Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Research on University, Faculty, University and Internship Satisfaction of Tourism Guidance Students: The Example of Afyon Kocatepe University

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 80 - 94, 29.12.2023
https://doi.org/10.34090/tured.1313461

Öz

Purpose and Importance: The aim of this study is to determine the satisfaction levels of tourism guidance students. In this context, the satisfaction levels of the students of Afyon Kocatepe University, Faculty of Tourism, Tourism Guidance Department, from the department, faculty and university services were determined. With this study, it is thought that determining the satisfaction of tourism guidance students will make important contributions on the basis of both university, faculty and department.

Methodology: Questionnaire technique, one of the quantitative research methods, was used in the research. The population of the study consists of the students of Afyon Kocatepe University Tourism Faculty Tourism Guidance Department. The sampling method was taken since the entire universe could not be reached due to reasons such as time, cost and accessibility. Convenience sampling method was used as the sampling method.

Findings: In the research, it can be said that the satisfaction levels of the students of the tourism guidance department in both terms (fall-spring) are above the medium level and close to good. Examined on a class basis, it was understood that the 4th grade students had the highest level of satisfaction with the faculty services in the fall semester. It was determined that the lowest level of satisfaction was in the 1st grades. The scientific dimension is the dimension with the highest average in the fall semester of the level of satisfaction with university services; it was understood that the dimension with the lowest mean was the cultural dimension. While the dimension with the highest level of satisfaction with university services in the spring term was the social dimension, the lowest average was determined as the cultural dimension. It has been revealed that the general satisfaction level of tourism guidance students from the summer internship is quite high. In addition, it was revealed that the stage they were most satisfied with was after the internship. Another important result of the research is that the contribution of education to internship is more than the contribution of internship to education.

Originality/Value: When the literature on the subject is reviewed, there are a limited number of studies addressing the satisfaction levels of students from faculty, university and internship services. In the literature, there is a study that generally determines the satisfaction levels of students for the education they receive. In this context, it is thought that this study, which is based on the limited number of studies conducted for the students of the tourism guidance department, will contribute to the relevant field.

Limitations: The research was limited to the students of Afyon Kocatepe University, Faculty of Tourism, Department of Tourism Guidance. Students from other departments in the faculty are not included. Conducting this study for the students of other tourism guidance departments will ensure that the results are both comparable and standardization of the services received.

Kaynakça

 • Aslan, Z., Çoban, G. & Çokal, Z. (2014). Turizm öğrencilerinin staj deneyiminde algıladıkları motivasyonun Herzberg kuramına göre değerlendirilmesi: Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi turizm fakültesi örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 164-188.
 • Boz, M., Yücekaya, P. & Kara, K. (2018). Turizm öğrencilerinin aldıkları eğitimin yeterliliği ve staj hakkındaki algıları: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 10(2), 66-82.
 • Cizrelioğulları, M. N. & Altun, Ö. (2019). Zorunlu Staj eğitimi alan turizm ve gastronomi öğrencilerinin staj memnuniyetinin incelenmesi: Doğu Akdeniz Üniversitesi örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 2447-2465.
 • Çetin, Ş. (2005). Öğrenci stajlarında yararlanılan dersler üzerine ampirik bir değerlendirme: Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(2), 153-169.
 • Değirmencioğlu, Ö. (2001). Türkiye' de turizm rehberliği eğitimi üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12, 189-196.
 • Demir, M. & Demir, Ş. Ş. (2014). Turizm işletmelerinde yöneticilerin mesleki staj ve stajyerleri değerlendirmesi. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6, 18-33.
 • Demir, M. & Demir, Ş. Ş. (2016). Akademik beklenti, akademik memnuniyet ve kariyer planlaması ilişkisi: Turizm lisans öğrencileri örneği. International Journal of Human Sciences, 13(1), 46-59.
 • Eker, N. & Zengin, B. (2016). Turist rehberliği eğitiminin değerlendirilmesi: Profesyonel turist rehberleri üzerine bir uygulama. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 65-74.
 • Eren, D., Özgül, E. & Çullu Kaygısız, N. (2013). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim memnuniyetlerinin belirlenmesi: Nevşehir Üniversitesi örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 15-27.
 • Kabakulak, A. & Ateş, M. (2021). Turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi örneği. Turist Rehberliği Dergisi, 4(2), 64-79.
 • Kılıç, Y. & Yılmaz, E. (2018). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin perspektifinden mesleki eğitime ilişkin bir durum çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-16.
 • Kuşluvan, S. & Çeşmeci, N. (2002). Türkiye'de turist rehberliği eğitiminin sorunları ve yeniden yapılandırılması. Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Konferansı 11(13), 235-242.
 • Mercan, Ş. O., Aksu, M., Yıldırım, H. M. & Bucak, T. (2015). Perception of internship on students studying ın the field of tourism at undergraduate level: A research at Çanakkale Onsekız Mart Unıversıty. The Journal of Academic Social Science Studies, 32, 319-333.
 • Pelit, E. & Güçer, E. (2006). Turizm alanında öğretmenlik eğitimi alan öğrencilerin turizm işletmelerinde yaptıkları stajları değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 139-164.
 • Polat Üzümcü, T. (2015). Otel yöneticilerinin turizm eğitimine yönelik algıları: Kocaeli ili otel yöneticileri üzerinde bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 123-150.
 • Şen Demir, Ş. (2013). Beklenti, algılanan kalite-değer ve memnuniyet ilişkisi: Turizm lisans öğrencileri üzerine bir uygulama. International Journal of Human Sciences, 10(1), 307-324.
 • Ünlüönen, K. & Boylu, Y. (2005). Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimindeki gelişmelerin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12), 11-32.

Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin Fakülte, Üniversite ve Staj Hizmetlerine Yönelik Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 80 - 94, 29.12.2023
https://doi.org/10.34090/tured.1313461

Öz

Amaç ve Önem: Bu araştırmanın amacı turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin fakülte, üniversite ve staj hizmetlerine yönelik memnuniyet düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümü öğrencilerinin fakülte, üniversite ve staj hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri belirlenmiştir. Bu araştırmayla turizm rehberliği bölümünde eğitim gören öğrencilerin memnuniyetlerinin ortaya konmasının hem üniversite ve fakülte hem de staj yapılan işletmelere fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Yöntem: Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Evrenin tamamına zaman, maliyet, ulaşılabilirlik gibi nedenlerden dolayı ulaşılamadığından örnekleme yöntemi alınmıştır. Örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular: Yapılan araştırmada turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin her iki dönemde (güz-bahar) memnuniyet düzeylerinin orta düzeyin üzerinde iyiye yakın olduğu söylenebilir. Sınıf bazında incelendiğinde güz döneminde 4. sınıf öğrencilerinin fakülte hizmetlerinden en yüksek memnuniyet düzeyine sahip olduğu anlaşılmıştır. En düşük memnuniyet düzeyinin ise 1. sınıflarda olduğu belirlenmiştir. Üniversite hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin güz döneminde en yüksek ortalamaya sahip boyutun bilimsel boyut olduğu; en düşük ortalamaya sahip boyutun ise kültürel boyut olduğu anlaşılmıştır. Bahar döneminde üniversite hizmetlerinden en yüksek memnuniyet düzeyine sahip boyut sosyal boyut olurken en düşük ortalama kültürel boyut olarak belirlenmiştir. Turizm rehberliği öğrencilerinin yaz stajından genel memnuniyet düzeylerinin oldukça yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, staj sürecinden en fazla memnun oldukları aşamanın staj sonrası olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada ortaya çıkan bir diğer önemli sonuç ise, eğitimin staja katkısının stajın eğitime olan katkısından daha fazla olduğudur.

Özgünlük/Bilimsel Katkı: Konu ile ilgili literatür incelemesi yapıldığında, öğrencilerin fakülte, üniversite ve staj hizmetlerinden memnuniyet düzeylerini ele alan sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Literatürde genellikle öğrencilerin aldıkları eğitime yönelik memnuniyet düzeylerini belirleyen çalışmaya rastlanmıştır. Bu kapsamda turizm rehberliği bölümü öğrencilerine yönelik yapılan sınırlı sayıda çalışmadan kaynaklı bu çalışmanın yapılmasının ilgili alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Sınırlılıklar: Araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Fakültede yer alan diğer bölümdeki öğrenciler dâhil edilmemiştir. Bu çalışmanın diğer turizm rehberliği bölümü öğrencilerine yönelik yapılması hem sonuçların karşılaştırılabilir olmasını hem de alınan hizmetlerin standartlaşmasını sağlayacaktır.

Kaynakça

 • Aslan, Z., Çoban, G. & Çokal, Z. (2014). Turizm öğrencilerinin staj deneyiminde algıladıkları motivasyonun Herzberg kuramına göre değerlendirilmesi: Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi turizm fakültesi örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 164-188.
 • Boz, M., Yücekaya, P. & Kara, K. (2018). Turizm öğrencilerinin aldıkları eğitimin yeterliliği ve staj hakkındaki algıları: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 10(2), 66-82.
 • Cizrelioğulları, M. N. & Altun, Ö. (2019). Zorunlu Staj eğitimi alan turizm ve gastronomi öğrencilerinin staj memnuniyetinin incelenmesi: Doğu Akdeniz Üniversitesi örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 2447-2465.
 • Çetin, Ş. (2005). Öğrenci stajlarında yararlanılan dersler üzerine ampirik bir değerlendirme: Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(2), 153-169.
 • Değirmencioğlu, Ö. (2001). Türkiye' de turizm rehberliği eğitimi üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12, 189-196.
 • Demir, M. & Demir, Ş. Ş. (2014). Turizm işletmelerinde yöneticilerin mesleki staj ve stajyerleri değerlendirmesi. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6, 18-33.
 • Demir, M. & Demir, Ş. Ş. (2016). Akademik beklenti, akademik memnuniyet ve kariyer planlaması ilişkisi: Turizm lisans öğrencileri örneği. International Journal of Human Sciences, 13(1), 46-59.
 • Eker, N. & Zengin, B. (2016). Turist rehberliği eğitiminin değerlendirilmesi: Profesyonel turist rehberleri üzerine bir uygulama. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 65-74.
 • Eren, D., Özgül, E. & Çullu Kaygısız, N. (2013). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim memnuniyetlerinin belirlenmesi: Nevşehir Üniversitesi örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 15-27.
 • Kabakulak, A. & Ateş, M. (2021). Turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi örneği. Turist Rehberliği Dergisi, 4(2), 64-79.
 • Kılıç, Y. & Yılmaz, E. (2018). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin perspektifinden mesleki eğitime ilişkin bir durum çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-16.
 • Kuşluvan, S. & Çeşmeci, N. (2002). Türkiye'de turist rehberliği eğitiminin sorunları ve yeniden yapılandırılması. Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Konferansı 11(13), 235-242.
 • Mercan, Ş. O., Aksu, M., Yıldırım, H. M. & Bucak, T. (2015). Perception of internship on students studying ın the field of tourism at undergraduate level: A research at Çanakkale Onsekız Mart Unıversıty. The Journal of Academic Social Science Studies, 32, 319-333.
 • Pelit, E. & Güçer, E. (2006). Turizm alanında öğretmenlik eğitimi alan öğrencilerin turizm işletmelerinde yaptıkları stajları değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 139-164.
 • Polat Üzümcü, T. (2015). Otel yöneticilerinin turizm eğitimine yönelik algıları: Kocaeli ili otel yöneticileri üzerinde bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 123-150.
 • Şen Demir, Ş. (2013). Beklenti, algılanan kalite-değer ve memnuniyet ilişkisi: Turizm lisans öğrencileri üzerine bir uygulama. International Journal of Human Sciences, 10(1), 307-324.
 • Ünlüönen, K. & Boylu, Y. (2005). Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimindeki gelişmelerin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12), 11-32.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Melisa Ateş 0000-0003-4614-9065

Ali Kabakulak 0000-0001-9256-8557

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ateş, M., & Kabakulak, A. (2023). Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin Fakülte, Üniversite ve Staj Hizmetlerine Yönelik Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Turist Rehberliği Dergisi (TURED), 6(2), 80-94. https://doi.org/10.34090/tured.1313461