalp Çanakçı, S. (2019). Gastronomi turizmi açısından yöresel mutfak kültürünün önemi: Kars ili örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(67), 886-894.
 • Doğan, M., Yılmaz, M. (2022). Hatay ilinin gastronomi turizmi gelişmişlik düzeyinin tespitine yönelik bir araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), 1146-1164.
 • Doğan, Y. (2007). Adıyaman yemek kültürü. Mütevazı Lezzetler, https://lezzetler.com/adiyaman-yemek-kulturu-vt14825. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Dönbak, E. R., Sabbağ, Ç. (2020). Yiyecek işletmeleri çalışanlarının bakış açısı ile destinasyon imajı, tanıtımı ve davranışsal niyet ilişkisi: Adıyaman örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 143-156.
 • Durusoy, Y. Y. (2017). Coğrafi işaretli gastronomik ürünlerin bölge halkı tarafından algılanması üzerine analitik bir araştırma: Kars kaşarı örneği [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. İstanbul Haliç Üniversitesi.
 • Erdoğan, S., Özdemir, G. (2018). İzmir destinasyonunda gastronomi turizmi üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 249-272.
 • Eren, D., Alkan, S. (2020). Nevşehir gastronomi turizminin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi. Ş. Aydın, Ö. Çoban, Y. Karakuş, N. Çalışkan (Ed.). Gastronomi turizminde güncel araştırmalar (s. 87-100). Detay Yayıncılık.
 • Eren, S. (2007). Türk mutfağı ve HACCP sistemi; mutfak profesyonellerinin HACCP bilgilerinin ölçülmesi. I. Ulusal Gastronomi Sempozyumu, Antalya, 73-83.
 • Erkol, G., Zengin, B. (2015). Şanlıurfa’da bulunan yöresel yiyecek-içecek işletmelerinin pazarlama stratejilerinin şehrin turizm açısından pazarlanabilirliğine etkileri. The Journal of Academic Social Science, 3(9), 599-614.
 • Ertaş, Y., Karadağ, M. (2013). Sağlıklı beslenmede Türk mutfak kültürünün yeri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 117-136.
 • Eryılmaz, G., Orhan, H. C. (2021). Elazığ ili gastronomi turizmi potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi. Turizm Çalışmaları Dergisi, 3(2), 1-18.
 • FestTR. (2023a). Adıyaman Çiğ Köfte Festivali. https://festtr.com/festival/adiyaman-cigkofte-festivali/#openmore. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • FestTR. (2023b). Tut’ta Dut Festivali. https://festtr.com/festival/tutta-dut-festivali/. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Ganter, H. D. (2004). Changes in work organizations in French top-quality restaurants. Business History, 46(3), 439–460.
 • Gazelci, S. C. (2021). Gastronomi turizmi kapsamında tören yiyecek içeceklerinin tespiti: Antalya Döşemealtı örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
 • Gheorghe, G., Tudorache, P. Ve Nistoreanu, P. (2014). Gastronomic Tourism, A New Trend For Contemporary Tourism? Cactus Tourism Journal, 9(1), 12–21.
 • Gökdemir, A. (2009). Mutfak hizmetleri yönetimi. Detay yayıncılık.
 • Gökırmaklı, Ç., Balcı, F., Bayram, M., Kaplan, M., Bayram, Ö., Tiryakioğlu, A. (2017). Gaziantep’in bazı geleneksel lezzetlerinin tarihsel gelişimi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 59-69.
 • Güven, B., Kaygın, E. (2015). Adıyaman ili SWOT analizi. Veritas Yayıncılık Dağ. San. Tic. Ltd. Şti.
 • Güzel, M. O. (2016). Şehir turizmine hizmet veren otel işletmelerinin Yeşil Yıldız kriterlerini uygulama düzeyi: Gaziantep ve Hatay illerinde bir araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Hakkıtanır, G., Bulut, Y. (2021). Samsun ilinin sahip olduğu gastronomi turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi. Journal of Hospitality and Tourism Issues, 3(1), 68-88.
 • İpekyolu Kalkınma Ajansı [İKA] (2014). Aşağı Fırat Havzası Turizm Gelişim Koridoru ve Eylem Planı.
 • İpekyolu Kalkınma Ajansı [İKA] (2015). TRC1 bölgesi turizm durumu raporu. www.ika.org.tr/upload/yayinlar/TRC1-Bolgesı-Turızm-Raporu-606054.pdf. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Kâhta Kaymakamlığı (2015). http://www.kahta.gov.tr/default_B0.aspx?content=196. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Karakaş, D. (2020). Adana ilinin gastronomi turizmine yönelik potansiyelinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
 • Karakaş, D., Sarı Çallı, D. (2023). Adana ilinin gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesi. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(1), 671–694.
 • Karayiğit, R., Güçlü Nergiz, H. (2020). Adıyaman pestilinin coğrafi işaret tescili kapsamında değerlendirilmesi. Ö. Gökkaya, İ. Kılıçaslan, B. Demir, K. Kahraman (Ed.). International Marmara Social Sciences Congress (Imascon 2020-Autumn) Proceedings Book. 4-5 Aralık 2020, Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi, Kocaeli, 445-450.
 • Kesici, M. (2012). Kırsal turizme olan talepte yöresel yiyecek ve içecek kültürünün rolü. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergisi, 14(23), 33-37.
 • Kızıldemir, Ö., Öztürk, E., Sarıışık, M. (2014). Türk mutfak kültürünün tarihsel gelişiminde yaşanan değişimler. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3), 191-210.
 • Kibar, F. (2023). Adıyaman’da ne yenir? – İşte size Adıyaman mutfağının en lezzetli 12 yemeği. https://blog.biletbayi.com/adiyamanin-yoresel-yemekleri.html/. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Kivela, J., Crotts, J. C. (2005). Gastronomy tourism: a meaningful travel market segment. Journal of Culinary Science & Technology, 4(2/3), 39-55.
 • Kivela, J., Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: gastronomy’s influence on how tourists experience a destination. Journal of Hospitality and Tourism Research, 30(3), 354-377.
 • Kivela, J., Crotts, J. C. (2009). Understanding travellers experiences of gastronomy through etymology and narration. Journal of Hospitality and Tourism Research, 33(2), 161-192.
 • Kocabaş, E. (2019). Gastronomi turizmi çerçevesinde destinasyon marka değerinin festivaller aracılığıyla belirlenmesi: Gaziantep örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Lezzet Vadisi (2023). Adıyaman mutfağı. https://www.lezzetvadisi.com/node/761. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Long, M. L. (2005). Culinary tourism. The University Press of Kentucky.
 • Orhan, F. (2021). Erzincan’ın yöresel yemeklerinin gastronomi turizmine kazandırılmasının bölge kalkınması açısından önemi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi Özel Sayısı), 48-62.
 • Öncü, M. (2016). Cemile: Adıyaman Yemek Kültürü (2. Basım). Adıyaman Tanıtım Vakfı.
 • Öner, S., Aydoğdu, A. (2017). Yerel halkın gastronomi turizmine karşı farkındalık ve tutumu: Kastamonu örneği. 1st International Sustainable Tourism Congress, November 23-25, 2017, Faculty of Tourism Kastamonu University, 1050-1060.
 • Özaltaş Serçek, G., Serçek, S. (2015). Destinasyon markalaşmasında gastronomi turizminin yeri ve önemi. Journal of Tourism Theory and Research, 1(1), 15–26.
 • Özdemir, G. (2008). Destinasyon Pazarlaması. Detay Yayıncılık.
 • Özdemir, G., Dülger Altıner, D. (2019). Gastronomi kavramları ve gastronomi turizmi üzerine bir inceleme. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 1-14.
 • Özer, O. (2021). Kayseri’nin “UNESCO Gastronomi Kenti” olabilirliğine ve gastronomi turizmine dair paydaş görüşleri. A. Kaya, M. Yılmaz, S. Yetimoğlu (Ed.). Gastronomide alternatif yaklaşımlar (s. 189-206). Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları: 111.
 • Öztürk, S., Işınkaralar, Ö., Yılmaz, D., Çılgınoğlu, H. (2021). Bir kültür turizmi destinasyonu olarak Hasankeyf örneğinde ziyaretçi memnuniyeti. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 23(2), 359-369.
 • Özyılmaz, H., Aluclu, İ., Akın, T. (2014). Mutfak kültürünün geleneksel Diyarbakır evlerine sosyal ve mekânsal yansımaları. Milli Folklor, 26(102), 138-153.
 • Pulluk, E. (2022). Kadim bir mutfak: Mezopotamya. Y. Oğan (Ed.). Gastronomi alanında tematik araştırmalar I içinde (s. 9-19). Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Rüzgar, H. (2016). Adıyaman ili ve yakın çevresinin turizme yönelik rekreasyonel peyzaj potansiyelinin belirlenmesi üzerine bir çalışma [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi.
 • Sabancı, M., Sarıışık, M. (2021). Gastronomi turizmi potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik nitel bir çalışma: Manisa örneği. TURAR Turizm ve Araştırma Dergisi, 10(2), 22-46.
 • Sabbağ Ç., Yeşilyurt, C. (2014). Adıyaman yemek kültürünün ekolojik gıda tüketimine uygunluğu. Cittaslow Gökçeada Eko-Gastronomi Kongresi, Çanakkale.
 • Sabbağ, Ç. (2015). Adıyaman yemek kültürü. R.Yarullina Yıldırım (Ed.). Fırat’tan Volga’ya medeniyetler kavşağı içinde (s. 104-115). Adıyaman Üniversitesi Yayınları: 13.
 • Sabbağ, Ç., Yeşilyurt, C. (2018). The effect of ecological food production on food culture: example of Adıyaman. Fresenius Environmental Bulletin, 27(8), 5259-5268.
 • Santich, B. (2004). The study of gastronomy and its relevance to hospitality education and training. Hospitality Management, 23, 15-24.
 • Sarıışık, M., Özbay, G. (2015). Gastronomi turizmi üzerine bir literatür incelemesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2), 264-278.
 • Son Dakika (2022). Adıyaman, kültür, sanat ve gastronomi turizminin başkenti olmaya aday. https://www.sondakika.com/yerel/haber-adiyaman-kultur-sanat-ve-gastronomi-turizminin-15381030/. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Sormaz, Ü., Kıdıraliyev, N., Turdubekova, S., Turganbayeva, N., Isakova, D., Samatova, G. (2023a). Sürdürülebilir turizm kapsamında Bişkek şehrinin gastronomi turizmi potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, 3(2), 137-154.
 • Sormaz, Ü., Özata, E., Güneş, E. (2015). Turizmde gastronomi. Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 67–73.
 • Sormaz, Ü., Yılmaz, M., Özata, E., Büyükyıldırım, C. (2023b). Burdur ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 11(2), 1262-1279.
 • Sucu, M. (2008). Kültürel ve turistik değerleriyle; Adıyaman. Yeni Zamanlar Dağıtım. Şahin, S. Z. (2023). Çorum mutfağının gastronomi turizmi potansiyeli. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 7(4), 2550–2565.
 • Şimşek, A., Aytuğar, S. (2021). Bolu ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin belirlenmesi. Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 110-124.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı 2007-2013. Ankara.
 • Talas, M. (2020). Malatya yemeklerinin gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesi. Journal of World of Turks/Zeitschrift Für die Welt der Türken, 12(3), 279-292.
 • Taşkın, Ş. (2020). Destinasyon çekicilik unsuru olarak gastronomi turizminin yiyecek-içecek işletmesi özellikleri açısından değerlendirilmesi: Şanlıurfa ili örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
 • Tikkanen, I. (2007). Maslow’s hierarchy and food tourism in Finland: five cases. British Food Journal, 109(9), 721–734.
 • Turkey Outdoor (2021a). Adıyaman yemek rehberi. https://turkeyoutdoor.org/2021/09/28/adiyaman-yemek-rehberi/2/. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Turkey Outdoor (2021b). Adıyaman yemek rehberi. https://turkeyoutdoor.org/2021/09/28/adiyaman-yemek-rehberi/3/. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Tuzcu Ünsal, A. (2017). Adıyaman mutfağı ve Cemile. http://www.ayfertuzcuunsal.com/2017/03/adiyaman-mutfagi-ve-cemile.html. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Türk, O. (2021). Muş ilinin gastronomi turizmi potansiyeli ve SWOT analizi. Journal of International Social Research, 14(77), 1203-1213.
 • Ukav, İ. (2014). Adıyaman ilinde kırsal turizm potansiyeli ve geliştirme fırsatları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(51), 15-33.
 • Ün, A., Okat, Ç. (2023). Van ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi. Journal of Humanities and Tourism Research, 13(3), 488-504.
 • Wolf, E. (2006). Culinary tourism the Hidden Harvest. Kendall/Hunt Yayıncılık Şirketi.
 • Yemek Kültürü (2013). Adıyaman en meşhur yemekleri. https://www.yemekkulturu.net/adiyaman-en-meshur-yemekleri.html. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Yeşilyurt, H. (2022). Yerel halkın yöresel yemeklere yönelik farkındalık düzeyleri ve deneyim durumları: Adıyaman örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(4), 3524-3536.
 • Yeşilyurt, H., Yeşilyurt, C., Güler, O., Özer, S. (2017). Otel işletmelerinin menülerinde yöresel yemek kültürünü yaşatmak: Adıyaman örneği. F. Alaeddinoğlu, E. Cihangir, M. Şeremet (Ed.). IWACT 2017 International West Asia Congress of Tourism Research, 28.09.2017-01.10.2017, Van, 173-183.
 • Yıldız, M., Yılmaz, M. (2020). Gastronomi alanındaki trendlere bir bakış. Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, (5), 19-35.
 • Zencir, B. (2022). Afyonkarahisar ili gastronomi turizmi potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Uygulama Dergisi (ANAMEUD), 1(2), 13-36.

GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA ADIYAMAN MUTFAĞININ İNCELENMESİ

Yıl 2023, Cilt: 12 Sayı: 2, 6 - 43, 27.12.2023

Öz

Gastronomi turizmi, yiyecek ve içecek odaklı bir turizm çeşididir. Gastronomi turizminin temelinin yiyecek ve içeceğe dayalı olması, turizm çeşitlendirmesi kapsamında yüksek derecede önem arz etmektedir. Bu turizm çeşidi kapsamında hem uluslararası hem de ulusal boyutta çok sayıda turistik hareketlilik sağlanmaktadır. Gastronomi turizmi sayesinde yüksek oranlarda ekonomik gelirler elde edilmektedir. Bu ekonomik gelirler zaman geçtikçe daha da artacak potansiyele sahiptir. Gastronomi turizmi konusunda yöre ve bölge mutfaklarının farklı turistik potansiyeli vardır. Bu potansiyelin açığa çıkarılması, gastronomi turizmi pratiği açısından yarar sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle; zengin yöresel mutfağa sahip olan Adıyaman ile ilgili bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada gastronomi turizmi kapsamında Adıyaman mutfağının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Adıyaman ili özelinde gastronomi turizmi açısından önem taşımaktadır. Çalışma, geleneksel derlemedir. Çalışmada Adıyaman mutfağının gastronomi turizmi açısından fazla öneme, potansiyele, çekiciliğe ve çeşitliliğe sahip olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Çalışmada Adıyaman’ın zengin bir mutfak yapısına ve kültürüne sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak; Adıyaman gastronomisinin Türk gastronomisindeki yerinin değerlendirilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2023a). Adıyaman. https://adiyaman.ktb.gov.tr/Eklenti/104982,ilbrosurleriadiyamantrpdf.pdf?0. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2023b). Adıyaman mutfağı. https://adiyaman.ktb.gov.tr/TR-61353/adiyaman-mutfagi.html. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2023c). Festivaller. https://adiyaman.ktb.gov.tr/TR-61384/festivaller.html. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Adıyaman Valiliği (2016). Genel durum. http://www.adiyaman.gov.tr/genel-durum. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Ahen, S. (2022). Adıyaman Gastronomi Rehberi. https://www.neredekal.com/blog/adiyaman-gastronomi-rehberi/. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Akgöl Y. (2012). Gastronomi turizmi ve Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin gastronomi deneyimlerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Mersin Üniversitesi.
 • Aksoy, İ. (2021). Batman yerel mutfağının gastronomi turizmine kazandırılmasına yönelik bir araştırma [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Batman Üniversitesi.
 • Aksoy, M., Sezgi, G. (2015). Gastronomi turizmi ve güneydoğu Anadolu bölgesi gastronomik unsurları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3), 79-89.
 • Alkan, S. (2019). Nevşehir gastronomi turizminin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
 • Altıntaş, V., Hazarhun, E. (2020). İzmir’in gastronomi turizmi potansiyeline turist rehberlerinin bakış açıları. International Journal of Applied Economic and Finance Studies, 5(2), 13-36.
 • Aras, N, (2007). Yörelerimizden, Adıyaman. Gastro Türkiye’nin En Lezzetli Dergisi, (42), 5-37.
 • Arıca, R., Çorbacı, A. (2019). Turizm sektöründe müşterilerin bilgi üretici rolü: Adıyaman'daki turistik çekiciliklere yönelik TripAdvisor sitesinde yer alan yorumlar üzerine bir araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(3), 437-455.
 • Aslan, H., Aktaş, N. (2011). Turizm ön lisans öğrencilerinin gastronomi turizmine yönelik tutumları ve gastronomi davranışlarının belirlenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(3), 363–373.
 • Aydoğdu, A., Duman, S. (2017). Destinasyon çekicilik unsuru olarak gastronomi turizmi: Kastamonu örneği. Turizm ve Araştırma Dergisi, 6(1), 4–23.
 • Bakkaloğlu, Z. (2023). Türkiye’deki bağ ve şarap rotalarına dair bir yolculuk. Y. Yıldırım (Ed.). Gastronominin disiplinlerarası yolculuğu içinde (s. 59-93). Kriter Basım Yayın Dağıtım.
 • Bekar, A., Belpınar, A. (2015). Turistlerin gastronomi turizmine ilişkin görüşlerinin milliyetlerine göre değerlendirilmesi. Journal of Yasar University, 10(38), 6519–6530.
 • Belber, B. G., Kamış, M. D. (2022). Gastronomi turizminin sürdürülebilirliğinde gastronomi rotalarının önemi. Cukurova 8th International Scıentific Researches Conference, 15-17 Nisan 2022, Adana.
 • Belpınar, A. (2014). Gastronomi turizmine yönelik turist görüşlerinin kültürler arası karşılaştırılması: Kapadokya örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Bezirgan, M., Koç, F. (2014). Yerel mutfakların destinasyona yönelik aidiyet oluşumuna etkisi: Cunda Adası örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 917-928.
 • Bucak, T., Ateş, U. (2014). Gastronomi turizminin il turizmine etkisi: Çanakkale örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, (28), 315–328.
 • Buluk, B. (2016). Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyeli ve turizm açısından kullanılabilirliği. O. Bahar (Ed.). 17. Ulusal Turizm Kongresi bildiriler kitabı (s. 995-1002). 20-23 Ekim 2016. Detay Yayıncılık.
 • Canbolat, E., Çakıroğlu, F. P. (2023). Gastronomi turizmi ve coğrafi işaretleme: Samsun mutfağına yönelik bir değerlendirme. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 8(2), 937-957.
 • Cebe, A. (2016). Adıyaman ilinin turizm coğrafyası [Yayımlanmış yüksek lisans tezi]. Harran Üniversitesi.
 • Cihan, A. Yılmaz, H., Denktas, S. (2017). Afyonkarahisar’ın gastronomi turizmi açısından tanıtılmasında geleneksel ve yenilikçi gıda ürünlerinin kullanılması. Eurasian Academy of Sciences Social Science Journal, (Özel Sayı), 219-233.
 • Civan, M. (2022). Tarih ve gastronominin birleştiği şehir: Adıyaman. https://www.haber7.com/seyahat/haber/3226052-tarih-ve-gastronominin-birlestigi-sehir-adiyaman. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Çağlı, I. B. (2012). Türkiye’de yerel kültürün turizm odaklı kalkınmadaki rolü: gastronomi turizmi örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Çakıcı, N., Eser, S. (2016). Yabancı mutfak şefleri gözüyle türk mutfağına ilişkin bir değerlendirme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(Special Issue), 215-227.
 • Çam, O., Çılgınoğlu, H. (2021a). Yöresel mutfakların gastronomi turizmindeki önemi: Kastamonu mutfağı örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 176-192.
 • Çam, O., Çılgınoğlu, H. (2021b). Tosya ilçesinin turizm potansiyeli. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 156-175.
 • Çelik, M., Aksoy, M. (2017). Şanlıurfa’da özel günlerde yapılan yemeklere yönelik bir araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(1), 136-144.
 • Çelik, S. (2018). Şırnak ilinin gastronomi turizmi potansiyeli. International Journal of Contemporary Tourism Research, 2(2), 41-51.
 • Çelik, S., Ersoy, N., Besen, S. (2020). Restoran işletmelerinin yöresel yemeklere yönelik farkındalıkları: Şırnak ili örneği. Tourism and Recreation, 2(1), 31-37.
 • Çılgınoğlu, H., Çam, O. (2021). Gastronomi turizmi ve kültür ilişkisi. S. Kılıç (Ed.). Halkbilimi bağlamında Türkiye’de yeme-içme kültürü içinde (s. 135-166). Eğitim Yayınevi.
 • Çılgınoğlu, H., Çılgınoğlu, Ü. (2022). Nörogastronomi ve duyuların lezzet algısına etkisinin yarı yapılandırılmış görüşmelerle analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(2), 837-855.
 • Çılgınoğlu, H., Güner, D. (2021). Kastamonu gastronomik ürünlerinin Nuh’un Ambarı Projesi kapsamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(4), 2874-2892.
 • Çiçek, A. Erdal, H. Ayyıldız, B. Ayyıldız, M., Erdal, G. (2018). Adıyaman ili besni ilçesinde üzüm yetiştiriciliğinin teknik ve ekonomik özellikleri. International Congress on Agricultural and Animal Science, 7-9 Kasım 2018, Antalya, 310-319.
 • Çildam, S. Y. (2021). Kültürel coğrafya denemesi olarak Siirt mutfak kültürü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 305-325.
 • Çirişoğlu, E., Olum, E. (2019). Türk mutfağındaki fonksiyonel gıdaların gastronomi turizmi açısından önemi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1659-1680.
 • Dalahmetoğlu, K. B., Avcı, M. (2021). COVID-19 salgınının gastronomi turizm üzerine etkisi: Kastamonu örneği. Journal of Humanities and Tourism Research, 11(4), 645-668.
 • Daşdemir, A. (2021). Van ili mutfak kültürünün gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesi. Journal of Silk Road Tourism Research, 1(1), 62-75.
 • Daşdemir, A., Madenci, A. B., Pekerşen, Y. (2021). Erzurum ilinin gastronomi turizmi açısından potansiyelinin değerlendirilmesi. A. Kaya, M. Yılmaz, S. Yetimoğlu (Ed.). Gastronomide alternatif yaklaşımlar (s. 207-219). Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları: 111.
 • Derinalp Çanakçı, S. (2019). Gastronomi turizmi açısından yöresel mutfak kültürünün önemi: Kars ili örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(67), 886-894.
 • Doğan, M., Yılmaz, M. (2022). Hatay ilinin gastronomi turizmi gelişmişlik düzeyinin tespitine yönelik bir araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), 1146-1164.
 • Doğan, Y. (2007). Adıyaman yemek kültürü. Mütevazı Lezzetler, https://lezzetler.com/adiyaman-yemek-kulturu-vt14825. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Dönbak, E. R., Sabbağ, Ç. (2020). Yiyecek işletmeleri çalışanlarının bakış açısı ile destinasyon imajı, tanıtımı ve davranışsal niyet ilişkisi: Adıyaman örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 143-156.
 • Durusoy, Y. Y. (2017). Coğrafi işaretli gastronomik ürünlerin bölge halkı tarafından algılanması üzerine analitik bir araştırma: Kars kaşarı örneği [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. İstanbul Haliç Üniversitesi.
 • Erdoğan, S., Özdemir, G. (2018). İzmir destinasyonunda gastronomi turizmi üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 249-272.
 • Eren, D., Alkan, S. (2020). Nevşehir gastronomi turizminin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi. Ş. Aydın, Ö. Çoban, Y. Karakuş, N. Çalışkan (Ed.). Gastronomi turizminde güncel araştırmalar (s. 87-100). Detay Yayıncılık.
 • Eren, S. (2007). Türk mutfağı ve HACCP sistemi; mutfak profesyonellerinin HACCP bilgilerinin ölçülmesi. I. Ulusal Gastronomi Sempozyumu, Antalya, 73-83.
 • Erkol, G., Zengin, B. (2015). Şanlıurfa’da bulunan yöresel yiyecek-içecek işletmelerinin pazarlama stratejilerinin şehrin turizm açısından pazarlanabilirliğine etkileri. The Journal of Academic Social Science, 3(9), 599-614.
 • Ertaş, Y., Karadağ, M. (2013). Sağlıklı beslenmede Türk mutfak kültürünün yeri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 117-136.
 • Eryılmaz, G., Orhan, H. C. (2021). Elazığ ili gastronomi turizmi potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi. Turizm Çalışmaları Dergisi, 3(2), 1-18.
 • FestTR. (2023a). Adıyaman Çiğ Köfte Festivali. https://festtr.com/festival/adiyaman-cigkofte-festivali/#openmore. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • FestTR. (2023b). Tut’ta Dut Festivali. https://festtr.com/festival/tutta-dut-festivali/. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Ganter, H. D. (2004). Changes in work organizations in French top-quality restaurants. Business History, 46(3), 439–460.
 • Gazelci, S. C. (2021). Gastronomi turizmi kapsamında tören yiyecek içeceklerinin tespiti: Antalya Döşemealtı örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
 • Gheorghe, G., Tudorache, P. Ve Nistoreanu, P. (2014). Gastronomic Tourism, A New Trend For Contemporary Tourism? Cactus Tourism Journal, 9(1), 12–21.
 • Gökdemir, A. (2009). Mutfak hizmetleri yönetimi. Detay yayıncılık.
 • Gökırmaklı, Ç., Balcı, F., Bayram, M., Kaplan, M., Bayram, Ö., Tiryakioğlu, A. (2017). Gaziantep’in bazı geleneksel lezzetlerinin tarihsel gelişimi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 59-69.
 • Güven, B., Kaygın, E. (2015). Adıyaman ili SWOT analizi. Veritas Yayıncılık Dağ. San. Tic. Ltd. Şti.
 • Güzel, M. O. (2016). Şehir turizmine hizmet veren otel işletmelerinin Yeşil Yıldız kriterlerini uygulama düzeyi: Gaziantep ve Hatay illerinde bir araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Hakkıtanır, G., Bulut, Y. (2021). Samsun ilinin sahip olduğu gastronomi turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi. Journal of Hospitality and Tourism Issues, 3(1), 68-88.
 • İpekyolu Kalkınma Ajansı [İKA] (2014). Aşağı Fırat Havzası Turizm Gelişim Koridoru ve Eylem Planı.
 • İpekyolu Kalkınma Ajansı [İKA] (2015). TRC1 bölgesi turizm durumu raporu. www.ika.org.tr/upload/yayinlar/TRC1-Bolgesı-Turızm-Raporu-606054.pdf. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Kâhta Kaymakamlığı (2015). http://www.kahta.gov.tr/default_B0.aspx?content=196. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Karakaş, D. (2020). Adana ilinin gastronomi turizmine yönelik potansiyelinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
 • Karakaş, D., Sarı Çallı, D. (2023). Adana ilinin gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesi. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(1), 671–694.
 • Karayiğit, R., Güçlü Nergiz, H. (2020). Adıyaman pestilinin coğrafi işaret tescili kapsamında değerlendirilmesi. Ö. Gökkaya, İ. Kılıçaslan, B. Demir, K. Kahraman (Ed.). International Marmara Social Sciences Congress (Imascon 2020-Autumn) Proceedings Book. 4-5 Aralık 2020, Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi, Kocaeli, 445-450.
 • Kesici, M. (2012). Kırsal turizme olan talepte yöresel yiyecek ve içecek kültürünün rolü. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergisi, 14(23), 33-37.
 • Kızıldemir, Ö., Öztürk, E., Sarıışık, M. (2014). Türk mutfak kültürünün tarihsel gelişiminde yaşanan değişimler. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3), 191-210.
 • Kibar, F. (2023). Adıyaman’da ne yenir? – İşte size Adıyaman mutfağının en lezzetli 12 yemeği. https://blog.biletbayi.com/adiyamanin-yoresel-yemekleri.html/. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Kivela, J., Crotts, J. C. (2005). Gastronomy tourism: a meaningful travel market segment. Journal of Culinary Science & Technology, 4(2/3), 39-55.
 • Kivela, J., Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: gastronomy’s influence on how tourists experience a destination. Journal of Hospitality and Tourism Research, 30(3), 354-377.
 • Kivela, J., Crotts, J. C. (2009). Understanding travellers experiences of gastronomy through etymology and narration. Journal of Hospitality and Tourism Research, 33(2), 161-192.
 • Kocabaş, E. (2019). Gastronomi turizmi çerçevesinde destinasyon marka değerinin festivaller aracılığıyla belirlenmesi: Gaziantep örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Lezzet Vadisi (2023). Adıyaman mutfağı. https://www.lezzetvadisi.com/node/761. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Long, M. L. (2005). Culinary tourism. The University Press of Kentucky.
 • Orhan, F. (2021). Erzincan’ın yöresel yemeklerinin gastronomi turizmine kazandırılmasının bölge kalkınması açısından önemi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi Özel Sayısı), 48-62.
 • Öncü, M. (2016). Cemile: Adıyaman Yemek Kültürü (2. Basım). Adıyaman Tanıtım Vakfı.
 • Öner, S., Aydoğdu, A. (2017). Yerel halkın gastronomi turizmine karşı farkındalık ve tutumu: Kastamonu örneği. 1st International Sustainable Tourism Congress, November 23-25, 2017, Faculty of Tourism Kastamonu University, 1050-1060.
 • Özaltaş Serçek, G., Serçek, S. (2015). Destinasyon markalaşmasında gastronomi turizminin yeri ve önemi. Journal of Tourism Theory and Research, 1(1), 15–26.
 • Özdemir, G. (2008). Destinasyon Pazarlaması. Detay Yayıncılık.
 • Özdemir, G., Dülger Altıner, D. (2019). Gastronomi kavramları ve gastronomi turizmi üzerine bir inceleme. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 1-14.
 • Özer, O. (2021). Kayseri’nin “UNESCO Gastronomi Kenti” olabilirliğine ve gastronomi turizmine dair paydaş görüşleri. A. Kaya, M. Yılmaz, S. Yetimoğlu (Ed.). Gastronomide alternatif yaklaşımlar (s. 189-206). Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları: 111.
 • Öztürk, S., Işınkaralar, Ö., Yılmaz, D., Çılgınoğlu, H. (2021). Bir kültür turizmi destinasyonu olarak Hasankeyf örneğinde ziyaretçi memnuniyeti. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 23(2), 359-369.
 • Özyılmaz, H., Aluclu, İ., Akın, T. (2014). Mutfak kültürünün geleneksel Diyarbakır evlerine sosyal ve mekânsal yansımaları. Milli Folklor, 26(102), 138-153.
 • Pulluk, E. (2022). Kadim bir mutfak: Mezopotamya. Y. Oğan (Ed.). Gastronomi alanında tematik araştırmalar I içinde (s. 9-19). Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Rüzgar, H. (2016). Adıyaman ili ve yakın çevresinin turizme yönelik rekreasyonel peyzaj potansiyelinin belirlenmesi üzerine bir çalışma [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi.
 • Sabancı, M., Sarıışık, M. (2021). Gastronomi turizmi potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik nitel bir çalışma: Manisa örneği. TURAR Turizm ve Araştırma Dergisi, 10(2), 22-46.
 • Sabbağ Ç., Yeşilyurt, C. (2014). Adıyaman yemek kültürünün ekolojik gıda tüketimine uygunluğu. Cittaslow Gökçeada Eko-Gastronomi Kongresi, Çanakkale.
 • Sabbağ, Ç. (2015). Adıyaman yemek kültürü. R.Yarullina Yıldırım (Ed.). Fırat’tan Volga’ya medeniyetler kavşağı içinde (s. 104-115). Adıyaman Üniversitesi Yayınları: 13.
 • Sabbağ, Ç., Yeşilyurt, C. (2018). The effect of ecological food production on food culture: example of Adıyaman. Fresenius Environmental Bulletin, 27(8), 5259-5268.
 • Santich, B. (2004). The study of gastronomy and its relevance to hospitality education and training. Hospitality Management, 23, 15-24.
 • Sarıışık, M., Özbay, G. (2015). Gastronomi turizmi üzerine bir literatür incelemesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2), 264-278.
 • Son Dakika (2022). Adıyaman, kültür, sanat ve gastronomi turizminin başkenti olmaya aday. https://www.sondakika.com/yerel/haber-adiyaman-kultur-sanat-ve-gastronomi-turizminin-15381030/. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Sormaz, Ü., Kıdıraliyev, N., Turdubekova, S., Turganbayeva, N., Isakova, D., Samatova, G. (2023a). Sürdürülebilir turizm kapsamında Bişkek şehrinin gastronomi turizmi potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, 3(2), 137-154.
 • Sormaz, Ü., Özata, E., Güneş, E. (2015). Turizmde gastronomi. Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 67–73.
 • Sormaz, Ü., Yılmaz, M., Özata, E., Büyükyıldırım, C. (2023b). Burdur ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 11(2), 1262-1279.
 • Sucu, M. (2008). Kültürel ve turistik değerleriyle; Adıyaman. Yeni Zamanlar Dağıtım. Şahin, S. Z. (2023). Çorum mutfağının gastronomi turizmi potansiyeli. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 7(4), 2550–2565.
 • Şimşek, A., Aytuğar, S. (2021). Bolu ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin belirlenmesi. Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 110-124.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı 2007-2013. Ankara.
 • Talas, M. (2020). Malatya yemeklerinin gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesi. Journal of World of Turks/Zeitschrift Für die Welt der Türken, 12(3), 279-292.
 • Taşkın, Ş. (2020). Destinasyon çekicilik unsuru olarak gastronomi turizminin yiyecek-içecek işletmesi özellikleri açısından değerlendirilmesi: Şanlıurfa ili örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
 • Tikkanen, I. (2007). Maslow’s hierarchy and food tourism in Finland: five cases. British Food Journal, 109(9), 721–734.
 • Turkey Outdoor (2021a). Adıyaman yemek rehberi. https://turkeyoutdoor.org/2021/09/28/adiyaman-yemek-rehberi/2/. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Turkey Outdoor (2021b). Adıyaman yemek rehberi. https://turkeyoutdoor.org/2021/09/28/adiyaman-yemek-rehberi/3/. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Tuzcu Ünsal, A. (2017). Adıyaman mutfağı ve Cemile. http://www.ayfertuzcuunsal.com/2017/03/adiyaman-mutfagi-ve-cemile.html. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Türk, O. (2021). Muş ilinin gastronomi turizmi potansiyeli ve SWOT analizi. Journal of International Social Research, 14(77), 1203-1213.
 • Ukav, İ. (2014). Adıyaman ilinde kırsal turizm potansiyeli ve geliştirme fırsatları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(51), 15-33.
 • Ün, A., Okat, Ç. (2023). Van ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi. Journal of Humanities and Tourism Research, 13(3), 488-504.
 • Wolf, E. (2006). Culinary tourism the Hidden Harvest. Kendall/Hunt Yayıncılık Şirketi.
 • Yemek Kültürü (2013). Adıyaman en meşhur yemekleri. https://www.yemekkulturu.net/adiyaman-en-meshur-yemekleri.html. Erişim tarihi: 20.08.2023.
 • Yeşilyurt, H. (2022). Yerel halkın yöresel yemeklere yönelik farkındalık düzeyleri ve deneyim durumları: Adıyaman örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(4), 3524-3536.
 • Yeşilyurt, H., Yeşilyurt, C., Güler, O., Özer, S. (2017). Otel işletmelerinin menülerinde yöresel yemek kültürünü yaşatmak: Adıyaman örneği. F. Alaeddinoğlu, E. Cihangir, M. Şeremet (Ed.). IWACT 2017 International West Asia Congress of Tourism Research, 28.09.2017-01.10.2017, Van, 173-183.
 • Yıldız, M., Yılmaz, M. (2020). Gastronomi alanındaki trendlere bir bakış. Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, (5), 19-35.
 • Zencir, B. (2022). Afyonkarahisar ili gastronomi turizmi potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Uygulama Dergisi (ANAMEUD), 1(2), 13-36.
Toplam 116 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Gastronomi
Bölüm Diğer
Yazarlar

Oguz Cam 0000-0003-3222-3367

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 12 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Cam, O. (2023). GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA ADIYAMAN MUTFAĞININ İNCELENMESİ. Turar Turizm Ve Araştırma Dergisi, 12(2), 6-43.

19425         19424        19426       19427