Güncel Sayı

Cilt: 6 Sayı: 2, 29.12.2023

Yıl: 2023

Turist Rehberliği Dergisi-TURED (Journal of Tour Guiding-JOTOG), turist rehberliği alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde akademik-bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak, turist rehberliği alanının bilgi birikimine ve gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan hakemli bir dergidir.

Turist Rehberliği Dergisi, turist rehberliği ile ilgili çalışmalara odaklanma özelliği ile turizm alanındaki dergiler arasında bir uzmanlaşma yönelimini de başlatmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte dergiye; turist rehberliği ile ilgili olarak turizm politikalarının geliştirilmesi ve turist rehberliği ile doğrudan ve dolaylı ilişkisi olan diğer alanlardan da makale kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, Turist Rehberliği Dergisi, turist rehberliği alanındaki eğilimler ve yeni gelişmelere odaklanan ve disiplinlerarası özelliğinden dolayı diğer alanlardaki gelişmelerin, turist rehberliği alanına yönelik güncel ve gelecek etkilerini tartışan çalışmalara da yer vermektedir. Tüm bunlara ek olarak, Turist Rehberliği Dergisi, alanındaki uygulamalı ve kuramsal çalışmalar içinde güncellik kavramını ön plana çıkaran bir yayın politikası izlemeyi hedeflemektedir. Ayrıca dergide, gerekli görülmesi halinde turizm sektörü temsilcilerinin görüşleri ve turist rehberliği ile ilgili inceleme çalışmaları da yayınlanır.

Örnek Makale Yazım Formatı (Şablonu) İçin Tıklayınız

Örnek Makale Tanıtım Dosyası İçin Tıklayınız

Turist Rehberliği Dergisi’ne (TURED) çalışmalarını gönderecek yazarların, çalışmalarını sisteme yüklemeden önce, aşağıda belirtilen yazım kurallarına göre makalelerini düzenlemeleri gerekmektedir. Dergiye gönderilecek yazılar öncelikle konu ve daha sonra yazım kuralları açısından incelenecek olup, bu hususların gereğince yerine getirilmemesi, makalenin iade edilmesi ya da sürecin uzatılmasına neden olabilecektir. Bu kapsamda dergiye makale yüklerken, derginin temasına ek olarak, mutlaka aşağıda belirtilen yazım kurallarına göre hareket edilmelidir.


1) SAYFA DÜZENİ

Dosya Türü:  Microsoft Word

Sayfa Boyutu:  A4

Kenar Boşlukları:  Üst Kenar: 3,0 cm   /   Alt Kenar: 3,0 cm   /   Sol Kenar: 3,0 cm   /   Sağ Kenar: 2,5 cm

Paragraf Girintisi:  Sol Girinti: 1,25 cm [Sadece makale gövdesinde]

Satır Aralıkları:  Tek (1) Satır  

Satır Boşlukları:  Önce: 6 nk     /     Sonra: 6 nk  


2) MAKALE UZUNLUĞU

Toplam Kelime Sayısı:  6.000 - 12.000 arası [Başlıklar, özetler, tablolar, şekiller ve kaynakça dâhil]


3) YAZARLARA/MAKALEYE AİT BİLGİLER (TANITIM SAYFASI)

Yazarlara ait iletişim bilgileri makalenin ilk sayfasında yer almalı (Makale Tanıtım Sayfasında) makalenin diğer sayfalarında kesinlikle kullanılmamalıdır.

Makalenin Tanıtım Sayfası (İlk sayfa)

Türkçe Başlık:  12 punto / Koyu / Sayfaya Ortalı / Sadece Baş Harfler Büyük)

İngilizce  Başlık: 12 punto / Koyu / İtalik / Sadece Baş Harfler Büyük)


Başlıklardan sonra aşağıdaki sıra ile yazar(lar)a ilişkin tanıtıcı bilgilere yer verilmelidir. [Times New Roman / 12 punto / Koyu / Sayfaya Ortalı]

1. Unvan ve Yazar Adı-Soyadı

2. Üniversite, Görev Yapılan Birim (Fakülte, YO, MYO vb.), Ülke [Bu bölüm hem Türkçe hem İngilizce verilecektir.]

3. Orcid ID [www.orcid.org adresinden alınabilir]

4. E-mail

5. Bu sayfanın en altına ilgili makaleden sorumlu kişi/yazarın (iletişim kurulacak) telefon numarası yazılmalıdır.

Tanıtım sayfasının nasıl hazırlanacağı ile ilgili olarak “Örnek Makale Yazım Formatı”nı ayrıca inceleyebilirsiniz.


4) ÖZ KISMI 

Turist Rehberliği Dergisi’ne yüklenecek makalelerin aşağıda belirtilen alt başlıkları içerecek şekilde Türkçe ve İngilizce özetlerinin birlikte sunulması gerekmektedir. Özetlerin en altında verilen/verilecek anahtar kelime sayısının en az 3, en fazla 6 kelime olması gerekmektedir. Sisteme yüklenmek istenen çalışmaların özetlerinin aşağıda belirtilen şekilde ayrı ayrı yapılandırılmış olması gerekmektedir (*işaretli olan kısımlar özetlerde olması zorunlu bölümleri göstermektedir).

*Amaç ve Önem / Purpose and Importance (Zorunlu)Yapılan çalışmanın amacının ve niye/neden önemli olduğunun açık bir biçimde belirtilmesi gerekmektedir.  [En fazla 200 kelime]

*Yöntem / Methodology (Zorunlu)Çalışmada kullanılan yöntemin (evren, örneklem, veri toplama, veri analiz yöntemleri gibi) net bir biçimde belirtilmesi gerekmektedir. [En fazla 200 kelime]

*Bulgular / Findings (Zorunlu)Çalışmada elde edilen bulguların çok kısa/özet olarak bu bölümde yer alması gerekmektedir. [En fazla 300 kelime]

*Özgünlük/Bilimsel Katkı / Orginality/Value (Zorunlu)Çalışmayı özgün kılan özellikler/farklılıklar nelerdir? Çalışmada elde edilen bulgular ışığında yazarların değerlendirilmeleri, alana/bilime katkısı bu bölümde yer verilmesi gerekmektedir. [En fazla 200 kelime]

Sınırlılıklar / Limitations (İsteğe Bağlı)Çalışmanın sınırlı kaldığı yönlerin bu başlık altında belirtilmesi gerekmektedir. [En fazla 100 kelime]

Uygulanabilirlik / Implications (İsteğe Bağlı)Çalışmanın pratikte uygulanabilirliği ile ilgili yazarların önerilerine bu bölümde yer verilmesi gerekmektedir [En fazla 100 kelime]

*Anahtar Kelimeler / Keywords (Zorunlu):  Yapılandırılmış özetin en altında çalışmada en az 3 en fazla 6 adet anahtar kelimeye yer verilmesi gerekmektedir.


5) BAŞLIKLAR

Makalenin Türkçe ve İngilizce Ana Başlığı; ilk sayfada verilen makale tanıtım sayfasına ek olarak, gönderilen dosyanın ikinci sayfasında, Times New Roman 12 punto bold (koyu) olarak ve sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde, sayfaya ortalanarak yapılandırılmış özetlerden önce yazılmalıdır. Hemen altına sırasıyla yukarıda kuralları verilen Türkçe ve İngilizce özler yazılmalıdır. Sıralama 1-Türkçe başlık, 2-İngilizce başlık, 3-Türkçe öz kısmı, 4-İngilizce öz kısmı şeklinde olmalıdır. 

Makalenin konu başlıkları, Times New Roman 12 punto (koyu), sola yaslı, önce 6nk, sonra 6nk ve 1,5cm (bir buçuk) satır aralığı olmalıdır. Başlıklarda girinti kullanılmamalıdır, sola yaslı olmalıdır.

Özet, giriş ve kaynakça dışındaki tüm başlıklar numaralandırılmalıdır. (Ör: Giriş, 1. Dünyada Turist Rehberliği Eğitimi 2. Türkiye’de Turist Rehberliği Eğitimi, 3. Yöntem, 4. Bulgular,  5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler, Kaynakça gibi).

1. Derece Başlıklar, Times New Roman 12 punto, bold (koyu), sola yaslı, sadece ilk harfleri büyük, paragraf girintisi yok.

2. Derece Başlıklar, Times New Roman, 12 punto, bold (koyu), sola yaslı ve  1.1., 1.2. şeklinde numaralandırılmış olması gerekmektedir. Sadece ilk harfleri büyük, paragraf girintisi yok.

3. Derece Başlıklar yine numaralandırılmalıdır. Times New Roman 12 punto, sola yaslı, koyu ve italik olarak yazılmalıdır. 1.1.1. ; 1.2.1. vb. gibi. Sadece ilk harfleri büyük, paragraf girintisi yok.

Not: Öz kısımlarında kullanılacak (yukarıda verilen) başlıklar sola dayalı 12 punto, koyu ve sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde sunulmalıdır.


6) MAKALE METNİ

Yazı Karakteri:   Times New Roman / 11 punto, 1 cm satır aralığı ile yazılmalıdır. 

Paragraflar Arası Boşluklar:   Üst: 6nk ve Alt: 6nk   [Paragraf harici “enter” kullanılmamalıdır.]

Paragraf Girintileri:   Soldan 1,25 cm içeri

Metin Hizalama:    İki yana yaslı 


7) TABLOLAR

Tablo Başlıkları: Tablonun üzerinde  /  Times New Roman  /  11 punto  /  İlk Harfler Büyük  /  Sadece tablo başlığı ve numarası Koyu  Sola Yaslanmış / Tablo Açıklayıcı Başlığı İtalik, Sola Yaslı ve Tablo Başlığının Bir Alt Satırında Yer Almalı 

Örnek: 

Tablo 1

Çocukların Ebeveynlerinin Ülke Vatandaşlığına Sahiplik Durumu

Derece

Kadınlar

Erkekler

Var

Yok

Var

Yok

1.      Etap

3

280*

240

281

232

4

297

251

290

264

5

301

260

306

221

Toplam

878

751

877

717

2.      Etap

3

201

189

210

199

4

214

194

236

210

5

221

216

239

213

Toplam

636

566

685*

622

 Kaynak: Pelit, 2021.


Tablo Gövdesi/ Tablo İçi Metinler: Times New Roman / 10 punto (Metinlerin tabloya sığmaması durumunda daha küçük puntolar kullanılabilir). Tablo içi başlıklar ortaya hizalı olmalı / Tablo içerisinde kenarlık kullanılmamalı, sadece ana-alt başlıklar ile toplam satırını ayırt edici şekilde kenarlıklar kullanılmalı 

Tablo Kaynağı: Tablonun altında  /  Times New Roman  /  10 punto  

Örnek: Kaynak: Pelit, 2005

Tablolar, gerekli görülmesi halinde çalışma içerisinde yatay sayfa düzenine uygun biçimde yer alabilir.

Tablo ve Figürlerle ilgili detaylı bilgiler için https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures adresi ziyaret edilebilir.


8) FİGÜRLER (Grafik, Resim, Şekil vd.)

Figür Başlıkları: Figürün üzerinde / Times New Roman / 11 punto / İlk Harfler Büyük / Sadece tablo başlığı ve numarası Koyu / Sola Yaslanmış / Figür Açıklayıcı Başlığı İtalik, Sola Yaslı ve Tablo Başlığının Bir Alt Satırında Yer Almalı 

Figür Kaynağı: Tablonun altında / Times New Roman / 10 punto
Örnek: Kaynak: Pelit, 2005

Şekiller/resimler, gerekli görülmesi halinde çalışma içerisinde yatay sayfa düzenine uygun biçimde yer alabilir.

Sisteme yüklenecek resimlerin yüksek kalitede. tif, .jpeg, .bmp formatında ve en az 300 dpi çözünürlüğe sahip ve en az 10 cm genişliğinde şekillendirilmesi gerekmektedir.

Not: Tablolar ve şekillerin ayrı ayrı sisteme eklenmesine gerek olmayıp, çalışmanın bir bütün halinde sisteme yüklenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Tablo ve şekiller metnin ilgili yerinde, yazım kurallarına uygun olarak yer alacaktır/yerleştirilecektir.

Tablo ve Figürlerle ilgili detaylı bilgiler için https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures adresi ziyaret edilebilir.


9) ÇALIŞMA (METİN) İÇERİSİNDE KAYNAK GÖSTERİMİ

Kaynaklar “APA-7” stiline uygun olarak metin içinde gereken yerlerde parantez içinde gösterilmelidir. Metin içinde kaynak gösterme aşağıdaki gösterilen açıklama ve örnekler gibi olmalıdır. Metin içinde kaynak verirken alıntılanan sayfanın numarasının gösterilmesine gerek yoktur. Fakat kaynakçada ayrıntılarıyla yer verilmelidir.

Tek Yazarlı Kaynaklar İçin:
Örnek: Pelit (2015) veya (Spreitzer, 1996)

           Aynı anda birden fazla kaynak gösterilecekse yazarlar alfabetik olarak sıralanmalıdır: (Pelit, 2015; Spreitzer, 1996; Yavuzer, 2000)

İki Yazarlı Kaynaklar İçin:
Örnek: (Porath & Pearson, 2009) veya Ural & Kılıç (2014)

İkiden Fazla Yazarlı Kaynaklar İçin:

İlk yazarın soyadından sonra ‘vd.’ (ve diğerleri anlamında) sözcükleri, eğer kaynak yabancı dilde ise ‘et al.’ kısaltması kullanılmalıdır.

           Örnek: Kaynak Yabancı ise; (James et al.,, 2008)

                      Kaynak Yerli ise; (Pelit vd., 2015)

Yazarı Belli Olmayan Kurum, Gazete, İnternet Siteleri vb. Kaynakları İçin:
Örnek: Turizm gelirleri 2021 yılında yükselişe geçecektir (KTB, 2020).

        Bu yılki turizme ilişkin elde edilen veriler, gelecek yıl da turistlerin kişi başına düşen harcama miktarında bir azalma meydana geleceğine ilişkin bir ipucu sunmaktadır (Turizm Gazetesi, 2020).

          Hane halkı nüfus araştırması, Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünün şehirlere göç ettiğini ortaya koyacak veriler içermektedir (TUİK, 2020).
Kalkınma planlarında, turizm sektörüne giderek daha fazla yer verildiği, son kalkınma planları incelendiğinde anlaşılacaktır (DPT, 2020).

           Not: İlgili kaynakların ayrıntıları ve URL (Web) adresleri kaynakçada açıkça sunulmalıdır. Metin içinde web uzantısı yerine kurum ve alındığı yıl belirtilmelidir.


10) KAYNAKÇADA KAYNAK GÖSTERİMİ

Kaynakçada yer alan çalışmaların alfabetik sıra ile sunulması gerekmektedir. Kaynaklar metnin bitiminde Times New Roman 12 punto (normal), iki yana yaslı, önce 6nk, sonra 6nk, 1,5cm satır aralığı aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılmalıdır. Paragraf girintisi olmayacak, her bir kaynak için ikinci satırdan itibaren 0,5cm girinti olacaktır. Aynı kaynağın devamı ise tek satır aralığı olacaktır.

Kitaplar İçin: 

Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Yayıncı kuruluş.

Birden fazla yazarlı kitaplarda son yazarın soy isminden önce virgül ile & (ve işareti) kullanılmalı,

Kitap adı italik olmalı, Kitap adının sadece ilk harfi büyük olmalı küçük harflerle devam etmeli,

Noktalama işaretlerinden sonra büyük harf ile başlamalı,

İlgili tanımlama sonrası arada sadece nokta (.) işareti kullanılmalı,

Yayın evi kuruluş yeri-şehir/ülke bilgisi olmamalı, Ankara: Detay Yayıncılık (yanlış), Detay Yayıncılık (doğru),

(Varsa) Kitabın doi numarasına (url bağlantısı verilmiş ve altı çizili şekilde) yer verilmeli,

Tek Yazarlı Kitaplar İçin:
Örnek: Zengin, B. (2006). Turizm coğrafyası (2. baskı). Değişim Yayınları.

İki Yazarlı Kitaplar İçin:
Örnek: Altunışık, R., & İslamoğlu, H. (2008). Tüketici davranışları (1. baskı). Beta Basım Yayım.

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitaplar İçin:
Örnek: Tengilimoğlu, D., Akbolat, M., & Işık, O. (2015). Sağlık işletmeleri yönetimi. Nobel Yayıncılık.
https://doi.org./10.1037/0000168-000

Editörlü Kitaplar İçin:

Tek editörlü kitaplarda editör adından sonra (Ed.), birden fazla editörlü kitaplarda ise (Eds.) kullanılmalı,

Kitap adı italik olmalı, Kitap adının sadece ilk harfi büyük olmalı küçük harflerle devam etmeli,

Noktalama işaretlerinden sonra büyük harf ile başlamalı,

Tek Editörlü Kitaplar İçin:
Örnek: Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal alan.  Hil Yayınları.

          Bower, M. (Ed.) (1990). Wisdom: Its nature, origins, and development. Cambrdige University Press

İki Editörlü Kitaplar İçin:
Örnek: Hygum, E., & Pedersen, P. M. (Eds.). Early childhood education: Values and practices in Denmark. Hans Reitzel Forlag.

Editörlü Kitapta veya Editörlü E-Kitapta Bölüm İçin:

Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). Bölüm adı, İçinde  Editörün Adının İlk harfi ve Soyadı (Ed/Eds.), Kitabın adı (baskı sayısı, bölüm sayfa numarası). Yayınevi.

Örnek: Baytok, A. (2015). Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetiminde destek işlevler, İçinde E. Pelit (Ed.). Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi (1. baskı, ss. 28-46). Grafiker Yayınları.

Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. İçinde R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds). The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (ss. 345-359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016 

Çeviri Kitaplar İçin:
Örnek: Lewis, B. (2000). Modern Türkiye’nin doğuşu (M. Kıratlı, Çev.). Türk Tarih Kurumu.

Bir Dine Ait Kitap İçin:
Örnek: Kur’an-ı Kerim (2020). Diyanet İşleri Başkanlığı.
https://kuran.diyanet.gov.tr/musaf  

           The Bhagavad Gila (E. Easwaran, Çev.; 2. baskı). (2007). The Blue Mountain Center of Meditation.

           King James Bible. (2017). King James Bible Online. https://www.kingjamesbibleonline.org/ 

Tanımlama Kılavuzları İçin:
Örnek: American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ed.).

        World Health Organization. (2016). International statistical classification of diseases and related health problems (5. baskı). https://icd.who.int/browse10/2016/en 

Bilimsel Dergilerdeki Makaleler İçin:

Birden fazla yazarlı kitaplarda son yazarın soy isminden önce virgül ile & (ve işareti) kullanılmalı,

Makale adının sadece ilk harfi büyük olmalı küçük harflerle devam etmeli, 

Noktalama işaretlerinden sonra büyük harf ile başlamalı, 

Dergi adı ve cilt numarası italik olmalı, sayı ve sayfa bilgileri düz yazılmalı,

(Varsa) Makalenin doi numarasına (url bağlantısı verilmiş ve altı çizili şekilde) mutlaka yer verilmeli,

20’ye kadar olan yazarların tamamının adı ve soyadı verilmeli, 20’den fazla yazarlı yayınlarda 19. yazardan sonra ... (üç nokta) konulmalı ve son yazar eklenmeli,

Sayfa aralığı olmayan, bunun yerine makale numarası olan bilimsel dergilerde cilt ve sayı bilgilerinden sonra Makale/Article …… (Makale numarası) eklenmeli,

Cilt veya sayı numarası olmayan/verilmeyen dergilerde eksik bilgi yerine sadece mevcut bilgi eklenmeli,

Tek Yazarlı Makaleler İçin:

Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin başlığı. Derginin Tam Adı, Cilt(Sayı), Sayfa Sayısı(Aralığı).
Örnek: Yozcu, S. (2020). Mağara tur düzenlemesi ve mağara rehberinin görevleri. Turist Rehberliği Dergisi (TURED), 3(1), 44-58.
https://doi.org/10.34090/tured.742144 

         Zapf, D. (1999). Organizational, work, group related and personnel causes of mobbing/bullying at work. International Journal Manpower, 20(1/2), 70-85.

İki Yazarlı Makaleler İçin:
Örnek: Gürbüz, S., & Mert İ. S. (2009). Örgütsel adalet ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik uygulaması: Kamuda görgül bir çalışma. Amme İdaresi Dergisi, 42(3), 117-139.
https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.328

         Rayner C. & Hoel, H. (1997). A summary review of literature relating to workplace bullying. Journal of Community & Applied Social Psychology, 7(3), 181-191.

Üç veya Daha Fazla Yazarlı Makaleler İçin:
Örnek: Tolay, E., Sürgevil, O., & Topoyan, M. (2012). Akademik çalışma ortamında yapısal ve psikolojik güçlendirmenin duygusal bağlılık ve iş doyumu üzerindeki etkileri. Ege Akademik Bakış, 12(4), 449-465.

        Pugh, S. D., Skarlicki, P. D., & Passell, S. B. (2003). After the fall: Layoff victims trust and cynicism in re-employment. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76(2), 201-212.

Bilimsel Olmayan Süreli Dergi Makaleleri İçin:

Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl, Ay-Gün). Makalenin başlığı. Derginin Tam Adı

Online dergiler için yayının url adresi verilmeli,

Varsa) Cilt ve sayfa numaraları eklenmeli,

Adresinden erişilmiştir/Retrieved from kullanılmamalı,

Örnek: Schulman, M. (2019, Eylül 9). Superfans: A love story. The New Yorker. https://www.newyorker.com/magazine/2019/09/16/superfans-a-love-storty 

Gazate Makalesi, Köşe Yazısı, Blog Yazısı İçin:

Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl, Ay-Gün). Yazının başlığı. Gazete/Blog Adı. Url adresi

Örnek: Carey, B. (2019, Mart 22). Can we get better a forgetting? Superfans: A love story. The NewYork Times. https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html 

Çevrim İçi Sözlük İçin:

Kurum/Platform. (t.y.). Sözcük. İçinde Sözlük adı (İtalik, İlk harf büyük, devamı küçük). Erişim tarihi: Ay-Gün, Yıl, Url adresi

            Örnek: Türk Dil Kurumu. (t.y.). Turizm. İçinde Güncel Türkçe sözlük. Erişim tarihi: Ocak 1, 2021, https://sozluk.gov.tr  

           Merriam-Webster. (t.y.). Semantics, İçinde Merriam-Webster.com dictionary. Erişim tarihi: Ocak 1, 2021, https://www.merriam-webster.com/dictionary/semantics 

Basılı Sözlük İçin:

Kurum/Yayıncı. (Yıl). Sözcük (İlk harf büyük). İçinde Sözlük adı (İtalik, İlk harf büyük, devamı küçük). (Baskı sayısı, sayfa bilgisi)

          Örnek: American Psychological Association. (2015). Mood induction. İçinde APA dictionary of psychology (2. baskı, s. 667).

Bildiriler Kitabında (Proceedings) Yayınlanmış Bildiriler İçin:

Editörlü kitapların gösterimi ile aynıdır.

Örnek: Kushilevitz, E., & Malkin, T. (Eds.). (2016). Lecture notes in computer science: Vol. 9562. Theory of cryptography. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49096-9 

Bildiriler Kitabında (Proceedings) Bir Bölüm Olarak Yayınlanmış Bildiriler İçin:

Editörlü kitap bölümlerinin gösterimi ile aynıdır.

Örnek: Bedenel, A. L., Jourdan, L., & Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. İçinde R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas, & P. Pardalos (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization (ss. 225-240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_219 

Basılı Olarak Yayınlanmış Bildiri Özeti İçin:
Örnek: Evans, A. C. (2019, Nisan 25-28). Evrimsel sosyal bağlantı teorisi: Geçmiş, şimdi ve gelecek [Konferans sunum özeti]. Batı Psikoloji Derneği’nin doksan dokuzuncu yıllık kongresi, Pasadena, CA, ABD.
https://convention.apa.org/2019-video 

Basılı Olarak Yayınlanmamış Bildiriler İçin:
Örnek: Evans, A. C. (2019, Ağustos 8-11). Silah şiddeti: Toplumun gücüne ilişkin bir olay [Konferans sunumu]. APA 2019 Kongresi, Chicago, IL, ABD.
https://convention.apa.org/2019-video 

Yazarı ve Editörü Olmayan Ansiklopediler İçin:

Ansiklopedinin Adı (Yılı) Bölüm Adı, Cilt: Baskı Sayısı, Ansiklopedinin Adı, Basım Yeri: Yayın Kuruluşu, Sayfa aralığı.

         Örnek: Encyclopaedia Britannica (1926). Psychology of Culture Contact, Vol. 1, (13th edition). London and New York: Encyclopaedia Britannica, 765-71.

Yayınlanmış Tezler İçin:

Bir tez, YÖK Tez Merkez,, ProQuest Dissertations and Theses Global gibi bir veri tabanından, kurumsal bir havuzdan veya arşivden erişebilir olduğunda yayınlanmış kabul edilmektedir.

Soyadı, Adının İlk Harfi (Yıl). Tez adı (İtalik, İlk harf büyük, devamı küçük). (Tez No. ....) [Tez Türü, Üniversite]. Tez Veri Tabanı. Url Adresi

Örnek: Yılmaz, F. (2021). Türkiye’de eğitimin ekonomik etkileri üzerine nitel bir araştırma (Tez No. 10169573) [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp 

Kabir, J. M. (2016). Factors influencing customer satisfaction at a fast food hamburger chain: The relationship between customer satisfaction and customer loyalty (Yayın No. 101695573) [Doktora tezi, Wilmington University]. ProWuest Dissertations & Theses Global.

Yayınlanmamış Tezler İçin:
Örnek: Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Yayınlanmamış doktora tezi]. University of Virginia.

Haber Sitesi Kaynakları İçin:

Soyadı, Adının İlk Harfi (Yıl, Ay-Gün). Haber adı (İtalik, İlk harf büyük, devamı küçük). Haber Sitesi Adı. Url Adresi

Örnek: Bürçeler, D. (2020, Aralık 19). Kuraklık riski ne boyutta?. TRT Haber. https://trthaber.com/haber/turkiye/kuraklik-riski-ne-boyutta-539400.html 

Resmi Kurum Sitesi Kaynakları İçin:

Kurum/Kuruluş Adı veya varsa yazar bilgileri (Yıl, Ay-Gün). Yazı/Haber adı (İtalik, İlk harf büyük, devamı küçük). Kurum/Birim Adı. Url Adresi

Örnek: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (2021, Ocak). Metabolizma ve çölyak. T. C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/metabolizma-ve-colyak

Giovanetti, F. (2019, November 16). Why we are so obsessed with personality types. Medium. https://medium.com/the-business-of-wellness/why-we-are-so-obsessed-with-personality-types-577450f9aee9 

Resmi Kurumlara Ait Raporlar İçin:

Kurum/Kuruluş. (Yıl). Rapor adı (İtalik, İlk harf büyük, devamı küçük). (Yayın No). Kurum/Birim. Url adresi

Örnek: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2019). Türkiye beslenme ve sağlık araştırması (TBSA) (Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1132). T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf

Stuster, J., Adolf, J., Byrne, V., & Greene, M. (2018). Human exploration of Mars: Prelimeinary lists of crew tasks (Report No. NASA/CR-2018-220043). National Aeronautics and Space Administration. https://ntrs.nasa.gov.archive/nasa/casi.nstr.nasa.gov./20190001401.pdf 

Broşür veya Basın Açıklamaları İçin:

Kurum. (Yıl). Broşür adı (İtalik, İlk harf büyük, devamı küçük) [Broşür/Basın açıklaması]. Url adresi

Örnek: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2019). Türkiye’de eğitim sistemi [Broşür]. https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/Yayinlar/Brosurler/1_EGİTİM_BROSURU_-2.pdf

PowerPoint Sunum İçin:

Soyadı, Adının İlk Harfi (Yıl, Ay-Gün). Sunum adı (İtalik, İlk harf büyük, devamı küçük) [Eser Türü]. Online Platform. Url Adresi

Örnek: Çetin, A. (2021, Ocak 2). Tezin giriş bölümü nasıl yazılır [PowerPoint sunum]. Tez Yardım Platformu. https://www.tezyardimplatformu.com/post/tezin-giris-bolumu-nasil-yazilir 

Müze Eserleri İçin:

Soyadı, Adının İlk Harfi (Yıl). Eser adı (İtalik, İlk harf büyük, devamı küçük) [Eser Türü]. Eserin Sergilendiği Yer, Şehir, Ülke. Url Adresi

Örnek: van Gogh, V. (1889). The starry night [Tablo]. The Museum of Modern Art, New York, NY, United States, https://www.moma.org/learn/moma_learning/vincent-van-gogh-the-starry-night-1889/ 

Film İçin:

Soyadı, Adının İlk Harfi (Yönetmen). (Yıl). Film adı (İtalik, İlk harf büyük, devamı küçük) [Farklı Bir Dilde ise Açıklaması] [Film]. Yapımcı Şirket, Yapımcı Adı (Varsa).
Örnek: Fleming, V. (Yönetmen). (1939). Gone with the wind [Rüzgar gibi geçti] [Film]. Selznick International Pictures; Metro-Goldwyn-Mayer.

Müzik İçin:

Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yıl). Müzik adı (İtalik, İlk harf büyük, devamı küçük) [Eser türü]. Yapımcı Şirket, Yapımcı Adı (Varsa).
Örnek: Brouwer, L. (1987). Cuban landscape with rain [Gitar eseri]. Les Editions Doberman-Yppan.

Video İçin:

Soyadı, Adının İlk Harfi / Kanal Sahibi (Yıl). Video adı (İtalik, İlk harf büyük, devamı küçük) [Eser türü]. Yayın Platformu, Url Adresi.

Örnek: Cuddy, A. (2012, Haziran). Your body language may shape who you are [Video]. TED Konferansları. https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are  

TED. (2019, Kasım 13). The danger of AI is weirder than you think I Janelle Shane [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=OhCzX0iLnOc  

Tez Yardım Platformu. (2020, Aralık 22). Ölçme, ölçüm ve ölçme düzeyleri (ölçekler) – 2 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=UbdsYQhV4cs 

Sosyal Medya Platformları İçin:

Soyadı, Adının İlk Harfi / Hesap Adı (Yıl). Gönderi adı (İtalik, İlk harf büyük, devamı küçük, İlk 20 kelimesi) [Eser türü]. Sosyal Medya Platformu, Url Adresi.

Örnek: Kaya, A. (2020, Aralık 16). Evren (anakütle) ve örneklem, tam sayım ve örnekleme, örnekleme yöntemleri [Gönderi]. Facebook. https://www.facebook.com/tezyardimplatformu/posts/1072869899801532r  

Kültür ve Turizm Bakanlığı [@tckulturturizm]. (2021, Ocak 1). “Binlerce nadide eseri daha, #2020’de müzelerimize kazandırdık”. [Fotoğraf]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CJdGtqPsURj/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

Türk Tarih Kurumu [@ttkgovtr]. (2021, Ocak 1). 2020 yılı arkeolojik kazı çalışmalarımız [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/ttkgovtr/status/1344982808322854912?s=20 

Goodwin, J. (2019, Eylül). The best part of attending the American Psychological Association’s 2019 Convention in Chicago this year was having the opportunity to [Gönderi]. LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/jongoodwin3_apa2019-activity-6569581103441682432-CN98  Yukarıda belirtilmeyen kaynakça kuralları için “APA-7” kuralları (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/) geçerlidir.Dergiye gönderilecek çalışmalarda genel olarak ve sırasıyla aşağıdaki başlıkların olması/yer alması önerilmektedir.

İlk Sayfa: (Tanıtım Sayfası): Yazar(lar)ın İletişim Bilgileri; (Ünvan, Ad Soyad, Adres Bilgileri Üniversite, Bölüm, Ülke, E-mail, Orcid, vb. Bu bilgiler aynı zamanda, dergi sistemi aracılığıyla makale yüklerken ilk kısımda yer alan yazar ekle bölümünden de tüm yazarlar bilgileriyle birlikte sisteme girilmelidir).

Diğer Sayfadan İtibaren:

Makale Başlığı (Türkçe)

Makalenin İngilizce Başlığı

Öz(Türkçe)

Türkçe Anahtar Kelimeler

İngilizce Öz (Abstract)

İngilizce Anahtar Kelimeler

Giriş

1.Birinci Ana Başlık

1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığı 

1.1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı

2. İkinci Ana Başlık

2.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığı 

2.1.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı

3. Araştırmanın Amacı ve Önemi/Hipotez(ler)

4. Yöntem  

5. Bulgular

Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Kaynakça 

Ekler (varsa)

Makalelerinizi lütfen "Örnek Makale Formatı (Şablonu)"nı kullanarak yazınız.

EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI / RESPONSIBILITIES OF THE EDITORS
1. Yayın ve Sorumluluk Kararı
Turist Rehberliği Dergisi editörleri, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerden hangilerinin derginin amaç ve yayın politikalarına uygun olup yayınlanması gerektiğine karar vermekten sorumludurlar. Editörler ayrıca, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin onur kırıcı yayın, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yasal gerekliliklere tabi politikalara yönelik karar verilmesinden sorumludur. Editör, derginin içerik ve yayın kalitesinden sorumludur ve bu bağlamda yayın kararı verilirken hakemler ile müzakere edebilme hakkına sahiptir. Editör adil ve hakkaniyete uygun bir hakem ve değerlendirme süreci sağlar. Dergi editörü, okuyucu ve yazarların ihtiyaçlarına cevap vermek için çaba gösterir.
2. Çıkar Çatışması
Turist Rehberliği Dergisi editörleri, yazar(lar) tarafından dergiye teslim edilen metinlerdeki yayınlanmamış materyal ve diğer bilgi ve verilerin, yazar(lar)ın açık ve yazılı izni olmaksızın hiç kimse tarafından kendi çalışmasında kullanılmasına müsaade etmezler.
3. Tarafsızlık
Turist Rehberliği Dergisine gönderilen makaleler daima, herhangi bir önyargı olmaksızın tamamıyla açık, şeffaf, bilimsel ve objektif kriterler doğrultusunda değerlendirilir. Metinler yazarların ırkı, rengi, cinsiyeti, dini inancı, etnik kökeni, milliyeti ve siyasi görüşü göz önüne alınmaksızın, sadece entelektüel ve bilimsel değerleri çerçevesinde değerlendirilir.
4. Gizlilik
Turist Rehberliği Dergisi editörleri, editör yardımcıları ve yayın kurulu, teslim edilen metinlerle ilgili bilgileri söz konusu metin yazar(lar)ı, hakemler ve yayıncı dışında hiç kimseye ifşa etmezler. Dergiye gönderilen bir makale ile ilgili herhangi bir bilgi, editör tarafından yayın kurulu, hakemler ve dergi sahibi dışında herhangi bir kimseye ifşa edilmez.

HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI / RESPONSIBILITIES OF THE REVIEWERS
1. Süreci Hızlandırma
Kendisine atanmış olan çalışmayı alanıyla ilgili bulmayan, eleştirmekte kendisini yetersiz hisseden ya da zamanında bir eleştiri sunamayacak durumdaki bir hakem, editörü bu durumdan haberdar ederek inceleme görevinden çekilmelidir.
2. Gizlilik
İncelemeye alınan metinler gizli belge niteliği taşımalı, editör tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışındakilere gösterilmemeli ve makaleler hakkında tartışılmamalıdır. Hakemlik sürecinde elde edilmiş ayrıcalıklı bilgi ve fikirler gizli tutulmalı ve kişisel çıkar için kullanılmamalıdır.
3. Tarafsızlık
Hakem eleştirileri objektif, adil ve bilimsel etiğe uygun olarak yapılmalıdır. Yazara karşı hiçbir kişisel eleştiri yöneltilmemelidir. Hakemler yazarların kökeni, cinsiyeti veya siyasal felsefesine bakılmaksızın eserleri değerlendirmelidir. Hakemler ayrıca, dergiye gönderilen metinlerin değerlendirilmesi için adil bir kör hakemlik süreci sağlamalıdırlar. Hakemler fikirlerini açık biçimde destekleyen argümanlarla ifade etmelidirler.
4. Kaynakların Beyanı
Hakemler yazar tarafından belirtilmeyen ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Bir hakem ayrıca değerlendirilen çalışma ile bilgileri dâhilinde daha önce yayınlanmış başka bir çalışma arasındaki esaslı bir benzerlik veya örtüşme durumunu editörün dikkatine sunmalıdır.
5. Çıkar Çatışması
Hakemler, yazarı ile aralarında rekabet, işbirliği veya başka türlü ilişki veya bağlantılar sebebiyle ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının var olduğu çalışmaları değerlendirmemelidir. Hakemlerin; yazarlar, fon sağlayıcılar, editörler vb. gibi taraflar ile menfaat çatışması bulunmamalıdır.
6. Editöre Destek
Hakemler, karar verme aşamasında editörlere yardım etmeli ve ayrıca metinlerin iyileştirilmesinde yazarlara yardımcı olabilmelidirler.

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI / RESPONSIBILITIES OF THE AUTHORS
1. Raporlama Standartları
Turist Rehberliği Dergisine gönderilen bir çalışma özgün olmalıdır ve yazarlar, metnin daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış orijinal çalışmalar olduğunu taahhüt etmelidirler. Çalışmada kullanılan veriler çalışmada titizlikle sunulmalıdır. Bir çalışma yeterli düzeyde detay ve kaynak bilgisi içermelidir. Hileli ve bilinçli yanlış ifadeler, etik olmayan durumlara yol açabileceğinden kabul edilemez. Ayrıca yazarlar derginin yazım kurallarına titizlikle riayet etmelidirler. Bu bağlamda hakem, alan editörü ve baş editör tarafından istenilen değişiklikleri zamanında ve titiz bir şekilde yerine getirmelidir. Dergi editörlüğü tarafından yazar(lar)dan istenilen her türlü bilgi, belge ve makale ile ilgili değişikliklerin en geç 15 gün içerisinde yapılarak sistem üzerinden gönderilmesi ve editörün bilgilendirilmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde söz konusu isteklerin yerine getirilmemesi durumunda yazar(lar)ın makaleyi geri çekmiş sayılacağı bilinmelidir.
2. Veri Erişimi ve Verilerin Elde Tutulması
Yazarlardan çalışmaları ile bağlantılı olarak değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulabilecek ilgili ham veriyi sunmaları istenebilecektir, dolayısıyla bu verilere erişimi sağlamaya hazır olmalı ve çalışmalarının yayınlanmasını takiben bu verileri makul bir sure elde tutmalılardır.
3. Özgünlük ve İntihal
Yazarlar tamamen özgün çalışma metinleri yazmalı ve eğer başkalarının çalışmalarını ve/veya kelimelerini kullanıyorlarsa bunlara uygun şekilde alıntı yapmalılardır. Yazarlar, Turist Rehberliği Dergisi’ne makale göndererek, makalelerinin özgün ve etik standartlara uygun olduğunu, yararlanılan kaynakların atıflarının tam olarak yapıldığını ve basılmış ya da yayın aşamasındaki başka makalelerle benzerlik taşımadığını garanti etmiş olurlar. Bu bağlamda yazarlar çalışmalarını bir intihal tespit yazılımından (ithenticate, turnitin vb.) geçirerek kaynakça dâhil en fazla % 30 oranında benzerlik taşıdığına dair bir belgeyi Turist Rehberliği Dergisi –Dergi-Park- sistemi üzerinden yüklemelidir.
4. Birden Fazla Yerde Yayın
Bir yazar genel olarak temelde aynı araştırmayı tanımlayan metni birden fazla makalede yayınlamamalıdır. Aynı çalışma metnini aynı anda birden fazla dergiye teslim etmek etik olmayan bir davranış olup kabul edilemezdir.
5. Kaynakların Beyanı
Başkalarının çalışmalardan alınan kaynakların beyanı her zaman uygun şekilde yapılmalıdır. Yazarlar raporladıkları çalışmalarının esasını etkileyen önceki yayınlara alıntı göstermek zorundadır.
6. Çalışmanın Yazarlığı
Yazarlık; raporlanan çalışmanın kavramına, tasarımına, uygulamasına veya yorumuna anlamlı bir katkı yapan kişilerle sınırlı bir sıfat olmalıdır. Önemli katkıda bulunan tüm katılımcılar ilk yazarı takiben listelenmelidir. Araştırma projesinde çeşitli açılardan dâhil olmuş kişiler mevcutsa, bunlar katkıda bulunanlar sıfatıyla beyan edilmeli veya listelenmelidir. Yazarlık ayrıca, derginin editörü ile iletişim halinde olan yazışmadan sorumlu olan bir yazar içermelidir. Yazışmadan sorumlu yazar, tüm yardımcı yazarların makaleye dâhil olmasını sağlamalıdır.
7. İfşaat ve Çıkar Çatışması
Tüm yazarlar çalışmalarındaki sonuç veya yorumlamaları etkileyecek herhangi finansal kaynağı veya çıkar çatışmasını beyan etmekle yükümlüdür.
8. Yayınlanmış Çalışmalardaki Temel Hatalar
Bir yazar kendi yayınlanmış çalışması içerisinde önemli bir yanlışlık veya kusuru fark ederse, bu durumu acil olarak dergi editörüne bildirmek ve mevcut yanlışlığın veya kusurun düzeltilmesi için editörle işbirliği sağlamak o yazarın yükümlülüğüdür. Turist Rehberliği Dergisi –Dergi-Park- sistemi üzerinden yayınlandığından dolayı bu tür değişiklik taleplerinin derginin yayınlandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içerinde yapılmalıdır. Yazarların, hataların düzeltilmesini sağlamak üzere editör ile birlikte çalışma yükümlülükleri vardır.

Turist Rehberliği Dergisi’ne Makale Gönderen Yazar(lar), Aşağıda Belirtilen Etik Kuralları (Hususları) Açık Bir Şekilde ve Kendi İradeleriyle Taahhüt/kabul Etmiş Sayılmaktadırlar.

• Yayımlanması amacıyla değerlendirilmek üzere Dergi-Park sistemi aracılığıyla Turist Rehberliği Dergisi’ne yüklenmiş çalışma(da); yer alan ve kullanılan tüm kaynaklara, bilimsel araştırma yöntemleri ve etik ilkeler doğrultusunda atıf yapılmıştır.
• Eğer çalışma, birden fazla kişiye aitse çalışmada tüm yazarların akademik-bilimsel olarak doğrudan ve ortak katkısı vardır.
• Bu çalışma, yazar(lar)ın özgün bir çalışmasıdır.
• Bütün yazarlar gönderilen makalenin son halini görmüş ve sonuçlarını onaylamıştır.
• Çalışma makale olarak daha önceden hiçbir şekilde yayımlanmak üzere bir yere gönderilmemiş ve/veya yayımlanmak üzere kabul edilen ve/veya başka bir dergide yayımlanmak üzere bekletilen bir çalışma olamayıp, “Turist Rehberliği Dergisi”nin değerlendirme süreci sonuçlanıncaya kadar başka bir bilimsel dergide yayımlanması için değerlendirme sürecine gönderilmeyecektir.
• Çalışmada kullanılan denek/deneklere ilişkin herhangi bir etik ihlal yapılmamış, kullanılan tüm veri toplama yöntemlerinde bilimsel etik ilkelere göre hareket edilmiştir.
• Çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin tüm süreçler (hakem raporları, editör notları vb.) üçüncü kişilerle paylaşılmamış/paylaşılmayacaktır.
• Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir.
Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.
• Çalışma daha önceden bilimsel bir toplantıda sunulan özet veya bu çalışmanın daha kısa hali ise, makalede bu durum belirtilmiştir.
• Yazar(lar); bu çalışma üzerindeki mali hakları, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını “Turist Rehberliği Dergisi”ne sınırsız olarak kullanılmak üzere devretmeyi kabul ve taahhüt eder(ler).
• Çalışmayla ilgili olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda “Turist Rehberliği Dergisi” ve ilgili kurullarının hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk yazar(lar)a aittir.
• Çalışmada, hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmamakla birlikte, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir yöntem kullanılmamış olup, çalışma ile ilgili tüm yasal izinler alınmış ve etik kurallara uygun hareket edilmiştir.
• Çalışmanın bilimsel araştırma ve yayın etiği açısından uygunluğuyla ilgili yukarıda belirtilmeyen tüm hususlarda “Yükseköğretim Kurumu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx) hükümlerine göre hareket edilmiştir ve buna ek olarak yayın etiği etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeler benimsenmiştir.,
• Turist Rehberliği Dergisine gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemi kullanmaktadır. Bu doğrultuda, çifte körleme yönteminde çalışmaların tüm süreçlerinde yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.
• Turist Rehberliği Dergisi, açık erişim kapsamında, Tubitak Dergi-Park-Akademik Açık erişim sistemi ve bu kapsamda “Budapeşte Açık Erişim Hareketi” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/ list_signatures) ilkelerini benimsemektedir. Bu ilkelere göre; “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmaların internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim olanağına sahip olduğunu kabul ederler”.
• Makaleleri kabul edilen yazarlar telif hakkının korunması ve Creative Commons Attribution License altında bulunan derginin haklarının korunması için çalışmalarında yer alan bilgilerin referans gösterilerek paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. Bu doğrultuda Turist Rehberliği Dergisi, yayınlayacağı bütün makaleleri için Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Kamu Lisansı’nı (CC BY-NC 4.0) uygulamaktadır.
• Dergiye makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da sisteme ek dosya olarak yüklemeniz beklenmektedir. Bu doğrultuda söz konusu makalenizle birlikte ayrı dosya olarak, intihal raporunuzu da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) pdf dosyası olarak yükleyiniz. İlgili raporda makalenizin başlığı ve yazarlarının isimleri ve yüzdelik kısmı mutlaka görünecek şekilde olmalıdır.


DERGİ POLİTİKASI:

• Yılda iki sayı (Haziran-Aralık) olarak elektronik ortamda yayın yapan Turist Rehberliği Dergisi açık erişimli (Open Access) olarak Tübitak Dergi-Park-Akademik sistemi aracılığıyla yayınlanmaktadır. Yayın Kurulu ve Editör kararı ile mevcut sayılara ek olarak özel sayı da yayınlanabilmektedir.
• Turist Rehberliği Dergisi açık erişimli (Open Access) olarak Tübitak Dergi-Park-Akademik sistemi aracılığıyla yayımlanmakta olup, tümü ile ücretsiz bir dergidir.
• Dergiye ulaşan yazılar, öncelikle editör ve yayın kurulu tarafından yapılacak ilk değerlendirmeden sonra derginin yayın ilkelerine uygun bulunursa konu ile ilgili hakemlere (en az iki hakeme) gönderilir.
• Dergiye gönderilen çalışmalara ilişkin hakem değerlendirmesi için hakemlere verilen süre 30 gün olup gerektiğinde 15 gün daha uzatılabilmektedir.
• Dergiye gönderilen çalışmalara ilişkin hakem değerlendirmelerinde çifte körleme yöntemi uygulanmaktadır.
• Yazarlar, hakemlerden gelen düzeltme istekleri doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yaparak çalışmalarının hakem önerileri doğrultusunda düzeltilmiş hallerini en geç 15 gün içerisinde göndermelidirler. (dergi sistemine yüklemelidirler).
•Yazarlar, dergiye yükledikleri makalelerini her aşamada geri çekme hakkına sahiptirler.
• Düzeltmeden sonra talep edilmesi halinde yazılar hakeme tekrar gönderilir, hakem değerlendirmesinden sonra, ilgili makale dergi yönetiminin onayı ile yayınlanır.


ETİK İZİN (ONAY) BELGESİ HAKKINDA / ABOUT ETHICAL PERMIT (APPROVAL) DOCUMENT

Etik kurul izni gerektiren çalışmalar dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir.

2019 ve önceki yıllarda gönderilmiş makalelerde ve tüm etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde ise etik sorumluluk beyanına yer verilecektir.

2020 yılı itibarıyla makaleyi sisteme yüklerken yazarların bu beyanı da pdf formatında yüklemesi beklenmektedir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Gönderilecek makale, herhangi bir kişi/grup/topluluk ile yapılacak anket ve görüşme-mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test uygulamak, video/film kaydı, ses kaydı, alkol, uyuşturucu ya da diğer herhangi bir kimyasal maddenin katılımcılara kullandırılması, yüksek düzeyde uyarıma (ışık, ses gibi) maruz bırakma, radyoaktif materyale maruz bırakma vb. gibi çalışmaları içeriyorsa/içerecekse “Etik Kurulu Kararı” alınması gerekmekte ve söz konusu belge makale gönderimi aşamasında dergi sistemine yüklenmelidir. Aksi taktirde makaleler sürece dahilkabul edilmeyecektir.


Etik ve Bilimsel İlkeler Sorumluluk Beyanı Formuna Ulaşmak için Tıklayınız...


Turist Rehberliği Dergisi (TURED), çevrimiçi olarak herkesin erişimine kolayca ve ücretsiz olarak ulaşabileceği şekilde tasarlanmış olup; makale kabul, hakem değerlendirme ve yayım süreçlerinde herhangi bir ücret talep etmemektedir.